Tłumaczenia na język polski:

 • lakier   
  (Noun  m)
   
  materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
 • laka   
   
  żywica sumaka lakowego, stosowany w japońskiej i chińskiej sztuce zdobniczej;
 • lak   
 • politura   
 • szelak nieoczyszczony   

Pozostałe znaczenia:

 
produit capillaire fixant
 
résine brillante et colorée

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (6)

canard laqué de pékinkaczka po pekińsku
Canard laqué de PékinKaczka po pekińsku
gomme-laqueszelak
insecte à laqueczerwiec lakowy
laquerlakować; lakierować; zalakowanie; zalakować
plante à laqueroślina woskowa

Przykładowe zdania z "laque", pamięć tłumaczeniowa

add example
magnésium.L' enveloppe de la gélule et l' encre d' imprimerie contiennent de la gélatine, de la gomme laque, de l' hydroxyde d' ammonium, de la siméthicone, oxyde de fer rouge, oxyde de fer noir, oxyde de fer jaune, du propylène glycol, de l indigotine (E‧) et du dioxyde de titane (Etusz zawierają żelatynę, szelak, wodorotlenek amonowy, simetikon, czerwony tlenek żelaza, czarny tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, glikol propylenowy, indygokarmin (E‧) i dwutlenek tytanu (E
Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout colorant inclut ses sels et laques et, lorsque le colorant est exprimé en tant que sel spécifique, ses autres sels et laques sont également inclusNie naruszając innych przepisów niniejszego rozporządzenia, dany barwnik obejmuje również jego sole i laki; barwnik wyrażony jako określona sól obejmuje również inne jego sole i laki
Encres d impression Shellac Propylène glycol Oxyde de fer noir Laque d aluminium-indigotine (carmin d indigo) Laque d aluminium rouge Allura AC Laque d aluminium bleu brillant FCF Laque d aluminium D & C jaune n°‧ Opacode noir S-‧ Opacode noir SSzelak Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny Indygotyny lak glinowy Czerwieni Allura AC lak glinowy Błękitu brylantowego lak glinowy Żółcieni D & C nr ‧ lak glinowy Opacode czarny S-‧ Opacode czarny S
Marquage: laque, propylène glycol, eau purifiée, hydroxide d ammonium, hydroxide de potassium, oxyde de fer noir (ENadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E
Gomme laque Propylèneglycol Oxyde de fer noir (E‧) Hydroxyde de potassiumSzelak Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny(E‧) Wodorotlenek potasu
Les comprimés de ‧ mg et ‧ mg contiennent également de la laque carmin d indigo (E‧) et de l oxyde de fer jaune (ETabletki ‧ mg i ‧ mg zawierają również lak indygotyny (E‧) oraz żelaza żółty tlenek (E
la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NCszelak nieoczyszczony, żywice naturalne, gumożywice i balsamy objęte kodem CN
Gélules: gélatine, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane Encres d impression: shellac, propylène glycol, dioxyde de fer noir, laque d aluminium d indigotine (carmine d indigo), laque d aluminium rouge allura AC, laque d aluminium bleu brillant FCF, laque d aluminium jaune D & C noPowłoka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek
le dosage du baryum et du strontium solubles dans des pigments se présentant sous forme de sels ou de laquesoznaczanie baru i strontu rozpuszczalnego w pigmentach w formie soli lub lak
Pelliculage du comprimé: alcool polyvinylique polyéthylène glycol ‧, ‧ talc lécithine de soja hypromellose dioxyde de titane (E‧) laque d' aluminium carmin d' indigo (EPowłoka tabletki: alkohol poliwinylowy glikol polietylenowy ‧, ‧ i ‧ talk lecytyna sojowa hypromeloza tytanu dwutlenek (E‧) indygotyna (E
risques d'effets locaux sur les voies respiratoires, résultant d'une exposition par inhalation répétée lors de la fabrication et de la transformation en tant qu'intermédiaire chimique, dans la fabrication de préparations (peintures, laques, adhésifs, nettoyants), le traitement du métal, l'électromécanique, le traitement du bois, la fabrication de la pâte et du papier (peintures et adhésifs), les travaux de revêtement de sol, le secteur du bâtiment et l'utilisation de produits cosmétiquesobaw związanych z miejscowym oddziaływaniem na drogi oddechowe w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe związanego z produkcją i dalszym przetwarzaniem substancji jako półproduktu chemicznego, produkcją preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbką metali, obróbką drewna, produkcją masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), pracą w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, pracą przy wykonywaniu podłóg, w przemyśle budowlanym i przy stosowaniu kosmetyków
Mannitol (E‧) Glycolate d amidon de sodium (type A) D-glucose Arôme vanille Rouge indigo laque (EMannitol (E‧) Skrobi glikolan sodu (typ A) D-glukoza Aromat waniliowy Lak indygokarminy (E
Gomme laque Propylèneglycol Oxyde de fer noir (E‧) Hydroxyde de potassiumSzelak Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny (E‧) Wodorotlenek potasu
Hypromellose Dioxyde de titane (E‧) Macrogols Laque aluminique de carmin d indigo E‧ TriacétineHypromeloza Tytanu dwutlenek (E‧) Makrogole Lak glinowy indygotyny (E‧) Triacetyna
Tunique de la gélule Gélatine Dioxyde de titane (E ‧) Impression: noir d oxyde de fer (E ‧), vernis à la gomme laque, propylène glycolOtoczka kapsułki żelatyna dwutlenek tytanu (E ‧) nadruk: tlenek żelaza czarny (E ‧), szelak, glikol propylenowy
Pelliculage du comprimé: alcool polyvinylique polyéthylène glycol ‧, ‧ talc lécithine de soja hypromellose dioxyde de titane (E‧) oxyde de fer rouge (E‧), oxyde de fer noir (E‧), laque d' aluminium carmin d' indigo (EPowłoka tabletki: alkohol poliwinylowy glikol polietylenowy ‧, ‧ i ‧ talk lecytyna sojowa hypromeloza tytanu dwutlenek (E‧) czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧), indygotyna (E
Comprimé à ‧ mg: laque aluminium carmin d' indigo (ETabletka ‧ mg: czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧), indygotyna (E‧) Tabletka ‧ mg: żółty tlenek żelaza (E‧) Tabletka ‧ mg: żółty tlenek żelaza (E‧), czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧) Tabletka ‧ mg: indygotyna (E
L encre d impression contient de l oxyde de fer noir (E ‧) et de la gomme laqueTusz drukarski zawiera żelaza tlenek czarny (E‧) i szelak
Le ‧ mai ‧, à la demande de la requérante, la marque communautaire figurative KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR a été enregistrée pour des produits dans les classes ‧, ‧ et ‧ de la classification Nice (produits chimiques destinés à l'industrie, résines artificielles, couleurs, vernis, laques, diluants, résines naturelles, métaux pour peintres; matériaux de construction non métalliques, pavés en asphalte, revêtements, glissières de sécurité pour routes, verre pour la constructionW dniu ‧ maja ‧ r., na wniosek skarżącej, został zarejestrowany wspólnotowy graficzny znak towarowy KENITEX TINTAS A QUALIDADE DA COR dla towarów należących do klas ‧, ‧ i ‧ w rozumieniu porozumienia nicejskiego (produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, żywice syntetyczne, farby, pokosty, lakiery, rozpuszczalniki, żywice naturalne, materiały metalowe dla malarzy; materiały budowlane niemetalowe, płytki asfaltowe, pokrycia dla budownictwa, barierki bezpieczeństwa na drogach, szkło budowlane
noyau du comprimé: lactose monohydraté, amidon de maïs, povidone, glycolate d' amidon sodique de type A, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre. pelliculage du comprimé: hypromellose, glycérol, macrogol, stéarate de magnésium, oxyde de fer jaune (E‧) et dioxyde de titane (E‧). encre d impression: gomme laque, propylène glycol, laque aluminique indigo (E• rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, glikolan sodowy skrobi typ A, kwas stearynowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. • otoczka tabletki: hypromeloza, glicerol, makrogol, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E‧) i tytanu dwutlenek (E‧). • tusz: szelak, glikol propylenowy i lak aluminiowy indygotyny (E
Pelliculage Alcool polyvinylique Dioxyde de titane (E‧) Macrogol Talc Lécithine de soja Laque aluminium indigo carmin (EPowłoka tabletki Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek (E‧) Makrogol Talk Lecytyna sojowa Indygotyna (E
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 121 zdań frazy laque.Znalezione w 0,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.