Tłumaczenia na język polski:

 • lakier   
  (Noun  m)
   
  materiał zawierający znaczne ilości pochodnej celulozy, najczęściej nitrocelulozy, czasem też estrów celulozowych, takich jak: octan celulozy, maślan celulozy lub eter celulozy - etyloceluloza, używany w celu uzyskania połysku na mosiądzu lub innych powierzchniach metalicznych
 • laka   
   
  żywica sumaka lakowego, stosowany w japońskiej i chińskiej sztuce zdobniczej;
 • lak   
 • politura   
 • szelak nieoczyszczony   

Pozostałe znaczenia:

 
produit capillaire fixant
 
résine brillante et colorée

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (6)

canard laqué de pékinkaczka po pekińsku
Canard laqué de PékinKaczka po pekińsku
gomme-laqueszelak
insecte à laqueczerwiec lakowy
laquerlakować; lakierować; zalakowanie; zalakować
plante à laqueroślina woskowa

Przykładowe zdania z "laque", pamięć tłumaczeniowa

add example
fine couche de laqueoddzielanego lakierowanego papieru warstwowego
Gomme laque Oxyde de fer noir (E‧) PropylèneglycolSzelak Czarny tlenek żelaza (E‧) Glikol propylenowy
Pelliculage du comprimé: alcool polyvinylique polyéthylène glycol ‧, ‧ talc lécithine de soja hypromellose dioxyde de titane (E‧) oxyde de fer rouge (E‧), oxyde de fer noir (E‧), laque d' aluminium carmin d' indigo (EPowłoka tabletki: alkohol poliwinylowy glikol polietylenowy ‧, ‧ i ‧ talk lecytyna sojowa hypromeloza tytanu dwutlenek (E‧) czerwony tlenek żelaza (E‧), czarny tlenek żelaza (E‧), indygotyna (E
L enveloppe de la gélule se compose de gélatine, de dioxyde de titane (E‧), d oxyde de fer jaune (E‧), ainsi que de gomme laque, d oxyde de fer rouge (E‧) et de lécithine de soja (E‧) pour l encre d impressionOtoczka kapsułki składa się z żelatyny, dwutlenku tytanu (E‧), żółtego żelaza tlenku (E‧) oraz szelaku, czerwonego żelaza tlenku (E‧) i lecytyny sojowej (E‧) w nadruku
Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspensionW przypadku stosowania wody w pełni odsolonej lub wody w obiegu zamkniętym istnieje znane z badania powłok ryzyko tworzenia się na powierzchni próbek osadu lub ścierania powierzchni przez zawiesiny
Contenu de la gélule: amidon de maïs stéarate de magnésium Enveloppe de la gélule: gélatine dioxyde de titane (E ‧) bleu brillant FCF (E ‧) Encre d impression: oxyde de fer noir (E ‧) gomme laqueZawartość kapsułki: skrobia kukurydziana magnezu stearynian Otoczka kapsułki: żelatyna tytanu dwutlenek (E‧) błękit brylantowy FCF (E‧) Tusz drukarski: żelaza tlenek czarny (E‧) szelak
Les encres imprimées sur l enveloppe contiennent les ingrédients suivants (encre rose SW-‧): gomme laque, dioxyde de titane (E‧), hydroxyde d ammonium, oxyde de fer rouge (E‧), oxyde de fer jaune (ETusz, z którego wykonano nadruk na otoczce (różowy tusz SW-‧), zawiera: szelak, dwutlenek tytanu (E ‧), wodorotlenek amonu, czerwony tlenek żelaza (E‧), żółty tlenek żelaza (E
hypromellose, macrogol) (gomme laque, oxyde de fer noir (EHypromeloza, makrogol) Politura szelakowa (szelak), żelaza tlenek czarny (E
Sur la base des informations disponibles, l'évaluation des risques a permis d'établir que, dans la Communauté européenne, la substance est utilisée principalement en tant que pigment inorganique anticorrosion dans les couches d'impression et les peintures destinées à protéger les substrats métalliques contre la corrosion, dans le secteur des peintures, laques et vernisW wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako czynny nieorganiczny pigment antykorozyjny w farbach do gruntowania chroniących podłoże metalowe przed korozją w przemyśle farbiarsko-lakierniczym
L enveloppe de la gélule contient: gélatine, dioxyde de titane (E‧), gomme laque, propylène glycol, hydroxyde de potassium, oxyde de fer noir (E• Skład otoczki kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu (E‧), szelak, glikol propylenowy, wodorotlenek potasu, czarny tlenek żelaza (E
magnésium.L' enveloppe de la gélule et l' encre d' imprimerie contiennent de la gélatine, de la gomme laque, de l' hydroxyde d' ammonium, de la siméthicone, oxyde de fer rouge, oxyde de fer noir, oxyde de fer jaune, du propylène glycol, de l indigotine (E‧) et du dioxyde de titane (Etusz zawierają żelatynę, szelak, wodorotlenek amonowy, simetikon, czerwony tlenek żelaza, czarny tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza, glikol propylenowy, indygokarmin (E‧) i dwutlenek tytanu (E
Mannitol (E‧) Glycolate d amidon de sodium (type A) D-glucose Arôme vanille Tartrazine laque (EMannitol (E‧) Skrobi glikolan sodu (typ A) D-glukoza Aromat waniliowy Lak tartrazyny (E
Gélules: gélatine, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune, dioxyde de titane Encres d impression: shellac, propylène glycol, dioxyde de fer noir, laque d aluminium d indigotine (carmine d indigo), laque d aluminium rouge allura AC, laque d aluminium bleu brillant FCF, laque d aluminium jaune D & C noPowłoka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czarny, żelaza tlenek czerwony, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek
magnésium.L' enveloppe de la gélule et l' encre d' imprimerie contiennent de la gélatine, de la gomme laque, de l' hydroxyde d' ammonium, de la siméthicone, du propylène glycol, de l indigotine (E‧) et du dioxyde de titane (Etusz zawierają żelatynę, szelak, wodorotlenek amonowy, simetikon, glikol propylenowy, indygokarmin (E‧) i dwutlenek tytanu (E
Spécifications générales relatives aux laques aluminiques préparées à partir de matières colorantesSpecyfikacja ogólna dla laków aluminiowych barwników
produits de beauté, parfums et déodorants: rouge à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain, etckosmetyki: pomadka, lakier do paznokci, produkty do makijażu i zmywania makijażu (w tym puderniczki, pędzelki i puszki do nakładania pudru), lakier i płyn do włosów, produkty do golenia i po goleniu, produkty do opalania, usuwania owłosienia, perfumy i wody toaletowe, dezodoranty osobiste, produkty kąpielowe itd
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, BOdpady z produkcji, formowania i użycia tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów, pokostu, z wyłączeniem takich odpadów wymienionych w wykazie B (patrz: odpowiednia kategoria w wykazie B, B
Marquage: laque, propylène glycol, eau purifiée, hydroxide d ammonium, hydroxide de potassium, oxyde de fer noir (ENadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, amonu wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E
Enrobage des comprimés: méthylhydroxypropylcellulose hydroxypropylcellulose dioxyde de titane (E ‧) polyéthylèneglycol ‧ laque d' indigotine (E ‧) oxyde de fer rouge (EOtoczka tabletki: hydroksypropylometyloceluloza hydroksypropyloceluloza dwutlenek tytanu (E‧) glikol politelylenowy ‧ indygotyna (E‧) czerwony tlenek żelaza (E
la gomme laque, les gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels, relevant du code NCszelak nieoczyszczony, żywice naturalne, gumożywice i balsamy objęte kodem CN
risques d'effets locaux sur les voies respiratoires, résultant d'une exposition par inhalation répétée lors de la fabrication et de la transformation en tant qu'intermédiaire chimique, dans la fabrication de préparations (peintures, laques, adhésifs, nettoyants), le traitement du métal, l'électromécanique, le traitement du bois, la fabrication de la pâte et du papier (peintures et adhésifs), les travaux de revêtement de sol, le secteur du bâtiment et l'utilisation de produits cosmétiquesobaw związanych z miejscowym oddziaływaniem na drogi oddechowe w wyniku powtarzającego się narażenia przez drogi oddechowe związanego z produkcją i dalszym przetwarzaniem substancji jako półproduktu chemicznego, produkcją preparatów (farb, lakierów, spoiw, środków czyszczących), obróbką metali, obróbką drewna, produkcją masy celulozowej i papieru (farby i spoiwa), pracą w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, pracą przy wykonywaniu podłóg, w przemyśle budowlanym i przy stosowaniu kosmetyków
L encre d impression contient de l oxyde de fer noir (E ‧) et de la gomme laqueTusz drukarski zawiera żelaza tlenek czarny (E‧) i szelak
Encre d impression Gommes laques Propylène glycol Hydroxyde de sodium Povidone Dioxyde de titane (ESzelak Glikol propylenowy Wodorotlenek sodu Powidon Dwutlenek tytanu (E
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 115 zdań frazy laque.Znalezione w 0,469 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.