wymowa: IPA: ɛ̃s.ti.ty    

Tłumaczenia na język polski:

  • instytut   
     
    nazwa różnego typu instytucji, przede wszystkim naukowo-badawczych i dydaktycznych;
  • nauczyciel   

Pozostałe znaczenia:

 
instytut

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (56)

American Film InstituteAmerican Film Institute
American Institute of Aeronautics and AstronauticsAmerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki
American National Standards InstituteANSI
California Institute of TechnologyCalifornia Institute of Technology
European Institute for Computer Antivirus ResearchEuropejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych
European Telecommunications Standards InstituteEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut catholique de ParisInstitut Catholique
Institut CervantesInstytut Cervantesa
institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d'études de sécurité de l'Union européenneInstytut Unii Europesjkiej Studiów nad Bezpieczeństwem
Institut d’État des relations internationales de MoscouMoskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych
Institut d’études de sécurité de l’Union européenneInstytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem
institut de beautésalon
Institut de ConfuciusInstytut Konfucjusza
Institut de droit internationalInstytut Prawa Międzynarodowego
Institut de la langue tchèqueInstytut Języka Czeskiego
Institut de mathématiques de ClayProblemy milenijne
Institut de mathématiques SteklovInstytut Stiekłowa
Institut de prospective technologiqueInstytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych
Institut de recherche des Nations unies pour le développement socialInstytut ONZ ds. Badań nad Rozwojem Społecznym
Institut des affaires publiquesInstytut Spraw Publicznych
Institut des matériaux et mesures de référenceInstytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów
Institut des Nations unies pour la formation et la rechercheInstytut Narodów Zjednoczonych ds. Szkolenia i Badań
Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmementInstytut ONZ ds. Badań nad Rozbrojeniem
Institut des transuraniensInstytut Pierwiastków Transuranowych
Institut du Bon-PasteurInstytut Dobrego Pasterza
Institut du Christ-Roi Souverain PrêtreInstytut Chrystusa Króla
Institut européen d'administration publiqueEuropejski Instytut Administracji Publicznej
Institut européen d'innovation et de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii
Institut européen de technologieEuropejski Instytut Innowacji i Technologii; Europejski Instytut Technologii
Institut européen des normes de télécommunicationsEuropejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmesEuropejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Institut fédéral d’État du CinémaWszechzwiązkowy Państwowy Instytut Kinematografii im. S.A. Gierasimowa
Institut international de planification de l'éducationMiędzynarodowy Instytut Planowania Edukacji
Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femmeMiędzynarodowy Instytut Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet
Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justiceMiędzyregionalny Instytut ONZ ds. Badań nad Przestępczością i Wymiarem Sprawiedliwości
Institut monétaire européenEuropejski Instytut Walutowy
Institut national de la statistique et des études économiquesInstitut National de la Statistique et des Études Économiques
Institut PasteurInstytut Pasteura
Institut pour l'énergieInstytut Energii
Institut pour l'intégration de l'Amérique latineInstytut Integracji Ameryki Łacińskiej
Institut SchillerInstytut Schillera
Institut syndical européenEuropejski Instytut Związków Zawodowych
Institut universitaire européenEuropejski Instytut Uniwersytecki
Institut WarburgInstytut Warburga
Institut WeizmannInstytut Nauki Weizmanna
Institute of electrical and electronics engineersInstitute of Electrical and Electronics Engineers
instituteurinstruktor; nauczyciel; nauczycielka; założyciel;
institutricenauczyciel
Instituts de recherche et de formation ONUInstytut Kształcenia i Badań ONZ
Karolinska InstitutInstytut Karolinska
massachusetts institute of technologymassachusetts institute of technology
Massachusetts Institute of TechnologyMassachusetts Institute of Technology
Royal Institute of International AffairsChatham House
Stockholm International Peace Research InstituteSIPRI
Virginia Polytechnic Institute and State UniversityVirginia Polytechnic Institute and State University

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "institut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institut de l'administration publique et de l'intégration européenneИнститут по публична администрация и европейска интеграция (Instytut Administracji Publicznej i Integracji Europejskiej
Par ailleurs, la BCE a participé aux activités de UNIDROIT, institut international pour l' unification du droit privé, portant sur un projet de convention internationale sur l' harmonisation des règles relatives aux titres intermédiésPonadto EBC uczestniczył w działaniach Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (MIUPP) (International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) związanych z projektem międzynarodowej konwencji w sprawie jednolitych zasad dotyczących papierów wartościowych przechowywanych przez pośrednika
en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../‧ du Parlement européen et du Conseil du ... portant création de l'Institut européen d'innovation et de technologiew celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... ustanawiającego Europejski Instytut Innowacji i Technologii
L’aide financière de l’Union est fixée à ‧ % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no ‧/‧ qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, à hauteur d’un montant maximal de ‧ EUR pour la période du ‧er janvier au ‧ décembrePomoc finansowa Unii obejmuje ‧ % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z ich definicją w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie ‧ EUR w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ grudnia ‧ r
L'Institut devrait instaurer une coopération et un dialogue avec des organisations non gouvernementales, des organisations militant en faveur de l'égalité, des centres de recherche, les partenaires sociaux ainsi que d'autres organismes du même type qui agissent dans le domaine de l'égalité, aux niveaux national et européen, mais aussi dans des pays tiersInstytut powinien rozwijać współpracę i dialog z organizacjami pozarządowymi, organizacjami zajmującymi się równością szans, ośrodkami badawczymi, partnerami społecznymi i innymi powiązanymi podmiotami, aktywnie dążąc do osiągnięcia równości na szczeblu krajowym i europejskim oraz w państwach trzecich
Ce fait à lui seul confirme que l'institut fédéral allemand a fait son travail.Już sam ten fakt potwierdza, że niemiecki federalny instytut dobrze wykonał swoje zadanie.
J' ai reçu un appel inquiétant de l' InstitutWłaśnie dostałem niepokojący telefon z Departamentu Zdrowia
Rue de l' Institut, ‧ B-‧ Rixensart BelgiqueRue de l’ Institut ‧ B-‧ Rixensart Belgia
Je vois donc l'Institut européen de technologie (IET) comme un investissement pour le futur.W związku z tym postrzegam Europejski Instytut Technologii (EIT) jako inwestycję w przyszłość.
Les défis actuels doivent être relevés non seulement par l'UE et les États membres mais également par les pouvoirs locaux et régionaux, qui sont concernés dès lors qu'il faut gérer leur héritage culturel et linguistique, promouvoir de nouveaux modèles d'entrepreneuriat dans les industries créatives locales et encourager les œuvres de création financées ou cofinancées par les instituts ou organisations culturels ou médiatiques locauxObecne wyzwania muszą zostać podjęte nie tylko przez Unię Europejską i państwa członkowskie, ale także przez samorządy lokalne i regionalne, które mają do odegrania rolę w zarządzaniu ich dziedzictwem kulturowym i językowym, w promowaniu nowych modeli przedsiębiorczości w lokalnych branżach powiązanych z działalnością twórczą, we wspieraniu dzieł kreatywnych, (współ)finansowanych przez lokalne instytuty i organizacje kulturalne i medialne
Avant le ‧er avril ‧, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un institut spécialisé chargé dPrzed dniem ‧ kwietnia ‧ r. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji, wyznacza specjalistyczny instytut do kontroli szczepionki i odporności krzyżowej oraz ustala jego uprawnienia
En tant que pionniers dans l'utilisation de nombreuses nouvelles technologies, les États-Unis se fondent sur un système fortement axé sur le marché, caractérisé par des universités et instituts de recherche à la pointe au niveau mondial, une main-d'œuvre hautement qualifiée issue de toutes les régions du monde, une propension au risque, une croissance rapide de jeunes entreprises et un marché intérieur homogèneStany Zjednoczone, będące liderem pod względem wielu nowych technologii, opierają się na zdecydowanie ukierunkowanym na rynek systemie obejmującym wiele najlepszych uniwersytetów i instytutów badawczych na świecie, wysoko wykwalifikowanych pracownikach pochodzących ze wszystkich regionów świata, dużej skłonności do ryzyka, szybkim rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz jednorodnym rynku wewnętrznym
invite les États membres, conformément aux bonnes pratiques de certains d'entre eux, à s'assurer que les instituts de contrôle nationaux et, le cas échéant, régionaux publient un rapport d'audit annuel sur les fonds communautaires dépenseswzywa państwa członkowskie zgodnie z dobrymi praktykami niektórych z nich, do zapewnienia, że krajowe organy kontrolne oraz, o ile ma to zastosowanie także regionalne będą publikować roczne sprawozdania z audytu w zakresie wydanych funduszy UE
Progresser encore dans l'adoption des normes européennes et redoubler d'efforts pour devenir membre à part entière du comité européen de normalisation, du comité européen de normalisation électrotechnique et de l'Institut européen des normes de télécommunicationsDalsze wdrażanie norm europejskich i przyspieszanie działań zmierzających do pełnego członkostwa w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym, Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki oraz Europejskim Instytucie Norm Telekomunikacyjnych
Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'externalisation d'études et d'évaluations vers des instituts de recherche situés dans les États membresŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich
Le Conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'InstitutZarząd może przyjąć postanowienia umożliwiające krajowym ekspertom z Państw Członkowskich zatrudnienie w Instytucie w ramach oddelegowania
dans l'affaire C-‧/‧ (demande de décision préjudicielle du tribunal de commerce de Nancy): Établissements Dhumeaux et Cie SA, Société d'études et de commerce (SEC) contre ALBV SA, ALBV SA contre Tragex Gel SA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), anciennement Institut d'expertise vétérinaire (IEV), ALBV SA contre CIGMA International SA, et ALBV SA contre Jean Max Gustin, en qualité de curateur de Tragex Gel SAw sprawie C-‧/‧ (wniosek tribunal de commerce de Nancy o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym): Établissements Dhumeaux et Cie SA, Société d'études et de commerce (SEC) przeciwko ALBV SA, ALBV SA przeciwko Tragex Gel SA, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), uprzednio Institut d'expertise vétérinaire (IEV), ALBV SA przeciwko CIGMA International SA, i ALBV SA przeciwko Jean Max Gustin, w charakterze kuratora Tragex Gel SA
Recours introduit le ‧ avril ‧- Nickel Institute/CommissionSkarga wniesiona w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Nickel Institute przeciwko Komisji
Il est essentiel pour maximiser l'impact de cet institut de suivre les développements aux échelons les plus proches des citoyens et d'échanger les bonnes pratiquesMonitorowanie rozwoju sytuacji na tych najbliższych obywatelom szczeblach oraz wymiana najlepszych praktyk są kluczem do maksymalizacji oddziaływania instytutu
Les organisations du système des Nations Unies, les organes intergouvernementaux, les ONG, les associations professionnelles, les instituts de recherche et les entités du secteur privé doivent travailler de façon coordonnéePotrzebne jest skoordynowane działanie pomiędzy organizacjami systemu ONZ, organami międzyrządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami zawodowymi, instytucjami badawczymi i podmiotami sektora prywatnego
Banque centrale européenne Banque centrale nationale Banque des règlements internationaux Corrigé des variations saisonnières Droit de tirage spécial Euro Fonds monétaire international Institutions financières monétaires Institut monétaire européen Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation harmonisé Mécanisme de change européen Organisation de coopération et de développement économiques Organisation internationale du travail Procédure de déficit excessif Produit intérieur brut Système européen de banques centrales Système européen des comptes nationaux ‧ nion européenne Union économique et monétaire Ainsi qu' il est d' usage dans la Communauté, les pays de l' Union européenne sont énumérés dans ce Rapport en suivant l' ordre alphabétique de leur nom dans la langue nationaleBank Rozrachunków Międzynarodowych bilans płatniczy IMF Balance of Payments Manual (Podręcznik Bilansu Płatniczego MFW, wydanie ‧ ) certyfikat depozytowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Europejski Bank Centralny efektywny kurs walutowy mechanizm kursów walutowych Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych z ‧ r. Europejski System Banków Centralnych euro zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych krajowy bank centralny Międzynarodowy Fundusz Walutowy monetarna instytucja finansowa Międzynarodowa Organizacja Pracy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju produkt krajowy brutto procedura nadmiernego deficytu indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu Unia Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa jednostkowy koszt pracy w przetwórstwie przemysłowym jednostkowy koszt pracy w całej gospodarce
Le grade de toxicité dans ces tableaux est défini selon l' échelle du National Cancer Institute CommonToxicity Criteria (NCI-CTCStopnie toksyczności przedstawione w tabelach oparte zostały na kryteriach toksyczności Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTC
l'Institut européen de l'Université de la SarreEuropejskiego Instytutu przy Uniwersytecie w Kraju Saary
vu la décision ‧/CE du Conseil du ‧ mars ‧ désignant un institut spécifique responsable pour luwzględniając decyzję Rady ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie[‧], w szczególności jej art
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3015 zdań frazy institut.Znalezione w 4,063 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.