wymowa: IPA: dɔ̃ /dɔ̃/ , SAMPA: /dO~/    

Tłumaczenia na język polski:

  • który     
    (Pronoun  m)

Pozostałe znaczenia:

 
dopełnienie zwrotu wyrażającego część pewnej całości z którego, z czego
 
dopełnienie rzeczownika którego, czego
 
dopełnienie przymiotnika za którego, z którego
 
dopełnienie czasownika w jaki, na jaki (o sposobie)
 
dopełnienie czasownika z którego, z czego
 
dopełnienie czasownika o którym, o czym

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (3)

Ce dont rêvent les fillesCzego pragnie dziewczyna
lieux d'affectation dont l'indice implicitemiejsca zatrudnienia o wskaźniku domyślnym
ordinateur dont l'utilisation est soumise à abonnementkomputer oferowany na zasadach subskrypcji

Przykładowe zdania z "dont", pamięć tłumaczeniowa

add example
Une telle décision est notifiée sans délai à la partie concernée qui doit en même temps être informée des recours judiciaires dont elle dispose aux termes des lois en vigueur dans lDecyzja taka jest niezwłocznie ogłaszana zainteresowanej stronie, która zostaje jednocześnie poinformowana o dostępnych dla niej środkach sądowych na mocy prawa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim oraz o terminach, którym podlegają takie środki
Dans sa communication du ‧ mars ‧ sur le thème Restructuration et emploi, la Commission énonce les actions que l'Union doit développer ou renforcer pour mobiliser le potentiel dont elle disposeW komunikacie Restrukturyzacje i zatrudnienie, przedłożonym ‧ marca ‧ r., Komisja przedstawia kroki, jakie UE powinna podjąć lub zintensyfikować, aby zmobilizować posiadany potencjał
Conformément à l'annexe ‧ du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à ‧ millions EUR, dont moins de ‧ % sont consacrés aux dépenses administratives de la CommissionZgodnie z załącznikiem ‧ do programu ramowego kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi ‧ mln EUR, z czego nie więcej niż ‧ % jest przeznaczone na wydatki administracyjne Komisji
Un total de ‧ patients a été inclus dont ‧ étaient traités par EnbrelBadanie objęło ‧ pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, z których grupa ‧ była leczona produktem Enbrel
Vous n' êtes pas venue ici pour me parler de cette liste dont vous connaissiez déjà l' existenceNie przyszła pani tutaj spytać o listę.Wiedziała pani, że jej nie mam
Je souhaiterais m'exprimer, très brièvement, au sujet du plan de relance de l'économie parce qu'à de nombreux égards, c'est la principale source d'inquiétude pour nos concitoyens en ce qui concerne la manière dont nous allons réagir et répondre aux défis internationaux sans précédents auxquels nous sommes confrontés depuis ces derniers mois.Chciałbym krótko omówić kwestię planu naprawy gospodarczej, ponieważ właśnie ta kwestia niepokoi obywateli na wiele sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do metody zareagowania i odpowiedzi na bezprecedensowe problemy globalne, które przytrafiły się nam w ostatnich miesiącach.
Je pense que ces personnes qui parlent d'objectifs irréels par rapport à l'Europe, qui parlent de façon extrême et obsessionnelle, n'apporteront aucun bien à tous les gens dont j'ai parlé dans mon discours - ces citoyens, non seulement de l'Europe, mais ces citoyens de mon pays, qui veulent la prospérité, qui veulent des certitudes dans leur vie et dans l'avenir.Myślę, że ci, którzy głoszą nierealne cele w odniesieniu do Europy, ci, którzy wypowiadają się w sposób ekstremalny i obsesyjny, nie przyniosą nic dobrego właśnie tym ludziom, o których mówię w swoim wystąpieniu - nie tylko obywatelom Europy, ale również obywatelom mojego kraju, którzy chcą dobrobytu, którzy chcą pewności w życiu i w przyszłości.
São Tomé recevra chaque année 682 500 euros, dont 227 500 euros serviront à soutenir sa politique sectorielle de la pêche.Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej będzie otrzymywać 682 500 euro rocznie, z czego kwota 227 500 euro będzie przeznaczona na wsparcie jej sektorowej polityki rybołówstwa.
Ces événements indésirables ont tous été évalués par la suite comme étant liés à la clofarabine: épanchement péricardique (‧ événements; dont ‧ grave) et péricardite (‧ événement; non graveWszystkie te zdarzenia oceniono później jako związane z klofarabiną: wysięk osierdziowy (‧ zdarzeń; z których ‧ było poważne) i zapalenie osierdzia (‧ zdarzenie; nie miało poważnego przebiegu
La publication se base sur les données dont la Commission (Eurostat) dispose trois mois au plus tard avant la date de publicationPodstawą publikacji są dane dostępne Komisji (Eurostatowi) nie później niż na trzy miesiące przed datą publikacji
La directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil, du ‧ avril ‧, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no ‧/‧ et abrogeant les directives ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE et ‧/‧/CEE, s'oppose à la réglementation d'un État membre qui exige du ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans cet État membre dont il n'a pas la nationalité, d'avoir au préalable séjourné légalement dans un autre État membre avant son arrivée dans l'État membre d'accueil pour bénéficier des dispositions de cette directiveDyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylająca dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG, sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które wymagają, dla skorzystania z przepisów tej dyrektywy, aby obywatel państwa trzeciego, będący współmałżonkiem obywatela Unii zamieszkującego w tym państwie członkowskim, którego obywatelstwa nie posiada, przebywał wcześniej zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, przed jego przybyciem do przyjmującego państwa członkowskiego
La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse dans les délais prescritsKomisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie
Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas ‧,‧ tonnePrzyczepy o masie maksymalnej nieprzekraczającej ‧,‧ tony
Il est vrai que les producteurs de propylène dont le niveau de pureté est inférieur à la qualité polymère peuvent ne pas tirer grand profit du pipelinePrawdą jest, że producenci propylenu, osiągający czystość produktu niższą od przewidzianej dla jakości polimerowej, mogą nie osiągać wysokich zysków z rurociągu
À cette fin, elles acceptent d'appliquer, à titre provisoire, l'actuel article ‧, paragraphe ‧, du règlement financier dont elle reconnaisse la compatibilité avec les compétences conférées aux deux branches de l'autorité budgétaire par le TFUEW tym celu zgadzają się na tymczasowe stosowanie przepisów obecnego art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia finansowego, które uznają za zgodne z uprawnieniami obu organów władzy budżetowej na mocy TFUE
Programme pluriannuel d appui à la réduction de la pauvreté ( PPARP ) , dont : tranche variable Éducation dotation sectorielle « Éducation pour tous »Wieloletni program wsparcia na rzecz ograniczenia ubóstwa , obejmujący : — zmienną transzę „ Edukacja ” — sektorową transzę „ Edukacja dla wszystkich ”
L'article ‧, paragraphe ‧, de la directive ‧/‧/CE continuerait à s'appliquer aux données, y compris celles relatives aux appels téléphoniques infructueux, dont la conservation n'est pas expressément requise par la présente directive et qui ne relèvent donc pas de son champ d'application, ainsi qu'à la conservation de données à d'autres fins que celles prévues par la présente directive, notamment à des fins judiciairesArt. ‧ ust.‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinien być stosowany w dalszym ciągu w odniesieniu do danych, w szczególności tych dotyczących nieudanych prób uzyskania połączenia, co do których nie istnieje szczególny wymóg zatrzymywania w świetle niniejszej dyrektywy i z tego względu nie zostały w niej ujęte, a także w odniesieniu do celów, które nie zostały uwzględnione w niniejszej dyrektywie
Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l'exception d'un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d'un instrument de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coûtTakie zobowiązania, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się w wartości godziwej, z wyjątkiem zobowiązania będącego instrumentem pochodnym powiązanym z instrumentem kapitałowym niekwotowanym na aktywnym rynku, które musi być rozliczone przez dostawę tego instrumentu kapitałowego, wycenianego według kosztu, gdyż jego wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona
À l'expiration d'un délai de ‧ mois après la date d'entrée en vigueur du complément ‧ au règlement, les parties contractantes appliquant le présent règlement pourront interdire le montage d'un feu de position latéral ne satisfaisant pas aux prescriptions du présent règlement tel qu'amendé par le complément ‧, sur un véhicule neuf dont l'homologation de type ou l'homologation individuelle nationale a été accordée plus de ‧ mois après la date d'entrée en vigueur du complémentPo upływie ‧ miesięcy od daty wejścia w życie suplementu ‧ do niniejszego regulaminu Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin mogą zabronić montowania świateł obrysowych bocznych niespełniających wymogów niniejszego regulaminu zmienionego suplementem ‧ w nowych pojazdach, które otrzymały krajową homologację typu lub homologację indywidualną po upływie ‧ miesięcy od daty wejścia w życie suplementu
Cuite la Mogette de Vendée présente une graine fondante, homogène en taille, en forme, en couleur, dont la peau fine, peu dure, est très peu présente en bouchePo ugotowaniu ziarno Mogette de Vendée rozpuszcza się w ustach, ma jednolitą wielkość oraz jednolity kształt i kolor, jego cienka, niezbyt twarda skórka jest bardzo słabo wyczuwalna w ustach
La proposition de directive sur la mobilité des patients, dont l'examen par le Parlement européen est prévu au mois d'avril, contient des dispositions communes sur les modalités de remboursement des frais pour soins de santé à l'étranger.Nowa dyrektywa w sprawie mobilności pacjentów, nad którą Parlament przeprowadzi debatę w kwietniu, ustanowi wspólne przepisy dotyczące zwrotu kosztów opieki zdrowotnej za granicą.
L'ordonnateur national notifie à la Commission l'accréditation des structures d'exécution et fournit toute information pertinente requise par la Commission, dont une description des systèmes de gestion et de contrôleKrajowy urzędnik zatwierdzający powiadamia Komisję o akredytacji struktur operacyjnych i przedstawia wszelkie odpowiednie informacje pomocnicze wymagane przez Komisję, łącznie z opisem systemów zarządzania i kontroli
Repsol CPP s'engagerait à respecter une durée maximale de cinq ans pour les nouveaux contrats de distribution de carburants avec des exploitants de stations-service dont Repsol CPP n'est pas propriétaireRepsol C.P.P. zobowiązuje się do przestrzegania zasady, według której nowe umowy dotyczące dystrybucji paliw zawierane z operatorami stacji paliw, których Repsol C.P.P. nie jest właścicielem, obowiązywać będą na okres nie dłuższy niż ‧ lat
Celle-ci a pour objectif de mettre en œuvre le principe de disponibilité et, partant, de faire en sorte que les informations dont disposent les autorités compétentes d'un État membre en matière de lutte contre la criminalité soient communiquées aux autorités équivalentes des autres États membresTen drugi wniosek ma na celu wdrożenie zasady dostępności i tym samym zapewnienie, że informacje dostępne właściwym organom państwa członkowskiego w związku z walką z przestępczością zostaną przekazane równoważnym organom innych państw członkowskich
Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional établi conformément à l'article ‧ par le nombre d'hectares admissibles établi au niveau régionalRolnicy otrzymują uprawnienia do płatności, których wartość jednostkowa jest obliczana przez podzielenie odpowiadającej im części pułapu regionalnego ustanowionego na mocy art. ‧ przez liczbę kwalifikujących się hektarów ustanowionych na poziomie regionalnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59093 zdań frazy dont.Znalezione w 17,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.