wymowa: IPA: /dəsu/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pod   
  (Adverb, Preposition  )
 • dno     
  (Noun  n)
 • dolny   
 • dół     
  (Noun  )
 • spodem   
 • spód   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
dessous (de l’affaire)

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (11)

au trente-sixième dessousna dnie
au-dessouspod; poniżej
Au-dessous du volcanPod wulkanem
dans le trente-sixième dessousponiżej krytyki
dessous-de-tablełapówka
en dessouspod; poniżej
en dessous de la ceintureponiżej pasa
opérations au-dessous de la ligneoperacje pod kreską
par-dessouspod
sens dessus dessousdo góry nogami
verser un dessous-de-tabledawać łapówkę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dessous", pamięć tłumaczeniowa

add example
Comme rappelé ci-dessous, une telle révision devrait avoir lieu en tout état de cause lorsqu’un nouveau transporteur commence ou est sur le point de commencer des services sur la liaison concernéeJak przypomniano poniżej, tego rodzaju przegląd powinien mieć miejsce każdorazowo gdy nowy przewoźnik rozpoczyna lub wkrótce rozpocznie obsługę połączeń na danej trasie
Les deux zones ne sont pas nécessairement des zones géographiques distinctes situées à l’intérieur du site mais, plutôt, des zones pouvant être représentées selon le schéma ci-dessousNiekoniecznie chodzi przy tym o dwa różne obszary geograficzne w ramach instalacji, a raczej o strefy, które można przedstawić jak na zamieszczonym poniżej schemacie
* Voir l' information additionnelle ci-dessous* Patrz dodatkowe informacje poniżej
Les incidences des effets indésirables survenus lors des essais cliniques et considérés comme reliés au traitement par NeoRecormon sont présentées dans le tableau ci-dessousW poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania w badaniach klinicznych działań niepożądanych uznanych za związane z leczeniem preparatem NeoRecoromon.W każdej grupie
Les données à déclarer, en ce qui concerne les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés, les sociétés financières accordant des prêts et les autres AIF sont énoncés dans le tableau ci-dessousDane dotyczące dealerów papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (security and derivative dealers), finansowych przedsiębiorstw kredytowych (financial corporations engaged in lending) oraz innych PIPF (pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – other financial intermediaries) zostały określone w tablicy poniżej
De plus, les titres d' anticorps anti-HPV (MGT) observés chez les vaccinés sont restés au niveau ou au-dessus du seuil de séropositivité lors du suivi à long terme des études de phase ‧ (voir ci-dessous " Persistance "Ponadto, poziomy przeciwciał przeciw HPV (GMT) u osób szczepionych, pozostawały na lub powyżej serostatusu odcięcia podczas długiego okresu obserwacji w badaniach fazy ‧ (patrz poniżej Utrzymywanie się odpowiedzi immunologicznej
Une substance qui satisfait aux trois critères énoncés aux points ci-dessous est considérée comme substance PBTSubstancja spełniająca wszystkie trzy kryteria przedstawione w poniższych punktach jest substancją PBT
Le sang et les composants sanguins doivent être soumis aux mesures de la qualité technique précisées ci-dessous et être conformes aux résultats acceptablesKrew i składniki krwi muszą zgodne z poniższymi pomiarami jakości technicznej i odpowiadać dopuszczalnym wynikom
Si, pour l’échantillon de ‧ carcasses, la quantité moyenne d’eau provenant du dégel est supérieure aux pourcentages fixés ci-dessous, il est considéré que la quantité d’eau absorbée pendant le traitement dépasse la valeur limiteJeżeli średni ubytek wody podczas rozmrażania w odniesieniu do ‧ tusz w próbce przekracza podane poniżej wartości procentowe, uważa się, że ilość wody wchłoniętej podczas przetwarzania przekracza wartość graniczną
approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessousprzyjmuje wniosek Komisji w wersji dostosowanej do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji i wraz z poniższymi zmianami
au-dessous du titre «Statistiques sommaires et détaillées», à la fin de chacune des trois premières phrases, «F‧» est remplacé par «soit F‧, soit F‧, soit F‧ et F‧»pod nagłówkiem
lorsque les défauts des grains du riz paddy dépassent les tolérances admises pour la qualité type du riz paddy, le pourcentage de réfaction du prix d’intervention à appliquer est déterminé au tableau ‧ ci-dessous, par type de rizjeśli uszkodzenia ziaren ryżu niełuskanego przekraczają wielkości dopuszczalne dla norm jakościowych ryżu niełuskanego, stosuje się obniżkę ceny interwencyjnej zgodnie z załącznikiem ‧ dla danego rodzaju ryżu
Les points principaux de la proposition de règlement sont présentés ci-dessousKluczowe założenia wniosku dotyczącego projektu rozporządzenia brzmią następująco
Le tableau ci-dessous synthétise le risque de change de la CECA en liquidation au ‧ décembreW poniższej tabeli przedstawiono ekspozycję EWWiS w likwidacji na ryzyko kursowe na dzień ‧ grudnia ‧ r
Les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne permettent pas d’établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus, mais en réduisant l’exposition à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à l’amianteAktualny stan wiedzy naukowej nie pozwala na ustalenie dopuszczalnej wartości, poniżej której zanika wszelkie ryzyko narażenia zdrowia, ale zmniejszenie narażenia na działanie azbestu zmniejszy również ryzyko występowania chorób wynikających z działania azbestu
Veuillez donner ci-dessous les informations suivantes sur les montants d'aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaireProsimy o przedłożenie następujących danych szczegółowych dotyczących pomocy, którą beneficjent już zwrócił
Le tableau ci-dessous confirme clairement ce positionnement stratégique: seuls ‧ % des camions utilisés par ABX LOGISTICS sont détenus en propriété ou en leasing par les sociétés du groupePoniższa tabela potwierdza wyraźnie tę strategiczną pozycję: tylko ‧ % ciężarówek wykorzystywanych przez ABX LOGISTICS jest własnością lub jest wykorzystywana w ramach leasingu przez spółki grupy
Ventes et rachats de titres d’organismes de placement collectif: Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble de la ventilation requise par instrument, en ce qui concerne les données relatives aux ventes et aux rachats de titres d’organismes de placement collectifSprzedaż i odkup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych: Poniższa tablica określa wymagany podział według instrumentów danych dotyczących sprzedaży i odkupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Une description de la zone et de ses sous-zones, divisions et subdivisions est donnée ci-dessousOpis obszaru oraz jego podobszarów, rejonów i podrejonów jest przedstawiony poniżej
Un tablier de dessous peut être constitué par toutes pièces en toile, filet ou tout autre matériauDolny fartuch włoka może być zbudowany z elementów płóciennych, z tkaniny sieciowej lub z innego materiału
apparaît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie. Il est nécessaire notamment de préciser les conditions de libérations partielles et un seuil minimal en dessous duquel la garantie qui devrait rester acquise peut être libéréeDla uproszczenia procedur administracyjnych należy ustanowić procedury specjalne dla zwalniania zabezpieczenia, włączając w to w szczególności warunki jego częściowego zwalniania oraz próg, poniżej którego zabezpieczenie, które powinno zostać zatrzymane, może zostać zwolnione
Le taux de droit applicable à tous les produits de la position ‧ du SH est ramené, selon le calendrier ci-dessous, aux niveaux suivantsStawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją HS ‧ zostanie obniżona zgodnie z następującą tabelą
Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note ‧.‧ ci-dessous en ce qui concerne les matières textilesJeżeli zamieszczona w wykazie reguła przewiduje, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, warunek ten oczywiście nie wyklucza stosowania innych materiałów, które ze względu na właściwe im cechy, nie mogą spełnić warunków reguły. (Patrz również: uwaga ‧.‧ poniżej w odniesieniu do wyrobów włókienniczych
Le programme actualisé vise à maintenir le déficit en dessous de la valeur de référence de ‧ % du PIB sur toute la durée du programme, les projections tablant sur une diminution progressive du déficit des administrations publiques, estimé à ‧,‧ % du PIB en ‧ et ramené à ‧,‧ % enCelem zaktualizowanego programu jest utrzymanie deficytu poniżej wartości referencyjnej wynoszącej ‧ % PKB w każdym roku okresu objętego programem, przy stopniowym zmniejszaniu się deficytu sektora general government z zakładanego poziomu ‧,‧ % PKB w ‧ r. do ‧,‧ % PKB w ‧ r
Pour la deuxième opération, il est également nécessaire de procéder à un appel de marge parce que la valeur de marché corrigée des actifs remis en garantie pour cette opération (‧ euros) est tombée au-dessous du seuil inférieur de déclenchement de ‧ eurosWezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wymagane jest również przy drugiej transakcji, jako że skorygowana wartość rynkowa aktywów zabezpieczających użytych w tej transakcji (‧ EUR) utrzymuje się poniżej dolnego poziomu aktywacji (‧ EUR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7814 zdań frazy dessous.Znalezione w 3,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.