wymowa: IPA: /dəsu/    

Tłumaczenia na język polski:

 • pod   
  (Adverb, Preposition  )
 • dno     
  (Noun  n)
 • dolny   
 • dół     
  (Noun  )
 • spodem   
 • spód   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
dessous (de l’affaire)

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (11)

au trente-sixième dessousna dnie
au-dessouspod; poniżej
Au-dessous du volcanPod wulkanem
dans le trente-sixième dessousponiżej krytyki
dessous-de-tablełapówka
en dessouspod; poniżej
en dessous de la ceintureponiżej pasa
opérations au-dessous de la ligneoperacje pod kreską
par-dessouspod
sens dessus dessousdo góry nogami
verser un dessous-de-tabledawać łapówkę

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dessous", pamięć tłumaczeniowa

add example
Selon l'accord devant être signé, l'utilisation des fonds se fera selon la ventilation ci-dessousZgodnie z niniejszą umową środki będą wykorzystane na linie budżetowe wskazane poniżej
Afficher un panneau d' aperçu des messages en & dessous de la liste des messagesPokaż & widok podglądu wiadomości pod listą wiadomości
À la requête du demandeur, les essais doivent être effectués conformément à l’un des paragraphes ‧.‧, ‧.‧ ou ‧.‧ ci-dessousNa wniosek podmiotu ubiegającego się o homologację badania przeprowadza się zgodnie z postanowieniami jednego z punktów: ‧.‧, ‧.‧ lub ‧.‧ poniżej
La juste valeur (en ce compris les intérêts courus) des swaps avec une échéance finale supérieure à un an après la date de clôture est détaillée ci-dessousPoniżej wyszczególniono wartość godziwą (wraz z naliczonymi odsetkami) tych swapów o okresie obowiązywania dłuższym niż jeden rok od dnia sporządzenia bilansu
L incidence de certaines réactions indésirables (listées dans le tableau ci-dessous) a été plus élevée chez les enfants que chez les adultesPacjenci pediatryczni Niektóre działania niepożądane (wymienione w poniższej tabeli) występowały częściej u pacjentów pediatrycznych niż u dorosłych
Les fréquences des effets indésirables issus des études cliniques et considérés comme imputables à Actrapid, sont répertoriées ci-dessousCzęstość występowania działań niepożądanych w badaniach klinicznych, których pojawienie się wiązano ze stosowaniem insuliny Actrapid, podano poniżej
Est-ce que pour soutenir l'économie du Japon, on est obligés d'avoir des aliments contaminés, même si ceux-ci sont en-dessous des normes?Czy, aby wesprzeć japońską gospodarkę zostaniemy zobowiązani do przyjmowania skażonej żywności, mimo że skażenie mieści się poniżej poziomów maksymalnych?
Pédiatrie Micardis ne doit pas être utilisé chez l enfant en dessous de ‧ ans compte-tenu de l absence de données concernant sa sécurité et son efficacité dans cette populationPacjenci w wieku poniżej ‧ lat:Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, nie zaleca się podawania preparatu Micardis dzieciom w wieku poniżej ‧ lat
Les interactions entre l' indinavir/ritonavir et les autres médicaments sont listés dans les tableaux ci-dessous (augmentation est indiquée par, diminution par et aucun changement (+/-‧ %) parInterakcje pomiędzy indynawirem a innymi lekami przedstawione zostały w tabeli zamieszczonej poniżej (zwiększenie stężenia oznaczono jako „ ↑ ”, zmniejszenie stężenia jako „ ↓ ”, brak zmiany stężenia (≤ +/-‧ %) jako „ ↔ ”, pojedyncza dawka opisana jest jako „ PD ”, dawkowanie raz na dobę jako „ ‧ × d. ”, dawkowanie dwa razy na dobę jako „ ‧ × d. ”, dawkowanie trzy razy na dobę jako „ ‧ × d. ”, dawkowanie cztery razy na dobę jako „ ‧ × d. ”
Sur le montant de la contrepartie financière pour la deuxième et la troisième années, les actions suivantes seront financées à concurrence de ‧ euros par an, selon la répartition indiquée ci-dessousŚrodki określone poniżej są finansowane z udziału finansowego w drugim i trzecim roku, do wysokości ‧ EUR rocznie, podzielone w następujący sposób
Il estime qu'il conviendrait de charger les membres du forum consultatif d'obtenir et de fournir en temps utile les informations(voir ci-dessous le paragrapheSądzi, że właściwe byłoby powierzenie członkom Forum Doradczego odpowiedzialności za uzyskiwanie i dostarczanie informacji, gdy są one potrzebne (patrz dalej pkt
lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) nokiedy odpowiada ono jednemu z poniższych opisów znajdujących się również w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr
Les première et cinquième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessousTym samym skład pierwszej i piątej izby jest taki, jak ten przedstawiony poniżej
Les effets indésirables basés sur l' expérience des essais cliniques et de post-commercialisation sont présentés ci-dessous par classe de système d' organes et par fréquenceDziałania niepożądane zostały podane na podstawie doświadczeń z badań klinicznych i danych po wprowadzeniu leku na rynek, i przedstawione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów narządowych i częstością występowania
Les États membres communiquent les données sur les pesticides en se référant à la liste des substances (à savoir les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes) qui figure ci-dessous et en se basant sur la classification chimique suivante pour les différentes catégories de produitsPrzekazując dane dotyczące pestycydów, państwa członkowskie odwołują się do poniższego wykazu substancji (składającego się z substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków) i stosują poniższą klasyfikację chemiczną dla poszczególnych kategorii produktów
Ces effets indésirables peuvent apparaître à différentes fréquences, qui sont listées ci-dessousPoniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością
La fréquence des effets indésirables listés ci-dessous est définie selon la convention suivante: très fréquent; fréquent (‧, < ‧); peu fréquent (‧.‧, < ‧); rareCzęstość występowania działań niepożadanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (≥ ‧); często (≥ ‧, < ‧); niezbyt często (≥ ‧ ‧, < ‧); rzadko (≥ ‧ ‧, < ‧ ‧); bardzo rzadko
Avant d'envoyer votre formulaire de candidature à l'Agence Nationale, merci de vérifier que vous remplissez tous les critères listés ci-dessous. Si un des critères n'est pas respecté, la candidature sera inéligibile.Przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji, należy upewnić się, że spełnia on wymogi wyszczególnione poniżej. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się z Narodową Agencją.
Une diminution transitoire en dessous de la limite normale inférieure a été observée chez ‧ % des autres enfants et adolescentsU innych ‧ % stwierdzono przemijające zmniejszenie poniżej dolnej granicy normy
Toutefois, comme indiqué au considérant ‧ ci-dessous, les prix des importations en provenance des pays concernés n'ont pas augmenté dans des proportions aussi importantes que ceux de l'industrie communautaireJednakże, czego dowodzą dane przytoczone w motywie ‧ poniżej, ceny przywozu z rozpatrywanych państw nie wzrosły tak bardzo jak ceny przemysłu wspólnotowego
Lorsqu’il a été proposé que les États mentionnés ci-dessous participent aux projets, les disparités entre les niveaux de mise en œuvre et les capacités ont également été prises en considérationW procesie wyłaniania wymienionych poniżej państw, które wezmą udział w warsztatach, uwzględniono także zróżnicowane poziomy zaawansowania wdrażania rezolucji przez poszczególne państwa i ich zdolności
D’après les informations fournies par le Royaume-Uni, les coûts éligibles pour la formation et l’aide sont ventilés comme indiqué dans le tableau ci-dessous (les coûts des domaines de formation apprentissages, changement de modèle et budget de formation régulière ne sont pas considérés par le Royaume-Uni comme éligibles au bénéfice de l’aide à la formationZgodnie z informacjami przekazanymi przez Zjednoczone Królestwo koszty kwalifikowalne szkolenia i kwota pomocy zostały podzielone w sposób przedstawiony w poniższej tabeli (koszty dotyczące obszarów szkoleniowych praktyki, zmiana modelu oraz budżet szkoleń rutynowych nie zostały potraktowane przez Zjednoczone Królestwo jako kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej
Au cours des études cliniques où les patients étaient traités pendant un an, les patients qui n ont pas eu une réponse virologique après six mois de traitement (ARN-VHC en dessous de la limite inférieure de détection) n ont pas maintenu une réponse virologique (ARN-VHC en dessous de la limite inférieure de détection six mois après l arrêt du traitement). GénotypeW czasie badań klinicznych, w których pacjentów leczono przez ‧ rok, pacjenci, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po upływie ‧ miesięcy leczenia (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności) mieli małą szansę, aby uzyskać stałą odpowiedź wirusologiczną (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności w ‧ miesięcy po zakończeniu leczenia). • Genotyp
Pour être de qualité saine, loyale et marchande, le pourcentage d’impuretés diverses, le pourcentage de grains de riz d’autres variétés et le pourcentage des grains qui ne sont pas de qualité irréprochable tels que définis à l’annexe ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ ne dépassent pas les pourcentages maximaux indiqués ci-dessous, par type de rizRyż o solidnej i właściwej jakości handlowej nie przekracza maksymalnych wskaźników procentowych określonych poniżej dla poszczególnych typów ryżu; wskaźnika procentowego różnorodnych zanieczyszczeń, wskaźnika procentowego ziaren ryżu innych odmian i wskaźnika procentowego ziaren, których jakość nie jest nienaganna zgodnie z definicjami załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
Conserver au-dessous des autresZawsze & pod spodem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7579 zdań frazy dessous.Znalezione w 2,008 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.