wymowa: IPA: /e.me/ , SAMPA: /e.me/    

Tłumaczenia na język polski:

  • kochany   
     
    osoba bliska, darzona miłością
  • łubiany   

Pozostałe znaczenia:

 
ukochany
 
Envers qui l'on éprouve de l'amour.

Podobne frazy w słowniku francuski polski. (2)

bien-aiméukochana; luby; ukochane; ukochany; kochanie
j'aurais aimé queo ile; jeśli by; jeśliby

Przykładowe zdania z "aimé", pamięć tłumaczeniowa

add example
J'aurais aimé entendre des déclarations claires de la part du représentant de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) allemande, parce que comme nous le savons, ce sont les conservateurs allemands qui se sont souvent opposés à cette politique.Chciałbym również usłyszeć wyraźne oświadczenia przedstawiciela Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) w Niemczech, ponieważ, jak wiemy, to konserwatyści w Niemczech tak często sprzeciwiali się wzmacnianiu Unii.
Comme vous le savez, j'appartiens à l'une de ces minorités qui auraient aimé voir le traité de Lisbonne soumis à référendum en Espagne comme dans tous les États membres.Wie pan, że jestem wśród jednej z tych mniejszości, które chciałyby, aby traktat lizboński był poddany referendum w Hiszpanii i we wszystkich państwach członkowskich.
J'aurais aimé l'entendre dire qu'en raison de la crise financière, le nombre d'emplois diminuait.Chciałbym od niego usłyszeć, że ze względu na kryzys finansowy tracimy miejsca pracy.
" A Atticus, mon mari bien- aimé. "" Dla Atticusa, mego ukochanego męża "
Aurions-nous aimé obtenir plus?Czy powinniśmy byli chcieć osiągnąć więcej?
Si vous avez aimé la mobilisation contre la directive Bolkestein, vous pourriez adorer la levée de boucliers contre le règlement Mandelson.Jeśli podobał się panu sposób, w jaki Izba zmobilizowała swoje wysiłki przeciwko dyrektywie Bolkensteina, to na pewno będzie pan zachwycony sprzeciwem jaki wywoła regulacja Mandelsona.
au nom du groupe ALDE. - (NL) J'aurais vraiment aimé voir la collègue de M. Frattini, Mme Neelie Kroes, assise à ses côtés aujourd'hui, car je pense que la différenciation stricte entre les règles du marché et les règles de protection de la vie privée est dépassée.w imieniu grupy ALDE. - (NL) Naprawdę chciałam ujrzeć dzisiaj koleżankę pana Frattiniego, panią Neelie Kroes, siedzącą obok niego, ponieważ myślę, że ścisłe rozróżnienie pomiędzy zasadami rynkowymi a zasadami dotyczącymi prywatności jest przestarzałe.
J' aurais bien aimé que vous buviezSzkoda, że nie pijesz
au nom du groupe des Verts/ALE. - (DE) M. le Président, on attend une stratégie européenne en matière d'alcool depuis longtemps, mais nous aurions aimé qu'elle soit avancée avec plus d'audace et de courage.w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Europejska strategia w zakresie alkoholu powinna była być stworzona już dawno, a naszym zdaniem obecnie proponowana strategia powinna być przedstawiona w bardziej śmiały i odważny sposób.
(DE) Monsieur le Président, mon groupe et moi-même aurions également aimé voir les choses aller plus loin que le point où nous sommes arrivés, mais je pense néanmoins que nous avons fait faire une avancée à l'accord au niveau européen.(DE) Panie przewodniczący! Ja oraz moja grupa również chcielibyśmy dostać więcej, niż to, co udało się dotychczas stworzyć, ale uważam jednak, że osiągnęliśmy już wiele i zrobiliśmy kolejny krok na drodze do porozumienia na szczeblu europejskim.
Nous aurions aimé qu'elle soit en Haïti pour y aider les autres.Wolelibyśmy, żeby była na Haiti i pomagała innym.
J' ai aimé queIqu' un, autrefois, et ceIui que j' aimais, je I' ai perduKiedyś kogoś kochałam...... i straciłam tą osobę
Je crois que les citoyens courageux qui manifestaient - et manifestent toujours - en Syrie en prenant des risques personnels considérables auraient encore davantage aimé entendre votre voix.Uważam, że jeszcze bardziej brakowało naszego głosu odważnym obywatelom, którzy demonstrowali i nadal demonstrują w Syrii, godząc się na ogromne ryzyko osobiste.
Et t' as aimé çaPodobało ci się
rapporteur. - (SV) Madame la Présidente, j'aurais vraiment aimé que la présidence française soit présente ici ce soir, car je dois dire que notre collaboration a été extraordinaire.Pani przewodnicząca! Bardzo żałuję, że dziś wieczór nie ma z nami przedstawicieli prezydencji francuskiej, ponieważ muszę powiedzieć, że współpraca z nią układała się nam nadzwyczaj dobrze.
Ta mère a aimé les fleurs que je lui ai donnéesMamie podobały się kwiaty
Buvons aux vaillants sous- marins et à notre bien- aimé FührerZa niemiecką flotę podwodną i za naszego ukochanego Fuhrera
J' ai toujours aimé les conservesZawsze lubiłem konserwy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 670 zdań frazy aimé.Znalezione w 1,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.