Tłumaczenia na język polski:

  • Lockheed F-35 Lightning II   

Przykładowe zdania z "Lockheed F-35 Lightning II", pamięć tłumaczeniowa

add example
C' est Red LightningTo Red Lightning. *
Red Lightning mêne d' une longueur et demie* Na wirażu Red Lightning miał kłopoty. *
Red Lightning prend la tête dês le dêpart* Na prowadzenie wysuwa się Red Lightning. *
ii ) Sur la notion de négligence grave visée à l article 4 de la directive 2005/ 35W przedmiocie pojęcia rażącego niedbalstwa w art . 4 dyrektywy 2005 / 35
Affaire C-306/ 06 : 01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG [ « Directive 2000/ 35/ CE Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales Article 3 , paragraphe 1 , sous c ) , ii ) Retard de paiement Virement bancaire Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué » ] ( demande de décision préjudicielle , introduite par l Oberlandesgericht Köln ) . . . . . . . . . . .Sprawa C-306 / 06 : 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG ( Dyrektywa 2000 / 35 / WE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust.1 lit. c ) ppkt ii ) — Opóźnienie w płatności — Przelew bankowy — Data , od której należy uznać płatność za dokonaną ) ( wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlan desgericht Köln ) . . . . .
La demande de décision préjudicielle porte sur l interprétation de la directive 2004/ 38/ CE du Parlement européen et du Conseil , du 29 avril 2004 , relative au droit des citoyens de l Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres , modifiant le règlement ( CEE ) no 1612/ 68 et abrogeant les directive s 64/ 221/ CEE , 68/ 360/ CEE , 72/ 194/ CEE , 73/ 148/ CEE , 75/ 34/ CEE , 75/ 35/ CEE , 90/ 364/ CEE , 90/ 365/ CEE et 93/ 96/ CEE ( JO L 158 , p. 77 , et rectificatifs JO 2004 , L 229 , p. 35 , JO 2005 , L 197 , p. II-34 et JO 2007 , L 204 , p. 28 ) .Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy dyrektywy 2004 / 38 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich , zmieniającej rozporządzeni e ( EWG ) nr 1612 / 68 i uchylającej dyrektywy 64 / 221 / EWG , 68 / 360 / EWG , 72 / 194 / EWG , 73 / 148 / EWG , 75 / 34 / EWG , 75 / 35 / EWG , 90 / 364 / EWG , 90 / 365 / EWG i 93 / 96 / EWG ( Dz.U. L 158 , s . 77 , or az sp rostowanie , Dz.U. 2004 , L 229 , s . 35 , Dz.U. 2005 , L 197 , s . 34 oraz Dz.U. 2007 , L 204 , s . 28 ) .
La traduction allemande officielle de Marpol 73/ 78 ( Anlage zum Bundesgesetzblatt 1996 II , p. 18 ) ainsi que la reproduction des dispositions en question de Marpol 73/ 78 à l annexe de la directive 2005/ 35 traduisent à tort , à notre avi s , ce terme par « fahrlässig » .Oficjalne tłumaczenie konwencji Marpol , zał ącznik do Bundesgesetzblatt 1996 II , s . 18 , jak również przekład odpowiednich przepisów konwencji Marpol w załączniku do dyrektywy tłumaczą to m oim zdaniem niewłaściwie jako „ fahrlässig ” .
45 Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002 , Matratzen Concord/ OHMI Hukla Germany ( MATRATZEN ) ( T-6/ 01 , Rec . p. II-4335 , point 35 ) .45 — Wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6 / 01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany ( MATRATZEN Markt CONCORD ) , Rec. s .
Par s es première à troisième questions , la juridiction de renvoi demande , en substance , à la Cour d apprécier la validité des articles 4 et 5 de la directive 2005/ 35 au regard des règles 9 et 11 , sous b ) , de l annexe I de la convention Marpol 73/ 78 , 5 et 6 , sous b ) , de l annexe II de cette convention ainsi qu au regard des dispositions deW pytaniach od pierwszego do trzeciego sąd krajowy zwraca się zasadniczo do Trybunału o ocenę ważności art . 4 i 5 dyrektywy 2005 / 35 w świetle prawidła 9 i prawidła 11 lit. b ) załącznika I do konwencji Marpol 73 / 78 , prawidła 5 i prawidła 6 lit. b ) załącznika II do tej konwencji oraz postanowień konwencji z Montego Bay ,
Affaire C-306/ 06 : 01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG [ « Directive 2000/ 35/ CE Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales Article 3 , paragraphe 1 , sous c ) , ii ) Retard de paiement Virement bancaire Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué » ] ( demande de décision préjudicielle , introduite par l Oberlandesgericht Köln ) . . . . . . . . . . .Sprawa C-306 / 06 : 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG ( Dyrektywa 2000 / 35 / WE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust.1 lit. c ) ppkt ii ) — Opóźnienie w płatności — Przelew bankowy — Data , od której należy uznać płatność za dokonaną ) ( wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln ) . . . . .
L avocat général Maduro dans l affaire 01051 Telecom 22a , à l inverse , défendu le point de vue que , eu égard à l article 3 , paragraphe 1 , sous c ) , ii ) , de la directive 2000/ 35 , qui réglemente le droit du créancier à des intérêts de retard , le problème de la délimitation des compétences ne se pose pas , car cet article ne contient aucun renvoi à l ordre juridique des États membres 23.W przeciwieństwie do tego rzecznik generalny Maduro w sprawie Telecom przeciwko Deutsche Telekom 22bronił stanowiska , że mając na uwadze art . 3 ust . 1 lit. c ) ppkt ii ) dyrektywy 2000 / 35 , która reguluje prawo wierzyciela do odsetek od opóźnień , nie powstaje problem rozgraniczenia kompetencji , gdyż artykuł ten nie zawiera żadnego odesłania do porządku prawnego państw członkowskich 23 .
Les règles 9 , 11 , sous b ) , de l annexe I et 5 et 6 , sous b ) , de l annexe II de ladite convention Marpol ne constituant cependant pas l expression de règles coutumières consacrée par le droit international général , la validité de la directive 2005/ 35 ne peut être appréciée au regard de cette convention bien que les États membres soient liés par celle -ci .Ponieważ jednak prawidło 9 , prawidło 11 lit. b ) załącznika I i prawidło 5 i prawidło 6 lit. b ) załącznika II do wspomnianej konwencji Marpol nie stanowią wyrazu norm zwyczajowych powszechnego prawa międzynarodowego , nie można oceniać ważności dyrektywy 2005 / 35 w świetle tej konwencji , nawet jeżeli państwa członkowskie są nią związane .
2 ) C oncernant les eaux territoriales d un État membre : a ) l article 4 de la directive [ 2005/ 35 ] est -il nul dans la mesure où il exige des États membres de considérer la négligence grave comme un critère de responsabilité du fait du rejet de substances polluantes ; et/ ou b ) l article 5 , paragraphe 1 , de la directive [ 2005/ 35 ] est -il nul dans la mesure où il exclut l application des exceptions énoncées à l annexe I , règle 11 , sous b ) , et à l annexe II , règle 6 , sous b ) , de la [ convention ] Marpol 73/ 78 ?2 ) Czy w odniesieniu do morza terytorialnego państwa członkowskiego : a ) art . 4 dyrektywy [ 2005 / 35 ] jest nieważny w zakresie , w jakim zobowiązuje państwa członkowskie do traktowania rażącego niedbalstwa jako podstawy odpowiedzialności za zrzut substancji zanieczyszczających , oraz czy b ) art . 5 ust . 1 dyrektywy [ 2005 / 35 ] jest nieważny w zakresie , w jakim wyłącza stosowanie wyjątków określonych w prawidle 11 lit b ) załącznika I oraz prawidle 6 lit. b ) załącznika II do konwencji Marpol 73 / 78 ?
Affaire C-306/ 06 : 01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG [ « Directive 2000/ 35/ CE Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales Article 3 , paragraphe 1 , sous c ) , ii ) Retard de paiement Virement bancaire Da te à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué » ] ( demande de décision préjudicielle , introduite par l Oberlandesgericht Köln ) . . . . . . . . . . .Sprawa C-306 / 06 : 01051 Telecom GmbH przeciwko Deutsche Telekom AG ( Dyrektywa 2000 / 35 / WE — Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych — Artykuł 3 ust.1 lit. c ) ppkt ii ) — Opóźnienie w płatności — Przelew bankowy — Data , od której należy uznać płatność za dokonaną ) ( wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Köln ) . . . . .
Par décision du 4 juillet 2006 , la High Court of Justice ( England & Wales ) , Queen s Bench Division ( Administrative Court ) , a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1 ) Concernant les détroits utilisés pour la navigation internationale , la zone économique exclusive ou la zone équivalente d un État membre et la haute mer , l article 5 , paragraphe 2 , de la [ directive 2005/ 35 ] est -il nul dans la mesure où il limite les exceptions énoncées à l annexe I , règle 11 , sous b ) , et à l annexe II , règle 6 , sous b ) , de la [ convention ] Marpol 73/ 78 aux propriétaires , aux capitaines et aux membres d équipage ?High Court of Justice ( England & Wales ) , Queen ’ s Bench Division ( Administrative Court ) , postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi : „ 1 ) Cz y w odniesieniu do cieśnin wykorzystywanych w żegludze międzynarodowej , wyłącznej strefy ekonomicznej lub równoważnej strefy państwa członkowskiego oraz otwartego morza art . 5 ust . 2 dyrektywy 2005 / 35 / WE jest nieważny w zakresie , w jakim ogranicza on wyjątki określone w prawidle 11 lit b ) załącznika I oraz prawidle 6 lit. b ) załącznika II do konwencji Marpol 73 / 78 do właścicieli , kapitanów i członków załogi ?
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JVBrak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JVUprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.‧- Boeing/Lockheed Martin/United Launch Alliance JV
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc)- Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiéeZgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
En conséquence, le type d'aéronef Lockheed L-‧, cons. no ‧H-‧, immatriculé ‧Q-CHC, est remplacé dans l'annexe B par l'aéronef Boeing B‧-‧ ER, cons. no ‧ ‧, immatriculé ‧Q-CJDW związku z tym statek powietrzny typu Lockheed L-‧, nr seryjny ‧H-‧, znak rejestracyjny ‧Q-CHC, zastępuje się w załączniku B statkiem powietrznym Boeing B‧-‧ ER, nr seryjny ‧ ‧, znak rejestracyjny ‧Q-CJD
Affaire COMP/M.‧- Mubadala/UTC/Lockheed Martin/AmmrocSprawa COMP/M.‧ – Mubadala/UTC/Lockheed Martin/Ammroc
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25987 zdań frazy Lockheed F-35 Lightning II.Znalezione w 13,127 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.