wymowa: IPA: 'baʝa

Tłumaczenia na język polski:

 
ależ !

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (1)

vaya con Diosdo widzenia

Przykładowe zdania z "vaya", pamięć tłumaczeniowa

add example
Por eso protesto enérgicamente contra los comentarios del ponente, quien ha dicho que no le importa que alguien del Grupo de diputados no inscritos vaya a votar en su contra.Dlatego też stanowczo protestuję przeciwko uwagom uczynionym przez sprawozdawcę, który powiedział, że nie dba o to, czy ktokolwiek z grupy posłów niezrzeszonych będzie głosował przeciwko niemu.
Por lo tanto, no hay razón para creer que esta empresa vaya a cambiar significativamente en el futuro su práctica de exportaciónDlatego brak jest podstaw do twierdzenia, że w przyszłości przedsiębiorstwo to znacząco zmieni swoje zachowanie eksportowe
Kate quiere que vaya al médicoTerry chce, żebym poszedł do lekarza.Nie
Este elemento significa, por ejemplo, que si alguien le pide a una esteticista que vaya a su casa para recurrir a los servicios de la esteticista (en otras palabras, esa persona es la que busca el contacto con la empresa), el derecho de desistimiento ya no debería ser aplicable.Element zamówienia oznacza na przykład sytuację, w której ktoś zaprasza kosmetyczkę, aby przyszła do jego lub jej domu w celu wyświadczenia usługi kosmetycznej (innymi słowy, ta osoba samodzielnie nawiązuje relację biznesową). W takich okolicznościach nie może przysługiwać prawo do odstąpienia.
Cualquier etiqueta o documento, oficial o de otro tipo, que vaya unido a estos materiales de reproducción o los acompañe en virtud de las disposiciones de la presente Decisión indicará claramente que se comercializarán exclusivamente en el territorio del país en cuestiónEtykiety oraz oficjalne lub inne dokumenty, dołączone do materiału rozmnożeniowego lub towarzyszące mu na mocy przepisów niniejszej decyzji, wyraźnie wskazują, że materiał rozmnożeniowy przeznaczony jest wyłącznie do wprowadzania na rynek danego Państwa Członkowskiego
Perderá su trabajo, como debe ser...... y quizá vaya preso un par de mesesStraci pracę, a powinien.Pewnie spędzi kilka miesięcy w pace, biorąc pod uwagę to, że to nie jest jego pierwsze wykroczenie
Salvo lo dispuesto en la Decisión BCE/‧/‧, relativa a las condiciones que rigen las investigaciones que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectúe en el Banco Central Europeo en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y por la que se modifican las Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, el personal contratado por corta duración no hará lo siguiente sin la autorización previa del Comité EjecutivoO ile odmienne postanowienia nie wynikają z decyzji EBC/‧/‧ w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych bez uprzedniego zezwolenia Zarządu nie będą
Sin embargo, esta flexibilidad no significa que la Comisión haya cambiado o vaya a cambiar las normas del mercado interior.Niemniej jednak ta elastyczność nie oznacza, że Komisja zmieniła lub zmieni reguły rynku wewnętrznego.
inmediatamente antes de que el camión cisterna abandone el puerto de desembarque, el comprador o su representante entreguen a las autoridades competentes una declaración escrita donde figuren la especie del pescado y el nombre del buque del que vaya a desembarcarse, el número de identificación único del camión cisterna y la indicación del lugar de destino donde vaya a efectuarse el pesaje del pescado, así como la hora prevista de llegada del camión cisterna al destino en cuestiónbezpośrednio przed opuszczeniem przez kontener zbiornikowy portu wyładunku, nabywca lub jego przedstawiciel dostarcza właściwym organom pisemną deklarację podającą gatunek ryb oraz nazwę statku, z którego zostają one wyładowane, wyłączny numer identyfikacyjny kontenera zbiornikowego, jak również szczegóły dotyczące miejsca przeznaczenia, w którym ryby zostaną zważone oraz orientacyjną godzinę przybycia kontenera zbiornikowego do miejsca przeznaczenia
Resulta interesante que, cuando los precios de los alimentos están subiendo, la Comisión vaya a actuar para examinarlo y yo instaría a la Comisión a que presente estadísticas que nos muestren la distribución del precio minorista final entre productor -me refiero a los agricultores- y el consumidor, porque no disponemos de estos datos.Interesujące jest, że kiedy ceny żywności rosną, Komisja będzie działać w celu przyglądnięcia się temu i wzywam Komisję, aby przedstawiła dane statystyczne, aby wykazać rozdział ostatecznej ceny detalicznej pomiędzy producenta - lub rolnika - oraz konsumenta, ponieważ informacja ta nie jest dostępna.
vaya acompañado del certificado sanitario previsto en el apartado ‧ del artículotowarzyszy mu świadectwo weterynaryjne, jak przewidziano w art. ‧ ust
Martha, ¿ hay alguien más que se nos vaya a unir hoy?Marto, czy jest tu teraz ktoś z nami?
Y por el momento no parece que esta subida vaya a tocar techo.Na dzień dzisiejszy nic nie wskazuje na to, że wzrosty cen mają się ku końcowi.
Dígale a Megan que me alegro que vaya a estar bienProszę powiedzieć Megan, że cieszę się, że będzie cała
El quiere que vaya a la gira promocional dela peliculaPo co on jest tutaj?On chce, żebym pojechała na pokaz filmu
Los posibles efectos en las abejas deberán investigarse, excepto cuando el producto vaya a utilizarse exclusivamente en situaciones en que no es probable que aquellas resulten expuestas, tales comoNależy zbadać ewentualny wpływ na pszczoły z wyjątkiem przypadków, gdy środek przeznaczony jest do wyłącznego zastosowania w sytuacjach, w których pszczoły nie są narażone, takich jak
Por lo tanto, debido al principio activo metformina, debe interrumpirse el tratamiento con Glubrava antes o cuando se vaya a realizar la prueba y no reanudar el tratamiento hasta ‧ horas después, y solamente después de que la función renal haya sido re-evaluada y se haya obtenido un resultado normal (ver secciónDlatego, ze względu na zawartość substancji czynnej metforminy, należy zaprzestać leczenia preparatem Glubrava przed lub w czasie badania i nie stosować go ponownie przed upływem ‧ godzin po zakończeniu badania i tylko po ponownej ocenie czynności nerek z uzyskaniem prawidłowego wyniku (patrz punkt
Vaya, es una piscina muy buenaAle fajny basen
Vaya desastreBałagan, posprzątać to
Quiere que vaya allí a alegar mi caso esta tardeMuszę tam lecieć i błagać go o ustępstwo dziś po południu
Identifique y describa cualquier cambio, planeado durante los próximos dos años, en la organización de la empresa que vaya a ser cedida o en los vínculos con otras empresas controladas por las partes notificantesProszę wskazać i opisać zmiany organizacyjne planowane na przyszłe dwa lata w przedsiębiorstwie przeznaczonym do zbycia lub w związkach z innymi przedsiębiorstwami kontrolowanymi przez zgłaszające strony
Esperamos que otros países desarrollados sigan nuestros pasos a medida que la presión vaya en aumento ante la proximidad de Copenhague.Mamy ogromną nadzieję, że wraz ze wzrostem presji przed konferencją w Kopenhadze pozostałe kraje uprzemysłowione podążą za naszym przykładem.
Por otra parte, KBC se abstendrá de adquirir el control de empresas que no sean instituciones financieras, en caso de que dicha adquisición vaya a ralentizar el reembolso del importe de ‧ millones EUR de títulos de mayor rendimiento Tier-‧ previsto en el plan de reestructuración que se notificó a la Comisión el ‧ de septiembre de ‧ y autorizado por la presente DecisiónPonadto grupa KBC powstrzyma się od przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami innymi niż instytucje finansowe, jeżeli takie przejęcie spowolni spłatę na rzecz władz belgijskich ‧ mld EUR kapitału podstawowego warstwy ‧ w postaci papierów wartościowych o zwiększonej rentowności w stosunku do terminu przewidzianego w planie restrukturyzacji zgłoszonym Komisji w dniu ‧ września ‧ r. i zatwierdzonym niniejszą decyzją
Considerando que los productores exportadores, a pesar de estar sujetos a medidas antidumping en varios terceros países, han seguido incrementando sus exportaciones a terceros países no comunitarios y han mantenido una presencia sustancial en el mercado comunitario, no hay ningún indicio claro de que, en caso de que se dé por concluido el procedimiento contra Taiwán, la capacidad adicional vaya a reorientarse hacia el mercado comunitarioMając na uwadze, że producenci eksportujący, choć podlegają środkom antydumpingowym w kilku państwach trzecich, wciąż zwiększają swój eksport do państw trzecich innych niż Wspólnota, a ich obecność na rynku Wspólnoty jest wciąż znaczna, to brak jest wyraźnych wskazań przemawiających za tym, że w przypadku zakończenia postępowania w stosunku do Tajwanu, wolne moce produkcyjne zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na rynek wspólnotowy
Se trata de la comunicación sistemática de información preestablecida de un Estado a otro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad o a medida que se vaya disponiendo de ella (artOznacza to systematyczne przekazywanie określonych z góry informacji, bez uprzedniego wniosku, innemu państwu członkowskiemu, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu lub z chwilą, gdy informacje takie stają się dostępne (art. ‧ ust
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5706 zdań frazy vaya.Znalezione w 4,669 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.