wymowa: IPA: 'baʝa

Tłumaczenia na język polski:

 
ależ !

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (1)

vaya con Diosdo widzenia

Przykładowe zdania z "vaya", pamięć tłumaczeniowa

add example
No, no puede ocultarlas. Las carpetas locales funcionan como punto de retorno cuando no puede llegar al servidor & imap; Aunque sólo use & imap;, & kmail; usa la bandeja de salida para enviar los mensajes. Si ocultara todas las carpetas locales, no podría poner en la bandeja de salida los mensajes que no se pudieran enviar. Pero es posible mantener contraída las carpetas locales. Lo que tiene que hacer es ir a Preferencias Configurar & kmail;... y vaya a la sección « Misc ». Allí puede configurar la carpeta de inicio. Si pasa a una carpeta en la cuenta & imap;, las carpetas locales permanecerán contraídas cuando se inicie & kmailNiestety nie. Mimo tego, że używasz tylko & imap;, & kmail-mianownik; używa skrzynki nadawczej do wysyłania wiadomości. Jeżeli ukryjesz wszystkie foldery lokalne nie będziesz mógł naprawiać wiadomości do wysłania, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać wysłane. Jednakże jest możliwość trzymania folderów lokalnych zamkniętych. Musisz tylko wejść w menu Ustawienia Konfiguracja & kmail-dopelniacz;... i przejść do działu Różne, możesz tam ustawić foldery przy uruchamianiu. Jeżeli zmienisz ustawiania w koncie & imap;, Lokalne foldery pozostaną zamknięte przy starcie & kmail-dopelniacz
Pide a la Comisión y al Consejo de Ministros de Agricultura que examinen un posible mecanismo de financiación comunitaria para aplicar en toda la Unión Europea el sistema electrónico de identificación de ovinos previsto para el ‧ de diciembre de ‧, ya que, aunque este sistema vaya a mejorar la rastreabilidad, la gestión de los rebaños y la lucha contra el fraude, supondrá también nuevas cargas administrativas y costes elevados para un sector que está en crisiswzywa Komisję i Radę Ministrów Rolnictwa UE do zbadania możliwości wprowadzenia finansowania wspólnotowego na rzecz wdrożenia w całej Unii elektronicznego systemu identyfikacji owiec, planowanego na ‧ grudnia ‧ r., ponieważ o ile system ten poprawi identyfikowalność i zarządzanie stadami oraz wzmocni walkę z oszustwami, będzie generować dodatkowe wydatki administracyjne i wysokie koszty dla sektora znajdującego się w kryzysie
el solicitante de autorización para un producto fitosanitario, antes de llevar a cabo cualquier experimento con animales vertebrados, recabará de la autoridad competente del Estado miembro en que vaya a presentar su solicitud la oportuna información acerca dea)wnioskodawcy występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu przed przeprowadzeniem doświadczeń z udziałem kręgowców, kierują do właściwego organu Państwa Członkowskiego, w którym zamierzają złożyć wniosek zapytanie
Lamento que la creciente madurez económica de China no vaya acompañada de una creciente madurez política.Ubolewam, że wzrastająca dojrzałość gospodarcza Chin nie idzie w parze ze wzrastającą dojrzałością polityczną.
Asimismo, en el caso de que vaya a someterse próximamente a alguna operación o a alguna exploración especial con rayos X que requiera la aplicación de una inyección, asegúrese antes de que su médico es consciente de que está utilizando CeplenePrzed operacją lub wykonaniem specjalnych badań radiologicznych wymagających podania zastrzyku należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ceplene
Conforme a la Directiva ‧/‧/CE y el Reglamento (CE) no ‧/‧, deben adoptarse las medidas que sean necesarias respecto a las importaciones de productos procedentes de terceros países que puedan presentar un peligro grave para la salud de las personas o de los animales o cuando dicho peligro vaya en aumentoZgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ należy przyjąć niezbędne środki w odniesieniu do przywozu produktów z państw trzecich, w których pojawia się lub rozprzestrzenia się jakiekolwiek zjawisko mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi
Bra' tac, será mejor que vaya a la sala de operacionesBra' tac, lepiej idź natychmiast do sali operacyjnej
Cuando un animal equino, con arreglo al apartado ‧ del presente artículo, vaya acompañado de documentos que no se ajusten al artículo ‧, apartado ‧, o carezcan de determinada información necesaria de conformidad con el presente Reglamento, el organismo emisor, a petición del titular, o el propietario, cuando la legislación del Estado miembro de importación del animal así lo exija específicamente, se ocuparán de lo siguienteW sytuacji, gdy zwierzęciu z rodziny koniowatych, określonym w ust. ‧ niniejszego artykułu, towarzyszą dokumenty, które nie są zgodne z art. ‧ ust. ‧ lub w których brakuje niektórych informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, instytucja wydająca, na wniosek posiadacza lub w przypadku, gdy jest to wyraźnie wymagane prawem w państwie członkowskim, do którego przywożone jest dane zwierzę, właściciela
en el caso de las prestaciones de asistencia técnica a que se refiere el artículo ‧, la persona física o jurídica que vaya a prestar el servicio, yw przypadku dostarczania pomocy technicznej, o której mowa w art. ‧, osobę fizyczną lub prawną, która będzie świadczyła tę usługę; oraz
el ‧ % de los gastos a los que vaya a hacer frente Chipre para realizar las pruebas rápidas mencionadas en el anexo III, capítulo A, parte II, puntos ‧ a ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧ y en su anexo VII, y las pruebas moleculares primarias discriminatorias a que se hace referencia en el anexo X, capítulo C, punto ‧.‧, letra c), párrafo i), del Reglamento (CE) no% kosztów, które zostaną poniesione przez Cypr na prowadzenie szybkich badań, o których mowa w załączniku ‧ rozdział A część ‧ pkt ‧–‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i załączniku ‧ do tego rozporządzenia, oraz wstępnych molekularnych badań odróżniających, o których mowa w załączniku X rozdział C pkt ‧.‧ lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr
un extracto de la decisión mencionada en el apartado ‧, en el que se indique específicamente la fecha, hora y lugar en que se vaya a proceder a la investigación ordenada, así como los hechos sobre los que vayan a ser oídas las partes en el procedimiento, los testigos y los peritoswyciąg z rozstrzygnięcia określonego w ust. ‧, wskazujący w szczególności datę, czas i miejsce zarządzonego dochodzenia i wyłożenie faktów związanych ze stronami postępowania, świadkami i biegłymi, którzy będą przesłuchani
Vaya paliza, tesoroNieźle malutka
No estoy de acuerdo con que una mujer joven vaya allí sola.Nie zgadzam się aby młoda pani przebywała tutaj sama.
Creo...... que será mejor que me vayaMyślę... że lepiej już sobie pójdę
Dile que se vaya a casa, ¿ de acuerdo?Mañana tienes claseOdeślij ją do domu
cuando sea probable que la empresa vaya a tener suficientes ganancias fiscales, relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, en el mismo ejercicio en el que reviertan las diferencias temporarias deducibles (o en los ejercicios en los que la pérdida fiscal, procedente de un activo por impuestos diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posterioresjest prawdopodobne, że dochód do opodatkowania jednostki gospodarczej dotyczący podatku płatnego na rzecz tej samej władzy podatkowej i do tego samego podatnika, będzie wystarczający w tym samym okresie, w którym nastąpi odwrócenie ujemnych różnic przejściowych (lub w okresach, w których strata podatkowa wynikająca ze składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego może zostać rozliczona z okresami poprzednimi lub przyszłymi
Acoge con satisfacción el hecho de que, según el programa de trabajo de ‧, el TCE vaya a auditar el sistema europeo de inventarios de cuentas, la RNB y la calidad de la RNBz zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z planem prac na rok ‧ ETO przeprowadzi audyt inwentarza europejskiego systemu rachunków, DNB i jakości DNB
Permítanme que vaya directa al asunto.Przejdę od razu do rzeczy.
Vaya, son muy buenas, ¿ de quién son?Wow, są świetne, kto je zrobił?
Vaya, mira esoSpójrzcie na nie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5839 zdań frazy vaya.Znalezione w 1,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.