wymowa: IPA: 'baʝa

Tłumaczenia na język polski:

 
ależ !

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (1)

vaya con Diosdo widzenia

Przykładowe zdania z "vaya", pamięć tłumaczeniowa

add example
De acuerdo con el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva (Procedimiento ordinario de autorización), para cada liberación con fines experimentales de un OMG debe presentarse una notificación a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio vaya a realizarse la liberaciónZgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy (Standardowa procedura zatwierdzenia), zgłoszenie każdego uwolnienia dla celów doświadczalnych musi zostać przedłożone właściwemu organowi państwa członkowskiego, na którego terytorium uwolnienie ma nastąpić
Dichas autoridades podrán exigir una traducción de la prueba de origen y podrán exigir que la declaración de importación vaya acompañada de una declaración del importador en la que haga constar que los productos cumplen las condiciones requeridas para la aplicación del AcuerdoOrgany te mogą zażądać tłumaczenia dowodu pochodzenia oraz zażądać, aby do zgłoszenia przywozowego zostało dołączone oświadczenie importera, że produkty spełniają warunki stosowania umowy
Preparar el espectrómetro para la determinación y regular la longitud de onda al valor que se precise en el método propio del micronutriente que vaya a determinarsePrzygotować spektrometr do oznaczania, nastawić na długość fali podaną w metodzie dla mikroskładnika pokarmowego, który będzie oznaczany
¿ No deja que su madre vaya a sus juegos?Nie pozwala przychodzić matce na żaden z meczy
El armador del buque que se vaya a sustituir, o su representante, devolverá la licencia anulada a las autoridades competentes de Kiribati por mediación de la DelegaciónArmator statku, który należy zastąpić, lub jego agent zwraca anulowaną licencję właściwemu organowi Kiribati przez przedstawicielstwo
el nutriente u otra sustancia o el alimento o la categoría de alimentos respecto de los cuales vaya a efectuarse la alegación de propiedades saludables y sus características específicasokreślenie substancji odżywczej lub innej substancji lub środka spożywczego lub rodzaju środków spożywczych, który ma zostać opatrzony informacją o właściwościach zdrowotnych, łącznie z jego cechami szczególnymi
¡ Vaya, si hay incluso un clavicordio!Proszę, jest nawet szpinet
Bob, ¿ qué pasa?- ¡ Cuida que no se vaya!Bob!Co jest?- Nie pozwól jej odejść!
Los ensayos se realizarán utilizando el producto fitosanitario que vaya a autorizarseBadania należy prowadzić używając środków ochrony roślin, dla których zostanie wydane zezwolenie
El mayor triunfo lo representa, no obstante, el haber logrado que el instrumento vaya a aplicarse 24 meses después de la entrada en vigor del Reglamento a todas las categorías de vehículos, desde los pequeños utilitarios a los todoterreno, pasando por los vehículos de gran tamaño que, a menudo, debido a su gran peso, ocasionan los mayores daños físicos a los ciudadanos.Największym sukcesem jednak było to, że udało się osiągnąć to, że niniejsze rozporządzenie będzie miało zastosowanie w okresie 24 miesięcy po jego wejściu w życie do wszystkich kategorii samochodów, poczynając od małych przez samochody klasy SUV do pojazdów o większych rozmiarach, które często, z powodu dużej wagi, odpowiadają za największą część fizycznych szkód czynionych obywatelom.
Vaya, mira quien lo diceMówi, że byłem agresywny?
tonelaje, por especies, que se vaya a transbordartonaż w rozbiciu na gatunki do przeładunku
Será mejor que vaya a vestirmeCóż, lepiej pójdę się ubrać
Vaya, es un parecido asombrosoJaka niesamowita jasność
En la parte superior central cave dos ladrillos. Como volverán a aparecer, cave dos más, corra por la parte superior y cave al lado de la escalera pequeña. Cave y recoja el oro. ¡No hay tiempo que perder! Primero limpie la parte inferior izquierda. Vaya a la derecha, caiga por el ladrillo falso bajo una escalera pequeña, a continuación suba hasta llegar al hormigón. En el centro de la parte derecha, espere bajo la barra situada en la parte derecha situada al lado del agujero, cave por la izquierda, déjese caer por el falso ladrillo, a continuación cave dos veces más, moviéndose abajo y a la izquierda. Por último, espere en la escalera pequeña, cave su ladrillo de escape en la derecha, corra loco hacia el agujero, déjese caer, recoja el oro, caiga a través de algunos ladrillos y cave nuevamente para escaparW centralnej części u góry wykop dwie cegły. Kiedy się ponownie pojawią, wykop jeszcze dwie, biegnij na drugą stronę na górze i kop przy krótkiej drabinie. Wskocz i zbierz złoto. Nie masz dużo czasu! Na koniec wyczyść lewy dół. Przejdź na prawo, spadając fałszywą cegłą na krótką drabinę, a następnie wspinaj się wzdłuż niej pod betonem. W połowie po prawej stronie, stań na słupie przed dziurą, kop z lewej, skocz na fałszywą cegłę, następnie ponownie kop podwójnie, poruszając się na dół i w lewo. Na koniec stań na krótkiej drabinie, wykop cegłę ucieczki na prawo, okrąż dziurę jak szalony, wskocz, zbierz złoto, spadnij przez trochę cegieł i ponownie kop aby wyjść
de la identidad entre el producto que se vaya a exportar y el producto importado previamente, yprodukt przeznaczony do wywozu i produkt uprzednio przywożony są jednym i tym samym produktem, oraz
Vaya coIina abajo.Le diré adónde ir a partir de ahíNajpierw w dół, a potem powiem ci, dokąd dalej
El lote que vaya a ser sometido a muestreo debería seleccionarse aleatoriamente siguiendo un enfoque de seguimientoPartia, z której należy pobrać próbki, powinna zostać wybrana losowo zgodnie z ustalonym podejściem w zakresie monitorowania
Conviene permitir el envío desde la zona de control de carne derivada de aves de corral y de caza de pluma de cría que lleve la marca sanitaria establecida en la citada Directiva y vaya a ser sometida a un tratamiento en el Estado miembro afectado para desactivar el virus de la gripe aviarWłaściwe jest zezwolenie na wysyłkę z obszaru kontroli mięsa otrzymanego z drobiu i z hodowlanego ptactwa łownego, posiadającego znak jakości zdrowotnej przewidziany w tej dyrektywie, przeznaczonego do obróbki zapewniającej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy na terenie państwa członkowskiego dotkniętego chorobą
Resulta interesante que, cuando los precios de los alimentos están subiendo, la Comisión vaya a actuar para examinarlo y yo instaría a la Comisión a que presente estadísticas que nos muestren la distribución del precio minorista final entre productor -me refiero a los agricultores- y el consumidor, porque no disponemos de estos datos.Interesujące jest, że kiedy ceny żywności rosną, Komisja będzie działać w celu przyglądnięcia się temu i wzywam Komisję, aby przedstawiła dane statystyczne, aby wykazać rozdział ostatecznej ceny detalicznej pomiędzy producenta - lub rolnika - oraz konsumenta, ponieważ informacja ta nie jest dostępna.
Cada sección de la carrocería que vaya a someterse a ensayo se fijará de manera firme y segura al banco de ensayo mediante una estructura rígida de base, de manera queKażdy badany segment nadwozia powinien być mocno i bezpiecznie przymocowany do stanowiska badawczego przez sztywną konstrukcję ramy podwozia w taki sposób, że
Por este motivo, la absolutamente necesaria reforma de la PAC debe tomar en consideración la necesidad de luchar contra la desertificación; también es absolutamente necesaria un política que vaya dirigida a fomentar el asentamiento de la población en las regiones rurales.Dlatego też bezwzględnie zasadnicza reforma WPR (wspólnej polityki rolnej) musi uwzględniać konieczność zwalczania pustynnienia, wraz z polityką ukierunkowaną na ludzi mieszkających na obszarach wiejskich, która także jest bardzo ważna.
Este programa legislativo y de trabajo se remitirá al Parlamento al menos diez días laborables antes del período parcial de sesiones en el que se vaya a debatirProgram legislacyjny i program prac są przekazywane do Parlamentu najpóźniej na dziesięć dni roboczych przed rozpoczęciem sesji, w trakcie której będą omawiane
Por desgracia, ayer no pude escuchar la menor indicación por parte de la señora Livni de que esto vaya a ocurrir.Niestety, nie usłyszałam wczoraj od pani minister Tzipi Livni najmniejszego śladu potwierdzenia, że to się stanie.
En caso de que el código NC vaya precedido de ex, el ámbito de aplicación de los derechos adicionales queda determinado a la vez por el alcance del código NC y por el del período de aplicación correspondienteW przypadku gdy przed kodem CN znajduje się ex, zakres zastosowania dodatkowych należności jest określony zasięgiem kodu CN oraz odpowiednim okresem stosowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5706 zdań frazy vaya.Znalezione w 3,017 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.