wymowa: IPA: 'baʝa

Tłumaczenia na język polski:

 
ależ !

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (1)

vaya con Diosdo widzenia

Przykładowe zdania z "vaya", pamięć tłumaczeniowa

add example
En tal situación, la provisión se reconocerá por el importe total, y se procederá a reconocer separadamente un activo por el reembolso esperado, cuando sea prácticamente seguro que se vaya a recibir si la entidad hace frente al pasivo recogido en la provisiónW takiej sytuacji tworzy się rezerwę na pełną kwotę zobowiązania, a oddzielny składnik aktywów na zakładany zwrot wydatków ujmuje się w sprawozdaniu, jeśli jest rzeczą praktycznie pewną, że jednostka rzeczywiście otrzyma zwrot wydatków po uregulowaniu ciążącego na niej zobowiązania
Vaya, al principio noTo znaczy, na początku nie rozumiałem
He votado a favor de este informe no sólo porque sea importante y vaya a afectar -creo- a millones de ciudadanos europeos.Głosowałem za tym sprawozdaniem nie tylko dlatego, że jego ono ważne i moim zdaniem będzie miało wpływ na życie milionów obywateli UE.
(PL) Señora Presidenta, como alguien para quien los ideales en los que se basa la Unión Europea son algo mas que un eslogan, me agrada que el Parlamento Europeo vaya a proporcionar un marco para el debate relacionado con el 50 aniversario del levantamiento nacional del Tíbet.(PL) Pani przewodnicząca! Jako osoba, dla której ideały, na których opiera się Unia Europejska, są czymś więcej niż tylko sloganem, cieszę się, że Parlament Europejski stanie się miejscem debaty związanej z 50-tą rocznicą powstania tybetańskiego.
¿ Espera que me vaya en un Jaguar nuevo?Mam wrócić do domu jaguarem?
Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países o con las autoridades u órganos de terceros países, según se definen en el artículo ‧, apartados ‧ y ‧, si la información que vaya a ser comunicada queda protegida por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en la presente secciónPaństwa członkowskie mogą zawierać umowy o współpracy przewidujące wymianę informacji z organami nadzoru państw trzecich lub z innymi organami lub podmiotami państw trzecich w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ i ‧ jedynie wówczas, gdy ujawniane informacje objęte są gwarancjami tajemnicy zawodowej co najmniej równoważnymi warunkom określonym w niniejszej sekcji
La participación financiera de la Unión queda fijada en el ‧ % de los gastos a los que vaya a hacer frente cada Estado miembro mencionado en el apartado ‧ para la realización de pruebas rápidas en animales, tal como se establece en el artículo ‧, apartado ‧, en el anexo III, capítulo A, partes I y II, puntos ‧ a ‧, y en el anexo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧, así como de pruebas de confirmación y pruebas moleculares primarias discriminatorias, tal como se establece en el anexo X, capítulo C, punto ‧.‧, letra c), inciso i), del Reglamento (CE) no ‧/‧, en el ‧ % de los gastos a los que vaya a hacer frente cada Estado miembro para indemnizar a los propietarios por el valor de los animales sacrificados y destruidos con arreglo a sus programas de erradicación de la EEB y la tembladera, y en el ‧ % del coste del análisis de muestras para determinar el genotipo, hasta un máximo deWkład finansowy Unii stanowi ‧ % kosztów, jakie zostaną poniesione przez każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. ‧, na prowadzenie szybkich badań na zwierzętach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w załączniku ‧ rozdział A części I i ‧ pkt ‧–‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz w załączniku ‧ do tego rozporządzenia, badań potwierdzających oraz pierwszych molekularnych badań różnicujących, o których mowa w załączniku X rozdział C pkt ‧.‧ lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jak również ‧ % kosztów poniesionych przez każde państwo członkowskie na wypłaty odszkodowań dla właścicieli za wartość zwierząt poddanych ubojowi selektywnemu i zniszczonych zgodnie z programami zwalczania BSE i trzęsawki owiec, a także ‧ % kosztów analizy próbek genotypowych, i nie przekracza
Vaya, siendo anfitriona...... a veces ayuda el estar presente en la fiestaCóż, jako gospodynie, czasem dobrze jest byście były obecne na przyjęciu
El potasio de la muestra que se vaya a analizar se disolverá en aguaPotas w próbce poddawanej analizie poddaje się rozpuszczeniu w wodzie
Las modificaciones de la lista mencionada en la letra a) se transmitirán a la Comisión al menos cinco días antes de la fecha en que el buque recién incorporado a esa lista vaya a entrar en el Atlántico orientalZmiany w wykazie, o którym mowa w lit. a), są przekazywane Komisji przynajmniej na pięć dni przed wejściem nowego statku umieszczonego w wykazie na obszar wschodniego Atlantyku
La aplicación efectiva de una evaluación del proyecto debe, además, tener en cuenta una evaluación adecuada del uso de cualquier nueva técnica científica experimental que vaya surgiendoSkuteczne wdrożenie procesu oceniania projektu powinno również uwzględnić właściwą ocenę wykorzystania nowych, naukowych technik doświadczalnych w miarę ich powstawania
el nutriente u otra sustancia o el alimento o la categoría de alimentos acerca del cual vaya a efectuarse una declaración de propiedades saludables y sus características específicasokreślenie składnika odżywczego lub innej substancji albo żywności lub kategorii żywności, której ma dotyczyć oświadczenie zdrowotne, łącznie z jej szczególnymi cechami
La participación financiera de la Comunidad queda fijada en el ‧ % de los gastos a los que vaya a hacer frente cada Estado miembro mencionado en el apartado ‧ para los gastos de pruebas de laboratorio y para la adquisición y distribución de la vacuna y de los cebos en relación con los programas, hasta un máximo deWkład finansowy Wspólnoty stanowi ‧ % kosztów, które poniesie każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. ‧, na koszty badań laboratoryjnych, zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza
La idea de que haya una liberalización de visados que vaya ampliándose en las zonas de vecindad de la Unión Europea es una idea que comparte, desde luego, el Consejo, comparte la Presidencia española y creo que es una de las líneas políticas que claramente tenemos que promover en los próximos meses en Europa, en el sentido de una movilidad, de una capacidad de comunicación, de circulación no sólo en la Unión Europea, sino en todo el perímetro de vecindad que tiene la Unión Europea.Liberalizacja wiz, którą być może zostaną objęte kraje sąsiadujące z Unią Europejską, jest koncepcją z pewnością akceptowaną przez Radę i prezydencję hiszpańską i w moim przekonaniu jest to jeden z kierunków politycznych, który musimy zdecydowanie propagować w Europie w ciągu najbliższych miesięcy, w dziedzinie mobilności, zdolności do komunikowania się i poruszania się nie tylko w Unii Europejskiej, ale we wszystkich obszarach położonych na jej obrzeżach.
Destaca que el anuncio del G‧ de destinar ‧ millones de euros para el VIH/sida, la salud, la tuberculosis y la malaria incluye sumas de dinero considerables procedentes de niveles de gasto existentes y no es suficiente para que el G‧ pueda respetar todos los compromisos de AOD; por tanto, pide al G‧ que vele por que este compromiso vaya acompañado de otros en diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria, así como en educación, comercio, gobernanza y paz y seguridad, con objeto de garantizar que el G‧ cumpla realmente sus promesas a Áfricapodkreśla, że ogłoszenie przez G‧ przyznania kwoty ‧,‧ mld EUR na profilaktykę HIV, opiekę zdrowotną, leczenie gruźlicy i malarii obejmuje znaczne środki pochodzące z obecnych poziomów wydatków i nie jest wystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań G‧ w zakresie OPR; wzywa zatem G‧ do zapewnienia, aby zobowiązanie to pociągnęło teraz za sobą inne zobowiązania dotyczące innych sektorów opieki zdrowotnej oraz edukacji, handlu, zarządzania, pokoju i bezpieczeństwa, tak aby obietnice G‧ składane Afryce zostały rzeczywiście spełnione
La asignación específica de ayudas de Estado (ayudas financieras o concesiones fiscales) sólo puede justificarse si el mercado no es plenamente operativo y si existe la posibilidad real de que la concesión de subvenciones vaya a proporcionar unos mejores resultados económicosPoszczególne przypadki alokacji pomocy państwowej (pomoc finansowa lub ulgi podatkowe) mogą być uzasadnione tylko wówczas, jeżeli rynek nie funkcjonuje w pełni i jeżeli istnieje realna szansa, że udzielenie subwencji przyniesie lepsze ekonomicznie skutki
No creo que lo que está ocurriendo aquí vaya a recibir la aprobación de los ciudadanos, a pesar de que ya no tengamos la intención de contar con ella.Nie wierzę, że to, co się tutaj obecnie dzieje spotka się z akceptacją obywateli, do uzyskania której nie zamierzamy już dłużej dążyć.
finalidad de luchar contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeasmając na uwadze postanowienia Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności art ‧ ust
si el producto fitosanitario para el que se vaya a presentar la solicitud es lo mismo que otro producto fitosanitario que haya sido ya autorizado, yo to, czy środek ochrony roślin, w odniesieniu do którego ma być złożony wniosek nie jest taki sam jak środek ochrony roślin, który został już dopuszczony, oraz
Habida cuenta de que la situación excepcional registrada en ‧ no parece que vaya a cambiar en ‧, resulta oportuno conceder una nueva excepción con efecto a partir del ‧ de enero deW związku z tym, że ta nietypowa sytuacja z ‧ r. utrzymuje się w ‧ r., należy przyznać nowe odstępstwo, które będzie obowiązywało od dnia ‧ stycznia ‧ r
Vaya historiaTo niezła historia
Vaya sorpresaCóż za niespodzianka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5839 zdań frazy vaya.Znalezione w 3,389 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.