Tłumaczenia na język polski:

  • środek chłodzący   
     
    Substancja, która przechodząc w różne stany skupienia (z ciekłego w gazowy, z gazowego w ciekły) uwalnia lub pochłania znaczne ilości ciepła w stosunku do swojej objętości, w związku z czym wywołuje istotny efekt schładzania.
     
    Sustancia que al experimentar un cambio en la fase (líquido al gas, al gas al líquido) libera o absorbe un calor latente grande en relación con su volumen, y efectúa así un efecto de enfriamiento considerable.
  • chłodziwo   

Pozostałe znaczenia:

 
Que enfría.

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (2)

aceite refrigeranteolej chłodniczy
refrigerantesczynnik chłodniczy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "refrigerante", pamięć tłumaczeniowa

add example
Antes del ensayo, se mantendrá el vehículo en una sala en la que la temperatura permanezca relativamente constante entre ‧ K y ‧ K (‧ °C y ‧ °C). Este acondicionamiento se llevará a cabo durante al menos ‧ horas y continuará hasta que la temperatura del aceite del motor y la del refrigerante, en su caso, estén a ± ‧ K de la temperatura de la sala, y el dispositivo de acumulación de energía eléctrica esté completamente cargado como resultado del proceso de carga descrito en el puntoPrzed rozpoczęciem badania pojazd jest umieszczany w pomieszczeniu o względnie stałej temperaturze między ‧ K a ‧ K (‧ °C a ‧ °C). Kondycjonowanie należy prowadzić przez co najmniej sześć godzin i kontynuować aż temperatura oleju w silniku i temperatura płynu chłodniczego (jeżeli jest stosowany) będzie odpowiadać temperaturze pomieszczenia ± ‧ K, a urządzenie magazynujące energię elektryczną zostanie całkowicie naładowane zgodnie z procedurą ładowania opisaną w pkt
aceite, lubricantes, fluidos para frenos y transmisión, líquidos refrigerantes y aditivosoleje, smary, płyny hamulcowe i przekładniowe, płyny chłodzące i dodatki
como refrigerantesjako czynników chłodniczych
Masa del vehículo habilitado para circular, con carrocería o masa del bastidor con cabina si la carrocería no viene instalada de fábrica (incluidos el líquido refrigerante, los lubricantes, el carburante, las herramientas, la rueda de repuesto y el conductor): ...Masa pojazdu wraz z nadwoziem w stanie gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabiną, jeżeli producent nie montuje nadwozia (włącznie z płynem chłodniczym, olejem, paliwem, narzędziami, kołem zapasowym oraz kierowcą): ...
RefrigeranteCzynnik chłodniczy
Tubos especialmente concebidos o preparados para contener elementos combustibles y el refrigerante primario de un reactor nuclear conforme lo definido en el punto ‧ a una presión de trabajo superior a ‧ atmósferasRury specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wprowadzania do nich elementów paliwowych i chłodziwa obiegu pierwotnego w reaktorze jądrowym zdefiniowanym w pkt ‧ powyżej, przy ciśnieniu roboczym powyżej ‧ atmosfer
CO‧ puro usado como agente de extinción de incendios, refrigerante o como gas de laboratorioczysty CO‧ używany jako czynnik gaśniczy, czynnik chłodniczy lub jako gaz laboratoryjny
Se emplearán los instrumentos que se precisen para medir el consumo de combustible, el consumo de aire, la temperatura del refrigerante y del lubricante, la presión del gas de escape y la depresión en el colector de admisión, la temperatura del gas de escape, la temperatura de la admisión de aire, la presión atmosférica, la humedad y la temperatura del combustibleW zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na kolektorze wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza dolotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwa
El solicitante y/o su proveedor o proveedores, en su caso, informarán al organismo competente que evalúe la solicitud de los refrigerantes y espumantes utilizadosWnioskodawca i/lub jego dostawca lub dostawcy, w danym przypadku, wskazują temu właściwemu organowi, które czynniki chłodnicze i środki pianotwórcze zostały wykorzystane
Intercambiadores de calor (generadores de vapor) especialmente concebidos o preparados para su uso en el circuito de refrigerante primario de un reactor nuclear conforme a la definición del puntoWymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do wykorzystania w obiegu chłodziwa obiegu pierwotnego w reaktorze jądrowym zdefiniowanym w pkt ‧ powyżej
refrigerante almacenado e índice de fugasZapas czynnika chłodniczego i szybkości wyciekania
No guardarlos nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la neveraNie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika lub elementu chłodzącego
Ciclo de calentamiento, el tiempo de funcionamiento del vehículo suficiente para que la temperatura del refrigerante aumente en al menos ‧ K desde el arranque del motor y alcance un valor mínimo de ‧ K (‧ °CCykl rozgrzania oznacza pracę pojazdu wystarczającą do tego, aby temperatura płynu chłodniczego wzrosła o co najmniej ‧ K od momentu uruchomienia silnika i osiągnęła wartość minimum ‧ K (‧ °C
Introducir el refrigerante de reflujoWłożyć skraplacz zwrotny
elementos refrigerantes; yelementy chłodzące; oraz
comprensión de los componentes y de su función en el circuito de la bomba de calor, incluido el compresor, la válvula de expansión, el evaporador, el condensador, los elementos y accesorios, el aceite lubricante, el refrigerante, y de las posibilidades de sobrecalentamiento, de subenfriamiento y de enfriamiento con las bombas de calor, yzrozumieniem komponentów i ich działania w ramach obiegu pompy ciepła, w tym kompresora, zaworu rozprężnego, aparatu wyparnego, kondensatora, mocowań i osprzętu, smaru, chłodziwa, możliwości przegrzania i przechłodzenia oraz chłodzenia w pompach ciepła
masa en vacío: masa del vehículo habilitado para circular, sin conductor, pasajeros ni carga, pero con el depósito de carburante (en su caso) lleno, líquido refrigerante, baterías de servicio y de tracción, lubricantes, cargador a bordo, cargador portátil, herramientas y rueda de repuesto, con todos los elementos que corresponden al vehículo en cuestión y van suministrados por su fabricanteMasa własna oznacza masę pojazdu w stanie gotowości do jazdy, bez kierowcy, pasażerów i ładunku, ale z napełnionym zbiornikiem paliwa (jeśli taki jest), płynem chłodniczym i akumulatorami trakcyjnymi, olejem, ładowarką pokładową, ładowarką przenośną, narzędziami i kołem zapasowym, wszelkimi przedmiotami właściwymi dla danego pojazdu lub dostarczonymi przez producenta pojazdu
Funciona, funciona el refrigerante funcionaPłynie... płynie
Refrigerante secundarioPomocniczy czynnik chłodniczy
No debe conservarse nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la neveraNie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika lub elementu chłodzącego
Gas utilizado como refrigerante: ...Gaz wykorzystany jako czynnik chłodniczy: ...
La temperatura del refrigerante en la salida del motor deberá mantenerse al nivel especificado por el fabricanteTemperatura środka chłodzącego na wylocie z silnika musi mieścić się w limitach podanych przez producenta
No guardarlo nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la neveraNie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 244 zdań frazy refrigerante.Znalezione w 1,003 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.