Tłumaczenia na język polski:

  • środek chłodzący   
     
    Substancja, która przechodząc w różne stany skupienia (z ciekłego w gazowy, z gazowego w ciekły) uwalnia lub pochłania znaczne ilości ciepła w stosunku do swojej objętości, w związku z czym wywołuje istotny efekt schładzania.
     
    Sustancia que al experimentar un cambio en la fase (líquido al gas, al gas al líquido) libera o absorbe un calor latente grande en relación con su volumen, y efectúa así un efecto de enfriamiento considerable.
  • chłodziwo   

Pozostałe znaczenia:

 
Que enfría.

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (2)

aceite refrigeranteolej chłodniczy
refrigerantesczynnik chłodniczy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "refrigerante", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bomba refrigerante o ventilador (movidos por el motorPompa cieczy chłodzącej lub wentylator (napędzany przez silnik
otros indicios de pérdida de carga de fluido refrigeranteinne oznaki utraty ładunku substancji chłodzącej
No guardarlos nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la neveraNie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika lub elementu chłodzącego
Matraz de Kjeldahl de una capacidad mínima de ‧ ml o matraz de ‧ ml provisto de un tubo de vidrio a modo de refrigerante de reflujoKolba Kjeldahl
No guardarlo nunca dentro o cerca del congelador, ni de elementos refrigerantes de la neveraNie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego
Gas utilizado como refrigerante: ...Gaz wykorzystany jako czynnik chłodniczy: ...
Métodos de producción , purificación , tratamiento y conservación de los demás materiales especiales en el ámbito de la energía nuclear , en particular : a ) moderadores , tales como agua pesada , grafito nuclear , berilio y óxido de berilio ; b ) materiales estructurales , tales como circonio ( exento de hafnio ) , niobio , lantano , titanio , berilio y sus óxidos , carburos y otros compuestos utilizables en el campo de la energía nuclear ; c ) refrigerantes , tales como helio , termofluidos orgánicos , sodio , aleaciones de sodio y potasio , bismuto , aleaciones de plomo y bismuto .Metody produkcji , rafinacji , przetwarzania i przechowywania innych specjalnych metali wykorzystywanych w energetyce jądrowej , w szczególności : a ) moderatorów , takich jak ciężka woda , grafit promieniotwórczy , beryl i tlenek berylu ; b ) materiałów strukturalnych , takich jak cyrkon ( pozbawiony hafnu ) , niob , lantan , tytan , beryl i ich tlenki , węglany i inne związki zdatne do wykorzystania w energetyce jądrowej ; c ) chłodziwa , takiego jak hel , płyny organiczne , soda , stopy sodowo-potasowe , bizmut i stopy bizmutowoołowi owe .
Significa los dispositivos que se encuentran en el interior de la vasija del reactor o que están conectados directamente con ella, el equipo que controla el nivel de potencia en el núcleo, y los componentes que normalmente contienen el refrigerante primario del núcleo del reactor o que están directamente en contacto con dicho refrigerante o lo regulanPrzystosowany do użycia podczas działań wojennych
Datos relativos al refrigeranteDane dotyczące chłodziwa
Para controlar la temperatura del baño refrigeranteDo kontrolowania temperatury kąpieli chłodzącej
tipo de vehículo según las emisiones del sistema de aire acondicionado, un grupo de vehículos que no difieren en cuanto al refrigerante utilizado u otras características importantes del sistema de aire acondicionado, ni con respecto al sistema del evaporador, ya sea único o dobletyp pojazdu w odniesieniu do emisji z systemów klimatyzacji oznacza kategorię pojazdów, które nie różnią się pod względem wykorzystanego czynnika chłodniczego lub innych głównych cech charakterystycznych systemu klimatyzacji lub pod względem systemu pojedynczego albo podwójnego parownika
Refrigerante secundarioPomocniczy czynnik chłodniczy
Un tipo particular de utilización de la energía geotérmica cercana a la superficie terrestre es el uso de bombas de calor geotérmicas (máquinas frigoríficas con inversión de uso); para la calefacción de los edificios (de aproximadamente ‧ kWth a ‧ MWth); además se utiliza también un refrigeranteSzczególnym rodzajem wykorzystania ciepła w warstwach ziemi położonych stosunkowo blisko jej powierzchni, jest stosowanie pomp geotermicznych (pracujących na zasadzie odwrotnej do chłodziarki) do ogrzewania budynków (moc cieplna od około ‧ kWth do ‧ MWth); przy czym dodatkowo wykorzystywane jest jeszcze chłodziwo
Por lo que respecta al uso de los HFC en los aparatos y aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado, la prohibición revisada ya no se aplica a los aparatos destinados al enfriamiento de ordenadores, independientemente de la carga, a los aparatos cuya carga oscile entre ‧ g y un máximo de ‧ kg, a las unidades autónomas con una carga refrigerante de hasta ‧ kg, a las unidades compactas con una carga de ‧,‧ kg por kw ni a las grandes unidades fijas interconectadas con una carga de hasta ‧ kgW odniesieniu do używania HFC w urządzeniach i zastosowaniach chłodniczych i klimatyzacyjnych zmieniony zakaz nie ma już zastosowania do urządzeń wykorzystywanych do chłodzenia komputerów bez względu na wielkość ładunku chłodziwa; do urządzeń zawierających od ‧ g do ‧ kg chłodziwa; do urządzeń wolno stojących o ładunku chłodziwa do ‧ kg; do kompaktowych urządzeń o ładunku ‧,‧ kg na kW; ani do połączonych urządzeń stacjonarnych o ładunku do ‧ kg
Los datos almacenados deberán incluir, entre otros, el valor calculado de la carga, el régimen del motor, la temperatura del refrigerante, la presión del colector de admisión (si está disponible) y el código de fallo que provocó el almacenamiento de los datosPrzechowywane warunki pracy silnika muszą obejmować m.in. obliczoną wartość obciążenia, prędkość silnika, temperaturę płynu chłodzącego, ciśnienie na kolektorze wlotowym (jeżeli dostępne) oraz kod błędu, który wywołał zapis danych
En este momento, el único gas fluorado que se conoce con un potencial de calentamiento atmosférico superior a ‧ y que se utiliza como refrigerante en sistemas de aire acondicionado móviles es el HFC-‧aObecnie jedynym znanym gazem fluorowanym o współczynniku ocieplenia globalnego wyższym niż ‧, wykorzystywanym jako czynnik chłodniczy w ruchomych systemach klimatyzacji, jest HFC-‧a
Yo también encuentro vergonzoso que los contribuyentes europeos tengan que pagar aproximadamente setenta veces más para destruir el gas de efecto invernadero generado durante la producción de un gas refrigerante que ya está dejando de producirse creando unos beneficios extra tremendos para unos pocos, en su mayoría, empresas chinas e indias.Również moim zdaniem niezmiernie oburzające jest to, że europejscy podatnicy mają płacić około 70 razy więcej za niszczenie gazu cieplarnianego wytwarzanego w trakcie produkcji gazu chłodzącego, który już obecnie jest wycofywany, co generuje ogromne dodatkowe zyski dla kilku, głównie chińskich i indyjskich przedsiębiorstw.
refrigerantes, tales como helio, termofluidos orgánicos, sodio, aleaciones de sodio y potasio, bismuto, aleaciones de plomo y bismutochłodziwa, takiego jak hel, płyny organiczne, soda, stopy sodowo-potasowe, bizmut i stopy bizmutowo-ołowiowe
tara, la masa del vehículo en orden de marcha, sin ocupantes ni carga pero lleno de combustible, refrigerante y lubricante, y con herramientas y rueda de repuesto (si estas forman parte del equipo de serie suministrado por el fabricante del vehículomasa własna w stanie postoju oznacza masę pojazdu w stanie gotowości do jazdy, bez kierowcy, pasażerów i ładunku, ale z paliwem, płynem chłodzącym, olejem, narzędziami i kołem zapasowym (jeżeli stanowią one standardowe wyposażenie pojazdu dostarczane przez jego producenta
El extremo de la alargadera conectada a la salida del refrigerante deberá encontrarse por debajo de la superficie de la soluciónKoniec rurki przedłużającej chłodnicę powinien znajdować się poniżej powierzchni roztworu
Se emplearán los instrumentos que se precisen para medir el consumo de carburante, consumo de aire, temperatura del refrigerante y del lubricante, presión del gas de escape y presión negativa del colector de admisión, temperatura de los gases de escape, temperatura de admisión de aire, presión atmosférica, humedad y temperatura del carburanteW zależności od potrzeb wykorzystuje się przyrządy pomiarowe do mierzenia zużycia paliwa, zużycia powietrza, temperatury chłodziwa i smaru, ciśnienia spalin oraz spadku ciśnienia na przewodzie wlotowym, temperatury spalin, temperatury powietrza wlotowego, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury paliwa
El valor del potencial de calentamiento atmosférico (GWP) del refrigerante no debe exceder de ‧ a lo largo de un período de ‧ añosWartość współczynnika ocieplenia globalnego (GWP) w przypadku czynnika chłodniczego nie może przekraczać wartości GWP > ‧ w ciągu ‧ lat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 249 zdań frazy refrigerante.Znalezione w 0,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.