Tłumaczenia na język polski:

  • sala     
  • stajnia   
  • tabun   

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (46)

a cuadrosw kratkę
barra de cuadro de diálogopasek dialogowy
control de cuadro combinadoformant pola kombi
cuadrasstajnia; pomieszczenia dla koni
cuadro; kadra kierownicza; ramka; rycina; kwadrat; stół; tabela; podobizna; malowidło; klatka; kwadratowy; półka; wizerunek; czworokąt; wyobrażenie; meksyk; malarstwo; obraz; sytuacja; okoliczności
cuadro administrativomenedżer
cuadro combinadopole kombi
cuadro combinado desplegablepole rozwijane kombi
cuadro de alertaokno alertu
cuadro de alineaciónpole wyrównania
cuadro de búsquedapole wyszukiwania
cuadro de colorespole koloru
cuadro de desplazamientosuwak przewijania
cuadro de diálogookno dialogowe
cuadro de diálogo de confirmaciónokno dialogowe potwierdzenia
cuadro de diálogo estáticostatyczne okno dialogowe
cuadro de diálogo no modalniemodalne okno dialogowe
cuadro de diálogo personalizadoniestandardowe okno dialogowe
cuadro de diálogo Propiedades personalizadasokno dialogowe właściwości niestandardowych
cuadro de divisiónpole podziału
cuadro de ediciónpole edycji
cuadro de expresiónpole wyrażenia
cuadro de grupopole grupy
cuadro de herramientasprzybornik
Cuadro de herramientasZestaw narzędzi
cuadro de listapole listy
cuadro de lista de selección múltiplepole listy wielokrotnego wyboru
cuadro de lista desplegablepole listy rozwijanej
cuadro de mandoskarta wyników
cuadro de mandos personalizadoniestandardowa karta wyników
cuadro de textopole tekstowe
cuadro de zoomokno Powiększenie
cuadro mediokadra średniego szczebla
cuadro ParaPole Do:
cuadro superiorkadra wyższego szczebla
Cuadros de una exposiciónObrazki z wystawy
elemento de cuadro de mandoselement karty wyników
Elemento web de cuadros de mandoSkładnik Web Part karty wyników
indicador de cuadro de mandoswskaźnik karty wyników
Lista vertical de cuadrosPionowa lista pól
metodología de cuadro de mandos estratégicometodologia strategicznej karty wyników
modelo de cuadrosmodel ramkowy
Selector de cuadro de diálogoprzycisk Uruchom okno dialogowe
vista Cuadro de mandosWidok karty wyników
visualización de cuadro de mandoswidok karty wyników
Visualizador de cuadros de mandos para Reporting ServicesPodgląd karty wyników dla usług raportowania

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cuadra", pamięć tłumaczeniowa

add example
Conejos: dimensiones óptimas de las superficies elevadas de los recintos que tienen las dimensiones indicadas en el cuadroKróliki: optymalne wymiary półek w pomieszczeniach o wymiarach określonych w tabeli
Sin embargo, tales ajustes no pueden realizarse selectivamente para ciertos elementos del coste que quizás no proporcionen un cuadro global representativoJednakże takie korekty nie mogą być dokonywane selektywnie na niektóre elementy kosztów, które mogą nie dać reprezentatywnego ogólnego obrazu sytuacji
las acciones no serán de las correspondientes a emisores que hayan emitido instrumentos de deuda negociables a los que corresponda en ese momento un coeficiente del ‧ % con arreglo al cuadro ‧ del puntonie są to akcje w kapitale emitentów rynkowych instrumentów dłużnych, którym aktualnie przypisano wagę ‧ % w tabeli ‧ (ust
Por tanto, los cuadros del anexo V.‧, punto ‧.‧.‧ de la Directiva ‧/‧/CE se modifican de la forma siguienteW tabelach w załączniku V.‧ pkt ‧.‧.‧ do dyrektywy ‧/‧/WE wprowadza się następujące zmiany
Los términos bombilla de bajo consumo o cualquier declaración promocional similar sobre el producto en relación con la eficacia de la lámpara solamente podrán emplearse si la lámpara cumple los requisitos de eficacia aplicables a las lámparas no claras en la fase ‧, de conformidad con los cuadros ‧, ‧ yOkreślenia lampa energooszczędna lub jakiegokolwiek podobnego promocyjnego sformułowania dotyczącego skuteczności lampy można używać pod warunkiem, że lampa spełnia wymogi w zakresie skuteczności mające zastosowanie do lamp nieprzezroczystych na etapie ‧ zgodnie z tabelami ‧, ‧ i
Los maquinistas deberán ser capaces de comunicarse conforme al nivel ‧ del siguiente cuadroMaszyniści muszą potrafić porozumiewać się zgodnie z poziomem ‧ poniższej tabeli
Quedan aprobados los programas presentados por los Estados miembros recogidos en la primera columna del cuadro que figura en el anexo I destinados al control y la erradicación de la infección por el tipo ‧ del virus del herpes bovino (VHB‧), en lo sucesivo, rinotraqueítis infecciosa bovina o IBR, en las regiones de dichos Estados miembros especificadas en la segunda columna del cuadro del anexo IZatwierdza się programy przedstawione przez Państwa Członkowskie wymienione w pierwszej kolumnie tabeli w załączniku I w zakresie kontroli i zwalczania infekcji bydlęcym wirusem opryszczki typu ‧ (BHV‧), zwanego dalej bydlęcym zakaźnym zapaleniem nosa i tchawicy lub IBR, w regionach tych Państw Członkowskich wymienionych w drugiej kolumnie tabeli w załączniku I
Los datos se facilitan de acuerdo con los plazos establecidos en el cuadro ‧ del anexo IIIDane te udostępniane są w terminach określonych w tabeli ‧ załącznika III
Cuadro 9.2 Agencias de la Unión Europea y agencias ejecutivas Datos principalesTabela 9.2 – Agencje i agencje wykonawcze Unii Europejskiej – dane podstawowe
De conformidad con esas reglas generales, las mercancías que se describen en la columna ‧ del cuadro del anexo deben clasificarse, por los motivos indicados en la columna ‧, en el código NC que figura en la columnaStosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie ‧. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie ‧., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie ‧. tej tabeli
Para determinar la exposición de los consumidores a los residuos totales (calculados conforme al punto ‧.‧.‧.‧), al proponer el LMR aplicable a los distintos tejidos y productos deberá tenerse en cuenta la relación del residuo marcador con respecto al residuo total (cuadroAby określić narażenie konsumentów na łączne pozostałości (wyliczone w ‧.‧.‧.‧), NDP proponowane w odniesieniu do różnych tkanek lub produktów uwzględniają stosunek pozostałości znacznikowej do łącznych pozostałości (tabela
en el cuadro del apartado g) i) se añade la entrada siguiente por lo que se refiere a Liechtensteinw tabeli w lit. g) ppkt i) dodaje się wpisy w odniesieniu do Liechtensteinu w brzmieniu
A partir de los cuadros cumplimentados por los Estados miembros, la Comisión deberá decidir cuáles son las consecuencias financieras de la no recuperación de las irregularidades más antiguas de cuatro y ocho años, respectivamenteNa podstawie wypełnionych przez państwa członkowskie tabel Komisja powinna podjąć decyzję na temat konsekwencji finansowych nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości starszych niż odpowiednio cztery lata lub osiem lat
Sin embargo, debería tomarse en consideración que el préstamo D tiene un plazo de reembolso más corto (vencimiento) que el préstamo A. Mientras que el préstamo A vencerá en ‧, es decir, once años después de la conclusión del acuerdo de préstamo, el préstamo D vencerá en ‧ (véase el cuadro en el punto I ‧.‧. a. de esta DecisiónNiemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że kredyt terminowy D ma krótszy okres spłaty niż kredyt terminowy A. Kredyt terminowy A zostanie spłacony dopiero w ‧ r., tzn. ‧ lat po zawarciu umowy kredytowej, natomiast kredyt terminowy D spłacony zostanie w ‧ r. (patrz: tabela w pkt I ‧.‧. a. niniejszej decyzji
Asunto T-‧/‧: Recurso interpuesto el ‧ de agosto de ‧- Fraas/OAMI (dibujo a cuadros en negro, gris oscuro, gris claro y rojo oscuroSprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ sierpnia ‧ r.- Fraas przeciwko OHIM (Motyw przedstawiający kwadraty w kolorach czarnym, ciemnoszarym, jasnoszarym i ciemnoczerwonym
Si, por razones de identificación de los componentes del envío (cuadro del punto ‧.‧ del modelo de certificado), se adjuntan páginas adicionales al certificado, estas se considerarán parte integrante del original mediante la aplicación de la firma y del sello del veterinario oficial expedidor del certificado en cada una de las páginasJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Se presentará brevemente toda la información utilizada para valorar el destino final de la sustancia en el medio ambiente, si es posible en forma de cuadro o cuadrosWszelkie informacje wykorzystywane do oceny losów substancji w środowisku są krótko przedstawiane, w miarę możliwości w formie tabeli lub tabel
Acoge con satisfacción la transparencia adicional del Octavo Informe anual al incluir una sección separada en el cuadro A sobre exportaciones a países sujetos a embargo; pide que el Comité Político y de Seguridad mantenga un diálogo regular sobre la aplicación del Código y de la Guía del Usuario (en particular sobre la aplicación de prácticas idóneas) respecto a las exportaciones de armas a países de la Watch List (o sujetos al análisis detallado del Centro de Situación de la UE); pide que el Parlamento Europeo participe en dichos debatesz zadowoleniem przyjmuje zamieszczenie w ósmym sprawozdaniu w tabeli A odrębnej sekcji dotyczącej wywozu do krajów objętych embargiem, która dodatkowo realizuje zasadę przejrzystości; wzywa Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do prowadzenia regularnego dialogu na temat stosowania kodeksu i podręcznika użytkownika (w szczególności stosowania najlepszych praktyk) w zakresie wywozu broni do krajów znajdujących się na liście obserwacyjnej (lub podlegających szczegółowej analizie Wspólnego Centrum Sytuacyjnego UE); wzywa do zaangażowania Parlamentu Europejskiego w te dyskusje
en el cuadro del Activo, en la partida del balance ‧.‧, yw tabeli zatytułowanej Aktywa, w pozycji bilansowej ‧.‧; oraz
Después de habérsele notificado las intenciones de la Comisión, la empresa proporcionó otras explicaciones y cuadros pero, puesto que esto constituye información adicional no comprobable, no pudo tenerse en cuentaPo powiadomieniu przez Komisję o jej zamiarach, przedsiębiorstwo dostarczyło dalszych wyjaśnień i dodatkowych tabel, niemniej, ponieważ stanowiły one dodatkowe informacje, które nie były weryfikowalne, informacji tych nie można było uwzględnić
Los productos que aparecen sombreados también devengarán el pago de una tasa horaria por la actuación de los agentes de la AESA, cuyo importe se indica en el cuadroW przypadku produktów, które w tabeli zostały podcieniowane, wymagane jest również wniesienie opłaty za czas pracy agentów EABL, według stawki godzinowej określonej w tabeli
Los buques de pesca que hayan estado en una zona delimitada en el cuadro ‧ (bajo la rúbrica PD) no podrán desembarcar un volumen superior de una especie indicada en el mismo cuadro fuera de un puerto designadoNiedozwolone jest wyładowywanie ilości w nadmiarze w odniesieniu do jakichkolwiek gatunków określonych w tabeli ‧ (w ramach pozycji DP) w odniesieniu do statku rybackiego przebywającego w granicach obszaru określonego w tabeli, poza wyznaczonym portem
La letra b) del cuadro queda modificada como siguew lit. b) tabeli wprowadza się następujące zmiany
Según la información proporcionada por el Reino Unido, los costes subvencionables de la formación y la ayuda se desglosan como en el siguiente cuadro (el Reino Unido considera que los costes de las áreas de formación aprendizaje, cambio de modelo y presupuesto de la formación corriente no pueden optar a las ayudas a la formaciónZgodnie z informacjami przekazanymi przez Zjednoczone Królestwo koszty kwalifikowalne szkolenia i kwota pomocy zostały podzielone w sposób przedstawiony w poniższej tabeli (koszty dotyczące obszarów szkoleniowych praktyki, zmiana modelu oraz budżet szkoleń rutynowych nie zostały potraktowane przez Zjednoczone Królestwo jako kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej
Cuadro A: Comparación entre previsiones de crecimiento del PIB real de la zona del euro (tasas medias de variación anualesTabela A: Porównanie prognoz wzrostu realnego PKB dla obszaru euro (średnie roczne zmiany w procentach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10866 zdań frazy cuadra.Znalezione w 2,732 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.