Tłumaczenia na język polski:

  • sala     
  • stajnia   
  • tabun   

Podobne frazy w słowniku hiszpański polski. (46)

a cuadrosw kratkę
barra de cuadro de diálogopasek dialogowy
control de cuadro combinadoformant pola kombi
cuadrasstajnia; pomieszczenia dla koni
cuadro; kadra kierownicza; ramka; rycina; kwadrat; stół; tabela; podobizna; malowidło; klatka; kwadratowy; półka; wizerunek; czworokąt; wyobrażenie; meksyk; malarstwo; obraz; sytuacja; okoliczności
cuadro administrativomenedżer
cuadro combinadopole kombi
cuadro combinado desplegablepole rozwijane kombi
cuadro de alertaokno alertu
cuadro de alineaciónpole wyrównania
cuadro de búsquedapole wyszukiwania
cuadro de colorespole koloru
cuadro de desplazamientosuwak przewijania
cuadro de diálogookno dialogowe
cuadro de diálogo de confirmaciónokno dialogowe potwierdzenia
cuadro de diálogo estáticostatyczne okno dialogowe
cuadro de diálogo no modalniemodalne okno dialogowe
cuadro de diálogo personalizadoniestandardowe okno dialogowe
cuadro de diálogo Propiedades personalizadasokno dialogowe właściwości niestandardowych
cuadro de divisiónpole podziału
cuadro de ediciónpole edycji
cuadro de expresiónpole wyrażenia
cuadro de grupopole grupy
cuadro de herramientasprzybornik
Cuadro de herramientasZestaw narzędzi
cuadro de listapole listy
cuadro de lista de selección múltiplepole listy wielokrotnego wyboru
cuadro de lista desplegablepole listy rozwijanej
cuadro de mandoskarta wyników
cuadro de mandos personalizadoniestandardowa karta wyników
cuadro de textopole tekstowe
cuadro de zoomokno Powiększenie
cuadro mediokadra średniego szczebla
cuadro ParaPole Do:
cuadro superiorkadra wyższego szczebla
Cuadros de una exposiciónObrazki z wystawy
elemento de cuadro de mandoselement karty wyników
Elemento web de cuadros de mandoSkładnik Web Part karty wyników
indicador de cuadro de mandoswskaźnik karty wyników
Lista vertical de cuadrosPionowa lista pól
metodología de cuadro de mandos estratégicometodologia strategicznej karty wyników
modelo de cuadrosmodel ramkowy
Selector de cuadro de diálogoprzycisk Uruchom okno dialogowe
vista Cuadro de mandosWidok karty wyników
visualización de cuadro de mandoswidok karty wyników
Visualizador de cuadros de mandos para Reporting ServicesPodgląd karty wyników dla usług raportowania

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "cuadra", pamięć tłumaczeniowa

add example
¿ Te gastaste en este cuadro todo el dinero del accidente?Wydałaś całe odszkodowanie na to?
El cuadro del anexo ‧ se sustituye por el texto siguienteTabela w załączniku ‧ otrzymuje brzmienie
El cuadro que figura a continuación presenta algunos ejemplos de flujos de residuos típicos que se encuentran en el ciclo del combustible nuclear en Europa, así como sus posibles mecanismos de notificaciónPoniższa tabela przedstawia przykłady typowych strumieni odpadów spotykanych w europejskim jądrowym cyklu paliwowym oraz możliwe mechanizmy ich raportowania
Notas al cuadro de flujos de tesoreríaInformacja Dodatkowa Do Rachunku Przepływów Pieniężnych
ase de reservas (excluidos los instrumentos negociables) calculada sumando las siguientes columnas del cuadro ‧ (Pasivo): (a)-(b)+(c)+(d)+(e)+(j)-(k)+(l)+(m)+(n)+(sGrupa podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań
No se incluyen en los cuadros los países con un saldo cero en todas las columnasW tabeli nie ujęto krajów, w przypadku których we wszystkich kolumnach widnieje saldo zerowe
En el cuadro figura el número mínimo de idas y vueltas diariasTabela pokazuje minimalną liczbę lotów w obie strony na dzień
Cuadro ‧ (cuadros ‧.‧ aTabela ‧ (tabele
De acuerdo con esas cifras y tras el examen efectuado por la Comisión, procede ajustar la división entre entregas y ventas directas que se presenta en el cuadro de la letra f) del anexo I del Reglamento (CE) no ‧/‧ para Rumanía y BulgariaBiorąc pod uwagę przedstawione dane oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Komisję, należy dostosować podział ilości referencyjnych na ilości dla dostaw oraz ilości dla sprzedaży bezpośredniej zgodnie z punktem f) tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do Rumunii i Bułgarii
El cuadro ‧ y el cuadro que figura bajo la letra b) del cuadro ‧ del Protocolo no ‧ se sustituyen por los cuadros del anexo I y el anexo ‧ de la presente DecisiónTabela ‧ i tabela pod tabelą ‧ pkt b) Protokołu nr ‧ zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i ‧ do niniejszej decyzji
CUADRO DEL GASTO DECLARADO Y LAS AUDITORÍAS DE MUESTRASTABELA ZADEKLAROWANYCH WYDATKÓW I AUDYTÓW PRÓB
Los datos que se deben comunicar respecto de los agentes de valores y derivados, las sociedades financieras que se dedican a los préstamos a hogares y sociedades no financieras y el resto de OIF (otros intermediarios financieros) se contienen en el cuadro siguienteDane dotyczące dealerów papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (security and derivative dealers), finansowych przedsiębiorstw kredytowych (financial corporations engaged in lending) oraz innych PIPF (pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – other financial intermediaries) zostały określone w tablicy poniżej
Nota: El cuadro presenta, de forma sintética, los datos facilitados por la Autoridad en sus cuentas anuales, que han sido elaboradas conforme al principio de contabilidad de ejercicio (o devengoNB: rozliczeń dokonano metodą memoriałową
Las mercancías descritas en la columna ‧ del cuadro que figura en el anexo se clasificarán en la nomenclatura combinada en los códigos NC indicados en la columna ‧ de dicho cuadroTowary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w załączniku są klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ tej tabeli
Hay marcas en las paredes, como si hubiesen quitado cuadrosNa ścianach widać ślady po obrazach
Considerando que los indicadores del Cuadro de Indicadores pretenden contribuir a la identificación de sectores para que se analicen con mayor detenimientomając na uwadze, że wskaźniki na tablicy wyników mają pomóc w określeniu sektorów, które należy poddać bardziej szczegółowej analizie
Cuadro 9.2 Agencias de la Unión Europea y agencias ejecutivas Datos principalesTabela 9.2 – Agencje i agencje wykonawcze Unii Europejskiej – dane podstawowe
Las referencias al Reglamento derogado se considerarán referencias al presente Reglamento y deberán leerse de acuerdo con el cuadro de correspondencias que figura en el anexo IVOdesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są tak jak odesłania do niniejszego rozporządzenia i rozumiane są zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku IV
El fichero estará codificado en ASCII, con arreglo al cuadro que aparece a continuaciónPlik zapisany jest w kodzie ASCII zgodnie z poniższą tabelą
La entrada en el cuadro correspondiente a los Estados Unidos de América se sustituye por lo siguienteWpis w tabeli dotyczącej Stanów Zjednoczonych Ameryki otrzymuje brzmienie
En el siguiente cuadro se resume la exposición de la CECA en liquidación al riesgo de tipo de cambio a ‧ de diciembre deW poniższej tabeli przedstawiono ekspozycję EWWiS w likwidacji na ryzyko kursowe na dzień ‧ grudnia ‧ r
Las mercancías descritas en la columna ‧ del cuadro que figura en el anexo se clasificarán en la nomenclatura combinada en los códigos NC correspondientes que se indican en la columna ‧ del mencionado cuadroTowary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie
El Consejo de administración adoptará, a más tardar el ‧ de marzo, el proyecto de estimaciones, incluido el cuadro provisional de personal acompañado por el programa de trabajo preliminar, y los transmitirá a la Comisión y a los Estados con los que la Comunidad haya celebrado los acuerdos indicados en el artículoNajpóźniej do dnia ‧ marca zarząd przyjmuje założenia planu, w tym prowizoryczny wykaz etatów, któremu towarzyszy wstępny program pracy, i przesyła je Komisji oraz państwom, z którymi Wspólnota zawarła umowy, określone w art
He aquí un caso que es algo enrevesado por cuanto no cuadra totalmente bajo el epígrafe de la jurisprudencia sobre competencia, y sin embargo implica superar una masa crítica, lo cual plantea problemas graves.Mamy tutaj kwestię, która jest nieco niezręczna, ponieważ nie w pełni mieści się w zakresie prawa konkurencji, a ponadto wiąże się z przekroczeniem masy krytycznej, co wywołuje wiele poważnych problemów.
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y un cuadro de correspondencias entre ellas y las disposiciones de la presente DirectivaPaństwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10866 zdań frazy cuadra.Znalezione w 3,848 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.