Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required tonie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
Family members who are EU citizens may be required , like you , to registerwith the competent authority , in which case they will be issued with a registration certificate.For this purpose , only the following documents may berequired :Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .
Also, if you are to have an operation or special X-ray investigation requiring an injection, first make sure that your doctor knows that you are receiving CeplenePrzed operacją lub wykonaniem specjalnych badań radiologicznych wymagających podania zastrzyku należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Ceplene
You are required by Article ‧ of Regulation (EC) No .../‧ to take all necessary steps to effect the service of the document as soon as possible, and in any event within one month of receiptZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr .../‧ wszelkie działania konieczne do doręczenia dokumentu należy podejmować jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż miesiąc od jego wpłynięcia
If you are unable to swallow the tablets, you can dissolve them in a glass of mineral water or apple juice: Put the required number of tablets in a sufficient quantity of liquid (approximately ‧ ml for a ‧ mg tablet and ‧ ml for a ‧ mg tablet) Stir with a spoon until the tablets have dissolved completely Immediately drink the whole content of the glassJeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletek, może rozpuścić je w szklance wody mineralnej lub soku jabłkowego: • Należy umieścić potrzebną ilość tabletek w dostatecznej ilości cieczy (w około ‧ ml – tabletkę ‧ mg i w ‧ ml – tabletkę ‧ mg
You said that in 2010, there will be a requirement to indicate where all prepared foods are being sold.Powiedziała pani, że w 2010 roku wejdzie w życie wymóg podawania miejsca sprzedaży wszystkich produktów przetwarzanych.
First, if the information or documents required by this form are not reasonably available to you in part or in whole, the Commission will accept that a notification is complete and thus valid notwithstanding the failure to provide such information, providing that you give reasons for the unavailability of the information, and provide your best estimates for missing data together with the sources for the estimatesPo pierwsze, jeżeli informacje lub dokumenty wymagane w niniejszym formularzu nie są wystarczająco dostępne wnioskodawcy lub zgłaszającemu w całości lub w części, Komisja nawet w przypadku braku tych informacji traktuje taki wniosek lub zgłoszenie jako kompletne, a zatem ważne, jeżeli wnioskodawca lub zgłaszający uzasadni brak informacji i przedstawi możliwie jak najlepsze informacje szacunkowe podając źródła
As you are aware, in March 2002, the Council and Parliament came to an agreement, through conciliation, on Directive 2002/15/EC, which establishes the requirements that have to be fulfilled for the working time of persons performing mobile road transport activities, in order to ensure their health and safety, to ensure road safety and also to align conditions of competition for all enterprises.Jak państwo wiecie, w marcu 2002 roku Rada i Parlament doszły do porozumienia, w drodze postępowania pojednawczego, w sprawie dyrektywy 2002/15/WE, która ustanawia wymagania dotyczące czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, mające na celu zapewnienie ich zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa drogowego oraz ujednolicenie warunków konkurencji dla wszystkich przedsiębiorstw.
Do not attempt to inject yourself unless you are sure you understand the procedure and requirements of self-injectionNie należy podejmować prób samodzielnego wstrzyknięcia przed pełnym zrozumieniem sposobu i wymagań dotyczących samodzielnego wstrzyknięcia
As some of you have stressed, over the last years it has become common sense that addressing the new challenges clearly requires an integrated and place-based approach - an approach that optimises the use of resources and also mobilises all partners at regional and local level, as well as national and European level, so that we are active at all levels of European governance.Jak niektórzy z państwa zauważyli, w ostatnich latach stało się oczywiste, że walka z nowymi wyzwaniami jednoznacznie wymaga zintegrowanego podejścia uwzględniającego specyfikę różnych miejsc - podejścia, które optymalizuje wykorzystanie środków a także mobilizuje wszystkich partnerów, zarówno na szczeblu regionalnym i lokalnym, jak i europejskim, i pozwala nam odgrywać aktywną rolę na wszystkich szczeblach europejskiego systemu rządów.
"... you are hereby required to take command... "" Niniejszym obejmuje pan dowództwo... "
In an emergency , the doctor will treat you without requiring this card ; in this case , you should provide him with the name and address of the sickness insurance fund with which you are insured .W nagłych przypadkach , lekarz udzieli pomocy nie wymagając tej karty , ale należy mu podać nazwę i adres swojej kasy chorych .
As you can see, these are five extremely important reports dealing with an issue that is highly topical, and we should also bear in mind the fact that, as you know, the senate of the Czech Republic has approved the ratification of the Treaty by the majority required.Jak państwo widzą jest to pięć niezwykle ważnych sprawozdań dotyczących bardzo aktualnego zagadnienia, powinniśmy również pamiętać o tym, że - jak państwu wiadomo - senat Republiki Czeskiej zatwierdził ratyfikację traktatu wymaganą większością głosów.
While we are discussing the most difficult problem faced by Europe, you are organising splendid summits in Madrid - we will not begrudge you that - but it does require us to be here.Kiedy my debatujemy nad najważniejszym problemem, przed jakim stoi Europa, pan organizuje wystawne szczyty w Madrycie - nie będziemy tego panu żałować - ale nas potrzeba tutaj, na miejscu.
The Commission has commissioned a study, the results of which you are aware, and this study confirms the assumption that, indeed, not all of the requirements can be met and that, on the other hand, active security systems are suited to improving pedestrian protection.Zamówiła więc badanie, którego wyniki państwo znają, które potwierdza założenie, że rzeczywiście nie wszystkie wymogi mogą zostać spełnione i z drugiej strony, że systemy ochrony czynnej są odpowiednim środkiem poprawiającym poziom ochrony pieszych.
2.3 The Ombudsman recalls that the complainant s application ’ for a post at ECOSOC was based on the following text in the le er of the European Parliament s competition service ’ of 29 July 1999 concerning the complainant s participation ’ in open competition PE / 86 / A : “ I regret to inform you that it was not possible to include your name on the list of suitable candidates because , although you obtained the pass-mark in each of the tests and you obtained the required 60 % of the marks in all the wri en and oral tests , you are not among the 13 best candidates to whom the list of suitable candidates had to be restricted ” .2.3 Rzecznik przypomniał , że podanie skarżącego o pracę w KES opierało się na następującym fragmencie pisma służb Parlamentu Europejskiego zajmujących się organizacją konkursów , z 29 lipca 1999 r . , dotyczącym udziału skarżącego w konkursie otwartym PE / 86 / A : „ Z przykrością informujemy , że nie mogliśmy wpisać Pana nazwiska na listę najbardziej odpowiednich kandydatów ponieważ , mimo iż uzyskał Pan w każdym z testów ilość punktów konieczną do zaliczenia ich , jak również wymagane 60 % punktów we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych , nie znalazł się Pan pośród 13 najlepszych kandydatów , do których musiano ograniczyć listę najbardziej odpowiednich kandydatów . ”
Given, as you are well aware, that all EU Member States have waived visas for Canadian citizens, in accordance with our legislation, we have, on the other hand, if I may say so, a problem of consistency as Canada has removed the visa requirement for one of the candidate countries, Croatia, while, I repeat, currently retaining visa requirements for citizens from EU Member States.Zważywszy, że - jak wszyscy państwo wiecie - zgodnie z naszym prawodawstwem, z wiz dla obywateli Kanady zrezygnowały wszystkie państwa członkowskie UE, mamy do czynienia - jeżeli można mi się tak wyrazić - z problemem niekonsekwencji, ponieważ Kanada uchyliła wymóg posiadania wizy dla jednego z krajów kandydackich, Chorwacji, utrzymując jednocześnie - powtarzam - wymogi wizowe dla obywateli z państw członkowskich UE.
Here you can select commands to run at certain stages of the connection. These commands are run with your real user id, so you cannot run any commands here requiring root permissions, unless you are of course dialled in as root (a bad thing to do for many reasons!Można tu wybrać polecenia jakie mają zostać wykonane na pewnych etapach połączenia. Polecenia są wykonywane z Twoim prawdziwym identyfikatorem użytkownika, zatem nie można wykonać programów wymagających uprawnień administratora (o ile sam nim w danym momencie nie jesteś
Member of the Commission. - First of all, I would like to assure you that the requirements we impose are equivalent for the product exported, and Commission officials may now be training people, at their request, to put in place the right controls and regulations, but I am sure that they would not refuse to offer assistance to our people.komisarz. - Przede wszystkim chciałabym zapewnić, że nakładane przez Komisję wymagania są odpowiednie dla eksportowanych produktów i że urzędnicy Komisji mogą teraz szkolić ludzi, na ich wniosek, w celu zastosowania odpowiednich kontroli i przepisów, ale jestem pewna, że nie odmówiliby oni pomocy naszym ludziom.
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugarW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi
Commissioner Špidla's presentation today on the review of labour law exemptions in the maritime sector and Commissioner Piebalgs' report on the interlinkages between the EU energy policy and the new integrated maritime policy are a very good start, but how many of the other items in the package that you announced today will require separate legislative proposals?Dzisiejsza prezentacja pana komisarza Špidli dotycząca przeglądu wyjątków w prawie pracy w sektorze morskim i sprawozdanie pana komisarza Piebalgsa dotyczące wzajemnych powiązań pomiędzy polityką energetyczną UE a nową zintegrowaną polityką morską są bardzo dobrym punktem wyjścia, ale jak wiele innych kwestii pakietu, który pan dzisiaj ogłosił, będzie wymagać wniosków legislacyjnych?
if you are diabetic, because Caelyx contains sugar which may require an adjustment to thejeśli pacjent jest chory na cukrzycę, ponieważ lek Caelyx zawiera cukier, co może wymagać
Mr Matsakis, thank you for this declaration, but I am not supposed, in theory, to accept it because the rules require that when you ask to speak by catching my eye, it must be on the subject under discussion, which is, I would remind you, the freedom of the press in Kenya, even though the events to which you have referred are indeed dramatic, as everybody agrees.Panie pośle Matsakis! Dziękuję za to oświadczenie, ale teoretycznie nie mogę go przyjąć, ponieważ regulamin wymaga, że kiedy prosicie państwo o udzielenie głosu, sygnalizując mi to spojrzeniem, wypowiedź musi dotyczyć tematu dyskusji, którym teraz jest, przypominam, wolność prasy w Kenii, nawet jeśli wydarzenia, do których pan poseł nawiązał są istotnie dramatyczne, z czym wszyscy się zgadzamy.
I wanted to ask you, Mr President, what is your view and whether you think that we should change a rule requiring 40 people to object to an oral amendment when there are so few people in the Chamber that there is no way this can be achieved?Chciałem spytać pana przewodniczącego, jaka jest pana opinia i czy nie uważa pan, że powinno się zmienić przepis o wymogu 40 osób, które protestują przeciwko ustnej poprawce wtedy, kiedy na sali jest tak mało osób, że to w żaden sposób nie może się udać?
Are we cured yet?- Don' t be ridiculous. you will be, but it' s going to require somewhat more unorthodox methods.- Unortho- what?Tam z tym...... tym...... łysym gościem w programie o łowieniu na kablówce
While the weather stations available are fairly comprehensive, not every town in every country will be represented, simply because not every town has an appropriate weather station. If your own town is not represented, you should choose the one nearest you. Since flying planes safely requires accurate weather data, most towns with an airport will be in the list, so a good bet is to look for the nearest airport to youMimo, że zbiór dostępnych stacji meteorologicznych jest okazały, nie każde miasto w każdym kraju będzie obecne na liście. Jest to spowodowane faktem, że nie każde miasto posiada swoją stację meteorologiczną. Jeżeli Twoje miasto nie jest obecne, wybierz miasto jak najbliższe Twojego. Dokładne dane pogodowe są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lotów, dlatego większość miast z lotniskami powinno być na liście
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119187 zdań frazy you are required.Znalezione w 219,931 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.