Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required tonie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
(FR) Mr President, Mr President of the Commission, I wish to make a single request of you when you go to the European Council: defend this institution when it tells you that the EU's social and economic situation requires more attention to be paid to social issues, requires us to make our economic policies coherent with our targets and our strategy legitimately drawn up for climate change and energy independence; when it tells you that, if the Lisbon Strategy is to succeed, we need more economic coordination; when it tells you that, if we are to deal successfully with the American subprime crisis, we need better regulated finance markets.Panie przewodniczący Komisji! Chciałabym prosić panów o jedno, kiedy pójdziecie do Rady Europejskiej: proszę bronić tej instytucji, kiedy powie wam, że społeczna i gospodarcza sytuacja Unii Europejskiej wymaga poświęcenia większej uwagi sprawom społecznym, że wymaga od nas ustanowienia zbieżności między naszymi politykami gospodarczymi a naszymi celami oraz legitymizacji naszej strategii w obszarze zmian klimatycznych i niezależności energetycznej; kiedy powie, że jeśli strategia lizbońska ma odnieść sukces, potrzebujemy większej koordynacji gospodarczej; kiedy powie, że jeśli mamy z powodzeniem radzić sobie z kryzysem na rynku subprime w Stanach Zjednoczonych, potrzebujemy sprawniej regulowanych rynków finansowych.
Screen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " actionWygaszacz ekranu Ten moduł pozwala włączyć i skonfigurować wygaszacz ekranu. Możesz włączyć wygaszacz, nawet jeśli używasz funkcji oszczędzania monitora i energii. Poza wartościami rozrywkowymi i zabezpieczeniem przed wypaleniem monitora, wygaszacz ekranu umożliwia proste zabezpieczenie Twojego komputera. Jeśli chcesz włączyć blokadę, wybierz opcję " Wymagaj hasła " w wygaszaczu. Nawet jeśli ta opcja nie jest włączona, możesz zablokować ekran poleceniem " Zablokuj sesję " w menu pulpitu
body s own cells or tissues, such as systemic lupus, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease or psoriasis). If you are taking any other medicines mentioned under Taking other medicines or if you are to have an operation or special X-ray investigation requiring an injection, talk to your doctor. If you have an infection your doctor will closely monitor youimmunologiczny atakuje własne komórki lub tkanki organizmu, taka jak toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zapalna jelit czy łuszczyca). • Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki wymienione w punkcie „ Stosowanie leku Ceplene z innymi lekami ” lub jeśli planowana jest operacja lub specjalne badanie radiologiczne wymagające podania zastrzyku, należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. • Jeśli stwierdza się zakażenie, lekarz powinien prowadzić ścisłą obserwację stanu pacjenta
You should only need to configure a proxy server if your network administrator requires it (if you are a dial-up user, that would be your internet service provider or ISP). Otherwise, especially if you are feeling a bit confused about this proxy business, but everything seems to be fine with your internet connection, you do n't need to change anythingPowinieneś skonfigurować pośrednika tylko w przypadku, gdy administrator Twojej sieci tego wymaga (jeśli jesteś użytkownikiem połączenia wybieranego, byłby to dostawca usługi internetowej, czyli ISP). W innym wypadku, szczególnie jeśli czujesz się nieco zagubiony w kwestii pośrednika, a Twoje połączenie z Internetem wydaje się działać poprawnie, nie musisz nic zmieniać
The ability to use anti-aliased fonts and icons requires that you have support in both X and the & Qt; toolkit, that you have suitable fonts installed, and that you are using the built-in font serving capabilities of the X server. If you still are having problems, please contact the appropriate & kde; mailing list, or check the FAQMożliwość używania wygładzonych czcionek i ikon wymaga obsługi wygładzania zarówno ze strony X-servera jak i biblioteki & Qt;, odpowiednich czcionek zainstalowanych w systemie oraz użycia obsługi czcionek wbudowanej w serwer X. Jeżeli masz problemy, skontaktuj się z właściwą listą e-mailową & kde; lub sprawdź najczęściej zadawane pytania (FAQ
Take special care It is important that you tell your doctor if: part of your stomach has been removed (partial gastrectomy) as the reliability of the test has not been proven in these patients. you have or suspect you have a gastric infection. you have long term stomach problems (atrophic gastritis) as the breath test may give the wrong result and other tests may be required to confirm the presence of H. pylori. fasting (not taking food) may have medical implications for you. you are under ‧ yearsNależy zachować specjalną ostrożność Ważne jest, aby powiadomić lekarza o następujących okolicznościach: • usunięta została część żołądka (wykonano częściową gastrektomię), ponieważ nie udowodniono wiarygodności testu u takich pacjentów • jeżeli jest zdiagnozowane lub podejrzewane zakażenie żołądka. • jeżeli występuje przewlekła choroba żołądka (zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka), ponieważ test oddechowy może dać fałszywe wyniki i mogą być konieczne inne testy w celu potwierdzenia obecności H. pylori • jeżeli bycie na czczo (nieprzyjmowanie pokarmu) może mieć znaczenie medyczne • w wieku poniżej ‧ lat
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as regards the reciprocity mechanism, Denmark hereby informs you that Danish nationals are subject to a visa requirement when entering AustraliaZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, niniejszym Dania informuje, że obywatele duńscy podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do Australii
In accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as regards the reciprocity mechanism (OJ L ‧ of ‧.‧.‧), the Republic of Austria hereby informs you that Austrian nationals are subject to a visa requirement in the following third countriesZgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu w odniesieniu do mechanizmu wzajemności (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧), Republika Austrii powiadamia, że obywatele austriaccy podlegają obowiązkowi wizowemu w następujących państwach trzecich
These templates are designed for desktop publishing. When you select a template from this class, all of the frames are created equal. This is where the difference between Page Layout and Text Oriented template lies. None of the frames in a Page Layout template are tied to the page as tightly as the main frame in a Text Oriented template is. Each of the frames is independent of the page size, and can be moved or re-sized without changing margins, & etc; Of course this also means that altering the margins or paper size of your document requires that you individually move/resize each frameTe szablony zostały zaprojektowane do komputerowego składu tekstu (DTP). Kiedy wybierzesz tego rodzaju szablon, wszystkie stworzone ramki będą równe. To podstawowa różnica między tymi rodzajami szablonów. Żadna z ramek w tym szablonie nie jest związana ze stroną tak jak główna ramka w szablonach zorientowanych tekstowo. Każda ramka jest niezależna od rozmiaru strony, może być przesuwana i można zmieniać jej rozmiar bez zmiany marginesów, & itp;. To oznacza, że każda zmiana marginesów lub rozmiaru papieru w dokumencie pociąga za sobą konieczność ręcznej zmiany każdej ramki osobno
You can either opt to have & konqueror; automatically detect the & Java; installation on your system, or specify the path to the installation yourself by selecting Use user-specified Java. You may want to choose the latter method, for instance, if you have multiple & Java; installations on your system, and want to specify which one to use. If the & Java; Virtual Machine you are using requires any special startup options, you can type them in the text box labeled Additional Java ArgumentsMożesz wybrać, czy chcesz aby & konqueror-mianownik; automatycznie wykrywał instalację Javy na Twoim komputerze, czy wolisz podać ścieżkę do instalacji samodzielnie, wybierając Ścieżka do programu Javy lub ' java '. Możesz chcieć użyć tej drugiej metody na przykład wtedy, gdy masz wiele instalacji & Java; na swoim komputerze, a chcesz podać której należy używać. Jeśli wirtualna maszyna Javy, której używasz, wymaga specjalnych opcji uruchomieniowych, możesz je tutaj wpisać w polu tekstowym, oznaczonym Dodatkowe argumenty Javy
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugarW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać glukozę lub glukagon w iniekcji (lek zwiększający stężenie cukru we krwi
Here you can select commands to run at certain stages of the connection. The commands are run with your real user id, so you cannot run any commands here requiring root permissions (unless, of course, you are root). Be sure to supply the whole path to the program otherwise kppp might be unable to find itMożna tu wybrać polecenia jakie mają zostać wykonane na pewnych etapach połączenia. Polecenia są wykonywane z Twoim prawdziwym identyfikatorem użytkownika, zatem nie można wykonać programów wymagających uprawnień administratora (o ile sam nim w danym momencie nie jesteś). Upewnij się, że podane zostały pełne ścieżki do programów, w przeciwnym razie KPPP może ich nie znaleźć
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugarW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać mu glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie
Here you can select commands to run at certain stages of the connection. These commands are run with your real user id, so you cannot run any commands here requiring root permissions, unless you are of course dialled in as root (a bad thing to do for many reasons!Można tu wybrać polecenia jakie mają zostać wykonane na pewnych etapach połączenia. Polecenia są wykonywane z Twoim prawdziwym identyfikatorem użytkownika, zatem nie można wykonać programów wymagających uprawnień administratora (o ile sam nim w danym momencie nie jesteś
It is important that you have drawn up guidelines - we are grateful to you for that - that you have shown which countries have actually provided national management declarations - it is not many: basically, only the Netherlands meets the requirements in full - and that you have instructed the Directorates General to show for the first time in the activity report for 2010 what components will be present in a future national administrative declaration, even if this will only take place at working level.Ważne jest, że określił Pan wytyczne - jesteśmy za to wdzięczni - oraz wskazał, które kraje rzeczywiście przedstawiły krajowe deklaracje w sprawie zarządzania, a nie jest ich wiele: w pełni wymogi spełnia właściwie tylko Holandia; polecił Pan również dyrekcjom generalnym wskazanie po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności za 2010 rok, jakie elementy zostaną uwzględnione w przyszłych krajowych deklaracjach w sprawie zarządzania, nawet jeżeli będzie to miało miejsce tylko na szczeblu roboczym.
Some mail advertisements are in HTML and contain references to, for example, images that the advertisers employ to find out that you have read their message (quot; web bugsquot;). There is no valid reason to load images off the Internet like this, since the sender can always attach the required images directly to the message. To guard from such a misuse of the HTML displaying feature of KMail, this option is disabled by default. However, if you wish to, for example, view images in HTML messages that were not attached to it, you can enable this option, but you should be aware of the possible problemNiektóre listowne reklamówki w HTML-u zawierają odnośniki do obrazków, które są używane przez firmy reklamujące do sprawdzenia, że przeczytało się daną reklamówkę. Nie ma żadnego sensownego powodu, by w ten sposób wczytywać jakiekolwiek obrazki z sieci, gdyż nadawca może je załączyć do listu w zwykły sposób. Aby ochronić się przed takim nadużyciem HTML do wyświetlania listów przez KMail, ta opcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli jednak chcesz oglądać obrazki nie dołączone do wiadomości, włącz tę opcję, ale pamiętaj o związanych z tym zagrożeniach
These arguments are objects too, which can also be selected, simply by clicking on them. When you move the cursor over an argument you want to use to construct an object, a preliminary image will be shown of the object, so you will know what it will look like. For objects that require points as arguments, you can place a new point at the current cursor position and select it by clicking the & LMBArgumenty te są również obiektami, można je zaznaczyć, po prostu klikając na nie. Kiedy przesuniesz kursor nad argumentem, którego chcesz użyć do skonstruowania obiektu, wstępny obrazek obiektu zostanie pokazany, więc zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Dla obiektów wymagających punktów jako argumentów, możesz umieścić nowy punkt w miejscu aktualnego położenia kursora i wybrać go klikając środkowym przyciskiem myszy
The area where the calendar is inserted is NOT empty, are you sure you want to continue, overwriting existing data? If you choose No the area that would be required for the desired calendar will be selected so you can see what data would be overwrittenMiejsce gdzie wstawiono kalendarz nie jest puste, czy jesteś pewien że chcesz kontynuować, nadpisać istniejące dane? Jeśli wybierzesz Nie żądane miejsce na kalendarz będzie zaznaczone więc możesz zobaczyć jakie dane chciałeś nadpisać
Mr Matsakis, thank you for this declaration, but I am not supposed, in theory, to accept it because the rules require that when you ask to speak by catching my eye, it must be on the subject under discussion, which is, I would remind you, the freedom of the press in Kenya, even though the events to which you have referred are indeed dramatic, as everybody agrees.Panie pośle Matsakis! Dziękuję za to oświadczenie, ale teoretycznie nie mogę go przyjąć, ponieważ regulamin wymaga, że kiedy prosicie państwo o udzielenie głosu, sygnalizując mi to spojrzeniem, wypowiedź musi dotyczyć tematu dyskusji, którym teraz jest, przypominam, wolność prasy w Kenii, nawet jeśli wydarzenia, do których pan poseł nawiązał są istotnie dramatyczne, z czym wszyscy się zgadzamy.
Satisfy (Satisfy) This directive controls whether all specified conditions must be satisfied to allow access to the resource. If set to " all ", then all authentication and access control conditions must be satisfied to allow access. Setting Satisfy to " any " allows a user to gain access if the authentication or access control requirements are satisfied. For example, you might require authentication for remote access, but allow local access without authentication. The default is " all "Warunek wystarczający (Satisfy) Ta opcja określa, czy wszystkie podane warunki muszą być spełnione, aby zezwolić na dostęp do zasobu. Jeśli ustawiona jest na " all " (wszystkie), to dostęp zostanie przyznany tylko jeśli wszystkie warunki uwierzytelniania i kontroli dostępu są spełnione. Ustawienie opcji Satisfy na " any " (którekolwiek) pozwala użytkownikowi uzyskać dostęp jeśli warunek uwierzytelniania lub kontroli dostępu jest spełniony. Na przykład, można w ten sposób wymóc uwierzytelnianie dla zdalnego dostępu, ale zezwolić na dostęp lokalnie bez uwierzytelniania. Domyślnym ustawieniem jest " all ". Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ June ‧ amending Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of the Member States and those whose nationals are exempt from that requirement, Romania would inform you, in connection with the reciprocity mechanism, that the following third countries impose a visa requirement on Romanian nationals: Australia, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, United States of America, Israel, Japan, New Zealand, Panama, ParaguayZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do mechanizmu wzajemności, niniejszym Rumunia informuje, że obywatele rumuńscy podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do następujących państw trzecich: Australii, Brazylii, Brunei Darussalam, Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii, Panamy i Urugwaju
You are required by Article ‧ of the Regulation to effect all steps required for service of the document as soon as possible, and in any event within one month of receiptZgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia wszelkie kroki wymagane dla doręczenia muszą następować tak szybko, jak to możliwe, a w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od otrzymania dokumentu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1085127 zdań frazy you are required.Znalezione w 497,836 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.