Tłumaczenia na język polski:

  • wymaga się (od ciebie, od was)   
  • wymaga się od was   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

you are not required tonie wymaga się od pana

Przykładowe zdania z "you are required", pamięć tłumaczeniowa

add example
This option is useful for those stand-alone machines which want to use protocols such as talk, which require the hostname to be the same as your machine is known on the internet. It overrides the Domain Name option in the DNS section, and the machine defaults are restored to their original values when you close the ppp connectionOpcja, ta może być użyteczna dla użytkowników korzystających z protokołu " talk ", wymagającego aby nazwa komputera była identyczna, z nazwą zdefiniowaną dla danego numeru IP. Opcja ta powoduje ignorowanie ustawienia Nazwa domeny w sekcji DNS. Ustawienia domyślne są przywracane do wartości pierwotnych po zakończeniu połączenia ppp
Family members who are EU citizens may be required , like you , to registerwith the competent authority , in which case they will be issued with a registration certificate.For this purpose , only the following documents may berequired :Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .
As you can see, these are five extremely important reports dealing with an issue that is highly topical, and we should also bear in mind the fact that, as you know, the senate of the Czech Republic has approved the ratification of the Treaty by the majority required.Jak państwo widzą jest to pięć niezwykle ważnych sprawozdań dotyczących bardzo aktualnego zagadnienia, powinniśmy również pamiętać o tym, że - jak państwu wiadomo - senat Republiki Czeskiej zatwierdził ratyfikację traktatu wymaganą większością głosów.
First, if the information or documents required by this form are not reasonably available to you in part or in whole, the Commission will accept that a notification is complete and thus valid notwithstanding the failure to provide such information, providing that you give reasons for the unavailability of the information, and provide your best estimates for missing data together with the sources for the estimatesPo pierwsze, jeżeli informacje lub dokumenty wymagane w niniejszym formularzu nie są wystarczająco dostępne wnioskodawcy lub zgłaszającemu w całości lub w części, Komisja nawet w przypadku braku tych informacji traktuje taki wniosek lub zgłoszenie jako kompletne, a zatem ważne, jeżeli wnioskodawca lub zgłaszający uzasadni brak informacji i przedstawi możliwie jak najlepsze informacje szacunkowe podając źródła
You are required to change your password immediately (password agedProszę natychmiast zmienić hasło (poprzednie hasło jest zbyt stare
Most services just require you to enter a username or unique identifying number (UIN) and password. The special purpose services Winpopup and SMS work slightly differently, so please see their specific sections. There are a couple of other options that apply to most services that you should look atWiększość serwisów wymaga, abyś wprowadził nazwę użytkownika lub numer identyfikacyjny (UIN) i hasło. Usługi specjalnego przeznaczenia Winpopup i SMS działają nieco inaczej, musisz więc zapoznać się z ich specyficznymi sekcjami. Jest kilka innych opcji, które znajdują zastosowanie w większości serwisów i z którymi powinieneś się zaznajomić
I myself went to Albania to present the first biometric passport in that country and I can tell you that I gave as much encouragement as possible to see that Albania, its political leaders and those of Bosnia and Herzegovina, are fully aware of the efforts required.Sam udałem się do Albanii, by przedstawić w tym kraju pierwszy paszport biometryczny i mogę państwu powiedzieć, iż zachęcałem jak mogłem, by Albania, jej przywódcy polityczni oraz przywódcy polityczni Bośni i Hercegowiny byli w pełni świadomi wymaganych wysiłków.
If you are breast-feeding consult your doctor as you may require adjustments in your insulin doses and your dietW okresie karmienia piersią należy porozumieć się z lekarzem, ponieważ może być konieczna zmiana diety i dawek insuliny
on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr Barroso, if I have understood you correctly, this would mean that fish affected by the radioactive fallout from Chernobyl and imported from Norway are required to meet more stringent limits than imported radioactive fish caught in the waters around Japan?w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie Przewodniczący Barroso! Jeżeli dobrze Pana zrozumiałam oznaczałoby to, że ryby skażone pyłem radioaktywnym z Czarnobyla a przywiezione z Norwegii muszą spełniać ostrzejsze limity niż ryby dotknięte skażeniem radioaktywnym poławiane na wodach okalających Japonię?
We are all required to rise to this historic occasion, to perform a historic role, a historic task, and I am certain that you are the right man to lead us.Wszyscy musimy stanąć na wysokości zadania, odegrać historyczną rolę, wywiązać się z tego historycznego zadania i jestem przekonany, że pan jest właściwym człowiekiem, by nas poprowadzić.
If you are not able to swallow or if you are unconscious, you will require an injection of glucose or glucagon (a medicine which increases blood sugarW przypadku, gdy pacjent nie może połykać lub jest nieprzytomny, należy podać mu glukozę lub glukagon (lek zwiększający stężenie cukru we krwi) dożylnie
You should rest assured that we are intending to meet all our requirements and fall completely into line with European legislation and state-of-the-art technologies in Europe.Mogą być państwo pewni, że zamierzamy spełnić wszystkie wymagania i dostosować się całkowicie do europejskiego prawa i najnowszych technologii dostępnych w Europie.
In an emergency , the doctor will treat you without requiring this card ; in this case , you should provide him with the name and address of the sickness insurance fund with which you are insured .W nagłych przypadkach , lekarz udzieli pomocy nie wymagając tej karty , ale należy mu podać nazwę i adres swojej kasy chorych .
This DVI file refers to external graphic files which are not in PostScript format, and cannot be handled by the dvips program that Okular uses interally to print or to export to PostScript. The functionality that you require is therefore unavailable in this version of Okular. As a workaround, you can use the File/Export As-Menu to save this file in PDF format, and then use a PDF viewer. It is planned to add this functionality at a later dateTen plik DVI odwołuje się do zewnętrznych plików graficznych, nie będących w formacie PostScript. Pliki te nie mogą być obsłużone przez program dvips, używany wewnętrznie przez Okular do drukowania albo eksportowania do PostScriptu. W związku z tym funkcjonalność, której wymagasz, jest niedostępna w danej wersji Okulara. Jako obejście problemu można użyć menu Plik/Eksportuj jako, żeby zapisać plik do formatu PDF, a następnie użyć przeglądarki PDF. Planuje się dodanie wspomnianej funkcjonalności w późniejszym okresie
Now, Commissioner, we are not going to blame you if you decide to act preventively, and include in your legislative proposals more than the European Parliament will require from you.Panie komisarzu, nie będziemy pana obwiniać, jeśli postanowi pan podjąć działania profilaktyczne i ująć w swoich wnioskach legislacyjnych więcej niż domaga się Parlament Europejski.
If you cannot fulfil this request for service on the basis of the information or documents transmitted, you are required by Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to contact this agency by the swiftest possible means in order to secure the missing information or documentW przypadku gdy wniosek o doręczenie nie może zostać zrealizowany ze względu na niekompletność przekazanych informacji lub dokumentów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ należy skontaktować się jak najszybszym sposobem z jednostką przekazującą w celu uzyskania brakujących informacji lub dokumentów
(FR) Mr President, Mr President of the Commission, I wish to make a single request of you when you go to the European Council: defend this institution when it tells you that the EU's social and economic situation requires more attention to be paid to social issues, requires us to make our economic policies coherent with our targets and our strategy legitimately drawn up for climate change and energy independence; when it tells you that, if the Lisbon Strategy is to succeed, we need more economic coordination; when it tells you that, if we are to deal successfully with the American subprime crisis, we need better regulated finance markets.Panie przewodniczący Komisji! Chciałabym prosić panów o jedno, kiedy pójdziecie do Rady Europejskiej: proszę bronić tej instytucji, kiedy powie wam, że społeczna i gospodarcza sytuacja Unii Europejskiej wymaga poświęcenia większej uwagi sprawom społecznym, że wymaga od nas ustanowienia zbieżności między naszymi politykami gospodarczymi a naszymi celami oraz legitymizacji naszej strategii w obszarze zmian klimatycznych i niezależności energetycznej; kiedy powie, że jeśli strategia lizbońska ma odnieść sukces, potrzebujemy większej koordynacji gospodarczej; kiedy powie, że jeśli mamy z powodzeniem radzić sobie z kryzysem na rynku subprime w Stanach Zjednoczonych, potrzebujemy sprawniej regulowanych rynków finansowych.
2.3 The Ombudsman recalls that the complainant s application ’ for a post at ECOSOC was based on the following text in the le er of the European Parliament s competition service ’ of 29 July 1999 concerning the complainant s participation ’ in open competition PE / 86 / A : “ I regret to inform you that it was not possible to include your name on the list of suitable candidates because , although you obtained the pass-mark in each of the tests and you obtained the required 60 % of the marks in all the wri en and oral tests , you are not among the 13 best candidates to whom the list of suitable candidates had to be restricted ” .2.3 Rzecznik przypomniał , że podanie skarżącego o pracę w KES opierało się na następującym fragmencie pisma służb Parlamentu Europejskiego zajmujących się organizacją konkursów , z 29 lipca 1999 r . , dotyczącym udziału skarżącego w konkursie otwartym PE / 86 / A : „ Z przykrością informujemy , że nie mogliśmy wpisać Pana nazwiska na listę najbardziej odpowiednich kandydatów ponieważ , mimo iż uzyskał Pan w każdym z testów ilość punktów konieczną do zaliczenia ich , jak również wymagane 60 % punktów we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych , nie znalazł się Pan pośród 13 najlepszych kandydatów , do których musiano ograniczyć listę najbardziej odpowiednich kandydatów . ”
Take special care It is important that you tell your doctor if: part of your stomach has been removed (partial gastrectomy) as the reliability of the test has not been proven in these patients. you have or suspect you have a gastric infection. you have long term stomach problems (atrophic gastritis) as the breath test may give the wrong result and other tests may be required to confirm the presence of H. pylori. fasting (not taking food) may have medical implications for you. you are under ‧ yearsNależy zachować specjalną ostrożność Ważne jest, aby powiadomić lekarza o następujących okolicznościach: • usunięta została część żołądka (wykonano częściową gastrektomię), ponieważ nie udowodniono wiarygodności testu u takich pacjentów • jeżeli jest zdiagnozowane lub podejrzewane zakażenie żołądka. • jeżeli występuje przewlekła choroba żołądka (zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka), ponieważ test oddechowy może dać fałszywe wyniki i mogą być konieczne inne testy w celu potwierdzenia obecności H. pylori • jeżeli bycie na czczo (nieprzyjmowanie pokarmu) może mieć znaczenie medyczne • w wieku poniżej ‧ lat
Have you ever speculated, Mr. Harding...... that perhaps you are...... impatient with your wife...... because she doesn' t meet your mental requirements?A nie przyszło panu do głowy... że być może podłożem... jest pana zniecierpliwienie... gdyż żona nie spełnia pana intelektualnych wymagań?
If you are unable to swallow the tablets, you can dissolve them in a glass of mineral water or apple juice: Put the required number of tablet(s) in a sufficient quantity of liquid (approximately ‧ ml for a ‧ mg tablet and ‧ ml for a ‧ mg tablet) Stir with a spoon until the tablets have dissolved completely Immediately drink the whole content of the glassJeśli pacjent nie jest w stanie połknąć tabletek, może rozpuścić je w szklance wody mineralnej lub soku jabłkowego: • Należy umieścić potrzebną ilość tabletek w dostatecznej ilości cieczy (w około ‧ ml – tabletkę ‧ mg i w ‧ ml – tabletkę ‧ mg
In accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧, I wish to inform you that as of today nationals of the Kingdom of Norway are subject to a visa requirement in the following third countries listed in Annex ‧ to Regulation (EC) NoZgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ pragnę poinformować, że obywatele Królestwa Norwegii podlegają obowiązkowi wizowemu w następujących państwach trzecich wymienionych w załączniku ‧ do rozporządzenia nr
You can set your default user name and password in the & kcontrol; in Network Windows Shares. This is especially useful if you are a member of a & Windows; NT domain. There you can also set your workgroup name, but in most cases this is not required. The kioslave will ask for your username and password if a default is not setMożliwe jest ustawienie domyślnej nazwy użytkownika i hasła w programie & kcontrol; w module Internet i sieć Przeglądarka sieci lokalnej. Jest to szczególnie przydatne, gdy komputer użytkownika jest elementem domeny & Windows; NT. W tym samym miejscu można skonfigurować nazwę grupy roboczej, lecz w większości przypadków nie jest to konieczne. Wtyczka protokołu zapyta o nazwę użytkownika i hasło w przypadku braku ustawień domyślnych
Ritonavir (used for treating HIV) in doses of ‧ mg twice daily Tell your doctor if you are taking either of the following medicines, as treatment with VFEND at the same time should be avoided if possible, and a dose adjustment of voriconazole may be required: Rifabutin (used for treating tuberculosis) Phenytoin (used to treat epilepsyNależy poinformować lekarza o przyjmowaniu niżej podanego leku, ponieważ w miarę możliwości należy unikać jego jednoczesnego stosowania z lekiem Vfend: • rytonawir (stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV) w dawkach ‧ mg dwa razy na dobę
There are few situations in the world where you can require absolutely zero tolerance.Istnieje bardzo niewiele spraw na świecie, co do których można stosować politykę absolutnego zera tolerancji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1119187 zdań frazy you are required.Znalezione w 561,353 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.