wymowa: IPA: jəʊk /jəʊk/ , SAMPA: /j@Uk/ j@Uk  

Tłumaczenia na język polski:

 • jarzmo   
  (Noun  ) [uprząż]
   
  wooden bar
   
  urządzenie służące spinaniu, zwieraniu czegoś; klamra
   
  przen. przenośnie ciężar, brzemię, niewola
   
  drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi; rodzaj uprzęży;
   
  A device for joining together a pair of draft animals.
 • karczek   
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
 • wolant   
   
  lotn. lotnictwo urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości;
 • kabłąk   
 • niewola   
 • nosidło   
 • ujarzmiać   
 • ujarzmić   

Pozostałe znaczenia:

 
roln. rolnictwo jarzmo (także przen. przenośnie )
 
(nautical) A fitting placed across the head of the rudder with a line attached at each end by which a boat may be steered. In modern use it is primarily found in sailing canoes and kayaks.
 
(electronics) The electro-magnetic coil that deflects the electron beam in a CRT (Cathode Ray Tube).
 
To unite, to connect.
 
A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the heads or necks for working together.
 
To link or to join.
 
(aviation) The column-mounted control wheel of an aircraft.
 
(informal, Irish) An undefined object, a gadget.
 
Common misspelling of yolk.
 
The part of a shirt that stretches over the shoulders, usually made out of a doubled piece of fabric. Or, a pair of fabric panels on trousers (especially jeans) or a skirt, across the back of the garment below the waistband.
 
(bodybuilding) Well-developed muscles of the neck and shoulders.
 
link or join
 
unite or connect
 
(figuratively) A burden; something which represses or restrains a person.
 
(agriculture, dated, uncommon) An alternative name for a cowpoke.
 
A pair (of animals, especially oxen).

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Poka-yokePoka-yoke
yoke-fellowtowarzysz; współtowarzysz
yokesjarzma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "yoke", pamięć tłumaczeniowa

add example
However, some exporting producers sold CPTs before they were completed, i.e. without one or more of the components, mainly the deflection yokeJednakże niektórzy producenci eksportujący sprzedawali kineskopy do odbiorników telewizji kolorowej, zanim były kompletne, tzn. bez jednej lub więcej części, głównie bez zespołu cewek odchylających
On the master' s order, we were driven to the field and put in a yokeNa rozkaz pana, zostaliśmy przewiezieni na pole i oddani w niewolę
Freedom of movement is a sensitive issue, particularly for people who have borne the yoke of occupation and have been deprived of freedom.Swoboda przepływu jest drażliwą kwestią, w szczególności dla osób, które urodziły się pod jarzmem okupacji lub zostały pozbawione wolności.
Its goal is to erase the decisive contribution of the communists and the Soviet Union in defeating Nazism-fascism, their role in improving the living conditions of the workers, their contribution to the liberation of peoples from the colonial yoke and the role they played against exploitation and war following the Second World War.Celem jest wymazanie decydującego udziału komunistów i Związku Radzieckiego w pokonanie nazizmu i faszyzmu, ich roli w poprawie warunków życia robotników, ich wkładu w uwolnienie ludzi spod jarzma kolonializmu i ich znaczenia w walce z wyzyskiem i wojną po drugiej wojnie światowej.
" But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free from the yoke of human slavery. "" Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
Nearly three decades after those events, let us remember those who were brave enough to risk their lives to liberate Europe from the yoke of Communism.Po blisko trzech dekadach od tamtych wydarzeń wspominamy tych, którzy odważyli się ryzykować swoim życiem, by wyzwolić Europę spod jarzma komunizmu.
Why not also give financial support to the Gdańsk Shipyard, which symbolises the end of the Cold War and the liberation of the whole of Central and Eastern Europe from the yoke of Communism?Dlaczego też nie wesprzeć finansowo Gdańskiej Stoczni, która symbolizuje zakończenie zimnej wojny oraz wyzwolenie całej Europy Środkowo-Wschodniej od jarzma komunizmu?
It' s a yoke, capable of pulling great weightSłuży do równomiernego rozkładania dużych ciężarów na barkach
After liberating themselves from the yoke of the Soviet Union, they wanted to be members, as quickly as possible, of that other union, which likes to put itself forward as a unique association of free nations.Po wyzwoleniu się spod jarzma Związku Radzieckiego chcieli jak najszybciej stać się członkami innej unii - tej, która lubi stawiać się za przykład wyjątkowego stowarzyszenia wolnych narodów.
However, to do so, you have had to accept being yoked together with the governments concerned.W tym celu jednak musieliście zaakceptować wspólne jarzmo z zainteresowanym rządami.
This is what has, in all ages, compelled the fathers of nations to have recourse to divine intervention and credit the gods with their own wisdom, in order that the peoples, submitting to the laws of the State as to those of nature, and recognising the same power in the formation of the city as in that of man, might obey freely, and bear with docility the yoke of the public happiness.Oto co było zawsze powodem, że ojcowie narodów musieli uciekać się do pośrednictwa nieba i własną swoją mądrość przypisywać bogom, aby narody, podlegając prawom państwa tak, jak prawom przyrody, i uznając tę samą władzę w stworzeniu człowieka i w stworzeniu państwa, dobrowolnie słuchały i chętnie dźwigały jarzmo szczęśliwości publicznej.
And I will not live under that yokeA ja nie zamierzam ugiąć karku
" In time the savage bull doth bear the yoke. "" I dziki byk do jarzma przyucza się czasem "
animals required to draw the vehicles and related equipment (yokes, collars, harnesses, bridles, reins, etczwierzęta pociągowe i związany z tymi pojazdami sprzęt (jarzma, chomąta, uprzęże, uzdy, lejce itd
You call, " Yoke me out. "Zadzwoniłeś, " Yoke me out. "
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
It is also undeniably easier than when they are labouring under the yoke of an authoritarian regime, as is the case in Syria, but this is a challenge, an issue, that we need to learn to address effectively.Bezsprzecznie jest to również łatwiejsze niż wówczas, gdy kraje te działają pod jarzmem autorytarnego reżimu, jak w przypadku Syrii, lecz jest to wyzwanie, problem, który musimy się nauczyć skutecznie rozwiązywać.
I raise this point because my country, like so many of our members today, started out by throwing off the yoke of forced membership of large, despotic or undemocratic supranational entities - otherwise known as empires.Podnoszę ten punkt, ponieważ mój kraj, tak jak wielu innych dzisiejszych państw członkowskich, rozpoczął istnienie przez odrzucenie jarzma wymuszonego członkostwa w wielkich, despotycznych, niedemokratycznych ponadnarodowych tworach - zwanych inaczej imperiami.
Mr President, since 1962 Burma has been living under the yoke of a military junta which is one of the most repressive regimes in the world.Panie przewodniczący! Od 1962 roku Birma żyje w jarzmie junty wojskowej, która jest jednym z najbardziej represyjnych reżimów na świecie.
O, here.Will I set up my everlasting rest, And shake the yoke of inauspicious stars from this world- wearied fleshTak, panie Berty./ Tu sobie stałą założę siedzibę,/ Gdy z tego ciała znużonego światem/ Otrząsnę jarzmo gwiazd zawistnych
It expresses its solidarity with the resistance of Iraqis and the struggle of the peoples of the region for liberation from the imperialist yoke of occupation and for their inalienable right to decide their own destinies.Partia wyraża solidarność z opozycją iracką i walką ludów regionu o wyzwolenie spod imperialistycznego jarzma okupacji, a także popiera ich nienaruszalne prawo do samostanowienia.
Sufficeth not that we are brought to Rome to beautify your triumphs and return, captive to thee and thy Roman yoke?Nie dosyć, żeś nas tutaj przywiódł jako jeńców Rzymu, by uświetnić triumf?
Blessing and curse of "Tatar yoke". Feliks Koneczny and Lew Gumilow - two interpretations of history Ruthenia and Russia as expression of fears and hopes of " eurasian empire"Przekleństwo i błogosławieństwo tatarskiego jarzma. Feliks Koneczny i Lew Gumilow - dwie interpretacje dziejów Rusi i Rosji jako wyraz obaw i nadziei związanych z "imperium euroazjatyckim"
Why, when we look at former colonies, do those who suffered under british yoke seem to flourish, and all others sink into chaosDlaczego ci, którzy wydostali się spod niewoli angielskich kolonii, dobrze prosperują, a resztę pochłania chaos?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy yoke.Znalezione w 0,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.