wymowa: IPA: jəʊk /jəʊk/ , SAMPA: /j@Uk/ j@Uk  

Tłumaczenia na język polski:

 • jarzmo   
  (Noun  ) [uprząż]
   
  wooden bar
   
  urządzenie służące spinaniu, zwieraniu czegoś; klamra
   
  przen. przenośnie ciężar, brzemię, niewola
   
  drewniany zaprzęg zakładany zwierzęciu pociągowemu na kark, szyję, czoło lub rogi; rodzaj uprzęży;
   
  A device for joining together a pair of draft animals.
 • karczek   
   
  górna część bluzki, sukienki itp., do której doszyta jest pozostała część
 • wolant   
   
  lotn. lotnictwo urządzenie sterujące lotkami i sterem wysokości;
 • kabłąk   
 • niewola   
 • nosidło   
 • ujarzmiać   
 • ujarzmić   

Pozostałe znaczenia:

 
roln. rolnictwo jarzmo (także przen. przenośnie )
 
(nautical) A fitting placed across the head of the rudder with a line attached at each end by which a boat may be steered. In modern use it is primarily found in sailing canoes and kayaks.
 
(electronics) The electro-magnetic coil that deflects the electron beam in a CRT (Cathode Ray Tube).
 
To unite, to connect.
 
A bar or frame of wood by which two oxen are joined at the heads or necks for working together.
 
To link or to join.
 
(aviation) The column-mounted control wheel of an aircraft.
 
(informal, Irish) An undefined object, a gadget.
 
Common misspelling of yolk.
 
The part of a shirt that stretches over the shoulders, usually made out of a doubled piece of fabric. Or, a pair of fabric panels on trousers (especially jeans) or a skirt, across the back of the garment below the waistband.
 
(bodybuilding) Well-developed muscles of the neck and shoulders.
 
link or join
 
(figuratively) A burden; something which represses or restrains a person.
 
unite or connect
 
(agriculture, dated, uncommon) An alternative name for a cowpoke.
 
A pair (of animals, especially oxen).

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

Poka-yokePoka-yoke
yoke-fellowtowarzysz; współtowarzysz
yokesjarzma

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "yoke", pamięć tłumaczeniowa

add example
We need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.Musimy uważać na sztywne przepisy; jeżeli najlepsza dostępna technologia podlega zasadzie "kija i marchewki”, wysiłki są wystarczające.
Get the yokes out of the crate and into the cageŁadujemy to ze skrzyń do klatki
You are the first leader of one of the nations freed from the yoke of communism that joined the European Union in 2004 to be President of the European Council.Jest pan pierwszym przywódcą jednego z narodów uwolnionych spod jarzma komunizmu, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., który objął funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.
The Horseman was a Hessian mercenary... sent to these shores by German princes... to keep Americans under the yoke of EnglandJeździec był heskim najemnikiem przysłanym przez niemiecką księżniczkę aby utrzymać Amerykanów pod angielską kontrolą
- (DE) Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, as a Member from Carinthia, an immediate neighbour of Slovenia, it is awe-inspiring and a pleasure for me that a nation that only 20 years ago was groaning under the yoke of communism is now in charge of the European Union for six months.-(DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady, panie przewodniczący Komisji Europejskiej! Jako poseł z Karyntii, która bezpośrednio graniczy ze Słowenią, czuję podziw i przyjemność w związku z tym, że naród, który zaledwie 20 lat temu cierpiał pod jarzmem komunizmu, będzie przez najbliższe sześć miesięcy przewodniczył Unii Europejskiej.
It' s a yoke, capable of pulling great weightSłuży do równomiernego rozkładania dużych ciężarów na barkach
The Horseman was a Hessian mercenary,-- sent by German princes to keep Americans under the yoke of EnglandJeździec był heskim najemnikiem przysłanym przez niemiecką księżniczkę aby utrzymać Amerykanów pod angielską kontrolą
as soon as it can shake off the yoke, and shakes it off, it does still better; for, regaining its liberty by the same right as took it away , either it is justified in resuming it, or there was no justification for those who took it away.”skoro tylko może zrzucić jarzmo i zrzuca je, robi jeszcze lepiej; skoro bowiem odzyskuje wolność za pomocą tego samego prawa, które mu ją odjęło, to albo jest uprawniony odzyskać ją, albo też ci, co mu wzięli wolność, nie mieli do tego prawa >.
After liberating themselves from the yoke of the Soviet Union, they wanted to be members, as quickly as possible, of that other union, which likes to put itself forward as a unique association of free nations.Po wyzwoleniu się spod jarzma Związku Radzieckiego chcieli jak najszybciej stać się członkami innej unii - tej, która lubi stawiać się za przykład wyjątkowego stowarzyszenia wolnych narodów.
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.
Push the button on the yoke by your left thumbJak wyłączyć autopilota?
Free those honest working people of the South from the yoke of the mafia!Proszę uwolnić tych uczciwie pracujących ludzi Południa spod jarzma mafii!
" In time the savage bull doth bear the yoke. "" I dziki byk do jarzma przyucza się czasem "
Blessing and curse of "Tatar yoke". Feliks Koneczny and Lew Gumilow - two interpretations of history Ruthenia and Russia as expression of fears and hopes of " eurasian empire"Przekleństwo i błogosławieństwo tatarskiego jarzma. Feliks Koneczny i Lew Gumilow - dwie interpretacje dziejów Rusi i Rosji jako wyraz obaw i nadziei związanych z "imperium euroazjatyckim"
Now they used the brick yokes for a very different burdenTeraz używali swych jarzm do noszenia innych ciężarów
" The foul yoke of sensual bondage "" Pułapka sensualnej więzi "
It is true that, for nearly 50 years, the Soviets had half of Europe under their yoke, the tanks bloodily repressed the aspirations for freedom, in Budapest in 1956, in Prague in 1968, in Poland ...To prawda, że przez blisko 50 lat połowa Europy pozostawała pod jarzmem Sowietów, że czołgami bezwzględnie tłumiono dążenia do wolności, w 1956 roku w Budapeszcie, w 1968 roku w Pradze, w Polsce...
Moreover, I cannot help but think that throughout the dark years, the Community's very existence, and not just its material prosperity, always stood as a reference point and a beacon for the peoples living under the communist yoke.Ponadto nie mogę oprzeć się myśli, że przez ten cały mroczny okres sam fakt istnienia Wspólnoty, a nie tylko jej dobrobyt materialny, zawsze był punktem odniesienia i inspiracją dla ludzi żyjących pod komunistycznym jarzmem.
" But the child ape survived, and grew up to set his fellow creatures free..... from the yoke of human slavery. "" Ale małpie dzieciątko ocalało i kiedy dorosło, uwolniło swych krewniaków z jarzma ludzkiej niewoli "
The master saw this, put a yoke on him and took him back to the merchantKiedy nadzorca to zobaczył, nałożył mu jarzmo i odprowadził do kupca
Sufficeth not that we are brought to Rome to beautify your triumphs and return, captive to thee and thy Roman yoke?Nie dosyć, żeś nas tutaj przywiódł jako jeńców Rzymu, by uświetnić triumf?
They must step up their fight against the plans of all the imperialists, in order to shake off the yoke of occupation in Afghanistan and the area as a whole.Muszą nasilać swoją walkę z planami wszystkich imperialistów, by zrzucić jarzmo okupacji w Afganistanie i w całym regionie.
All of this must be done, Mr President, whilst bearing in mind that often it is more difficult to maintain the balance of freedom than to shake off the yoke of tyranny.To wszystko należy zrobić, Panie Przewodniczący, pamiętając jednocześnie, że często trudniej jest utrzymać równowagę wolności, niż zrzucić jarzmo tyranii.
COLLARS, TUCKERS, FALLALS, BODICEFRONTS, JABOTS, CUFFS, FLOUNCES, YOKES AND SIMILAR ACCESSORIES AND TRIMMINGS FOR WOMENKołnierze, kołnierzyki, barbety, ozdoby, gorsy, żaboty, mankiety, karczki i podobne ozdoby do ubrań i bielizny damskiej haftowane
animals required to draw the vehicles and related equipment (yokes, collars, harnesses, bridles, reins, etczwierzęta pociągowe i związany z tymi pojazdami sprzęt (jarzma, chomąta, uprzęże, uzdy, lejce itd
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy yoke.Znalezione w 0,578 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.