wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/      

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
 • co     
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
 • jaki     
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
(relative) the one mentioned
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
(relative) The one or ones that.
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of two)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
what (way)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borersyntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after whichpo czym; następnie
at which placetamże; gdzie też
at which timekiedy to
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiringpaństwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
during the investigation period used in the investigation [which]w okresie dochodzenia, [które]
Member State in which dispatch or transport of the goods beganpaństwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport endspaństwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
of whichktóry
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried outzakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building standsgrunt związany z budynkiem
upon whichpo czym; następnie
which day of the month is itktórego dzisiaj mamy
which is correctktóre jest prawidłowe
which is often ignoredktóry jest często ignorowany
which is the most suitablektóry jest najodpowiedniejszy
which onejaki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
LH submitted remedy proposals on ‧ and ‧ July ‧ with a view to rendering the concentration compatible with the common market which were considered insufficient by the CommissionW dniu ‧ oraz ‧ lipca ‧ r. przedsiębiorstwo LH przedłożyło propozycje środków zaradczych w celu zapewnienia zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem, które Komisja uznała za niewystarczające
The aid shall be paid within ‧ days of the last day of storage for which there is entitlement to aidDopłata jest wypłacana w ciągu ‧ dni od ostatniego dnia składowania, dla którego istnieje uprawnienie do dopłaty
Such a justification may be the existence of a frame-formulation to which the applicant has the right of accessOdnośnie tego wystarczające może być istnienie sformułowania ramowego, do którego wnioskodawca ma prawo dostępu
the use(s) of that substance on its own, in a preparation or the incorporation of the substance into an article for which the substance is placed on the market or for which he uses the substance himself has been exempted from the authorisation requirement in Annex ‧ itself in accordance with Article ‧; orzastosowanie(a) tej substancji w jej postaci własnej, jako składnika preparatu albo zastosowanie w produkcie, dla którego(ych) substancja została wprowadzona do obrotu albo zastosowanie(a) substancji przez niego samego zostało(y) zwolnione z obowiązków związanych z postępowaniem zgodnym z wymaganiami procedury zezwoleń podanej w załączniku XIII, zgodnie z art. ‧ ust. ‧; albo
the fishing gear shall be inspected in accordance with the regulations in force for the subarea in which the inspection takes placeNarzędzia połowowe kontroluje się zgodnie z przepisami obowiązującymi na podobszarze, na którym ma miejsce inspekcja
Italy has indicated that the opening-up of new routes is intended to enhance the company's profitability; to this end, these routes, which make use of capacities that have become available through the increased rate of use of aircraft, should present a positive gross margin, that is, marginal revenue exceeding marginal costs, even though because of the decreasing marginal profitability formula their average profitability is below that of the rest of the networkWładze włoskie wskazały, że otwieranie nowych połączeń ma na celu poprawę rentowności przedsiębiorstwa, dlatego też połączenia te, możliwe dzięki wzrostowi wskaźnika wykorzystania samolotów, powinny wykazać dodatnią marżę brutto, czyli zyski krańcowe przewyższające koszty krańcowe, nawet jeśli zgodnie z zasadą rentowności krańcowej ich średnia opłacalność jest niższa od reszty siatki połączeń
for all other actions that have not yet been fully implemented, the Internal Audit Service has agreed a revised schedule with the authorising departments, which it will follow up inw przypadku wszystkich pozostałych działań, których jeszcze w pełni nie zrealizowano, służby kontroli wewnętrznej uzgodniły z organami zatwierdzającymi nowy harmonogram, zgodnie z którym będą działać w ‧ r
Web address where the full text of the scheme or the criteria and conditions under which ad hoc aid is granted outside of an aid scheme can be foundAdres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca programowi pomocy
Calls for a better reception service for visitors in the various places of Parliament plenary sittings and for appropriate and adequately equipped meeting areas to be provided; recalls that the visitors' programme is one of the most effective ways in which citizens can participate actively in Parliament's work thereby enhancing citizens' perception of the Parliamentwzywa do udoskonalenia przyjmowania odwiedzających Parlament w różnych miejscach jego posiedzeń plenarnych oraz do udostępnienia odpowiednich i stosownie wyposażonych miejsc spotkań; przypomina, że program dla odwiedzających jest jednym z najskuteczniejszych sposobów aktywnego włączenia obywateli w pracę Parlamentu, a tym samym poprawy postrzegania Parlamentu przez obywateli
The liver has no significant role in the clearance of ibandronic acid, which is not metabolised but is cleared by renal excretion and by uptake into boneWątroba nie odgrywa istotnej roli w eliminacji leku, który nie jest metabolizowany, ale jest wydalany przez nerki oraz ulega wychwytowi przez tkankę kostną
Insists that food-aid policies and programmes must not prevent the development of local and national food-production capacity or contribute to dependence, the distortion of local and national markets, corruption and the use of foodstuffs which are harmful to health (GMOspodkreśla, że polityka i programy pomocy żywnościowej nie mogą uniemożliwiać rozwoju lokalnych i krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie żywności czy też powodować zależności, zakłóceń na rynkach krajowych i lokalnych, korupcji i wykorzystywania żywności szkodliwej dla zdrowia (OGM
All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it is intended to recommend the imposition of definitive countervailing duties on imports of PSF originating in Australia, Taiwan and IndonesiaWszystkie strony zostały powiadomione o podstawowych faktach i okolicznościach, na podstawie których przyjęto zamiar zalecenia nałożenia ostatecznych wyrównawczych należności celnych na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Australii, Tajwanu i Indonezji
the members of a co-reinsurance group do not agree on the commercial premiums which they charge in direct insuranceczłonkowie grupy wspólnie reasekurującej nie porozumiewają się w sprawie składek komercyjnych pobieranych w ubezpieczeniach bezpośrednich
This would be the case, for instance, when two or more ship-owners set up a shipping pool for the sole purpose of tendering for and providing CoAs for which as individual operators they could not bid successfully or which they could not carry out on their ownByłoby tak w przypadku, gdyby dwóch lub kilku właścicieli statków utworzyło konsorcjum przewoźników wyłącznie w celu ubiegania się o umowy o zafrachtowanie, których jako operatorzy indywidualni nie mogliby pozyskać lub których samodzielnie nie mogliby wypełnić
Technical information consists of data, processes and instructions which are necessary to check, repair and replace defective/broken/used parts of a motor vehicle or to fix failures in any of a vehicle’s systemsW skład informacji technicznych wchodzą dane techniczne, dane dotyczące sprzętu i narzędzi oraz instrukcje niezbędne do przeprowadzania kontroli, napraw i wymiany wadliwych, zepsutych lub zużytych części pojazdów silnikowych oraz usunięcia awarii któregokolwiek z systemów pojazdu
Notes that on ‧ June ‧ the Secretaries-General of the Commission, Parliament and the Council signed, together with the EDPS, an administrative cooperation agreement to assist the EDPS for a start-up period of three years under whichzauważa, że w dniu ‧ czerwca ‧ r. sekretarze generalni Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady podpisali, wraz z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, porozumienie o współpracy administracyjnej w celu wsparcia Inspektora w początkowym, trzyletnim okresie funkcjonowania tej instytucji, na podstawie którego
List of quality liqueur wines psr the production of which involves the addition of spirits distilled from wine or grape marc with an alcoholic strength of not less than ‧% vol. and not more than ‧% volWykaz gatunkowych win likierowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr), których produkcja wymaga dodatku spirytusu destylowanego z wina lub wytłoków winogronowych o stężeniu alkoholu nie mniejszym niż ‧ % objętościowe i nie większym niż ‧ % objętościowych
Fails to understand why, despite a proposal for the revision of the Waste Framework Directive, many concrete implementing measures and instruments (which were foreseen in the ‧th EAP) are missingnie rozumie, dlaczego brakuje wielu konkretnych środków wykonawczych i instrumentów (przewidzianych w szóstym EAP) mimo propozycji rewizji dyrektywy ramowej w sprawie odpadów
Madam President, Mrs Oomen-Ruijten has produced a very balanced and objective report on Turkey which is highly commendable.Pani przewodnicząca! Pani poseł Oomen-Ruijten przygotowała bardzo wyważone i obiektywne sprawozdanie dotyczące Turcji, które zasługuje na wszelkie uznanie.
Minimum conditions which must be fulfilled by establishments referred to in Article ‧ (b) and intermediaries referred to in Article ‧ (premixtures of additives referred to in Chapter I.‧ (aMinimalne warunki, jakie muszą spełniać zakłady określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b) i pośrednicy, określeni w art. ‧ ust. ‧ (premiksy dodatków określonych w rozdziale I.‧ a
a summary of the factors on which the allegation of injury is basedsyntezę czynników, na których oparto domniemanie szkody
The predicted timing of marketing authorisation applications which fall under Articles ‧, ‧ and ‧ of the paediatric regulation should be provided and the timing of the measures in the paediatric investigation plan should refer to these applicationsNależy przedstawić przewidywane terminy wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu objętych art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia pediatrycznego i do tych wniosków powinny się odnosić terminy działań w planie badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej
Quantities for which licences and certificates have not been utilised, broken down by category of licence or certificate (aid or exemption from import dutiesIlości, w stosunku do których świadectwa nie zostały wykorzystane, z podziałem na kategorie świadectwa (świadectwo pomocy lub świadectwo zwolnienia z celnych należności przywozowych
ECBc ECB statistics: an overview April ‧ oordination Directives) as « an undertaking whose business is to receive deposits or other repayable funds from the public (including the proceeds arising from the sales of bank bonds to the public) and to grant credit for its own account », and other resident financial institutions which meet the MFI definition by issuing financial instruments which are close substitutes for depositsdrugiej dyrektywie bankowej) jako „przedsiębiorstwa, których działalność polega na przyjmowaniu lokat lub innych podlegających zwrotowi środków finansowych od ogółu społeczeństwa (w tym także przychodów pochodzących ze sprzedaży obligacji bankowych na rzecz ogółu społeczeństwa) oraz na udzielaniu kredytów na własny rachunek » oraz pozostałe instytucje finansowe o statusie rezydenta, które spełniają definicję monetarnej instytucji finansowej ze względu na emitowanie instrumentów finansowych będących bliskimi substytutami depozytów
in writing. - (PT) The 'Third Railway Package', which aims principally to promote the liberalisation of international rail passenger services, contains a regulation on 'rail passengers' rights and obligations'.na piśmie. - (PT) "trzeci pakiet kolejowy”, który ma na celu zasadniczo promowanie liberalizacji międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich, zawiera rozporządzenie w sprawie "praw i obowiązków pasażerów kolei”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 344261 zdań frazy which.Znalezione w 29,021 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.