wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/      

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
 • co     
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
 • jaki     
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
(relative) the one mentioned
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
(relative) The one or ones that.
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of two)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
what (way)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borersyntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after whichpo czym; następnie
at which placetamże; gdzie też
at which timekiedy to
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiringpaństwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
during the investigation period used in the investigation [which]w okresie dochodzenia, [które]
Member State in which dispatch or transport of the goods beganpaństwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport endspaństwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
of whichktóry
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried outzakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building standsgrunt związany z budynkiem
upon whichpo czym; następnie
which day of the month is itktórego dzisiaj mamy
which is correctktóre jest prawidłowe
which is often ignoredktóry jest często ignorowany
which is the most suitablektóry jest najodpowiedniejszy
which onejaki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
Technological advances offer the potential to add value to content in the form of embedded knowledge and to improve interoperability at the service level, which is fundamental to accessing and using and distributing digital contentRozwój technologiczny stwarza potencjał dla zwiększenia wartości zasobów w formie utrwalonej wiedzy oraz dla poprawienia interoperatywności na poziomie usług, co stanowi podstawę dla dostępu, ich użytkowania i rozpowszechniania
Such a decision shall be notified without delay to the party concerned, who shall at the same time be informed of the judicial remedies available to him under the laws in force in the Member State in question and of the time limits to which such remedies are subjectDecyzja taka jest niezwłocznie ogłaszana zainteresowanej stronie, która zostaje jednocześnie poinformowana o dostępnych dla niej środkach sądowych na mocy prawa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim oraz o terminach, którym podlegają takie środki
the successful tenderer's entitlement to be issued, in the Member State in which the tender was submitted, with an import licence stating the reduction in the import duty mentioned in the tender for the quantity in offeredDaje stronie zainteresowanej prawo do otrzymania w Państwie Członkowskim, w którym oferta została złożona, pozwolenia na przywóz podającego obniżenie opłat przywozowych, o którym mowa w ofercie, i przyznanego dla ilości o którą aplikowano
The level of foreseeable circumstances in which security shall be maintained is defined in the operational network security rulesPoziom przewidywalnych warunków, w których zachowane jest bezpieczeństwo, określony jest w zasadach dotyczących bezpieczeństwa operacyjnego sieci
In such cases, the customs office of exit or the office to which the T‧ control copy is sent shall indicate one of the following on the T‧ control copy or, where applicable, on the national document to be returned to the competent authoritiesW takim przypadku urząd celny wyjścia lub urząd otrzymujący egzemplarz kontrolny T‧, umieszcza jedną z poniższych informacji na egzemplarzu T‧ lub, w stosownym przypadku, na dokumencie krajowym, który ma być zwrócony właściwym organom
The Commission's Communication of ‧ March ‧ on Restructuring and Employment sets out the measures which the EU has to introduce or strengthen in order to mobilise its available potentialW komunikacie Restrukturyzacje i zatrudnienie, przedłożonym ‧ marca ‧ r., Komisja przedstawia kroki, jakie UE powinna podjąć lub zintensyfikować, aby zmobilizować posiadany potencjał
To ensure compliance with the principle of equal treatment in the award of contracts, it is appropriate to lay down an obligation-established by case-law-to ensure the necessary transparency to enable all tenderers to be reasonably informed of the criteria and arrangements which will be applied to identify the most economically advantageous tenderAby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy udzielaniu zamówień, należy wprowadzić – ustanowiony przez orzecznictw – obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty
promotion of respect for the social, cultural and spiritual values of indigenous peoples and minorities to enhance equality and justice in multi-ethnic societies in compliance with universal human rights to which everyone is entitled, including indigenous peoples and persons belonging to minoritiespropagowanie poszanowania społecznych, kulturowych i duchowych wartości ludności autochtonicznej oraz mniejszości w celu zwiększenia równości i sprawiedliwości w społeczeństwach wieloetnicznych zgodnie z powszechnymi prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi, w tym ludności autochtonicznej i osobom należącym do mniejszości
The security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presentedZabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumenty
Multi-level government in which the Commission, national administrations and governments, regional and local authorities each have their place and also share responsibilities in a common framework, is the footprint of the same dynamicsOdbicie tej samej dynamiki stanowi wielopoziomowe sprawowanie rządów, w którym Komisja, administracje i rządy krajowe oraz władze regionalne i lokalne mają swoje własne miejsce, a także dzielą się obowiązkami w ramach wspólnej struktury
A rectangle surrounding the lower-case letter e followed by the distinguishing number or letter(s) of the Member State which has granted the EC type-approvalprostokąta otaczającego małą literę e, po której następuje numer lub litera(-y) wyróżniające państwo członkowskie, które przyznało homologację WE
In accordance with Annex ‧ of the Framework Programme, the amount deemed necessary for the execution of the specific programme shall be EUR ‧ million, of which less than ‧ % shall be for the Commission's administrative expenditureZgodnie z załącznikiem ‧ do programu ramowego kwota uznana za niezbędną do realizacji programu szczegółowego wynosi ‧ mln EUR, z czego nie więcej niż ‧ % jest przeznaczone na wydatki administracyjne Komisji
The applicant challenged that decision by bringing an action for annulment before the Court of First Instance of the European Communities, which was registered as Case T-‧/‧ and is pendingSkarżąca zakwestionowała decyzję przed Sądem Pierwszej Instancji w drodze skargi zarejestrowanej pod numerem T-‧/‧; spór ten pozostaje zawisły przed tym sądem
there is a serious deficiency in the management and control system of the programme which has put at risk the Community contribution already paid to the programmew systemie zarządzania i kontroli programu istnieje poważna wada stanowiąca zagrożenie dla już wypłaconego wkładu Wspólnoty na rzecz programu
having regard to Article ‧ of the ‧ Act of Accession, pursuant to which the Council consulted Parliament (Cuwzględniając art. ‧ ust. ‧ Aktu przystąpienia z ‧ r., na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C
market themselves or through another producer organization designated by their own organization, quantities of products which are marginal in relation to the volumes marketable by their organizationwprowadzać do obrotu we własnym zakresie lub za pośrednictwem innej organizacji producentów wyznaczonej przez ich własną organizację producentów, produkty w ilościach, które mają charakter marginalny w stosunku do wielkości wprowadzanych do obrotu przez ich organizację
The Community, in accordance with the Treaty, and in particular Article ‧ thereof, is competent, together with its Member States, for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the objectives listed in Article ‧ of the TreatyZgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. ‧ ust. ‧, Wspólnota wraz z jej Państwami Członkowskimi posiada kompetencje do zawierania umów międzynarodowych oraz do realizacji obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. ‧ Traktatu
For the purpose of strengthening the prudential supervision of credit institutions and the protection of clients of credit institutions, auditors should have a duty to report promptly to the competent authorities, wherever, during the performance of their tasks, they become aware of certain facts which are liable to have a serious effect on the financial situation or the administrative and accounting organisation of a credit institutionW celu wzmocnienia nadzoru nad instytucjami kredytowymi oraz ochrony klientów instytucji kredytowych biegli rewidenci powinni być zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia właściwych organów w każdym przypadku, gdy w trakcie wykonywania swoich zadań wejdą oni w posiadanie informacji o niektórych stanach faktycznych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla sytuacji finansowej instytucji kredytowej lub dla funkcjonowania służb administracji i rachunkowości takiej instytucji
Alongside the human suffering that they cause, it is above all the economic effects which set the development of these countries back by many years, as in the current case.Poza ludzkim cierpieniem, do którego prowadzą, klęski żywiołowe mają przede wszystkim skutki ekonomiczne, które o wiele lat opóźniają rozwój dotkniętych nimi krajów, co ma miejsce w tym przypadku.
A total of ‧ patients were enrolled from which ‧ were treated with EnbrelBadanie objęło ‧ pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa, z których grupa ‧ była leczona produktem Enbrel
A complete tractor is not required for the test; however, the protection structure and parts of the tractor on which it is attached for the tests shall represent an operating installation, hereinafter referred to as the assemblyDo badań nie jest wymagany kompletny ciągnik; jednakże konstrukcja zabezpieczająca oraz części ciągnika, na których jest ona zamocowana, w trakcie badania tworzą instalację operacyjną, zwaną dalej zespołem
As the product harvested is natural, records are kept of the quantity harvested, humidity and content of admixtures prior to drying and prior to cleaning to the desired level, which is carried out either on the producer's own premises or in cleaning plantsW trakcie zbiorów produktu naturalnego odnotowuje się ilość zebranego plonu, poziom wilgotności oraz zawartość substancji obcych przed zakończeniem suszenia oraz przed pierwszym czyszczeniem prowadzącym do pożądanego stanu przed czyszczeniem właściwym, które się odbywa w pomieszczeniach własnych producenta lub na terenie zakładu podwykonawcy
A Member State which has supplied information to Europol may, at any time, require that the selected classification level be changed, including by removing or adding a classification levelPaństwo członkowskie, które dostarczyło Europolowi informację, może w każdym momencie zażądać by wybrany poziom klauzuli został zmieniony, w tym przez usunięcie lub dodanie poziomu klauzuli
Given the voluntary basis for adoption of a European Quality Charter for Mobility, there is a danger that Member States might negotiate individual conditions, which could impact on progress towards the goals of the Charter and hold up implementation at national levelZasada dobrowolności dotycząca przyjęcia Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności stwarza niebezpieczeństwo negocjowania przez kraje członkowskie poszczególnych zapisów, co z kolei może mieć wpływ na efektywność realizacji założeń Karty i opóźnienie w implementacji na poziomie krajowym
This option is useful for those stand-alone machines which want to use protocols such as talk, which require the hostname to be the same as your machine is known on the internet. It overrides the Domain Name option in the DNS section, and the machine defaults are restored to their original values when you close the ppp connectionOpcja, ta może być użyteczna dla użytkowników korzystających z protokołu " talk ", wymagającego aby nazwa komputera była identyczna, z nazwą zdefiniowaną dla danego numeru IP. Opcja ta powoduje ignorowanie ustawienia Nazwa domeny w sekcji DNS. Ustawienia domyślne są przywracane do wartości pierwotnych po zakończeniu połączenia ppp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 370984 zdań frazy which.Znalezione w 73,742 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.