wymowa: IPA: ʍɪʧ /ʍɪʧ/ /wɪʧ/ wɪʧ , SAMPA: WItS /wItS/ wItS /WItS/      

Tłumaczenia na język polski:

 • który     
  (Pronoun, Determiner  m)
   
  ( interrogative ) what, of those mentioned or implied
   
  ( interrogative ) what one or ones
   
  ( relative ) the one(s) that
   
  ( relative ) who, whom, what
   
  ...względny, łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym, gdy zdanie podrzędne opisuje cechę jednego z rzeczowników (lub wyrazów pełniących funkcję rzeczownika) zdania nadrzędnego
 • co     
   
  służący do rozwijania orzecznika w zdanie podrzędne który, jaki, jak
 • jaki     
 • kto     
 • która   
 • które   
 • któremu   
 • to   

Pozostałe znaczenia:

 
co
 
który
 
(relative) the one mentioned
 
What one or ones (of those mentioned or implied).
 
(relative) The one or ones that.
 
(now dialectal, unless referring to a group) Used of people (now generally who, whom or that).
 
which (emphatic)
 
interrogative
 
(interrogative) What one or ones (of those mentioned or implied).
 
What, of those mentioned or implied (used interrogatively).
 
(relative) Who; whom; what (of those mentioned or implied)
 
which (one) (?)
 
which (of two)
 
which (of three or more)
 
An occurrence of the word which.
 
what (way)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (18)

A synthetic version of the truncated cry1F gene derived from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European Corn Borersyntetyczna wersja skróconego genu cry1F uzyskiwanego z Bacillus thuringiensis, podgatunek aizawai, kodującego odporność na omacnicę prosowiankę
after whichpo czym; następnie
at which placetamże; gdzie też
at which timekiedy to
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
Country from which you carry out cross-border acquiringpaństwo, z którego prowadzą Państwo transgraniczną działalność autoryzacyjną
during the investigation period used in the investigation [which]w okresie dochodzenia, [które]
Member State in which dispatch or transport of the goods beganpaństwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów
Member State in which the dispatch or transport endspaństwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu
of whichktóry
permanent establishment means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried outzakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa
the land on which the building standsgrunt związany z budynkiem
upon whichpo czym; następnie
which day of the month is itktórego dzisiaj mamy
which is correctktóre jest prawidłowe
which is often ignoredktóry jest często ignorowany
which is the most suitablektóry jest najodpowiedniejszy
which onejaki

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "which", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the cases provided for in paragraphs ‧ and ‧ of this Article, the institution where the official is working shall determine the number of pensionable years to be taken into account under its own scheme pursuant to the general implementing provisions adopted in respect of Article ‧) of Annex VIII, which shall take into account the provisions of this AnnexW przypadkach przewidzianych w ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu, instytucja, w której urzędnik pracuje, ustala liczbę lat podlegających świadczeniom emerytalnym uwzględnianych dla potrzeb systemu emerytalnego tej instytucji na mocy ogólnych przepisów wykonawczych przyjętych w odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ załącznika VIII, które uwzględniają przepisy niniejszego Załącznika
Without prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holdingBez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwa
Nevertheless, a separable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other countryJeżeli jednak część umowy, która daje się oddzielić od reszty, wykazuje ściślejszy związek z innym państwem, wówczas do tej części można zastosować w drodze wyjątku prawo tego innego państwa
By derogation from Article ‧), Article ‧ and Article ‧ of Directives ‧/EC and ‧/EC, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia may postpone for a period of three years following the date of accession the application of the said directives with regard to the marketing in their territory of seeds of varieties listed in their respective national catalogues of varieties of agricultural plant species and of vegetable plant species, which have not been officially accepted in accordance with the provisions of those DirectivesNa zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i art. ‧ dyrektyw ‧/WE i ‧/WE, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Węgry, Polska i Słowacja mogą odroczyć na okres trzech lat od daty przystąpienia stosowanie wspomnianych dyrektyw w odniesieniu do obrotu na ich terytorium nasionami odmian wymienionych w ich odpowiednich krajowych katalogach odmian gatunków roślin rolniczych i gatunków warzyw, które nie zostały oficjalnie uznane zgodnie z przepisami tych dyrektyw
This is particularly important for those citizens who live in river basin areas that face no acute or potential danger of flooding, but which parts may in particular be sensible to create runoffJest to szczególnie ważne wśród obywateli, którzy mieszkają w dorzeczach, gdzie nie występuje poważne lub potencjalne zagrożenie powodziowe, ale których obszary mogą w szczególności tworzyć spływ wód powodziowych
Useful information on the performance of fish embryo and sac-fry toxicity tests is available in the literature, some examples of which are included in the literature section of this textPrzydatne informacje dotyczące przeprowadzania na rybich embrionach i narybku badań toksyczności są dostępne w literaturze, której kilka przykładów jest włączonych do części bibliograficznej niniejszego tekstu
Whereas, for quantities in respect of which entitlement to the allowance is established, certain detailed rules should be laid down for the submission of applications by those concerned for the payment of the allowancedla ilości, do których przysługuje odszkodowanie, należy ustanowić niektóre szczegółowe zasady składania wniosków przez osoby zainteresowane wypłatą odszkodowania
the quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to point (a) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, for which an export licence has actually been issued with a view to export in the form of the products referred to in point (b) of Article ‧ of Regulation (EEC) Noo ilościach, z odpowiadającymi kwotami refundacji wywozowych ustalonych na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, cukru białego, ilościach cukru nierafinowanego i syropu sacharozy, wyrażonego jako cukier biały oraz ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, na które zostały faktycznie wydane pozwolenia wywozu w celu wywozu w postaci produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (EWG) nr
No Member State may refuse to grant EEC type approval or national type approval of a tractor on grounds relating to the power connection for lighting and light-signalling devices on tools, machinery or trailers if the tractor is fitted with a power connection which satisfies the requirements set out in the AnnexPaństwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu EWG lub homologacji krajowej ciągnika z przyczyn odnoszących się do podłączenia zasilania oświetlenia i urządzeń sygnalizacji świetlnej na narzędziach, urządzeniach mechanicznych lub przyczepach, jeżeli spełniają one wymogi określone w Załączniku
for which it is predicted (i.e. by application of (Q)SARs or other evidence) that they are likely to meet the classification criteria for any human health or environmental effects endpoints under Directive ‧/‧/EECw odniesieniu do których przewiduje się (poprzez zastosowanie (Q)SAR lub innego dowodu) prawdopodobieństwo spełnienia kryteriów klasyfikacji ze względu na jakikolwiek rodzaj działania na zdrowie człowieka lub na środowisko na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG
the extent to which the project can generate a real European added valuestopień, w jakim projekt może generować rzeczywistą europejską wartość dodaną
It comprises the creation of components parts to complex systems, which is necessary for the industrial research, notably for generic technology validation, to the exclusion of prototypesUwzględnia się tu tworzenie elementów składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów
The substantial period of time that separated the first impulse to create a European Institute in ‧ and promulgation of the proposal for a regulation in May ‧ allowed expert and policy research to be conducted which has enabled a considered step to be preparedDługi okres czasu, jaki minął od pierwszej inicjatywy utworzenia Europejskiego Instytutu w ‧ r. do wydania wniosku dotyczącego rozporządzenia w marcu ‧ r., wypełniony był badaniami specjalistycznymi oraz konsultacjami politycznymi, co umożliwiło przygotowanie przemyślanej decyzji
It is further proposed to introduce for the marketing year ‧/‧ a possibility for growers to trigger the restructuring process by making a direct application for restructuring aid, provided that they renounce their delivery rights in relation to undertaking to which they have been bound by delivery contracts in the previous marketing yearNastępnie proponuje się na rok gospodarczy ‧/‧ możliwość zapoczątkowania przez plantatorów procesu restrukturyzacji poprzez złożenie bezpośrednich wniosków o pomoc restrukturyzacyjną, pod warunkiem że zrzekną się praw do dostaw przysługujących im względem przedsiębiorstw, z którymi byli związani umowami o dostawy w poprzednim roku gospodarczym
Such imports shall be subject to the condition that the semen was collected for export to the Community only from equidae belonging to the category of live equidae authorised for permanent imports and such imports shall meet the requirements which correspond to the indications set out in columns ‧, ‧ and ‧ of Annex IPrzywóz ten uwarunkowany jest pobraniem nasienia przeznaczonego do wywozu do Wspólnoty jedynie od koniowatych należących do kategorii żywych koniowatych dopuszczonych do stałego przywozu, spełniającego wymagania odpowiadające oznaczeniom ustalonym w kolumnach ‧, ‧ i ‧ załącznika I
Language in which the application was lodged: SpanishJęzyk skargi: hiszpański
On a correct interpretation of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, what are the criteria on which a tax may be considered not to be characterised as a turnover tax for the purposes of Article ‧ of the Sixth Directive?W świetle prawidłowej wykładni szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG na podstawie jakich kryteriów uznaje się, iż dany podatek nie ma charakteru podatku obrotowego w rozumieniu art. ‧ szóstej dyrektywy?
Whereas such controls should comply with obligations incumbent upon the Community under GATT to conduct trade on a non-discriminatory basis and under the GATT Code on Technical Barriers to Trade, according to which standards should not be applied as a means of creating obstacles to international tradekontrole takie powinny odbywać się zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi na Wspólnotę przez GATT w celu prowadzenia handlu na niedyskryminacyjnych podstawach oraz przez GATT Kodeks Barier Technicznych w Handlu, zgodnie z którym kontrole nie powinny być stosowane jako środki tworzące przeszkody w handlu międzynarodowym
Member of the Commission. - Let me say, in answer to the question of whether we will continue our presence in Northern Ireland after 2013, that the IFI, which, as we know, is not a Commission programme to which the Commission and the Council are contributing, will come to an end in 2010.komisarz. - Proszę pozwolić mi powiedzieć, w odpowiedzi na pytanie, czy nadal będziemy obecni w Irlandii Północnej po 2013 r., że IFI, który jak wiemy nie jest programem Komisji wspólnie tworzonym przez Komisję i Radę, zostanie zakończony w 2010 r.
The European Union is one of the world's leading economies, the engine of which is made up of small and medium-sized enterprises.Unia Europejska jest jedną z czołowych gospodarek świata, motorem której są małe i średnie przedsiębiorstwa.
We do not have the luxury of acting only in the interests of our own nations; we need to strengthen the Union which every one of us represents.Nie przysługuje nam luksus działania wyłącznie w interesie własnych narodów. Musimy wzmocnić Unię, którą reprezentuje każdy z nas.
(FR) Mr President, in the Flautre report I voted for Amendments 4 and 5, which were not taken over and which concern Israel.(FR) Panie przewodniczący! W sprawozdaniu pani poseł Flautre głosowałam za poprawkami 4 i 5, które nie przeszły, a które dotyczą Izraela.
This situation is the result of internal policies which in no way match those of the European Union, as demonstrated by the existence of the death penalty and the application of certain articles of the Criminal Code as instruments of repression.Ta sytuacja jest wynikiem polityki wewnętrznej, która w żaden sposób nie przystaje do stosowanej w Unii Europejskiej, czego dowodem jest istnienie kary śmierci i wykorzystywanie niektórych artykułów kodeksu karnego jako instrumentów represjonowania.
The wave of strikes that has swept across Europe is a clear demonstration of the growing dissatisfaction of its people with the situation, in which no measures are being taken at EU level.Fala strajków, jaka przeszła przez Europę, wyraźnie świadczy o rosnącym niezadowoleniu Europejczyków z sytuacji, w której na szczeblu UE nie podejmuje się żadnych środków.
into the territory of Member States which are parties to the North Atlantic Treaty by the armed forces of other States which are parties to that Treaty for the use of such forces or the civilian staff accompanying them or for supplying their messes or canteens where such forces take part in the common defence effortna terytorium Państw Członkowskich, które są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego przez siły zbrojne innych stron tego Traktatu dla użytku tych zbrojnych sił lub personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeśli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 344261 zdań frazy which.Znalezione w 47,285 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.