Tłumaczenia na język polski:

  • szkody wojenne   

Przykładowe zdania z "war damage", pamięć tłumaczeniowa

add example
the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; orszkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub
benefits in relation to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides for compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descentdo świadczeń, w związku z którymi państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia odszkodowanie, takich jak świadczenia dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
The European Parliament is, I fear, about to adopt a document written in the spirit of the Cold War - old-fashioned, pointless, damaging and counterproductive - at the very time when the new US President is opening a new dialogue with Moscow.Lękam się, że Parlament Europejski przyjmie dokument utrzymany w duchu zimnej wojny - staroświecki, bezsensowny, szkodliwy i grożący efektem przeciwnym do zamierzonego - i to akurat w czasie, gdy nowy prezydent USA otwiera nową kartę w dialogu z Rosją.
There is not so much money in the neighbourhood policy that I could have gone for, but this is what we did because we thought Georgia needed that after the war and all the damage that had been done - particularly for the most vulnerable.Polityka sąsiedztwa nie dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy, po którą mogłabym sięgnąć, ale tak właśnie zrobiliśmy, ponieważ naszym zdaniem Gruzja po zakończeniu wojny i w obliczu poniesionych strat potrzebowała tej pomocy, szczególnie dla tych najbardziej bezbronnych.
The damage is wrought in successive waves on enemy personnel and on the personnel using these weapons: for example, Gulf War syndrome, Balkan syndrome.Szkody te występowały w następujących po sobie falach wśród żołnierzy wroga i wśród żołnierzy używających tych broni: na przykład, syndrom wojny w Zatoce, syndrom bałkański.
This class covers cases where, pursuant to some provision laid down by law, regulation or administrative action, a railway undertaking is required to bear financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage on a different basis from that applicable to other transport undertakingsKategoria ta obejmuje przypadki, w których, zgodnie z niektórymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi, przedsiębiorstwa kolejowe pokrywają obciążenia finansowe związane z rekonstrukcją i odbudową zniszczeń wojennych na innych zasadach od stosowanych do innych przedsiębiorstw transportowych
The Community shall carry out rehabilitation and reconstruction operations in the developing countries referred to in paragraph ‧ which have suffered serious damage through war, civil disorder or natural disaster with priority being given to the least developed among themWspólnota przeprowadza działania w zakresie odbudowy i rekonstrukcji w krajach rozwijających się określonych w ust. ‧, które odniosły poważne szkody w wyniku wojen, niepokojów społecznych lub klęsk żywiołowych, przyznając pierwszeństwo krajom najmniej rozwiniętym spośród nich
The conflict between Israel and Lebanon caused enormous damage in a country that had just managed, with great difficulty, to rebuild its infrastructure after 20 years of war.Konflikt izraelsko-libański doprowadził do ogromnych zniszczeń państwa, które z trudem odbudowywało swoją infrastrukturę po dwudziestoletniej wojnie.
it proves that the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by hazardous and noxious substances which had escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial servicedowiedzie, że szkoda powstała w wyniku wojny, działań wojennych, wojny domowej lub powstania i była spowodowana substancjami niebezpiecznymi i szkodliwymi pochodzącymi z okrętu wojennego lub innego statku będącego własnością państwa lub eksploatowanego przez państwo i wykorzystywanego, w czasie incydentu, wyłącznie w niekomercyjnej służbie państwowej
Not get into an all out war with an enemy that may have the capability to inflict severe damage on usRacja, w tej chwili musimy grać inteligentnie!Nie wdawać się w wojnę z wrogiem, który może nam zagrozić
the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible characterszkoda jest wynikiem wojny, działań wojennych, wojny domowej, powstania lub zjawiska przyrodniczego o wyjątkowym, niemożliwym do przewidzenia i przemożnym charakterze
The disastrous situation in the Palestinian territories, the war in Iraq and the rise of extremism and terrorism have had a very damaging effect on the prospects for developing the freedomsDramatyczna sytuacja na terytoriach palestyńskich, wojna w Iraku i wzrost ekstremizmu i terroryzmu miały bardzo negatywny wpływ na rozwój swobód
financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State (Class VIIIobciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub obudowy na skutek zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, ale powinny być przeniesione na państwo (kategoria VIII
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environmentśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
I refer to the failure to provide financial and moral compensation for damage suffered and the failure to return goods confiscated from the Italians who were forced to leave those lands as exiles following World War II.Odnoszę się do braku odszkodowań finansowych i moralnych za wyrządzone szkody, a także brak zwrotu dóbr skonfiskowanych Włochom zmuszonym do opuszczenia tych terenów jako uchodźcy po II wojnie światowej.
The operator shall not be liable for nuclear damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war, or insurrectionOsoba eksploatująca nie jest odpowiedzialna za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym mającym miejsce bezpośrednio w wyniku konfliktu zbrojnego, działań wojennych, wojny domowej lub powstania
The appropriation will be used for supporting preservation and restoration projects for valuable cultural and religious objects (churches, mosques, libraries, museums, monuments, etc.) damaged or destroyed by war or other political conflictsŚrodki zostaną przeznaczone na wspieranie ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzone lub zniszczone w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych
loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of Chinaodpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymikolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
Today, in the 21st century, making war can no longer be led by the idea of ravaging or by the idea of maximum damage.Dziś, w XXI wieku, prowadzenie wojny nie musi się już opierać na zasadzie pustoszenia lub maksymalnego zniszczenia.
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environmentśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu spowodowania strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
compensation paid by general government or the rest of the world (i.e. from abroad and/or by the institutions of the European Union) to the owners of fixed capital goods engaged in the production of agricultural products, as a result of exceptional and catastrophic losses such as the destruction of or damage to these goods caused by acts of war, other political events or natural disasters (cfkompensata płacona przez administrację rządową lub resztę świata (to jest z zagranicy i/lub przez instytucje Unii Europejskiej właścicielom środków trwałych zaangażowanym w produkcję produktów rolnych, w wyniku strat wyjątkowych i z tytułu katastrof, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie tych dóbr, spowodowane przez działania wojenne, inne wydarzenia polityczne lub naturalne katastrofy (porównaj
loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of Chinaodpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymkolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
benefits in regard to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descentdo świadczeń, co do których państwo przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia rekompensatę ofiarom wojny i działań militarnych lub ich skutków; ofiarom przestępstw, zamachów lub aktów terroryzmu; ofiarom szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków; lub ofiarom, które poniosły szkodę ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment, and chemical warfare (CW) agents includingśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego oraz bojowe środki trujące (BST) obejmujące
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21450 zdań frazy war damage.Znalezione w 5,008 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.