Tłumaczenia na język polski:

  • szkody wojenne   

Przykładowe zdania z "war damage", pamięć tłumaczeniowa

add example
During the period under consideration, exports of the Croatian producer to the Community remained far below the level of the quantitative undertaking accepted in ‧. Because of the war-like situation in Croatia in the last few years, production facilities of seamless tubes were partially damaged and the work force was considerably reducedW rozpatrywanym okresie wywóz towarów chorwackiego producenta do Wspólnoty pozostawał na poziomie znacznie niższym niż określono w zobowiązaniu ilościowym przyjętym w ‧ r. W związku z sytuacją wojenną Chorwacji w ciągu ostatnich lat obiekty produkujące rury bezszwowe zostały częściowo zniszczone, a siła robocza znacznie zredukowana
The operator shall not be liable for nuclear damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war, or insurrectionOsoba eksploatująca nie jest odpowiedzialna za szkodę jądrową spowodowaną wypadkiem jądrowym mającym miejsce bezpośrednio w wyniku konfliktu zbrojnego, działań wojennych, wojny domowej lub powstania
benefits in relation to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides for compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descentdo świadczeń, w związku z którymi państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia odszkodowanie, takich jak świadczenia dla ofiar wojny i działań wojennych lub ich skutków, ofiar zbrodni, zabójstw lub aktów terroryzmu, ofiar szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków lub dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
It is in fact the deadlock of your essentially humanitarian policy to alleviate the damage caused by the military occupation and the war that is the biggest failure.W rzeczywistości to impas waszej głównie humanitarnej polityki zmierzającej do złagodzenia skutków okupacji wojskowej i wojny, która to polityka poniosła największą porażkę.
For instance , some of the post-war housing estates that were built in several Member States suffer from water damage , insulation problems , poorly operating lifts or other problems associated with the materials used in construction .Na przykład w niektórych osiedlach mieszkaniowych wzniesionych po wojnie w kilku państwach członkowskich obserwuje się straty spowodowane przez wodę , problemy z izolacją , nieprawidłowo działające windy czy inne problemy związane z materiałami wykorzystanymi do budowy .
loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of Chinaodpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymkolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
The Afghan citizen was compensated for non-material damage, not based on the Dublin regulation, but how much compensation can be applied for due to non-material damage by those fleeing wars who spend years going back and forth between camps?Afgańczyk, którego dotyczyła sprawa, uzyskał zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe nie w oparciu o rozporządzenie dublińskie, ale jak wysokie może być zadośćuczynienie z tytułu szkód niemajątkowych dla tych, którzy uciekają przed wojną, spędzając w różnych obozach całe lata?
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environmentśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego
Financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the StateObciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub odbudowy zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, a które powinny być przeniesione na państwo A
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environment, and chemical warfare (CW) agents includingśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska naturalnego oraz bojowe środki trujące (BST) obejmujące
financial burdens in respect of reconstruction or replacement arising out of war damage which are borne by railway undertakings but which should have been assumed by the State (Class VIIIobciążenia finansowe w odniesieniu do rekonstrukcji lub obudowy na skutek zniszczeń wojennych, które są ponoszone przez przedsiębiorstwa kolejowe, ale powinny być przeniesione na państwo (kategoria VIII
compensation paid by general government or the rest of the world (i.e. from abroad and/or by the institutions of the European Union) to the owners of fixed capital goods engaged in the production of agricultural products, as a result of exceptional and catastrophic losses such as the destruction of or damage to these goods caused by acts of war, other political events or natural disasters (cfkompensata płacona przez administrację rządową lub resztę świata (to jest z zagranicy i/lub przez instytucje Unii Europejskiej właścicielom środków trwałych zaangażowanym w produkcję produktów rolnych, w wyniku strat wyjątkowych i z tytułu katastrof, takich jak zniszczenie lub uszkodzenie tych dóbr, spowodowane przez działania wojenne, inne wydarzenia polityczne lub naturalne katastrofy (porównaj
With this, we can finally see the end of several hundred years of dependence on oil and gas, a dependence that has damaged our climate and caused war, unrest and inequality throughout the world.Dzięki niemu w końcu widzimy koniec trwającego kilkaset lat okresu uzależnienia od ropy naftowej i gazu, uzależnienia, które niszczy nasz klimat, prowadzi do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
The Community shall carry out rehabilitation and reconstruction operations in the developing countries referred to in paragraph ‧ which have suffered serious damage through war, civil disorder or natural disaster with priority being given to the least developed among themWspólnota przeprowadza działania w zakresie odbudowy i rekonstrukcji w krajach rozwijających się określonych w ust. ‧, które odniosły poważne szkody w wyniku wojen, niepokojów społecznych lub klęsk żywiołowych, przyznając pierwszeństwo krajom najmniej rozwiniętym spośród nich
the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; orszkoda powstała na skutek działań wojennych, aktów agresji, wojny domowej, powstania albo na skutek wyjątkowego, nieuniknionego i niemożliwego do przezwyciężenia zjawiska naturalnego, lub
A dependence that has damaged our environment and has caused wars, unrest and inequality all over the world.Zależności, która zniszczyła nasze środowisko, doprowadziła do wojen, zamieszek i nierówności na całym świecie.
The appropriation will be used for supporting preservation and restoration projects for valuable cultural and religious objects (churches, mosques, libraries, museums, monuments, etc.) damaged or destroyed by war or other political conflictsŚrodki zostaną przeznaczone na wspieranie ochrony i restauracji obiektów cennych z punktu widzenia kultury i religii (kościoły, meczety, biblioteki, muzea, pomniki itp.) uszkodzone lub zniszczone w wyniku wojny lub innych konfliktów politycznych
Liability under the Fund is excluded in the event of damage resulting from an act of war under Article 4 ( 2 ) of the Fund Convention and may be limited , under Article 4 ( 3 ) , if the party which suffered the damage is partially at fault .Odpowiedzialność funduszu jest wyłączona w przypadku szkód wojennych zgodnie z art . 4 ust . 2 konwencji o funduszu i może zostać ograniczona w przypadku przyczynienia się ofiary wypadku do powstania szkody , zgodnie z ust . 3 tego artykuł u .
benefits in regard to which a Member State assumes the liability for damages to persons and provides compensation, such as those for victims of war and military action or their consequences; victims of crime, assassination or terrorist acts; victims of damage occasioned by agents of the Member State in the course of their duties; or victims who have suffered a disadvantage for political or religious reasons or for reasons of descentdo świadczeń, co do których państwo przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom i zapewnia rekompensatę ofiarom wojny i działań militarnych lub ich skutków; ofiarom przestępstw, zamachów lub aktów terroryzmu; ofiarom szkód spowodowanych przez funkcjonariuszy państwa członkowskiego podczas wykonywania ich obowiązków; lub ofiarom, które poniosły szkodę ze względów politycznych lub religijnych lub też ze względu na pochodzenie
loss damage liability or expense arising from the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following: United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of Chinaodpowiedzialność za szkody lub uszkodzenia lub wydatki wynikające z wybuchu wojny (wypowiedzianej lub nie) pomiędzy którymikolwiek z następujących państw: Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa
Biological agents and radioactive materials adapted for use in war to produce casualties in humans or animals, degrade equipment or damage crops or the environmentśrodki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do użycia podczas działań wojennych w celu przysporzenia strat wśród ludzi i zwierząt, niszczenia sprzętu, plonów lub środowiska
Endorses the Economic Recovery and Stability package under the Community budget, which will provide up to EUR ‧ million over the years ‧-‧ to rebuild Georgia after a damaging war and to ensure the economic rehabilitation of internally displaced people pending their return to their homes and properties; underlines that, in order to guarantee that the assistance is allocated to the most urgent needs of Georgia, proper conditionality and monitoring mechanisms should be attached to the Community financing; emphasises that the aid should be targeted to supporting the reform agenda as defined in the ENP action plan and the ENPI programming documents, which remain highly appropriatepopiera pakiet na rzecz odbudowy i stabilności w ramach budżetu wspólnotowego, który w latach ‧-‧ przeznacza do ‧ milionów euro na odbudowę Gruzji ze zniszczeń wojennych i na reintegrację gospodarczą uchodźców wewnętrznych do czasu powrotu do domów i odzyskania własności; podkreśla, że finansowaniu wspólnotowemu powinny towarzyszyć odpowiednie warunki polityczne i mechanizmy monitoringu w celu zapewnienia przeznaczenia pomocy na najpilniejsze potrzeby Gruzji; podkreśla, że celem pomocy powinno być wsparcie planu reform określonego w planie działań EPS i dokumencie programowym ENPI, które nadal są wysoce aktualne
The conflict between Israel and Lebanon caused enormous damage in a country that had just managed, with great difficulty, to rebuild its infrastructure after 20 years of war.Konflikt izraelsko-libański doprowadził do ogromnych zniszczeń państwa, które z trudem odbudowywało swoją infrastrukturę po dwudziestoletniej wojnie.
I refer to the failure to provide financial and moral compensation for damage suffered and the failure to return goods confiscated from the Italians who were forced to leave those lands as exiles following World War II.Odnoszę się do braku odszkodowań finansowych i moralnych za wyrządzone szkody, a także brak zwrotu dóbr skonfiskowanych Włochom zmuszonym do opuszczenia tych terenów jako uchodźcy po II wojnie światowej.
If at any time insurance cover for damage to third parties due to risks of war or terrorism is not available to any air carrier or aircraft operator on a per-accident basis, such air carrier or aircraft operator may satisfy its obligation to insure such risks by insuring on an aggregate basisW każdym przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa od szkód wyrządzonych osobom trzecim z powodu ryzyka związanego z wojną lub terroryzmem nie jest dostępna dla któregokolwiek przewoźnika lotniczego lub operatora statku powietrznego na bazie poszczególnych wypadków, taki przewoźnik lotniczy lub operator statku powietrznego może wypełnić swój obowiązek ubezpieczenia od takiego ryzyka poprzez zawarcie ubezpieczenia na bazie zbiorczej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 22773 zdań frazy war damage.Znalezione w 20,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.