Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perceptionMuzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and moodWpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
"Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska."Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the filmKultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoningWpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extravertsWpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The MusicRola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
traditional chinese vocal musictradycyjna chińska muzyka
The way in which the reform project has ground to a halt at Commission level shows that the large majority of Member States and many of your own colleagues considered these proposals to be unacceptable and that they were actually geared towards a small but very vocal lobby.Sposób, w jaki projekt reformy został zatrzymany na poziomie Komisji pokazuje, że znaczna większość państw członkowskich i wielu spośród pana własnych kolegów uważało te propozycje za nieakceptowalne i napędzane jedynie przez małe, ale bardzo głośne lobby.
His vocal processors were damaged in battleJego procesor mowy został uszkodzony w walce
Mere vocalizingCzymś włoskim. Samym śpiewem
If a vocal low-cost carrier does not want to pay anything to the airport, this makes it difficult to cover the cost of compliance, safety etc. at the airport!Jeżeli tanie linie lotnicze uparcie nie chcą płacić portowi lotniczemu, utrudnia to pokrywanie kosztów zapewnienia zgodności z przepisami, bezpieczeństwa itp. w porcie lotniczym!
Mercedes, your vocal chords have had more fantastic runs than a Kenyan track team, but that look simply will not doTwoje struny głosowe są lepsze, niż afrykański biegacz, Mercedes ale ten wygląd nie może przejść
Dissenting liberal extremist cells began to emerge, the most vocal of which were the Neo- MarxistsZaczęły powstawać dysydenckie liberalne komórki ekstremistów, najgłośniejszą byli Neo- Marksiści
We' re trying to rest our vocal chords for the showMusimy oszczędzać głos przed koncertem
The ideal of the vocal style in 18th-century German treatises.Osiemnastowieczny ideał stylu wokalnego w świetle prac teoretyków niemieckich.
Deco " Deep Throat " Cuffe on vocals!Śpiewa Deco " Głębokie Gardło " Cuffe!
High-frequency ultrasonic vocalizations in rats: the effects of restraint stressWpływ stresu unieruchomienia na wokalizacje ultradźwiękowe u szczurów
[ Vocalizing Along With Radio ][ Muzyka z radia ]
vocal hygiene in the teacher's jobhigiena głosu w zawodzie nauczyciela
Firstly, although we must welcome the fact that President Sarkozy is becoming increasingly vocal and is not excluding boycotting the Olympic Games, the attitude of his Foreign Affairs Minister is more than questionable.Po pierwsze, chociaż z zadowoleniem musimy przyjąć fakt, że prezydent Sarkozy coraz bardziej otwarcie wyraża swoje opinie i nie wyklucza bojkotu Igrzysk Olimpijskich, postawa jego ministra spraw zagranicznych jest więcej, niż wątpliwa.
You start cutting nerves, you risk his swallowing, vocal cords, sweatingpocenia się i strunom głosowym
However, the European authorities manage to be more vocal towards other regimes.Władze krajów europejskich śmielej jednak zabierają głos w stosunku do innych rządów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4208 zdań frazy vocal music.Znalezione w 2,003 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.