Tłumaczenia na język polski:

  • muzyka wokalna   

Przykładowe zdania z "vocal music", pamięć tłumaczeniowa

add example
Influence of vocal and instrumental music on learning effects of introverts and extravertsWpływ muzyki z wokalem i instrumentalnej na efektywność uczenia się u introwertyków i ekstrawertyków
Music as non-verbal communication. A study of the effects of music on vocal emotion perceptionMuzyka jako komunikacja niewerbalna. Badanie wpływu muzyki na postrzeganie emocji w głosie
Relationship between word and music in vocal-instrumental productions of Augustyn Hipolit Bloch.Związki słowno-muzyczne w twórczości wokalno-instrumentalnej Augustyna Hipolita Blocha.
traditional chinese vocal musictradycyjna chińska muzyka
The culture of Swedish immigrants in the United States of America : the literature, the vocal music, the theatre and the filmKultura szwedzkich imigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki do lat 50-tych XX wieku. Literatura, teatr, muzyka wokalna i film.
"Misericordias Domini in aeternum cantabo". Theological and musical concept of vocal-instrumental works to the texts of St. Faustina Kowalska."Misericordias Domini in aeternum cantabo". Teologiczno - muzyczna koncepcja utworów wokalno - instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej.
The influence of vocal and instrumental music and the music education on deductive reasoningWpływ muzyki wokalnej i instrumentalnej oraz edukacji muzycznej na myślenie dedukcyjne
The influence of instrumental and vocal music and musical training on divergent thinking and moodWpływ muzyki instrumentalnej i wokalnej oraz treningu muzycznego na myślenie dywergencyjne i nastrój
selected forms of vocal music in renaissance: motet and madrygal.wybrane formy muzyki wokalnej w epoce renesansu: motet i madrygał.
The role of the jury in vocal talent shows based on the examples of X Factor and Must Be The MusicRola jury w programach wokalnych na przykładzie X Factor i Must Be The Music
The functions and tasks of the vocal teams in the renewed liturgy after Vatican Council IIFunkcje i zadania zespołów wokalnych w odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II
Operative nurse view of larynx microsurgery in patients with bilateral vocal cord paralysisMikrochirurgia krtani u chorych z obustronnym porażeniem fałdów głosowych z perspektywy pielęgniarki operacyjnej
The way them snares hitting them vocals dropped... he took that tPack from ‧ percent to ‧ percentPo tym jak bębny wbijały się w lirykę...Dał temu kawałkowi ze stu ‧ procent
Lead vocals by ten- year- old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean AndersonWystąpi dziesięcioletnia Joanna Anderson, a w tle jej mama, wspaniała Jean Anderson
But unfortunately, his vocal cords were completely severed in the accidentAle, niestety, jego struny głosowe zostały całkowicie uszkodzone w wypadku
Research on frequency of micronuclei at individuals with benign neoplasm upper respiratory tracts (vocal folds polyps and larynx polyps).Badania nad mutagenezą u osób z łagodnymi nowotworami górnych dróg oddechowych (polipy fałdów głosowych i polipy krtani).
The influence of vocal exercises on slow motion in speech of people with tachylaliaWpływ ćwiczeń emisyjnych na zwolnienie mowy u osób z tachylalią
Miss Davis.... vocal characteristicsPanno Davies.-... wymowę
The influence of relationship on behaviour and vocalization in female common vole (Microtus arvalis)Wpływ pokrewieństwa na behawior i wokalizację samic nornika polnego (Microtus arvalis).
A surprising choice, some might say... because you' ve been very vocal... in your criticism of them over the yearsZaskakujący wybór, można powiedzieć, bo nie kryłeś się ze swoją krytyką pod ich adresem
High-frequency ultrasonic vocalizations in rats: the effects of restraint stressWpływ stresu unieruchomienia na wokalizacje ultradźwiękowe u szczurów
It is my belief that the politicians in the neighbouring countries and even in the EU, who have chosen to remain sceptical and extremely vocal as well, have not acted in the best interest of further sustainable development and consolidation of democracy in Georgia, the importance of which this report clearly stresses.Moim zdaniem politycy w krajach sąsiednich, a nawet w UE, którzy postanowili być sceptyczni i niezwykle hałaśliwi, nie działali w interesie trwałego rozwoju i umacniania demokracji w Gruzji, których znaczenie zostało bardzo wyraźne podkreślone w sprawozdaniu.
Role of vocalization in bank vole Myodes glareolus males behaviour.Rola sygnałów dźwiękowych w behawiorze samców nornicy rudej Myodes glareolus.
The EU has been very vocal about its wish to eliminate landmines and their use and stockpiling, but as yet, an ambitious plan of action with deadlines has not been forthcoming, yet alone been implemented.UE opowiadała się wyraźnie za likwidacją min przeciwpiechotnych oraz za zakazem ich stosowania i składowania, jednak dotychczas nie przedstawiono ambitnego planu z konkretnymi terminami, nie wspominając nawet o realizacji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4433 zdań frazy vocal music.Znalezione w 4,947 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.