Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical rulerWzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using RulersPoziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting ParagraphsMożna zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
Without a righteous ruler...But God heard our pleas... And forgave us... sinners... now he is hereUsłyszał Pan nasze modlitwy...... i wybaczył nam, grzesznikom
And I tell you now, no son of Troy will ever submit to a foreign rulerI oświadczam ci, że żaden syn Troi nigdy nie uzna obcego władcy
Ruler: Select starting planetGracz: Wybierz planetę startową
In an autocracy, the ruler or rulers have unlimited power to change the law as they likeW autokracji władca, bądź grupa rządząca...... posiada tyle władzy, by zmieniać prawo według własnych upodobań
They in fact authorise only the adoption of measures against a third country , which may include the rulers of such a country and the individuals and entities associated with them or controlled by them , directly or indirectly .Pozwalają one bowiem jedyn ie na przyjęcie środków skierowanych przeciwko państwu trzeciemu , mogących obejmować przywódców takiego państwa , jak również osoby fizyczne i podmioty powiązane z tymi przywódcami lub przez nich bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane .
Sigismund and the Polish Kingdom. Policy of ruler in the years 1387-1420.Zugmunt Luksemburski a Królestwo Polskie. Polityka władcy w latach 1387-1420.
Late-medieval rulers: attitudes towards them and their meaning.Poglądy na władcę i jego rola w późnym średniowieczu.
Mr President, I was encouraged by your opening statement, Mrs Ashton, especially when you mentioned that our actions must be rooted in the EU core values, because spontaneous protests in North Africa have shown that undemocratic rulers cannot provide genuine stability.Panie Przewodniczący! Pani oświadczenie wstępne, Pani Wiceprzewodnicząca Ashton, dodało mi otuchy, zwłaszcza gdy wspomniała Pani, że nasze działania muszą być zakorzenione w podstawowych wartościach UE, spontaniczne protesty w Afryce Północnej dowiodły bowiem, że niedemokratyczni władcy nie potrafią zapewnić prawdziwej stabilności.
Most glorious prince of the heavenly army...... holy Michael, the archangel...... defend us in battle against the princes...... powers and rulers of darknessPozwól mi zwalczyć armię złego jak Archanioł Michał.Chroń mnie w bitwie przeciwko księciu ciemności
To state our allegations, I present Queen Amidala... recently elected ruler of the Naboo... who speaks on our behalfDla poparcia zarzutów przemówi w naszym imieniu, niedawno wybrana władczyni Naboo- Królowa Amidala
Its post-colonial period was largely dominated by presidential totalitarianism, with its rulers being backed by its admittedly rather primitive army.Okres post-kolonialny był w dużej mierze zdominowany przez prezydencki totalitaryzm, a przywódców kraju wspierała jej, prawdę mówiąc, dosyć prymitywna armia.
It was known that the Harkonnens, the former rulers of Arrakis, would leave many suicide troops behindHarkonnenowie- poprzedni zarządcy planety- zostawili na Arrakis liczne samobójcze grupy dywersyjne
I therefore call upon the Council and the Commission to be among the first to tackle robustly the Burmese rulers and Beijing about their shared responsibility for the suffering of the Burmese people.Wzywam wobec tego Radę i Komisję do znalezienia się wśród pierwszych, którzy w sposób zdecydowany zajmą się rządzącymi w Birmie i Pekinem, w kwestii dzielonej przez nich odpowiedzialności cierpienia ludności Birmy.
whereas mass trials continue for reportedly ‧ opposition supporters, including prominent reformers, and activists accused of offences ranging from rioting to spying and seeking to topple Iran's rulersmając na uwadze, że zgodnie z doniesieniami wciąż trwają masowe procesy ‧ zwolenników opozycji, w tym również prominentnych reformatorów i aktywistów oskarżonych o przestępstwa takie jak udział w zamieszkach, szpiegostwo i próba obalenia władzy w Iranie
Heaven knows, "I don' t care about titles and honors, but I must admit that it does feel good to be Supreme RulerJak wiadomo nie interesują mnie tytuły i odznaczenia, ale muszę przyznać, że to świetne uczucie być jedynym władcą
To change the units of the ruler, place the mouse cursor over one of the rulers (either one), and click with the & RMBAby zmienić jednostkę linijki, najedź kursorem myszki na jedną z linijek (dowolną) i kliknij prawym przyciskiem myszy
Nero - the ruler misunderstood by his own era. Undermining the myth of a despot.Neron - władca nezrozumiany przez swoją epokę. Podważenie mitu despoty.
You are the ruler of nothing...... but a pile of rocks...... and sandTwoje królestwo to... kilka skał... i trochę piasku
They will all have to do what I say because I will be the ruler of the worldWszyscy będą mnie słuchać, bowiem będę rządził światem
The Cimmerians have no rulersCimmerianie nie mają władców
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4723 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 1,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.