Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using RulersPoziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical rulerWzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting ParagraphsMożna zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
Simply select View Hide Rulers from the menubar. This will remove the rulers from the document area. Simply select View Show Rulers to display the rulers againWybierz po prostu Widok Pokaż linijki z paska menu. To pozwoli Tobie włączyć lub wyłączyć linijki
The rulers are the white measuring spaces top and left of the document. The rulers show the position and width of pages and of frames and can be used to position tabulators among others. Uncheck this to disable the rulers from being displayedLinijki są to białe obszary na górze i po lewej stronie dokumentu. Pokazują pozycję i szerokość stron oraz ramek i mogą zostać użyte do pozycjonowania tabulatorów. Odznacz tę opcję aby wyłączyć i ukryć linijki
When, on the other hand, it happens that the State is too small for its ruler, in these rare cases too it is ill governed, because the ruler, constantly pursuing his great designs, forgets the interests of the people, and makes it no less wretched by misusing the talents he has, than a ruler of less capacity would make it for want of those he had not.Jeśli odwrotnie wydarza się, że państwo jest za małe dla swego naczelnika, co jest bardzo rzadkie, tedy znowu jest źle rządzone; naczelnik bowiem, idąc zawsze za swymi wielkimi zamiarami, zapomina o interesie narodów, i nie mniej czyni je nieszczęśliwymi przez nadużywanie swych za wielkich zdolności, jak naczelnik ograniczony przez brak zdolności, na których mu zbywa.
Drawbars may be hinged to move freely in a vertical plane and not support any vertical load or be fixed in a vertical plane so as to support a vertical load (Rigid drawbarsDyszle mogą być umocowane zawiasowo, tak aby mogły się swobodnie poruszać w płaszczyźnie pionowej i nie podtrzymywać żadnego pionowego obciążenia lub umocowane nieruchomo w płaszczyźnie pionowej, tak aby podtrzymywać pionowe obciążenie (sztywne dyszle
If there is no point of contact in the case of adjustment within the above limits, with the test apparatus vertical, possible points of contact shall be determined by pivoting the measuring apparatus forwards and downwards through all arcs of vertical planes as far as ‧o from the vertical plane perpendicular in relation to the longitudinal vertical plane of the vehicle and passing through the H pointPrzy położeniu pionowym urządzenia badawczego, jeśli nie istnieje żaden punkt styku dla regulowanej odległości zawartej w podanych wyżej granicach, określić możliwe punkty styku obracając urządzenie pomiarowe do przodu i w dół, zakreślając wszystkie łuki w płaszczyznach pionowych, do ‧o pionowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu, przechodząc przez punkt H
The length and width of main vertical zones may be extended to a maximum of ‧ metres in order to bring the ends of main vertical zones to coincide with subdivision watertight bulkheads or in order to accommodate a large public space extending for the whole length of the main vertical zone provided that the total area of the main vertical zone is not greater than ‧ m‧ on any deckDługość i szerokość głównych stref pionowych może być powiększona maksymalnie do ‧ metrów, tak aby końce głównych stref pionowych pokryły się z grodziami wodoszczelnymi lub aby w jednej strefie na całej jej długości znajdowały się duże pomieszczenia ogólnego użytku, pod warunkiem że całkowita powierzchnia głównej strefy pionowej na żadnym z pokładów nie będzie większa niż ‧ m
Turns & kruler; so the ruler is horizontal, and the measurements are on the top (North) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona poziomo i pomiar rozpocznie się od góry (Północ) linijki
As a theorist of political parties has correctly pointed out, parties did not develop to communicate the needs of the rulers to the people, but rather to communicate the aspirations of the citizens to the rulers.Jak słusznie zauważył pewien teoretyk partii politycznych, partie nie powstały po to, by przedstawiać ludziom potrzeby rządzących, lecz raczej po to, by informować rządzących o aspiracjach obywateli.
< At the birth of societies, > says Montesquieu, < the rulers of Republics establish institutions, and afterwards the institutions mould the rulers. >Monteskiusz powiada: < U kolebki społeczeństw naczelnicy republik tworzą urządzenia, następnie zaś urządzenia tworzą naczelników republik >.
the Two point method (ZP) measuring by ruler (ruler method) apparatus and the assessment methods related thereto, details of which are given in Part ‧ of the Annexprzyrząd określany jako Metoda dwóch punktów (ZP) dokonująca pomiaru liniałem (metoda liniału) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części ‧ załącznika
Turns & kruler; so the ruler is horizontal, and the measurements are on the bottom (South) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona poziomo i pomiar rozpocznie się od dołu (Południe) linijki
To change the units of the ruler, place the mouse cursor over one of the rulers (either one), and click with the & RMBAby zmienić jednostkę linijki, najedź kursorem myszki na jedną z linijek (dowolną) i kliknij prawym przyciskiem myszy
In an autocracy, the ruler or rulers have unlimited power to change the law as they likeW autokracji władca, bądź grupa rządząca...... posiada tyle władzy, by zmieniać prawo według własnych upodobań
THE RULER'S FALL - an effect of the ruler's fall of of fatal coincidences? A comparative analysis of W. Szakespeare's "Richard II" and R. Kapuściński's "Emperor".UPADEK WŁADCY - winą samego rządzącego czy efektem zrządzenia losu. Analiza porównawcza "Ryszarda II" W. Szekspira i "Cesarza" R. Kapuścińskiego.
On the left, the dialog displays the current unit of measurement. This unit of measurement is the same unit of measurement you use for your document rulers. (In this example, we are using inches.) To change the units, follow the instructions in the section entitled Using RulersNa lewo, okno pokazuje bieżącą jednostkę miary. Ta jednostka miary jest tą samą jednostką miary, którą używasz w linijkach dokumentu. (W tym przykładzie używamy cali.) Aby zmienić jednostkę, przejdź do informacji zawartych w sekcji o nazwie: Używanie Linijek
The assessment of whether a vertical agreement has the effect of restricting competition will be made by comparing the actual or likely future situation on the relevant market with the vertical restraints in place with the situation that would prevail in the absence of the vertical restraints in the agreementOcena tego, czy porozumienie wertykalne skutkuje ograniczeniem konkurencji dokonana zostanie poprzez porównanie rzeczywistej lub prawdopodobnej przyszłej sytuacji na właściwym rynku, na którym istnieją ograniczenia wertykalne, z sytuacją, w która istniałaby w przypadku braku ograniczeń wertykalnych w porozumieniu
Consequently, the application of a market share threshold of ‧ %, the non-exemption of certain vertical restraints and the conditions provided for in the General Vertical Block Exemption Regulation will normally ensure that vertical agreements for the distribution of new motor vehicles satisfy the conditions laid down in Article ‧ of the Treaty without the need for any additional requirements over and above those applicable to other sectorsZastosowanie progu udziału w rynku w wysokości ‧ %, nieobjęcie wyłączeniem niektórych ograniczeń wertykalnych oraz warunki przewidziane w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych stosowanych do porozumień wertykalnych zasadniczo gwarantują spełnianie przez porozumienia wertykalne dotyczące dystrybucji nowych pojazdów silnikowych warunków określonych w art. ‧ ust. ‧ Traktatu bez konieczności wprowadzania dodatkowych wymogów w porównaniu z tymi stosowanymi w odniesieniu do innych sektorów
by a transverse vertical plane through the rearmost upper point of the seat back and by a transverse vertical plane ‧ mm in front of the foremost point of the uncompressed seat cushion, measured in each case at the median vertical plane of the seating positionprzez poprzeczną pionową płaszczyznę przechodzącą przez najbardziej wysunięty do tyłu górny punkt oparcia siedzenia i przez poprzeczną pionową płaszczyznę przebiegająca w odległości ‧ mm od przodu czołowego punktu nieobciążonej poduszki siedzenia, mierzoną w każdym przypadku na środkowej pionowej płaszczyźnie miejsca siedzącego
This category includes vertical agreements for the purchase, sale or resale of new motor vehicles, vertical agreements for the purchase, sale or resale of spare parts for motor vehicles and vertical agreements for the provision of repair and maintenance services for such vehicles, where those agreements are concluded between non-competing undertakings, between certain competitors, or by certain associations of retailers or repairersKategoria ta obejmuje porozumienia wertykalne dotyczące zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży nowych pojazdów silnikowych, porozumienia wertykalne dotyczące zakupu, sprzedaży lub odsprzedaży części zamiennych do pojazdów silnikowych oraz porozumienia wertykalne dotyczące świadczenia usług naprawy i konserwacji takich pojazdów, w przypadku gdy takie porozumienia zawierają między sobą niekonkurujące przedsiębiorstwa, niektórzy konkurenci lub niektóre stowarzyszenia sprzedawców detalicznych lub warsztatów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4638 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 2,553 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.