Tłumaczenia na język polski:

  • linijka pionowa   
     
    A bar displayed along the left side of a document window. You can use the vertical ruler to adjust the top and bottom page margins and the row height in tables.

Przykładowe zdania z "vertical ruler", pamięć tłumaczeniowa

add example
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the left (West) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od lewej strony (Zachód) linijki
Turns & kruler; so the ruler is vertical, and the measurements are on the right (East) of the rulerObróć & kruler; linijka teraz jest ustawiona pionowo i pomiar rozpocznie się od prawej strony (Wschód) linijki
You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting ParagraphsMożna zauważyć dwie poziome strzałki (jedna skierowana w górę, druga w dół) na lewej stronie jasnej powierzchni poziomej linijki. Służą one wyrównywania marginesu aragrafu. Po więcej infomacji zajrzyj do rozdziału zatytułowanego Formatowanie paragrafów
Horizontal and Vertical Rulers-The rulers can be used to help you layout your document. For more information on rulers, see Using RulersPoziome i pionowe suwaki-Suwaki można użyć do odpowiedniego ułożenia dokumentu. Po więcej informacji o suwakach, zobacz Używanie suwaków
Along the top and left edges of the document area, are a horizontal and a vertical rulerWzdłuż górnej i lewej krawędzi dokumentu znajdują się linijki, pozioma i pionowa
author. - Mr President, the persecution of Nobel Prize Laureate Mrs Shirin Ebadi is only one example of many that are taking place in Iran currently, and such persecution should come as no surprise to us considering the blinkered vision of the anachronistically theocratic rulers of that country.autor. - Panie Przewodniczący! Prześladowanie laureatki Nagrody Nobla, pani Shirin Ebadi, to tylko jeden z wielu przykładów prześladowań mających obecnie miejsce w Iranie, które nie powinno nas dziwić, jeśli wziąć pod uwagę zaślepienie anachronicznie teokratycznych władców tego kraju.
They made me rulerZrobili mnie władczynią
Being a good rider isn' t enough for being a good rulerŻeby być dobrym władcą, nie wystarczy dobrze jeżdzić na koniu
In this context, there is a question that must be asked: how long will the rulers of this European Union continue to tighten the noose?Wobec tego musimy zadać pytanie: jak długo rządzący Unią Europejską będą jeszcze zaciskać pętlę?
Show page & rulersPokaż & linijki
I am ruler, not only of the Huns, but of the hundred nationsJestem przywódcą nie tylko dla Hunów, ale też setek innych nacji, jak sam powiedziałeś
(PL) Madam President, Iran, under the government of Mahmoud Ahmadinejad, is a cause of grave anxiety due to the nuclear ambitions of its rulers.Pani Przewodnicząca! Rządzony przez Mahmuda Ahmadineżada Iran wywołuje poważny niepokój ze względu na ambicje nuklearne jego władz.
As ruler it will be your job to create a world, where children like her do not have to go hungryTwoim zadaniem jako władcy będzie stworzyć świat, w którym dzieci takie jak ona nie będą musiały głodować
This method may be implemented using a ruler, with the grading determined on the basis of the prediction equationTa metoda może zostać zastosowana przy użyciu liniału, którego wartości są oszacowane za pomocą równania regresji
" I was the ruler of the world, but I couldn' t take it with me. "" Trzymałem w swojej prawicy cały świat, lecz nie mogę zabrać go ze sobą. "
They in fact authorise only the adoption of measures against a third country , which may include the rulers of such a country and the individuals and entities associated with them or controlled by them , directly or indirectly .Pozwalają one bowiem jedyn ie na przyjęcie środków skierowanych przeciwko państwu trzeciemu , mogących obejmować przywódców takiego państwa , jak również osoby fizyczne i podmioty powiązane z tymi przywódcami lub przez nich bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane .
THE RULER'S FALL - an effect of the ruler's fall of of fatal coincidences? A comparative analysis of W. Szakespeare's "Richard II" and R. Kapuściński's "Emperor".UPADEK WŁADCY - winą samego rządzącego czy efektem zrządzenia losu. Analiza porównawcza "Ryszarda II" W. Szekspira i "Cesarza" R. Kapuścińskiego.
It was then that rulers and opposition sat down to talks, and to reflect together on the solution to Poland's problems, both problems of an economic and social nature, and also the most important problems of our political system.Okrągłego Stołu w Polsce. Wtedy do rozmów zasiedli rządzący i opozycja, aby zastanowić się wspólnie nad rozwiązaniem polskich problemów, zarówno tych o charakterze ekonomiczny i społecznym, jak i tych najważniejszych - ustrojowych.
It is, however, important to sound a warning to the rulers of these countries so that they use the available funds for their intended purposes, and to ensure that they are not diverted to other types of activities, because poor governance in certain countries often leads to the worsening of problems in health systems.Istotne jest jednak wystosowanie do rządzących w tych krajach ostrzeżenia, że muszą wykorzystywać dostępne fundusze zgodnie z przeznaczeniem oraz zagwarantować, że będą przeznaczane na inne działania, bo niesprawne rządy w niektórych krajach często powodują pogorszenie problemów w systemach opieki zdrowotnej.
Yes, indeed, two-fold exploitation: internally by the country's military rulers - anyone doing business in Burma has to operate almost exclusively through the army - and externally by the People's Republic of China, which is engaged in an extreme form of exploitation of the natural and rich agricultural resources of this south-east Asian state.Tak, w rzeczy samej, podwójnej eksploatacji: wewnętrznie przez rządzących wojskowych - wszyscy prowadzący interesy w Birmie muszą działać prawie wyłącznie poprzez armię- zaś zewnętrznie przez Chińską Republikę Ludową, która jest zaangażowana w ekstremalne formy eksploatacji bogatych naturalnych zasobów rolniczych tego południowo-wschodniego państwa azjatyckiego.
The EU's military intervention in Chad, too, has primarily served to bolster the position of military ruler Idriss Déby, an old friend of France.Interwencja militarna w Czadzie miała także na celu przede wszystkim podtrzymanie pozycji władcy wojskowego, Idrissa Déby'ego, starego znajomego Francji.
Clicking with the & RMB; on the ruler will pop up a context menu, with the following entriesPo kliknięciu z prawym przyciskiem myszy na linijce pojawi się menu kontekstowe z pozycjami
How so?He' s become obsessed with uniting the galaxy under a single rulerZawładnęła nim chęć zjednoczenia galaktyki pod rządami jednego władcy
My father was the rightful ruler of OutworldMój ojciec był prawnym władcą Zaświatów
The rulers of the European Union, who wish to break up the nations of Europe, cannot in fact forgive the Serbs for having resisted the destruction of their state, and in particular the secession of Kosovo, the historic heart of Serbia.Rządzący Unią Europejską, którzy chcą rozbić narody Europy, nie mogą tak naprawdę wybaczyć Serbom, że opierali się oni zniszczeniu ich kraju, a szczególnie odłączeniu Kosowa, historycznego serca Serbii.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4723 zdań frazy vertical ruler.Znalezione w 3,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.