Tłumaczenia na język polski:

 • pęcherz   
  (Noun  )
   
  urinary bladder
   
  A hollow muscular balloon-shaped organ that stores urine until it is excreted from the body.
 • pęcherz moczowy   

Pozostałe znaczenia:

 
anat. anatomia pęcherz moczowy
 
(anatomy) An elastic, muscular sac situated in the pelvic cavity, into which urine from the kidneys is stored prior to disposal by urination. Urine enters the bladder via the ureters and exits via the urethra.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "urinary bladder", pamięć tłumaczeniowa

add example
Target organs for neoplastic changes were the kidneys, urinary bladder, urethra, preputial and clitoral gland, small intestine, parathyroid glands, adrenal glands and non-glandular stomachNarządami docelowymi dla zmian nowotworowych były nerki, pęcherz moczowy, cewka moczowa, gruczoł napletkowy i łechtaczkowy, jelito cienkie, przytarczyce, nadnercza oraz dno żołądka
For an administered activity of ‧ MBq, the typical radiation dose to the target organ, skeletal metastases, is ‧ Gy and the typical radiation doses to the critical organs are: normal bone surfaces ‧ Gy, red marrow ‧ Gy, urinary bladder wall ‧ Gy, kidneys ‧ Gy and ovaries ‧ GyDla podanej aktywności ‧ MBq typowa dawka promieniowania dla docelowego organu, przerzutów w kośćcu, wynosi ‧, ‧ Gy, a typowe dawki promieniowania dla organów krytycznych kształtują się następująco: niezmienione chorobowo powierzchnie kości ‧, ‧ Gy, czerwony szpik kostny ‧, ‧ Gy, ściana pęcherza moczowego ‧, ‧ Gy, nerki ‧, ‧ Gy i jajniki ‧, ‧ Gy
Hyperplasia of the urinary bladder was not seen in dogs or monkeys treated for up to ‧ monthsU psów i małp, którym podawano lek przez okres do ‧ miesięcy, nie obserwowano przerostu ściany pęcherza moczowego
The model of patient nurse care with Bricker urostomy due to urinary bladder cancerModel opieki nad pacjentem z wyłonioną urostomią metodą Brickera z powodu raka pęcherza moczowego
cystoscopy and transurethral resection as a significant method in the diagnosis and treatment of urinary bladder cancerCystoskopia elektroresekcja przezcewkowa jako znaczące metody w diagnostyce i leczeniu nowotworów pęcherza moczowego
The adhesion of harmful bacteria to the bladder wall is the main risk factor in the development of urinary tract infectionsPrzywieranie szkodliwych bakterii do ściany pęcherza moczowego jest głównym czynnikiem ryzyka w rozwoju zakażeń układu moczowego
Carcinogenesis, mutagenesis, impairment of fertility In male rats, a statistically significant increase in urinary bladder tumours (transitional cell papilloma and carcinoma) was found only in association with xanthine calculi in the high dose group, at approximately ‧ times human exposureKarcynogeneza, mutageneza, zaburzenie płodności U samców szczurów stwierdzono statystycznie znaczące zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego (brodawczak lub rak z komórek nabłonka przejściowego) jedynie z towarzyszącymi złogami ksantyny w grupie otrzymującej duże dawki, odpowiadające około ‧-krotności ekspozycji u ludzi
An increased incidence of hyperplasia (males and females) and tumours (males) of the urinary bladder epithelium was apparent in rats treated with pioglitazone for up to ‧ yearsU szczurów otrzymujących pioglitazon przez okres do ‧ lat obserwowano zwiększoną częstość występowania przerostu nabłonka pęcherza moczowego (u samców i samic) i nowotworów wywodzących się z nabłonka pęcherza moczowego (u samców
Malignant tumours occurred in the preputial gland of males and the clitoral gland of females of both species, and in rats in the thyroid gland of males and the liver, urinary bladder, lymph nodes and the subcutis of femalesNowotwory złośliwe występowały w gruczołach napletka u samców i w gruczołach łechtaczki u samic obu gatunków i w gruczole tarczowym u samców szczurów oraz w wątrobie, pęcherzu moczowym, węzłach chłonnych i w tkance podskórnej u samic
petechial and ecchymotic haemorrhages, especially in the lymph nodes, kidneys, spleen (which is enlarged and dark, particularly in the acute forms) and urinary bladder and ulcerations on the gall bladderkrwotoki wybroczynowe i siniakowe, szczególnie w węzłach chłonnych, nerkach, śledzionie (która jest powiększona i ciemna, szczególnie gdy wystąpią formy ostre) oraz pęcherzu moczowym, a także owrzodzenie pęcherzyka żółciowego
Chronic fatigue and disease acceptance in a group of patients suffering from urinary bladder cancerZmęczenie przewlekłe a akceptacja choroby w grupie pacjentów z nowotworem pęcherza moczowego
The values are calculated assuming urinary bladder emptying at ‧-hour intervals and appropriate thyroid blocking (Iodine-‧ is a known Auger electron emitterWartości obliczono przy założeniu, że opróżnianie pęcherza moczowego następowało co ‧, ‧ godziny oraz że zastosowano odpowiednie zablokowanie gruczołu tarczowego (wiadomo, że jod ‧ jest źródłem emisji elektronów Augera
Uncommon side effects (affecting less than ‧ in every ‧ patients) Fatigue, accidental injury, facial swelling, high blood pressure, diarrhoea, flatulence, inflammation of the mucous membrane of the mouth, increased liver enzymes, swelling, dizziness, sleep disturbance, drowsiness, abnormal thinking, runny nose (rhinitis), cough, shortness of breath, dry skin, itching, rash, sweating, visual disturbance including blurred vision, taste disturbance, urinary tract disorder or infection, impotence, discharge and itching in the vagina, bladder pain, inability to empty your bladderNiezbyt częste działania niepożądane (dotyczą mniej niż ‧ pacjenta na ‧) Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza
Dose-related proliferative changes in the urinary bladder were observed among female mice at ‧, ‧ and ‧ mg/kg/day, and among males at ‧ and ‧ mg/kg/dayZmiany proliferacyjne w pęcherzu moczowym zależne od dawki obserwowano u samic myszy po dawkach ‧, ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę i u samców myszy po dawkach ‧ i ‧ mg/kg mc./dobę
Diagnostic imaging of the urinary bladderDiagnostyka obrazowa pęcherza moczowego
Radical removal of the urinary bladder in the surgical nursingaspect.Radykalne usunięcie pęcherza moczowego w aspekcie pielęgniarstwa operacyjnego.
Uncommon side effects (affecting less than ‧ in every ‧ patients) Fatigue, accidental injury, facial swelling, high blood pressure, diarrhoea, flatulence, inflammation of the mucous membrane of the mouth, increased liver enzymes, swelling, dizziness, sleep disturbance, drowsiness, abnormal thinking, runny nose (rhinitis), cough, shortness of breath, dry skin, itching, rash, sweating, visual disturbance including blurred vision, taste disturbance, urinary tract disorder or infection, impotence, discharge and itching in the vagina, bladder pain, inability to empty your bladderNiezbyt częste działania niepożądane (dotyczą mniej niż ‧ pacjenta na ‧) Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiekszenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza
A statistically significant increase in urinary bladder tumours was observed in female mice given brinzolamide ‧ mg/kg/day (‧ times the recommended human ophthalmic dose), orally, for ‧ monthsU samic myszy otrzymujących doustnie przez ‧ miesiące brynzolamid w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (‧ razy większej od zalecanej dawki stosowanej u ludzi w okulistyce), obserwowano statystycznie istotne zwiększenie częstości występowania nowotworów pęcherza moczowego
Emselex should be administered with caution to patients with autonomic neuropathy, hiatus hernia, clinically significant bladder outflow obstruction, risk for urinary retention, severe constipation or gastrointestinal obstructive disorders, such as pyloric stenosisNależy zachować ostrożność stosując Emselex u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, przepukliną rozworu przełykowego, klinicznie istotnym zatkaniem odpływu pęcherza, ryzykiem zatrzymania moczu, ciężkim zaparciem lub zaburzeniem żołądkowo-jelitowym powodującym niedrożność, takim jak zwężenie odźwiernika
Nursing care model of the patient after radical removal of the urinary bladderModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po radykalnym usunięciu pęcherza moczowego
renal impairment renal failure, renal failure acute, oliguria, renal tubular necrosis, nephropathy toxic, urinary abnormalities, bladder and urethral symptomszaburzenie czynności nerek niewydolność nerek, ostra niewydolność nerek, skąpomocz, martwica kanalików nerkowych, toksyczna nefropatia, nieprawidłowe wyniki badania moczu, zaburzenia pęcherza i cewki moczowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1128 zdań frazy urinary bladder.Znalezione w 1,686 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.