Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
sound made by birds
 
To post a message the microblogging website Twitter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
Email, text, Facebook, Bebo, Twitter, radar dish- whatever you' ve gotMaile, smsy, Facebook, nasza- klasa, Twitter, radary- wszędzie
Twitter as a tool of communication, image building and political positions in contemporary polish policy. Analysis of selected examples.Twitter jako narzędzie komunikacji, budowania wizerunku oraz pozycji politycznej we współczesnej polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
The ladies at court will be all a- twitterA damy orzekną, że jestem wspaniały
[ Birds Twittering ]- So beautifulTakie piękne
If I voluntarily post details of when and where I am travelling on Twitter, then I do not mind such information being used in ensuring day-to-day air traffic security.Gdybym dobrowolnie zamieściła w serwisie Twitter informacje o tym, gdzie i kiedy podróżuję, nie miałabym nic przeciwko wykorzystaniu ich do zapewnienia zwykłego bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
I texted, i checked her twitter pageWracaj do pracy
- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.- Przydzieliłem pani in't Veld nieco dodatkowego czasu, ponieważ ma 400 czytelników na Twitterze.
There was an outburst of angry twittering in which the names of Du Maurier, Priestley, and somebody called Layman were flung to and fro. Martins sat gloomily back and saw again the snow, the stretcher, the desperate face of Frau Koch.To wywołało wybuch rozgniewanego świergotu, wśród którego ze wszystkich stron padały nazwiska du Maurier, Priestleya i jakiegoś Laymana. Martins siedział ponury i znów widział śnieg, nosze, zrozpaczoną twarz Frau Koch.
Twitter as a communication tool in the field of Polish politics. The analysis of the chosen examplesTwitter jako narzędzie komunikacji w polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
Role of social media in Israel-Palestine conflict between 2008 and 2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogs)Rola mediów społecznych w konflikcie izraelsko-palestyńskim w latach 2008-2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogi)
There is also the fact that this type of network is easily used for spreading viruses, such as the virus that affected Twitter on the weekend of ‧/‧ April ‧, which automatically posted more than ‧ messages, damaging an unknown number of user accountsPonadto faktem jest, że ten rodzaj sieci może być łatwo wykorzystywany do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych, jak w przypadku Twittera podczas weekendu ‧-‧ kwietnia ‧ r., który automatycznie wygenerował ponad ‧ tys. wiadomości, zagrażając nieokreślonej liczbie kont
The campaign used tools such as Facebook , Twitter and YouTube to attract voters , in particular among the young .Aby przyciągnąć wyborców , szczególnie młodych , w kampanii wykorzystano takie narzędzia , jak Facebook , Twitter i YouTube .
The growing signicance of social networking tools ( e.g. facebook , twitter , delicious etc ) are rapidly changing the way people communicate in rural areas today .Rosnące znaczenie serwisów społecznościowych ( tj. facebook , twitter , delicious , etc . ) gwałtownie zmienia w dzisiejszych czas ach sposób komunikacji międzyludzkiej na obszarach wiejskich .
Configure Twitter AppletKonfiguruj aplet Powiadamiacz
I am quite amazed that somebody like Mr Chávez can possibly say things like 'Twitter is a terrorist system'.Mocno zadziwia mnie, że ktoś taki jak pan Chávez może mówić takie rzeczy, jak: "Twitter to system terrorystyczny”.
I am sorry, but anyone in this day and age who describes Twitter as a terrorist system is living in another world, back in the stone age.Przykro mi, ale każdy, kto żyje we współczesnych czasach i kto określa Twittera mianem systemu terrorystycznego, żyje w innym świecie, w epoce kamiennej.
I am actually shocked by the response from the Council, stating that the company Twitter is located in the territory of the United States and therefore the measures and legal framework applied there has nothing to do with us.Naprawdę jestem zszokowany odpowiedzią Rady, która twierdzi, że w związku z tym, że firma Twitter mieści się w Stanach Zjednoczonych, zastosowane środki i ramy prawne nie mają z nami nic wspólnego. Uważam, że to błąd.
Mouth open, vocal chords a- twitterPogadamy o tym później
[ Male Chorus ]* When a bird loves a bird he can twitter ** Kiedy ptak kocha ptaka, może zaćwierkać *
Although Facebook, the Internet and Twitter are the modern means of driving a revolution, they do not replace the democratic structures and the rule of law that need to be in place behind the scenes for a revolution to be able to make the transition into a democratic system.Chociaż Facebook, Internet i Twitter to nowoczesne sposoby prowadzenia rewolucji, to nie zastąpią struktur demokratycznych i rządów prawa, które powinny istnieć za kulisami, by rewolucja mogła spowodować przejście do systemu demokratycznego.
First of all, what do we do in the meantime when it is now public knowledge that the US has issued a number of subpoenas directed at social networks and internet service providers like Yahoo, Twitter and Google?Po pierwsze, co robimy w czasie, kiedy już publicznie wiadomo, że Stany Zjednoczone wydały pewną liczbę wezwań do sądu skierowanych do serwisów społecznościowych takich jak Yahoo, Twitter i Google?
Twitter as a Source of Journalistic InformationTwitter jako źródło informacji dziennikarskiej.
I am a recent participant in the 'Twitter' site and I have to say that I am more than surprised and impressed at how much information is on that site from the European Union.Od niedawna jestem zarejestrowany w witrynie "Twitter” i muszę powiedzieć, że jestem więcej niż zaskoczony i pod wrażeniem tego, jak wiele można znaleźć w tej witrynie informacji pochodzących z Unii Europejskiej.
This is also proven by the fact that the American court upheld Twitter's request to inform its clients about the court ruling.Jest to potwierdzone także tym, że amerykański sąd przychylił się do wniosku Twittera o poinformowanie jego klientów o orzeczeniu sądowym.
Yet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,273 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.