Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
sound made by birds
 
To post a message the microblogging website Twitter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
Email, text, Facebook, Bebo, Twitter, radar dish- whatever you' ve gotMaile, smsy, Facebook, nasza- klasa, Twitter, radary- wszędzie
If I voluntarily post details of when and where I am travelling on Twitter, then I do not mind such information being used in ensuring day-to-day air traffic security.Gdybym dobrowolnie zamieściła w serwisie Twitter informacje o tym, gdzie i kiedy podróżuję, nie miałabym nic przeciwko wykorzystaniu ich do zapewnienia zwykłego bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
whereas the two bloggers had used online networking tools, including YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate information about the political situation in Azerbaijan, criticising the country's government; whereas, on ‧ November ‧, Baku's Sabail regional court sentenced Emin Milli to two-and-a-half years' and Adnan Hajizade to two years' imprisonment on charges of hooliganism and inflicting minor bodily harmmając na uwadze, że dwóch blogerów wykorzystało narzędzia sieciowe online, takie jak YouTube, Facebook i Twitter w celu rozpowszechnienia informacji o sytuacji politycznej w Azerbejdżanie krytykujących rząd tego kraju; mając na uwadze, że ‧ listopada ‧ r. sąd rejonowy w Baku skazał Emina Milliego na dwa i pół roku więzienia, a Adnana Hajizadego na dwa lata pod zarzutem chuligaństwa i spowodowania lekkich obrażeń ciała
That means that anybody based in the European Union - EU citizens - no longer have any legal protection, because Twitter is US-based.Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej - obywatel UE - nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
There is also the fact that this type of network is easily used for spreading viruses, such as the virus that affected Twitter on the weekend of ‧/‧ April ‧, which automatically posted more than ‧ messages, damaging an unknown number of user accountsPonadto faktem jest, że ten rodzaj sieci może być łatwo wykorzystywany do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych, jak w przypadku Twittera podczas weekendu ‧-‧ kwietnia ‧ r., który automatycznie wygenerował ponad ‧ tys. wiadomości, zagrażając nieokreślonej liczbie kont
Automated Text Categorization of Twitter PostsKategoryzacja wypowiedzi polskich użytkowników serwisu Twitter
First of all, what do we do in the meantime when it is now public knowledge that the US has issued a number of subpoenas directed at social networks and internet service providers like Yahoo, Twitter and Google?Po pierwsze, co robimy w czasie, kiedy już publicznie wiadomo, że Stany Zjednoczone wydały pewną liczbę wezwań do sądu skierowanych do serwisów społecznościowych takich jak Yahoo, Twitter i Google?
They did indeed use new media like Facebook and Twitter for their youth organisation's work, but the fact is that we do not even know why they are imprisoned as evidence to defend their case has not been admitted in the trial, and the trial did not meet international standards - and, indeed, looks fabricated.Rzeczywiście posłużyli się oni w działalności swojej organizacji młodzieżowej nowymi mediami, takimi jak Facebook i Twitter, ale w istocie nawet nie wiedzą, za co zostali uwięzieni, ponieważ podczas procesu nie dopuszczono dowodów na ich obronę, a proces nie spełniał norm międzynarodowych - i faktycznie wygląda na sfabrykowany.
Don' t tell me.You need a little help with your Twittering?Jakiś problem z Twitterem?
The way in which this explosive information is handled in the land of unlimited opportunity and liberty and the fact that Twitter was compelled to reveal personal data is worse than ominous.Sposób, w jaki traktuje się tę kontrowersyjną informację w kraju nieograniczonych możliwości i wolności oraz to, że Twitter został zmuszony do ujawnienia danych osobowych są bardzo podejrzane.
Twitter Data EngineSilnik danych TwitterName
Linguistic Analysis of Messages Posted by President Barack Obama on TwitterAnaliza lingwistyczna komunikatów Prezydenta Baracka Obamy na Twitterze
Yet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
We must remember that this issue does not stop at sites like Twitter, but can apply in cases of national jurisdiction.Musimy pamiętać, że ta sprawa nie kończy się na serwisach takich jak Twitter, ale może dotyczyć przypadków krajowej jurysdykcji.
Configure Twitter AppletKonfiguruj aplet Powiadamiacz
The campaign used tools such as Facebook , Twitter and YouTube to attract voters , in particular among the young .Aby przyciągnąć wyborców , szczególnie młodych , w kampanii wykorzystano takie narzędzia , jak Facebook , Twitter i YouTube .
Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does 'consent' really mean?Pani Komisarz! Powiedziała Pani, że jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wyraża zgodę, ale co tak naprawdę znaczy "zgoda”?
The growing signicance of social networking tools ( e.g. facebook , twitter , delicious etc ) are rapidly changing the way people communicate in rural areas today .Rosnące znaczenie serwisów społecznościowych ( tj. facebook , twitter , delicious , etc . ) gwałtownie zmienia w dzisiejszych czas ach sposób komunikacji międzyludzkiej na obszarach wiejskich .
Finally, I would like to stress that the Twitter case is completely different from the PNR or TFTP cases.Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na to, że przypadek Twittera jest zupełnie inny niż sprawy PNR i TFTP.
Twitter as a Source of Journalistic InformationTwitter jako źródło informacji dziennikarskiej.
[ Birds Twittering ]- So beautifulTakie piękne
- I gave Ms in't Veld a little bit of extra time because she has 400 followers on Twitter.- Przydzieliłem pani in't Veld nieco dodatkowego czasu, ponieważ ma 400 czytelników na Twitterze.
Role of social media in Israel-Palestine conflict between 2008 and 2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogs)Rola mediów społecznych w konflikcie izraelsko-palestyńskim w latach 2008-2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogi)
The Japanese version of the Twitter Internet service and its language properties.Japońska odmiana internetowego serwisu społecznościowego Twitter i jej charakterystyka językowa.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.