Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
sound made by birds
 
To post a message the microblogging website Twitter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
The way in which this explosive information is handled in the land of unlimited opportunity and liberty and the fact that Twitter was compelled to reveal personal data is worse than ominous.Sposób, w jaki traktuje się tę kontrowersyjną informację w kraju nieograniczonych możliwości i wolności oraz to, że Twitter został zmuszony do ujawnienia danych osobowych są bardzo podejrzane.
Configure Twitter AppletKonfiguruj aplet Powiadamiacz
This is also proven by the fact that the American court upheld Twitter's request to inform its clients about the court ruling.Jest to potwierdzone także tym, że amerykański sąd przychylił się do wniosku Twittera o poinformowanie jego klientów o orzeczeniu sądowym.
I am actually shocked by the response from the Council, stating that the company Twitter is located in the territory of the United States and therefore the measures and legal framework applied there has nothing to do with us.Naprawdę jestem zszokowany odpowiedzią Rady, która twierdzi, że w związku z tym, że firma Twitter mieści się w Stanach Zjednoczonych, zastosowane środki i ramy prawne nie mają z nami nic wspólnego. Uważam, że to błąd.
whereas the two bloggers had used online networking tools, including YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate information about the political situation in Azerbaijan, criticising the country's government; whereas, on ‧ November ‧, Baku's Sabail regional court sentenced Emin Milli to two-and-a-half years' and Adnan Hajizade to two years' imprisonment on charges of hooliganism and inflicting minor bodily harmmając na uwadze, że dwóch blogerów wykorzystało narzędzia sieciowe online, takie jak YouTube, Facebook i Twitter w celu rozpowszechnienia informacji o sytuacji politycznej w Azerbejdżanie krytykujących rząd tego kraju; mając na uwadze, że ‧ listopada ‧ r. sąd rejonowy w Baku skazał Emina Milliego na dwa i pół roku więzienia, a Adnana Hajizadego na dwa lata pod zarzutem chuligaństwa i spowodowania lekkich obrażeń ciała
If I voluntarily post details of when and where I am travelling on Twitter, then I do not mind such information being used in ensuring day-to-day air traffic security.Gdybym dobrowolnie zamieściła w serwisie Twitter informacje o tym, gdzie i kiedy podróżuję, nie miałabym nic przeciwko wykorzystaniu ich do zapewnienia zwykłego bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
Twittering That' s twisting someone' s nipple in a bad wayTwittering to wykręcanie czyjegoś sutka w bolesny sposób
Twitter as a Source of Journalistic InformationTwitter jako źródło informacji dziennikarskiej.
I am a recent participant in the 'Twitter' site and I have to say that I am more than surprised and impressed at how much information is on that site from the European Union.Od niedawna jestem zarejestrowany w witrynie "Twitter” i muszę powiedzieć, że jestem więcej niż zaskoczony i pod wrażeniem tego, jak wiele można znaleźć w tej witrynie informacji pochodzących z Unii Europejskiej.
Commissioner, you say that once someone has used Twitter they have given consent, but what does 'consent' really mean?Pani Komisarz! Powiedziała Pani, że jeśli ktoś korzysta z Twittera, to wyraża zgodę, ale co tak naprawdę znaczy "zgoda”?
Yet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
Twitter MicrobloggingTwitter MicrobloggingComment
Facebook, Twitter and YouTube are the strongest weapons for those who are humiliated and outraged, the numbers of whom in Iran are very large.Facebook, Twitter oraz YouTube to najgroźniejsza broń w rękach tych, którzy są poniżani i oburzeni, a tych jest w Iranie bardzo wielu.
First of all, what do we do in the meantime when it is now public knowledge that the US has issued a number of subpoenas directed at social networks and internet service providers like Yahoo, Twitter and Google?Po pierwsze, co robimy w czasie, kiedy już publicznie wiadomo, że Stany Zjednoczone wydały pewną liczbę wezwań do sądu skierowanych do serwisów społecznościowych takich jak Yahoo, Twitter i Google?
Twitter as a communication tool in the field of Polish politics. The analysis of the chosen examplesTwitter jako narzędzie komunikacji w polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
Furthermore, as these personal data are sought from Twitter by the US authorities in the context of criminal investigations, the EU's data protection legislation is not applicable.Ponadto przepisy UE dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania, ponieważ władze amerykańskie poszukują danych osobowych na portalu Twitter w związku z dochodzeniami karnymi.
Although Facebook, the Internet and Twitter are the modern means of driving a revolution, they do not replace the democratic structures and the rule of law that need to be in place behind the scenes for a revolution to be able to make the transition into a democratic system.Chociaż Facebook, Internet i Twitter to nowoczesne sposoby prowadzenia rewolucji, to nie zastąpią struktur demokratycznych i rządów prawa, które powinny istnieć za kulisami, by rewolucja mogła spowodować przejście do systemu demokratycznego.
Internet usage in the last three months for private purposes for participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contribution to e.g. facebook, twitterkorzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności np. na stronach serwisów facebook, twitter
Don' t tell me.You need a little help with your Twittering?Jakiś problem z Twitterem?
Automated Text Categorization of Twitter PostsKategoryzacja wypowiedzi polskich użytkowników serwisu Twitter
The Japanese version of the Twitter Internet service and its language properties.Japońska odmiana internetowego serwisu społecznościowego Twitter i jej charakterystyka językowa.
There have been court proceedings in the United States where Twitter was able to defend its own position.W Stanach Zjednoczonych miały już miejsce postępowania sądowe, w których Twitterowi udało się obronić swoje stanowisko.
I am a user of Twitter and text messaging, I have to confess, but in Europe, thankfully, we consider free expression a fundamental and universal right, including on the Internet.Muszę wyznać, że korzystam z Twittera i wiadomości tekstowych, ale na całe szczęście my w Europie uważamy swobodę wypowiedzi za podstawowe i powszechne prawo - także w Internecie.
That means that anybody based in the European Union - EU citizens - no longer have any legal protection, because Twitter is US-based.Oznacza to, że żadna osoba w Unii Europejskiej - obywatel UE - nie podlega ochronie prawnej, ponieważ Twitter znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
Facebook, Twitter, YouTube - realising the potential of social networks as initiators of social and political movements.Facebook, Twitter, YouTube – wykorzystanie potencjału social media jako inicjatorów wydarzeń społecznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy twitter.Znalezione w 0,589 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.