Tłumaczenia na język polski:

 • świergotać   
   
  o ptakach śpiewać
 • bełkotać   
 • nucić   
 • zaświergotać   
 • ćwierkanie   
 • ćwierkać   
 • świergot   
 • świergotanie   

Pozostałe znaczenia:

 
trajkotać, mówić szybko
 
szczebiotać
 
świergotać
 
świergot
 
trajkotanie
 
szczebiot
 
(intransitive) (of a person) To talk in an excited or nervous manner.
 
(neologism, Internet) To use the microblogging service Twitter.
 
(intransitive) To utter a succession of bird's chirps.
 
The sound of a succession of chirps as uttered by birds.
 
sound made by birds
 
To post a message the microblogging website Twitter.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "twitter", pamięć tłumaczeniowa

add example
Yet the fact that Chávez considers Twitter and text messaging as acts of terrorism shows us that he considers people and the free flow of their ideas and opposition as his enemy.Samo to, że Chávez uważa Twitter i wysyłanie wiadomości tekstowych za terroryzm, pokazuje nam, że uważa ludzi, wolny przepływ ich poglądów oraz opozycję za swoich wrogów.
Twitter MicrobloggingTwitter MicrobloggingComment
Internet usage in the last three months for private purposes for participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contribution to e.g. facebook, twitterkorzystanie z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do uczestnictwa w serwisach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, zamieszczanie wiadomości lub inny rodzaj aktywności np. na stronach serwisów facebook, twitter
Facebook, Twitter, YouTube - realising the potential of social networks as initiators of social and political movements.Facebook, Twitter, YouTube – wykorzystanie potencjału social media jako inicjatorów wydarzeń społecznych
This is also proven by the fact that the American court upheld Twitter's request to inform its clients about the court ruling.Jest to potwierdzone także tym, że amerykański sąd przychylił się do wniosku Twittera o poinformowanie jego klientów o orzeczeniu sądowym.
I hear not so with " sms twitter crowdWole tak nie sms
Twitter as a communication tool in the field of Polish politics. The analysis of the chosen examplesTwitter jako narzędzie komunikacji w polskiej polityce. Analiza wybranych przykładów
First of all, what do we do in the meantime when it is now public knowledge that the US has issued a number of subpoenas directed at social networks and internet service providers like Yahoo, Twitter and Google?Po pierwsze, co robimy w czasie, kiedy już publicznie wiadomo, że Stany Zjednoczone wydały pewną liczbę wezwań do sądu skierowanych do serwisów społecznościowych takich jak Yahoo, Twitter i Google?
Automated Text Categorization of Twitter PostsKategoryzacja wypowiedzi polskich użytkowników serwisu Twitter
The Use of Twitter by Barack Obama during the presidential campaign in 2012.Wykorzystanie Twittera przez Baracka Obamę podczas kampanii prezydenckiej 2012 roku
Configure Twitter AppletKonfiguruj aplet Powiadamiacz
I am quite amazed that somebody like Mr Chávez can possibly say things like 'Twitter is a terrorist system'.Mocno zadziwia mnie, że ktoś taki jak pan Chávez może mówić takie rzeczy, jak: "Twitter to system terrorystyczny”.
Washington' s all a- twitter by allegations from a left wing journalist... that the son of a top Turaqi political leader... and his pop star bride are involved... in a pornographic video of their own wedding night.Expo Turaqistancały a świergot Waszyngtonu około zarzuty od dziennikarza... że syn szczytu Turaqi polityczny lider... i jego gwiazda puknięcia panna młoda jest włączone... w pornograficznym wideo z ich własny ślub noc. wystawa Turaqistan
Twitter Data EngineSilnik danych TwitterName
As one who frequently uses the Internet, writes blogs and is active on Facebook and Twitter, I know that there are quite a few problems here.Jako osoba często korzystająca z Internetu, pisząca blogi i aktywna na portalach Facebook i Twitter, wiem, że istnieje tu całkiem sporo problemów.
Furthermore he has described using Twitter and the Internet to pass on anti-government information as terrorist activities.Co więcej, nazwał on wykorzystywanie Twittera i Internetu do przekazywania antyrządowych informacji działalnością terrorystyczną.
The way in which this explosive information is handled in the land of unlimited opportunity and liberty and the fact that Twitter was compelled to reveal personal data is worse than ominous.Sposób, w jaki traktuje się tę kontrowersyjną informację w kraju nieograniczonych możliwości i wolności oraz to, że Twitter został zmuszony do ujawnienia danych osobowych są bardzo podejrzane.
Role of social media in Israel-Palestine conflict between 2008 and 2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogs)Rola mediów społecznych w konflikcie izraelsko-palestyńskim w latach 2008-2012 (Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Tumblr, blogi)
Furthermore, as these personal data are sought from Twitter by the US authorities in the context of criminal investigations, the EU's data protection legislation is not applicable.Ponadto przepisy UE dotyczące ochrony danych nie mają zastosowania, ponieważ władze amerykańskie poszukują danych osobowych na portalu Twitter w związku z dochodzeniami karnymi.
[ Male Chorus ]* When a bird loves a bird he can twitter ** Kiedy ptak kocha ptaka, może zaćwierkać *
Linguistic Analysis of Messages Posted by President Barack Obama on TwitterAnaliza lingwistyczna komunikatów Prezydenta Baracka Obamy na Twitterze
There have been court proceedings in the United States where Twitter was able to defend its own position.W Stanach Zjednoczonych miały już miejsce postępowania sądowe, w których Twitterowi udało się obronić swoje stanowisko.
whereas the two bloggers had used online networking tools, including YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate information about the political situation in Azerbaijan, criticising the country's government; whereas, on ‧ November ‧, Baku's Sabail regional court sentenced Emin Milli to two-and-a-half years' and Adnan Hajizade to two years' imprisonment on charges of hooliganism and inflicting minor bodily harmmając na uwadze, że dwóch blogerów wykorzystało narzędzia sieciowe online, takie jak YouTube, Facebook i Twitter w celu rozpowszechnienia informacji o sytuacji politycznej w Azerbejdżanie krytykujących rząd tego kraju; mając na uwadze, że ‧ listopada ‧ r. sąd rejonowy w Baku skazał Emina Milliego na dwa i pół roku więzienia, a Adnana Hajizadego na dwa lata pod zarzutem chuligaństwa i spowodowania lekkich obrażeń ciała
When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.Kiedy obywatele europejscy korzystają z Twittera, wyrażają zgodę na jego politykę prywatności.
I texted, i checked her twitter pageWracaj do pracy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy twitter.Znalezione w 1,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.