Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
turn up (one’s face or a card)
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
reposition
 
turn up (one’s face)
 
to appear unexpectedly
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
Adding complementary feed, consisting mainly of cereals and cereal products, to the whey enables the pigs’ nutritional needs to be met: the complementary feed is made up of at least ‧ % of cereals and miller’s offals, which in turn must consist of at least ‧ % of cereals, and plant proteins with well-balanced amino acidsPasza uzupełniająca serwatkę umożliwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych trzody chlewnej, ponieważ zawiera znaczną ilość zbóż i ich produktów pochodnych: pasza uzupełniająca zawiera zatem co najmniej ‧ % zbóż i odpadów młynarskich – w tym co najmniej ‧ % zbóż – oraz białka roślinne o zrównoważonej zawartości aminokwasów
They say he' s gonna turn upMyślą, że ich samolot dostał.Mówią, że się znajdzie
We' re not going to bother consenting adults who like to dress up in leather Boy Scout uniforms and smash each other in the head with ballpeen hammers while they take turns blowing their catNie będziemy zadręczać dorosłych którzy lubią się ubierać w skóry, harcerskie mundurki i bić się nawzajem młotkami do mięsa podczas zmiany przy obciąganiu kotu
I think it' s a fair assumption that if a person is dead, they don' t turn upMożna chyba przypuszczać, że skoro ktoś nie żyje to nie jeździ autobusem
I was investigating the first two murders before she turned up as the third victimProwadziłem śledztwo w sprawie pierwszych dwóch morderstw, za nim ona skończyła jako trzecia
Cities in Member States shall be designated as European Capital of Culture, in turn, as set out on the list contained in Annex I. Up until ‧ inclusive, the designation shall apply to one city of the Member State appearing on the listMiasta Państw Członkowskich wyznacza się na Europejską Stolicę Kultury według kolejności określonej w wykazie zawartym w załączniku I. Do ‧ r. włącznie wyznacza się jedno miasto Państwa Członkowskiego wymienionego w wykazie
Where the subsystem meets the requirements of the TSI, the notified body must then, based on the type examination and the approval and surveillance of the quality management system(s), draw up the certificate of conformity intended for the contracting entity, who shall in turn draw up the EC declaration of verification intended for the supervisory authority in the Member State within which the subsystem is located and/or operatesJeżeli podsystem spełnia wymagania specyfikacji TSI, jednostka notyfikowana musi następnie, w oparciu o badanie typu oraz zatwierdzenie systemów zarządzania jakością i nadzór nad nimi, sporządzić świadectwo zgodności, przeznaczone dla podmiotu zamawiającego, który z kolei sporządza deklarację weryfikacji WE przeznaczoną dla organu nadzorczego państwa członkowskiego, w którym dany podsystem się znajduje i/lub funkcjonuje
Turning now to your report on the 'Lamfalussy follow-up and future structure of supervision', I would like to congratulate the Economic and Monetary Affairs Committee - in particular Mrs van den Burg and Mr Dăianu - for their excellent work in producing such a thought-provoking and wide-ranging report.Odnosząc się do państwa sprawozdania zatytułowanego "Działania następcze w związku z metodą Lamfalussy'ego - przyszła struktura nadzoru”, chciałbym pogratulować Komisji Gospodarczej i Monetarnej - w szczególności pani poseł van den Burg i panu posłowi Dăianu - za ich doskonałą pracę, której owocem było tak bardzo prowokujące do myślenia i kompleksowe sprawozdanie.
In turn the European Council has always made it understood in the conclusions of its meetings that it is of strategic importance for the European Union to keep up a global, comprehensive and detailed dialogue with Africa as a whole.Rada Europejska zawsze dawała do zrozumienia we wnioskach ze swych spotkań, że globalny, całościowy i szczegółowy dialog z Afryką ma znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.
Turn the radio up, turn it upZgłośnij radio, zgłośnij je
Turn that upZrób głośniej!
You can turn or you can hit me.It' s up to youUnik albo zderzenie
I have been following with concern the flare-up of tensions in Transylvania, where the small communities are turning inwards as a result of tension, harassment or fear, shutting out the communities living together with them.Z niepokojem śledzę wybuch napięć w Transylwanii, gdzie małe społeczności izolują się wskutek niepokojów, prześladowania czy strachu, odcinając się od współistniejących z nimi społeczności.
This turns on its head the approach that has been taken up to now where the contracting partners define the areas that they actively want to open.Jest to kompletne odwrócenie podejścia dotychczas stosowanego, w którym umawiający się partnerzy określają obszary, które zamierzają otworzyć w sposób aktywny.
She then turned to the black man sitting next to the South African lady and said, 'Sir, if you would like to get your things, I have a seat ready for you in first class up at the front.'Następnie zwróciła się do czarnego mężczyzny siedzącego koło pasażerki z RPA i powiedziała: "Gdyby był pan uprzejmy wziąć swoje rzeczy, czeka na pana fotel w pierwszej klasie w przedniej części kabiny”.
The translation service of the Court is made up of a Directorate-General divided into language units , which , in turn , are assisted by four units responsible for cross-unit tasks .Służby tłumaczeniowe Trybunału skupione są w Dyrekcji Generalnej Tłumaczeń , podzielonej na wydziały językowe , wspierane przez cztery jednostki organizacyjne odpowiedzialne za zadania o charakterze przekrojowym .
Our job is to turn up the heat.Naszym zadaniem jest więc podwyższyć temperaturę.
The monkfish can wait, for days if necessary, until the right sized meal turns upŻabnica może czekać, i dnie jeśli to konieczne, aż posiłek właściwych rozmiarów pojawi się
The gun was bought in Texas.Stolen Texas driver' s license, his ID, fake, the gun turns up in New York, a year laterRabuś urodził się w Teksasie, stamtąd pochodzi skradzione prawo jazdy
For my sake, tomorrow, please, turn up looking like the picture on your passportMiej litość, jutro, proszę, wyglądaj jak na zdjęciu w paszporcie
Believes, as the Commission does, that to revitalise the Lisbon Strategy it is essential to address the failure of living up to the goals set in March ‧ and to make the Lisbon Strategy a central part of national as well as European debate; believes that this in turn depends uponpodobnie jak Komisja wierzy, że sprawą kluczową dla odnowienia Strategii Lizbońskiej jest zajęcie się nieosiągniętymi dotychczas celami wyznaczonymi w marcu ‧ r. i uczynienie ze Strategii Lizbońskiej centralnego elementu debaty zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim; wierzy, że zależy to od
Now, turn around, with your hands upOdwróć się z rękami do góry
These emerging industrial countries will in turn have to open up their markets to our companies, in respect of services too, and in the interests of reciprocity I urge the Commission, in its negotiations, to bring pressure to bear accordingly on these countries in particular.Te uprzemysłowione kraje wschodzące będą z kolei musiały otworzyć swoje rynki dla naszych firm, także w odniesieniu do usług, i ze względu na zasadę wzajemności zachęcam Komisję, aby w prowadzonych negocjacjach wywierała w tej sprawie odpowiednią presję w szczególności na te właśnie kraje.
Not one of Blanche' s paintings has ever turned up, for instanceJak wiele rzeczy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 154012 zdań frazy turn up.Znalezione w 27,968 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.