Tłumaczenia na język polski:

  • pojawiać się   
     
    stawać się widocznym, jawnym
  • pojawić się   

Pozostałe znaczenia:

 
zjawiać się, odnaleźć się, pojawić się, nadarzyć się
 
turn up (one’s face or a card)
 
(transitive, nautical) To belay or make fast a line on a cleat or pin.
 
(transitive) To reposition by rotating, flipping, etc. upwards.
 
roll up (e.g. sleeves)
 
(intransitive) To show up; to appear suddenly or unexpectedly.
 
turn up (one’s face)
 
reposition
 
to appear unexpectedly
 
(transitive) To increase the amount of something by means of a control, such as the volume, heat, or light.
 
increase volume etc.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "turn up", pamięć tłumaczeniowa

add example
Where rows of seats have different heights, starting from the rear, the plane shall be turned up or down forming a vertical step passing through the R point of the row of seats immediately in frontJeśli rzędy siedzeń mają różną wysokość, poczynając od siedzeń tylnych, płaszczyzna zostanie obrócona do góry lub na dół tworząc pionowy stopień przechodzący przez punkt R rzędu siedzeń najbardziej wysuniętych do przodu
Well, as things turned out...... I needn' t have got so worked up after allWszystko się zmieniło...... nie musiałem ale podjąłem pracę
You got me turning up and turning down- Okay, I give updostałeś mnie ukazujący się i odwijający się- OK, zaniecham
Mayb e h e Just n e v e r imagin e d that I' d turn up with Sir Lai XiMoże nie wyobrażał sobie, że pojawię się z panem Lai Xi
I recall a hearing organised by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, when the Executive Director of Frontex did not consider it necessary to turn up.Przypominam sobie przesłuchanie w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, na którym dyrektor wykonawczy agencji nie uznał za konieczne się pojawić.
I was investigating the first two murders before she turned up as the third victimProwadziłem śledztwo w sprawie pierwszych dwóch morderstw, za nim ona skończyła jako trzecia
I might turn upMoże się pojawię
When the first diamond turns up, within hours you' il get the restKiedy pojawi się pierwszy diament, w godzinę będziemy mieć resztę
The IND/DEM Group was invited, it appointed a rapporteur 18 months ago, it did not turn up to any meetings in committee or to any hearings, and it did not turn up to any trialogues.Grupa IND/DEM została zaproszona, mianowała sprawozdawcę 18 miesięcy temu, który nie stawił się na żadnym posiedzeniu komisji, żadnym przesłuchaniu ani na spotkaniu w ramach trójstronnego dialogu.
To show the finality of his decision Castle turned away and looked out of the window into a narrow ditch of a street between walls of concrete of which he couldn’t see the top through the snow which poured down into the ditch as though from some huge inexhaustible bucket up above.Castle odwrócił się, by pokazać, że jego decyzja jest ostateczna, i wyjrzał przez okno. Zobaczył wąwóz ulicy między betonowymi ścianami, których wierzchołki przesłaniał mu śnieg, lecący jakby z ogromnego, niewyczerpanego wiadra gdzieś u góry.
LAPD canvass turned up a FedEx driver.He remembers seeing a green Jeep parked in the field around the time of the shootingPolicja znalazła kuriera, który widział zielonego jeepa zaparkowanego w polu w porze strzału
I' il do a computer search.If it' s there, it' il turn upPoszukam tego w sieci
He gagged her and tied her to the treadmill...... and turned it up to Olympic levels.No, noZakneblował ją, przywiązał do bieżni i podkręcił ją na poziom olimpijski
The checkboxes under Global Settings allow you to turn JavaScript support on for all web sites by default. You can also select to turn JavaScript on or off for specific hosts. To add a policy for a specific host, click the Add... button to bring up a dialog in which you can type the host name and then choose to accept or reject JavaScript code from that particular host, which will add the domain to the list on the left of the pagePole w sekcji Ustawienia globalne pozwala domyślnie włączyć wsparcie dla JavaScript na wszystkich stronach. Możesz także włączyć lub wyłączyć JavaScript dla wybranych serwerów. Aby dodać politykę dla wybranego serwera, kliknij przycisk Nowa..., a pojawi się okno dialogowe, w którym będziesz mógł podać nazwę serwera, a później zdecydować, czy pozwalać, czy zabraniać mu uruchamiania kodu JavaScript, co spowoduje dodanie domeny do listy ustawień
If more than one car turns up, she vanishesJesli pojawi się więcej niż jeden samochód, ona zniknie
We have a major problem, which is that, at the moment, we are turning out unemployed people in every one of the European Union's 27 Member States rather than young people who are completely geared up for the labour market.Naszym głównym problemem jest to, że obecnie w każdym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w miejsce młodych ludzi doskonale przygotowanych do rynku pracy mamy bezrobotnych.
You' re not far off, mister.Back up the lane, left at the end, and it' s a long road that has no turningTrzeba wrócić na drogę, w lewo i dalej prosto
It may seem that, if 5% retention guarantees good behaviour by banks, then 10% would guarantee it more, but the retained portion attracts a capital charge so it reduces the capital that can be freed up and in turn restricts lending.Mogłoby się wydawać, że skoro 5% rezerwa gwarantuje prawidłowe postępowanie banków, to 10% dawałoby większe gwarancje w tym zakresie, lecz utrzymywana część kapitału generuje koszty kapitałowe, czyli zmniejsza kapitał, który można byłoby zwolnić, a to z kolei ogranicza udzielanie kredytów.
whereas remittances are the second-largest source of external finance for developing countries, have a positive impact in countries of origin (mainly an increase in migrants' families' income and an increase in consumption and investment- fuelling, in turn, economic growth) and have a counter-cyclical effect in the event of economic crises, wars and natural disasters, but whereas up to ‧ % of their value is absorbed by handling chargesmając na uwadze, że przekazy pieniężne są drugim co do wielkości źródłem zewnętrznego finansowania dla krajów rozwijających się, wywierają pozytywne skutki w państwach pochodzenia (głównie w postaci wzrostu dochodów w rodzinach migrantów oraz zwiększenia konsumpcji i inwestycji- napędzając z kolei wzrost gospodarczy) oraz przeciwdziałają cykliczności kryzysów gospodarczych, wojen i klęsk żywiołowych, jednak mając na uwadze, że do ‧ % kwoty tych przekazów pochłaniają koszty wysyłki
Hang up and turn aroundOdwieź słuchawkę i obróć się
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147436 zdań frazy turn up.Znalezione w 64,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.