wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
 • zaufanie   
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja   
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
To hope confidently
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
A group of businessmen or traders
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
To be confident
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
(a) trust
 
To give credence to
 
Trustworthiness, reliability
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(obsolete) Secure, safe.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
To have trust
 
To have confidence or faith in.
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Faithful, dependable.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

Allow Partially Trusted Callers Attributeatrybut APTCA
anti-trustantymonopolowy
anti-trust legislationustawodawstwo antytrustowe
breach of trustnadużycie zaufania
certificate trust listlista zaufania certyfikatów
chain of trustłańcuch certyfikatów
elevated trustpodwyższone zaufanie
forest trustzaufanie lasów
full trustpełne zaufanie
fully trustedw pełni zaufany
I trust (that)ufam, że
it's a matter of trustto sprawa zaufania
Never Trust a Pretty FaceNever Trust A Pretty Face
one-way trustzaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)powiernicze wyspy pacyfiku
partially trustedczęściowo zaufany
peer trustzaufanie elementów równorzędnych
Prussian TrustPowiernictwo Pruskie
root of trustźródło zaufania
shortcut trustzaufanie skrótu
trust accountkonto funduszu powierniczego
trust anchorkotwica zaufania
Trust BarPasek zaufania
Trust CenterCentrum zaufania
trust chainłańcuch zaufania
trust companytowarzystwo funduszy powierniczych
trust fundfundusz powierniczy
trust levelpoziom zaufania
trust licenselicencja zaufania
trust listlista zaufania
trust relationshiprelacja zaufania
trust serviceusługa zaufania
trust service providerdostawca usługi zaufania
trust service tokentoken usługi zaufania
trust territory of pacific islandspowiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific IslandsPowiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status listlista statusu usług zaufania
trustedniezawodny; ufny
trusted account listwykaz bezpiecznych rachunków
trusted applicationaplikacja zaufana
trusted certification pathzaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computer System Evaluation CriteriaTCSEC
Trusted ComputingTrusted Computing
Trusted Computing GroupTrusted Computing Group
Trusted DocumentsZaufane dokumenty
trusted forestlas zaufany
trusted listzaufana lista
trusted locationzaufana lokalizacja
Trusted Platform Modulemoduł TPM
trusted publisherzaufany wydawca
trusted publisher storemagazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification AuthoritiesZaufane główne urzędy certyfikacji
trusted sourcezaufane źródło
Trusted traveller cardkarta wiarygodnego podróżnego
trustful; ufny
trustfulnessufność
trustingufny
United Nations Trust TerritoriesTerytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificatecertyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
The customer will start trusting you, you' il start trusting them.One thing will lead to another and you don' t want that to happenZaczniecie sobie ufać, jedno zbiegnie się z drugim
Member of the Commission. - Since the beginning of its current term and up to the end of September 2007, the Commission has adopted 21 decisions imposing fines on companies that have infringed the anti-trust rules.komisarz. - Od początku tej kadencji do końca września 2007 r. Komisja uchwaliła 21 decyzji o nałożeniu kar na przedsiębiorstwa, które złamały przepisy antymonopolowe.
All information handled or being available to a SYSTEM under this mode of operation, together with output generated, shall be protected as potentially of the information category designation and of the highest classification level being handled until determined otherwise, unless there is an acceptable level of trust that can be placed in any labelling functionality presentWszystkie informacje przetwarzane lub dostępne dla SYSTEMU w tym trybie działania wraz z odpowiednimi danymi podlegają takiej ochronie – tak długo, jak nie zostanie nic innego ustalone – jakby należały do kategorii i najwyższego poziomu zaklasyfikowania, chyba że istniejąca funkcja oznaczania jest w wystarczającej mierze godna zaufania
You didn' t trust me!I ty mi nie zaufales!
Following the July donors' conference, a multi-donor trust fund was set up by the World Bank for the broader social sector, including education.Po lipcowej konferencji darczyńców Bank Światowy ustanowił obejmujący wielu darczyńców fundusz powierniczy na rzecz szerszego sektora socjalnego, w tym edukacji.
Farmers must be able to trust that the feed they are using contains what is stated on the label.Rolnicy muszą być w stanie uwierzyć, że stosowana przez nich pasza zawiera to, co widnieje na etykiecie.
In accordance with the principle of the home country control, only the Member State in which the management company has its registered office can be considered competent to approve the fund rules of unit trusts/common funds set up by such a company and the choice of the depositaryZgodnie z zasadą kontroli ze strony państwa pochodzenia, wyłącznie Państwo Członkowskie, w którym znajduje się statutowa siedziba spółki zarządzającej, może być uznane za właściwe w kwestii akceptowania przepisów dotyczących regulaminów funduszy ustanowionych przez fundusze powiernicze/fundusze wspólne utworzone przez taką spółkę i w kwestii wyboru depozytariusza
I trust that it will by extension be possible to apply this provision to international bus services.Wierzę, że poprzez rozszerzenie możliwe będzie stosowanie tego przepisu do międzynarodowych usług autobusowych.
Because the provision of CIIs is mostly in the hands of the private sector, it is important that high levels of trust and cooperation are fostered with all companies responsible for CIIsJako że dostarczanie CII należy w głównej mierze do sektora prywatnego, istotne jest zwiększanie zaufania i wspieranie ścisłej współpracy ze wszystkimi przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za CII
On the contrary, what we need are Community solidarity, political will, vision, trust in the dynamism of Europe and, above all, coordinated actions, actions to bring about structural change at both national level and in the European Union.Wręcz przeciwnie - potrzebujemy solidarności wspólnotowej, woli politycznej, wizji, zaufania do dynamiki Europy, a przede wszystkim skoordynowanych działań, działań, które przyniosą zmiany strukturalne na szczeblu zarówno krajowym, jak i Unii Europejskiej.
I' m sure fi would be happy to take on the cartelWith a lighter and whatever' s in the liquor cabinet, But trust me, it' s not an optionJestem pewny, że Fi z radością stanie do walki z kartelem, uzbrojona w zapalniczkę i to, co znajdzie w barku, ale zaufaj mi, to żadne rozwiązanie
Passengers will have more rights to compensation and assistance in the event of delays, missed connections or cancelled trains, and the complaints procedure that was lacking in the past will create trust between passengers and service providers.Pasażerowie będą mieć szersze prawa do odszkodowania i pomocy w razie opóźnień, utraconych połączeń i odwołanych pociągów, a procedura składnia skarg, której w przeszłości brakowało, stworzy zaufanie pomiędzy pasażerami a usługodawcami.
You don' t trust me to be alone with your kidsNie chcesz, bym została z nimi sama
Since when couldn' t you trust me?Kiedy nie mogłaś mi ufać?
He cannot trust anybody any moreNie może już nikomu ufać
I trust that Parliament will confirm the compromise we drew up in the ITRE Committee.Wierzę, że Parlament potwierdzi kompromis, który udało nam się wypracować w Komisji ITRE.
You felt it was because of some lack of trust or confidenceOdczułeś to jako brak zaufania i wiary w ciebie
He concluded with 'believe and trust' and it immediately made me think of 'believe and dare', which was a lovely motto at one time.Zakończył słowami "wiara i zaufanie” i natychmiast przywiodło mi to na myśl "wiarę i zaufanie”, które były kiedyś ładnym mottem.
Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial depository and trust servicesZarządzanie majątkiem, a szczególnie zarządzanie środkami pieniężnymi i portfelem, wszelkie formy zarządzania inwestycjami zbiorowymi, zarządzanie funduszem emerytalnym oraz usługi w zakresie przechowywania, deponowania i powiernictwa
Trust me, they ain' t going to be worried about collateral damageZaufaj mnie, ich nie będzie zmartwił się o uszkodzenie
The framework programme established by Council Decision ‧/‧/JHA of ‧ July ‧ establishing a framework programme on police and judicial cooperation in criminal matters (AGIS) has contributed considerably to strengthening cooperation between police and other law enforcement agencies and the judiciary in the Member States and to improving mutual understanding and mutual trust between their police, judicial, legal and administrative systemsProgram ramowy ustanowiony decyzją Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającą program ramowy w sprawie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) przyczynił się w znaczący sposób do wzmocnienia współpracy między policją i innymi organami ścigania a organami sądowniczymi w państwach członkowskich, a także do poprawy wzajemnego zrozumienia i zaufania między ich systemami policyjnymi, sądowniczymi, prawnymi i administracyjnymi
I thought you wouldn' t trust me, SheriffMyślałam, że mi nie zaufasz
I would like to stress that the transparency we are talking about here is an absolutely fundamental prerequisite for complete trust in the European Union and EU institutions.Chciałbym podkreślić, że przejrzystość, o której tutaj mówimy, jest absolutną podstawą pewnego zaufania wobec Unii Europejskiej i instytucji unijnych.
DETERMINED TO conduct their relations in a spirit of mutual trust and respect for each otherZDECYDOWANE na utrzymywanie stosunków w duchu wzajemnego zaufania i szacunku wobec interesów każdej ze Stron w sferze połowów morskich, co zawarto w Konwencji z Lomé
Are you sure we can trust him?Jesteście pewni, że możemy mu ufać?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 3,955 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.