wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
 • zaufanie   
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja   
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
To hope confidently
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
A group of businessmen or traders
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
To be confident
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
(a) trust
 
To give credence to
 
Trustworthiness, reliability
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(obsolete) Secure, safe.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
To have confidence or faith in.
 
To have trust
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Faithful, dependable.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

Allow Partially Trusted Callers Attributeatrybut APTCA
anti-trustantymonopolowy
anti-trust legislationustawodawstwo antytrustowe
breach of trustnadużycie zaufania
certificate trust listlista zaufania certyfikatów
chain of trustłańcuch certyfikatów
elevated trustpodwyższone zaufanie
forest trustzaufanie lasów
full trustpełne zaufanie
fully trustedw pełni zaufany
I trust (that)ufam, że
it's a matter of trustto sprawa zaufania
Never Trust a Pretty FaceNever Trust A Pretty Face
one-way trustzaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)powiernicze wyspy pacyfiku
partially trustedczęściowo zaufany
peer trustzaufanie elementów równorzędnych
Prussian TrustPowiernictwo Pruskie
root of trustźródło zaufania
shortcut trustzaufanie skrótu
trust accountkonto funduszu powierniczego
trust anchorkotwica zaufania
Trust BarPasek zaufania
Trust CenterCentrum zaufania
trust chainłańcuch zaufania
trust companytowarzystwo funduszy powierniczych
trust fundfundusz powierniczy
trust levelpoziom zaufania
trust licenselicencja zaufania
trust listlista zaufania
trust relationshiprelacja zaufania
trust serviceusługa zaufania
trust service providerdostawca usługi zaufania
trust service tokentoken usługi zaufania
trust territory of pacific islandspowiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific IslandsPowiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status listlista statusu usług zaufania
trustedniezawodny; ufny
trusted account listwykaz bezpiecznych rachunków
trusted applicationaplikacja zaufana
trusted certification pathzaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computer System Evaluation CriteriaTCSEC
Trusted ComputingTrusted Computing
Trusted Computing GroupTrusted Computing Group
Trusted DocumentsZaufane dokumenty
trusted forestlas zaufany
trusted listzaufana lista
trusted locationzaufana lokalizacja
Trusted Platform Modulemoduł TPM
trusted publisherzaufany wydawca
trusted publisher storemagazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification AuthoritiesZaufane główne urzędy certyfikacji
trusted sourcezaufane źródło
Trusted traveller cardkarta wiarygodnego podróżnego
trustful; ufny
trustfulnessufność
trustingufny
United Nations Trust TerritoriesTerytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificatecertyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
All right, you trusted me, I guess I' il trust youZaufałeś mi więc i ja zaufam tobie
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ May ‧- Klein Trademark Trust v OHIM- Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Community trade mark- Opposition proceedings- Application for the Community word mark CK CREACIONES KENNYA- Earlier Community figurative mark CK Calvin Klein and earlier national figurative marks CK- Relative ground for refusal- No likelihood of confusion- No similarity of the signs- Article ‧(b) of Regulation (EC) NoSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ maja ‧ r.- Klein Trademark Trust przeciwko OHIM- Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Wspólnotowy znak towarowy- Postępowanie w sprawie sprzeciwu- Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CK CREACIONES KENNYA- Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy CK Calvin Klein i wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe CK- Względna podstawa odmowy rejestracji- Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd- Brak podobieństwa oznaczeń- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr
" Trust is a must. " That' s what ‧ saysZaufanie to podstawa
The readers have trusted us for yearsCzyteInicy ufają nam od Iat
No sense in him not trusting both of usNie ma sensu, aby nie ufał nam obojgu
Unless that happens, it will be difficult to build trust and take steps towards democracy.Bez tego będzie trudno odbudować zaufanie i podjąć dążenia w kierunku demokracji.
She used words to gain his trust and loveUżyła słów, żeby zdobyć jego zaufanie i uczucie
She loves Markali very much and she trusts him completelyBardzo kocha Markali' ego i ufa mu całkowicie
If the bank is engaged in significant trust activities, disclosure of that fact and an indication of the extent of those activities is made in its financial statements because of the potential liability if it fails in its fiduciary dutiesJeżeli bank prowadzi szeroko zakrojoną działalność powierniczą, to ze względu na możliwość powstania potencjalnego Zobowiązania w wypadku niewypełnienia obowiązków związanych z działalnością powierniczą, bank powinien ujawnić ten fakt i podać zakres tej działalności w sprawozdaniu finansowym
Can I trust you to do what needs to happen here?Mogę ci zaufać, że zrobisz, co będzie trzeba?
I trust that China will consistently apply Article 4 of the constitution of the People's Republic of China, and Article 10 of the Act on Autonomous National Regions, which guarantee the freedom of all nations to use and develop their own spoken and written languages.4 Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej oraz art. 10 ustawy o autonomicznych regionach kraju, gwarantujące prawo wszystkich narodów do używania i rozwijania swoich własnych języków w mowie i w piśmie.
All encrypted messages containing DNA profile information will be forwarded onto other Member States' sites through a virtual private tunnelling system administered by a trusted network provider at the international level and the secure links to this tunnelling system under the national responsibilityWszystkie zaszyfrowane wiadomości zawierające informacje o profilu DNA będą przekazywane na strony innych państw członkowskich przez wirtualny niepubliczny system tunelowania administrowany na szczeblu międzynarodowym przez zaufanego dostawcę sieci oraz przez zabezpieczone połączenia do tego systemu leżące w gestii danego kraju
Way to build the trustBudowanie zaufania musi potrwać
Trust no one. – What are they? – The antidoteNikomu nie ufaj.- Co to jest?
Do NOT TrustBRAK zaufania
If we can move forward and achieve results at the summit and later in the autumn, then I believe that it will create a very good basis for increased legitimacy and trust in the European institutions.Uważam, że jeśli zdołamy poczynić postępy i osiągnąć konkretne rezultaty podczas szczytu, a także później jesienią, stworzymy bardzo dobre podstawy do zwiększenia zasadności powoływania instytucji europejskich i zwiększenia zaufania do ich działań.
I trust Turkey will fully contribute to a solution.Ufam, ze Turcja z całych sił przyczyni się do rozwiązania tej sprawy.
Since its establishment, Trust Fund ‧/MTF/INT/‧/EEC has been operated on a case-by-case basis in agreement between the Commission and EUFMD by Exchange of Letters of agreement to measures proposed by the EUFMDOd czasu jego ustanowienia, Fundusz Powierniczy ‧/MTF/INT/‧/EWG działał na podstawie analizy poszczególnych przypadków w Porozumieniu z Komisją i EKZP w formie wymiany listów do umowy w odniesieniu do środków zaproponowanych przez EKZP
Now you' re going to have to ask yourself, " who do you trust? "Spytaj sam siebie, komu ufasz
Measures aimed at strengthening mutual trust are therefore necessary in order to take full advantage of these developmentsAby w pełni korzystać ze skutków tej zasady, należy zatem przewidzieć środki mające na celu dalsze pogłębianie wzajemnego zaufania
M.Sec_Data_Generation Security data generation algorithms must be accessible to authorised and trusted persons onlyM.Sec_Data_Generation Algorytmy generowania danych bezpieczeństwa muszą być dostępne wyłącznie dla upoważnionych i zaufanych osób
Public keys not certified with trusted signature for userid(s) %‧; these persons will not be able to read the messageKlucze publiczne nie zostały podpisane zaufanym podpisem dla identyfikatorów użytkowników % ‧. Te osoby nie będą w stanie odczytać wiadomości
Don' t you trust me, Sid?Nie ufasz mi, Sid?- Nie
And best buddies, they trust each otherA kumple muszą sobie ufać
This Parliament has decided to postpone the vote on two PNR agreements because we felt that we could trust the Commission to be equally responsible as an EU institution as we are at the European Parliament.Parlament ten zdecydował się odłożyć głosowanie w sprawie dwóch umów PNR, ponieważ uznaliśmy, że możemy zaufać Komisji, iż będzie w równym stopniu odpowiedzialna jako unijna instytucja, tak jak my - posłowie do Parlamentu Europejskiego.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6612 zdań frazy trust.Znalezione w 8,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.