wymowa: IPA: ˈtrəst /tɹʌst/      

Tłumaczenia na język polski:

 • ufać   
  (Verb  )
   
  To place confidence in
   
  mieć zaufanie do kogoś
 • zaufanie   
   
  przekonanie, że można komuś ufać, zaufać; wiara, że nie zostanie się oszukanym lub skrzywdzonym przez daną osobę
   
  Confidence in the reliability of an entity or service and the information that it provides.
 • trust   
 • polegać   
   
  na czymś opierać się na czymś, ufać czemuś
 • wiara   
   
  przekonanie, że coś jest prawdą; ufność, zaufanie wobec rzeczy niepewnych, nie do końca znanych
 • wierzyć   
   
  ufać komuś, uważać, że ktoś ma rację
 • wyznawać   
   
  wierzyć w coś; czcić coś
 • dowierzać   
 • fideikomis   
 • fundusz   
 • kredyt   
 • nadzieja   
 • odpowiedzialność   
 • powiernictwo   
 • powiernik   
 • powierzyć   
 • ufność   
 • zarząd   
 • zaufać   
 • zawierzać   
 • zawierzyć   
 • zwolennik   

Pozostałe znaczenia:

 
ufać
 
zaufanie
 
(transitive) To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in.
 
(transitive) To give credence to; to believe; to credit.
 
To hope confidently
 
Confidence in or reliance on some person or quality
 
A group of businessmen or traders organised for mutual benefit to produce and distribute specific commodities or services, and managed by a central body of trustees.
 
to show confidence in a person by intrusting (him) with something
 
A group of businessmen or traders
 
(intransitive) To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide.
 
(transitive) To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object.
 
To be confident
 
Confidence in or reliance on some person or quality.
 
(a) trust
 
To give credence to
 
Trustworthiness, reliability
 
(transitive) To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment.
 
(obsolete) Secure, safe.
 
The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another
 
(law) The confidence vested in a person who has legal ownership of a property to manage for the benefit of another.
 
(rare) Trustworthiness, reliability.
 
(transitive) to show confidence in a person by intrusting (him) with something.
 
(intransitive) To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit.
 
(transitive) To commit, as to one's care; to intrust.
 
(intransitive) To be confident, as of something future; to hope.
 
To confer a trust upon.
 
(transitive) To risk; to venture confidently.
 
A group of organisations in an industry which agree on maintaining high prices and effectively killing competition.
 
To have confidence or faith in.
 
To have trust
 
Dependence upon something in the future; hope.
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit
 
Confidence in the future payment for goods or services supplied; credit.
 
Dependence upon something in the future; hope
 
(obsolete) Faithful, dependable.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (59)

Allow Partially Trusted Callers Attributeatrybut APTCA
anti-trustantymonopolowy
anti-trust legislationustawodawstwo antytrustowe
breach of trustnadużycie zaufania
certificate trust listlista zaufania certyfikatów
chain of trustłańcuch certyfikatów
elevated trustpodwyższone zaufanie
forest trustzaufanie lasów
full trustpełne zaufanie
fully trustedw pełni zaufany
I trust (that)ufam, że
it's a matter of trustto sprawa zaufania
Never Trust a Pretty FaceNever Trust A Pretty Face
one-way trustzaufanie jednokierunkowe
pacific islands (trust territory)powiernicze wyspy pacyfiku
partially trustedczęściowo zaufany
peer trustzaufanie elementów równorzędnych
Prussian TrustPowiernictwo Pruskie
root of trustźródło zaufania
shortcut trustzaufanie skrótu
trust accountkonto funduszu powierniczego
trust anchorkotwica zaufania
Trust BarPasek zaufania
Trust CenterCentrum zaufania
trust chainłańcuch zaufania
trust companytowarzystwo funduszy powierniczych
trust fundfundusz powierniczy
trust levelpoziom zaufania
trust licenselicencja zaufania
trust listlista zaufania
trust relationshiprelacja zaufania
trust serviceusługa zaufania
trust service providerdostawca usługi zaufania
trust service tokentoken usługi zaufania
trust territory of pacific islandspowiernicze wyspy pacyfiku
Trust Territory of the Pacific IslandsPowiernicze Wyspy Pacyfiku
trust-service status listlista statusu usług zaufania
trustedniezawodny; ufny
trusted account listwykaz bezpiecznych rachunków
trusted applicationaplikacja zaufana
trusted certification pathzaufana ścieżka certfikacji
Trusted Computer System Evaluation CriteriaTCSEC
Trusted ComputingTrusted Computing
Trusted Computing GroupTrusted Computing Group
Trusted DocumentsZaufane dokumenty
trusted forestlas zaufany
trusted listzaufana lista
trusted locationzaufana lokalizacja
Trusted Platform Modulemoduł TPM
trusted publisherzaufany wydawca
trusted publisher storemagazyn zaufanych wydawców
Trusted Root Certification AuthoritiesZaufane główne urzędy certyfikacji
trusted sourcezaufane źródło
Trusted traveller cardkarta wiarygodnego podróżnego
trustful; ufny
trustfulnessufność
trustingufny
United Nations Trust TerritoriesTerytorium powiernicze ONZ
User Self Trust Certificatecertyfikat z zaufaniem własnym użytkownika

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "trust", pamięć tłumaczeniowa

add example
There' s not a man in this room...... or anywhere for that matter, to whom I would more willingly trust my lifeNie ma człowieka na tej sali...... ani nigdzie indziej, któremu chętniej powierzyłbym swoje życie
we' ve got to get out of here now. you promised you would protect my children. that' s exactly what i' m doing. just get in the car, please. we have to move! you promised you would keep us safe. and i will. but you got to trust me one more time. come on, kids. let' s go. everybody inMusimy stąd uciekać.Teraz. Obiecałeś, że będziesz chronił moje dzieci
Or, no... don' t trust meAlbo, nie... nie ufaj mi
Anyway, you can' t trust anyone from the ‧thTak czy owak, nie możesz ufać nikomu z
Trust in science, PerditaZaufaj nauce, Perdita
I wish to end by saying that the European Parliament will soon appoint a standing rapporteur whom we expect to be shown due respect and trust.Na zakończenie pragnę powiedzieć, że Parlament Europejski wyznaczy wkrótce stałego sprawozdawcę, który - jak oczekujemy - będzie traktowany z należytym szacunkiem i zaufaniem.
If you trust itJeśli temu wierzyć
Trust in relationships between a student and a teacher according to junior high school studentsZaufanie w relacjach uczeń - nauczyciel w opinii gimnazjalistów
The climate of openness and trust is bolstered by the fact that the Eurogroup meetings are restricted to the ministers, the relevant Commissioner and the ECB President (each with one accompanying personAtmosfera szczeroÊci i zaufania jest podtrzymywana, poniewa ̋ spotkania Eurogrupy ograniczajà si ́ do obecnoÊci ministrów, Komisarza i prezesa EBC (z jednà osobà towarzyszàcà
a management company or depository acting on behalf of a unit trust may carry out uncovered sales of transferable securitiesspółka zarządzająca bądź depozytariusz działający w imieniu funduszu powierniczego, nie może prowadzić sprzedaży niepokrytych zbywalnych papierów wartościowych
Placing more trust in Europe than hitherto must be our obligation for the future.W związku z tym naszym obowiązkiem na przyszłość musi być zwiększenie zaufania pokładanego w Europie.
Just like I trust myselfJak do siebie samego
Cape of Good Hope, Youth Reclamation Trust, MilchesterFundacja Resocjalizacji Młodzieży " Przylądek Dobrej Nadziei "
Serve the public trustSluzyc spoleczenstwu
I trusted the wrong people, but I can' t lose youZaufałam złym ludziom, ale nie mogę cię stracić
The increased demand for liquidity , together with a loss of trust among counterparties , resulted in a tendency to hoard liquidity on the part of a large proportion of banks , and overall market liquidity thus declined significantly .W efekcie wzrostu popytu na płynność , w połączeniu z utratą zaufania pomiędzy kontrahentami , znaczny odsetek banków zaczął gromadzić zapasy płynności i w ten sposób doszło do istotnego spadku ogólnej płynności rynku .
I trust that the Commission will come forward with good proposals.Ufam, że Komisja przedstawi dobre propozycje.
having regard to the call, made on ‧-‧ December ‧ by the Laeken European Council, for the rapid setting-up of a European network to encourage training for the judiciary, with a view to helping to develop trust between those involved in judicial cooperationuwzględniając postulat Rady Europejskiej obradującej w Laeken w dniach ‧-‧ grudnia ‧ r., dotyczący szybkiego stworzenia sieci europejskiej wspierającej szkolenie pracowników sądowych, dzięki której współpracujące ze sobą organy sądowe nabrałyby do siebie większego zaufania
I' d love to know why my mother- in- law thinks one thing...... and my two most loyal and trusted advisers...... think precisely the oppositeChętnie się dowiem, czemu macocha myśli jedno... a dwóch najwierniejszych doradców... dokładnie coś przeciwnego
Always trust your first impressionZawsze ufaj pierwszemu wrażeniu
Unfortunately, the Irish Government's position so far is that it cannot trust its European neighbours in full and it is operating on a minor level when it comes to free movement of people in Europe.Niestety, stanowisko rządu Irlandii do tej pory jest takie, że nie można w pełni ufać sąsiadom w Europie i porusza się on na niższym poziomie, kiedy chodzi o swobodę przepływu osób w Europie.
DETERMINED to conduct their relations in a spirit of mutual trust and respect for each otherZDECYDOWANE utrzymując stosunki w duchu wzajemnego zaufania i poszanowania wobec interesów drugiej Strony w dziedzinie rybołówstwa morskiego
welcomes the agreement reached by the European Council on ‧th and ‧th October ‧ as a pre-condition to restore confidence in the financial markets, and considers that its decisions, in spite of incurring cost to the budgets and taxpayers, constitute important steps to rebuild trust within the financial sector and to limit the consequences of the crisis for the economyPrzyjmuje z zadowoleniem porozumienie osiągnięte przez Radę Europejską w dniach ‧–‧ października ‧ r., które jest warunkiem wstępnym przywrócenia klimatu zaufania do rynków finansowych, i uważa, że decyzje podjęte przez Radę stanowią ważne kroki na drodze do odbudowania zaufania w sektorze finansowym i do ograniczenia wpływu kryzysu na gospodarkę, mimo że oznaczają koszty dla budżetów i podatników
I never trusted Pete BlanchardNigdy nie ufam Blanchardowi
I am sure the Commissioner will agree with me and many of us in this room that we still face a formidable task as we try now to build and rebuild trust after years of negotiation which have created enormous amounts of tension and acrimony.Jestem pewien, że pani komisarz zgodziłaby się ze mną i z wieloma z nas na tej sali, że nadal stoimy przed poważnym zadaniem próbując zdobyć i odbudować zaufanie po latach negocjacji, które wywołały ogromne napięcia i zajadłość.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6841 zdań frazy trust.Znalezione w 8,825 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.