Tłumaczenia na język polski:

  • obligacja skarbowa   

Przykładowe zdania z "treasury bond", pamięć tłumaczeniowa

add example
As regards the trade-off between risk and return, Italy considers that the postal current account deposit with the Treasury inevitably has a risk-return ratio less favourable than government bonds with a fixed rate and a lifetime of ‧ to ‧ yearsJeśli chodzi o zależność między ryzykiem i dochodem, Włochy twierdzą, że depozyt w Skarbie Państwa ma nieuchronnie stosunek ryzyka do dochodu gorszy od takiego stosunku w przypadku państwowych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu o okresie zapadalności ‧–‧ lat
The Treasury paid this liability to the Pension Fund of State Employees with bonds of the companySkarb Państwa spłacił te należności Funduszowi Emerytalnemu Pracowników Państwowych w postaci obligacji przedsiębiorstwa
According to Article ‧ of the same agreement The National Treasury will make payment to LSR of its obligation pursuant to Article ‧ by presenting it with Iceland Cement Ltd bonds for a total amount of ISK ‧ [...]Zgodnie z art. ‧ wspomnianego porozumienia Skarb Państwa spłaci własne zobowiązania wobec LSR zgodnie z art. ‧, przekazując Funduszowi obligacje Iceland Cement Ltd. na łączną kwotę ‧ ISK [...]
The Commission considers that it makes sense to use these multiannual Treasury bonds as the medium- to long-term benchmark, because they are financing instruments that serve as a reference for investorsKomisja uznaje za słuszne posługiwanie się BTP jako benchmarkiem o charakterze średnio- i długoterminowym z tego względu, że te instrumenty finansowe używane są przez inwestorów jako punkt odniesienia
A fundamental finding of the expert study was that the Italian market for securities was divided into: (i) a first tier, in which issuers targeted institutional investors, yields were at the ordinary level given the default risk and the euro yield curve, distribution was in the hands of large investment banks (or was by open auction, as in the case of most Italian Treasury bonds), and distribution fees were relatively small; and (ii) a second tier, in which distribution took place through banking retail networks targeting individual savers, issuers could obtain better borrowing terms than in the first-tier market, and distribution fees were in the nature of things larger than in the first-tier marketZasadniczym twierdzeniem biegłego po przeprowadzeniu badania jest to, że włoski rynek papierów wartościowych dzieli się na (i) pierwszy poziom, na którym emitenci zwracają się do inwestorów instytucjonalnych, rentowność sytuuje się na podobnym poziomie, uwzględniając ryzyko niewypełnienia zobowiązań i krzywą rentowności w euro, dystrybucja prowadzona jest przez duże banki inwestycyjne (lub dokonywana za pomocą mechanizmu aukcji, jak w przypadku większości włoskich obligacji skarbowych), a prowizje z tytułu dystrybucji są stosunkowo niewysokie; (ii) drugi poziom, na którym dystrybucja realizowana jest przez sieci detaliczne, które zwracają się do indywidualnych inwestorów, emitenci mogą zyskać lepsze warunki pożyczki w porównaniu z pierwszym poziomem, a prowizje z tytułu dystrybucji są zdecydowanie wyższe
Yield on issue of three-month Treasury bondsDochód z emisji trzymiesięcznych obligacji skarbowych
As an illustration, the table below indicates the annual average rates of Treasury issues of five- and ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs), which have a fixed interest rate, and Treasury credit certificates (CCTs), which are seven-year instruments with a floating interest rateTytułem przykładu, poniższa tabela pokazuje średnie roczne oprocentowanie BTP o stałym oprocentowaniu, wyemitowanych przez Skarb Państwa (‧-letnie i ‧-letnie BTP) i CCT (świadectwa dłużne), będących papierami siedmioletnimi o zmiennym oprocentowaniu
Third, even if some data are provided on the spreads between government, financial and corporate bonds (with an AA rating), the Commission considers that these investments are also exposed to other risks which do not exist in the case of the deposit with the Treasury provided for in the AgreementPo trzecie, chociaż podawane są dane dotyczące różnic pomiędzy obligacjami rządowymi, inwestycjami finansowymi i korporacyjnymi (mającymi rating AA), Komisja uważa, że inwestycje te wystawione są na inne rodzaje ryzyka, które nie dotyczą depozytu w Skarbie Państwa dokonanego przez PI w oparciu o porozumienie
The Americans pay 0.4% less interest on their treasury bonds than the Germans, even though German public finances are in much better shape.Amerykanie wypłacają o 0,4 % mniejsze odsetki od obligacji skarbowych niż Niemcy, choć niemieckie finanse publiczne są w znacznie lepszej kondycji.
Yield on issue of ‧-month Treasury bondsDochód z emisji dwunastomiesięcznych obligacji skarbowych
(SV) Firstly, I would like to ask the following question: if it has been so successful over the last 10 years, why do Italy and Greece, to take two examples, have a 10-year treasury bond rate that is a couple of percentage points above that of Germany?(SV) Po pierwsze chciałbym zadać następujące pytanie: skoro przez ostatnie 10 lat odniesiono takie sukcesy, dlaczego Włochy i Grecja, posłużę się tu przykładami tych dwóch państw, mają stopy procentowe 10-letnich obligacji skarbowych o kilka punktów procentowych wyższe od stosowanych w Niemczech?
Interest rates for financing under LTF-EOP scheme are benchmarked with the weighted average yields of ‧ months Treasury Bills and three and five years Pakistan Investment Bond, depending on the period of financingPoziomem odniesienia dla stopy procentowej w przypadku finansowania w ramach tego programu jest – w zależności od okresu finansowania – średni ważony dochód z ‧-miesięcznych obligacji skarbowych lub z trzy- i pięcioletnich pakistańskich obligacji inwestycyjnych
Hence, the Authority considers that Sementsverksmiðjan hf. did not receive State aid within the meaning of Article ‧ of the EEA Agreement with the sale of properties, assets, shares and bonds to the National Treasury of IcelandDlatego Urząd stwierdza, że spółka Sementsverksmiðjan hf. nie otrzymała pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Porozumienia EOG w związku ze sprzedażą nieruchomości, aktywów, udziałów, akcji i obligacji na rzecz islandzkiego Skarbu Państwa
This rate may not be lower than the yield on three-month Treasury bonds as applied on the day of payment, plus one percentage pointStopa ta nie może być niższa niż stopa przychodu z trzymiesięcznych obligacji Skarbu Państwa, stosowana w dniu wypłaty, plus jeden punkt procentowy
In any event, other indicators too, such as the average yield on one-year treasury bonds, were clearly lower (‧,‧ % in ‧, ‧,‧ % in ‧ and ‧,‧ % inW każdym razie również inne wskaźniki, takie jak średni zwrot z jednorocznych obligacji skarbowych, były zauważalnie niższe (‧,‧ % w ‧ r., ‧,‧ % w ‧ r. i ‧,‧ % w ‧ r
The following table provides a comparison between the market value of Sementsverksmiðjan hf.’s properties and assets in Reykjavik and Akranes as well as of the shares and bonds as established by independent experts and the price the National Treasury paid for themPoniższa tabela zawiera porównanie ustalonej przez niezależnych rzeczoznawców wartości rynkowej nieruchomości i aktywów spółki Sementsverksmiðjan hf. w Reykjaviku i Akranes oraz posiadanych przez nią udziałów, akcji i obligacji z ceną, jaką zapłacił za nie Skarb Państwa
Yield on issue of three-month Treasury bondsDochód z trzymiesięcznych obligacji skarbowych
(DE) Madam President, I wanted to ask Mr Klute how his proposal for Europe-wide treasury bonds and eurobonds can be reconciled with the attitude of the German Federal Constitutional Court on such matters, and what he thinks the outcome would be were such a measure to be brought before the German Federal Constitutional Court in Karlsruhe.(DE) Pani Przewodnicząca! Chcę zapytać pana posła Klutego, jak można pogodzić jego propozycję dotyczącą europejskich obligacji skarbowych i euroobligacji ze stanowiskiem niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w tych sprawach, oraz jakich spodziewa się on rezultatów postawienia takiego środka przed niemieckim Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe.
On the same date, ‧ October ‧, Sementsverksmiðjan hf. and the National Treasury of Iceland signed a Purchase Contract on the basis of which the Treasury purchased the properties and assets of the company in Reykjavík, the office building of the company in Akranes with the exception of one and half floors, and the shares and bonds owned by Sementsverksmiðjan hf. in other companies, for the price of ISK ‧ millionW tym samym dniu, tj. ‧ października ‧ r., między Sementsverksmiðjan hf. a Skarbem Państwa Islandii została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której Skarb Państwa nabył nieruchomości i aktywa spółki w Reykjaviku, budynek biurowy spółki w Akranes (z wyłączeniem półtora piętra) oraz udziały, akcje i obligacje posiadane przez Sementsverksmiðjan hf. w innych spółkach, za cenę ‧ mln ISK
As mentioned in recital ‧, the study compares a baseline investment strategy (benchmark strategy), consisting of a mixture of ‧-year multiannual Treasury Bonds (‧ %) and of three-month ordinary Treasury bills (‧ %), with an active trading system using a long-term signalling approach (referred to as the tactical portfoliojak zostało to przedstawione w motywie ‧, w analizie porównano inwestycję referencyjną (benchmark), na którą składają się ‧-letnie BTP (‧ %) i ‧-miesięczne BOT (‧ %), z zarządzaniem aktywnym typu trading system wykorzystującym metodę sygnalizacji długoterminowej (określaną jako portfel taktyczny
Calls on the Commission to produce a study before the end of ‧ which would evaluate whether the issuing of Eurobonds, comparable with US Treasury Bonds, might create considerable resources allowing greater EIB involvement in the achievement of development policy objectiveswzywa Komisję do przeprowadzenia jeszcze w roku ‧ studium w celu zbadania, czy wyemitowanie europejskich obligacji (Eurobonds) porównywalnych z amerykańskimi obligacjami skarbowymi (US Treasury Bonds) pozwoli na pozyskanie znaczących środków na wzmożone zaangażowanie EBI w cele polityki rozwojowej
At the same time, imbalances in world trade led to the emergence of large surpluses in some countries (above all China), which were used to buy US Treasury bondsJednocześnie niektóre kraje, zwłaszcza Chiny, wskutek braku równowagi w światowym handlu gromadziły potężne nadwyżki, które następnie przeznaczały na zakup papierów wartościowych rządu amerykańskiego
The market of Treasury and non-Treasury bonds in Poland – current position and outlook for development.Rynek obligacji skarbowych i nieskarbowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju
Within the Union, new member countries such as Hungary - which cannot even invest its treasury bonds anymore - are wrestling with extremely serious problems that are going to result in unprecedented sacrifices for their populations.W obrębie Unii Europejskiej nowe państwa członkowskie, jak choćby Węgry - które straciły już nawet możliwość inwestowania swoich bonów skarbowych - zmagają się z niezwykle poważnymi problemami, których konsekwencją będzie konieczność poniesienia nieprawdopodobnych poświęceń przez węgierskich obywateli.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4138 zdań frazy treasury bond.Znalezione w 1,933 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.