Tłumaczenia na język polski:

  • obligacja skarbowa   

Przykładowe zdania z "treasury bond", pamięć tłumaczeniowa

add example
The National Treasury shall guarantee LSR of payment of instalments and interest of these bondsSkarb Państwa gwarantuje LSR płatność ratalną i płatność odsetek od tych obligacji
Moreover, the Spanish authorities claimed that, through the repurchase agreement, SODIGA ensured a minimum return on the investment of ‧,‧ % per year, which was higher than the interest on ‧-year Treasury bonds at the time the contract was signed (‧,‧ %Władze hiszpańskie utrzymują ponadto, że poprzez umowę odkupienia SODIGA zapewnia minimum rentowności inwestycji wynoszące ‧,‧ % rocznie, co jest wartością wyższą od oprocentowania (dziesięcioletnich) obligacji skarbu państwa w chwili podpisywania umowy (‧,‧ %
It says that in ‧ La Banque Postale launched an active fund management strategy similar to PI’s, investing the ‧ % stable component of its deposits in OECD government bonds spread over a ‧-year period, and produced yields exceeding those of the Treasury mechanismWedług analizy La Banque Postale, który od ‧ r. wdraża strategię zarządzania aktywami analogiczną do strategii PI, inwestując ‧ % składnika stabilnego środków w państwowe papiery wartościowe OECD w ‧-letnim horyzoncie czasowym, uzyskał wynagrodzenie wyższe od tego przewidzianego w porozumieniu
As regards the trade-off between risk and return, Italy considers that the postal current account deposit with the Treasury inevitably has a risk-return ratio less favourable than government bonds with a fixed rate and a lifetime of ‧ to ‧ yearsJeśli chodzi o zależność między ryzykiem i dochodem, Włochy twierdzą, że depozyt w Skarbie Państwa ma nieuchronnie stosunek ryzyka do dochodu gorszy od takiego stosunku w przypadku państwowych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu o okresie zapadalności ‧–‧ lat
According to Article ‧ of the same agreement The National Treasury will make payment to LSR of its obligation pursuant to Article ‧ by presenting it with Iceland Cement Ltd bonds for a total amount of ISK ‧ [...]Zgodnie z art. ‧ wspomnianego porozumienia Skarb Państwa spłaci własne zobowiązania wobec LSR zgodnie z art. ‧, przekazując Funduszowi obligacje Iceland Cement Ltd. na łączną kwotę ‧ ISK [...]
The operational unit concerned and the risk management unit continued the close monitoring of the development of the sub-prime crisis over the past months in order to assess its possible impact on the treasury management portfoli o of bonds and bank deposits .Jednostka operacyjna oraz jednostka zarządzania ryzykiem kontynuowały ścisłe monitorowanie rozwoju „ kryzysu subprime ” w ostatnich kilku miesiącach , aby ocenić jego możliwy wpływ na zarządzanie środkami finansowymi portfela obligacji oraz depozytów bankowych .
Yield on issue of three month Treasury bondsDochód z trzymiesięcznych obligacji skarbowych
This rate may not be lower than the yield on three-month Treasury bonds as applied on the day of payment, plus one percentage pointStopa ta nie może być niższa niż stopa przychodu z trzymiesięcznych obligacji Skarbu Państwa, stosowana w dniu wypłaty, plus jeden punkt procentowy
Moreover, the level of remuneration charged by banks for the distribution of Treasury bonds to retail investors is not a market price resulting from the interplay between supply and demand for retail distribution services, but is fixed unilaterally by the State, and has the force of lawPonadto prowizja z tytułu dystrybucji papierów wartościowych pobierana przez banki od inwestorów detalicznych nie jest ceną rynkową wynikającą z interakcji między podażą a popytem na usługi dystrybucji detalicznej, ale jest ustalana jednostronnie przez opublikowanie rozporządzenia państwowego mającego moc ustawy
The yearly interest rate is essentially the weighted average of the annual average yields of ‧-year multiannual Treasury bonds (BTPs) (‧ %), ‧-year multiannual Treasury bonds (‧ %) and ‧-month ordinary Treasury bills (BOTs) (‧ %Wynagrodzenie roczne obliczane jest zasadniczo jako średnia ważona średnich zysków rocznych generowanych przez BTP ‧-letnie (udział ‧ %) i ‧-letnie (udział ‧ %), jak również ‧-miesięczne BOT (udział ‧ %
As for the fact that the cost of collecting postal savings certificates had by law to be kept in line with the cost of Treasury debt on the market, Italy pointed out that postal savings certificates had a gross yearly return lower than that of State bonds (for the instruments suggested by way of example, with ‧-year, ‧-year and ‧-year maturities, the difference amounted to ‧ bpsW odniesieniu do faktu, że zgodnie z przepisami prawa koszt gromadzenia środków w przypadku bonu pocztowego musi być na podobnym poziomie jak koszt zadłużenia skarbu państwa na rynku, Włochy uściślają, że roczny zysk brutto z bonów BFP okazuje się niższy w porównaniu z państwowymi papierami wartościowymi (o około ‧ punktów bazowych w przypadku instrumentów przedstawionych dla przykładu o terminie wykupu ‧, ‧ i ‧ lat
Secretaría de Estado de Hacienda: This Chapter does not cover procurement by the Tesorería Nacional with regard to the issuance of tax stamps or postage stamps, or the production of checks and treasury bondsSecretaría de Estado de Hacienda: Niniejszy rozdział nie obejmuje zamówień składanych przez Tesorería Nacional w odniesieniu do wydawania opłat skarbowych lub znaczków pocztowych, lub produkowania czeków i obligacji skarbowych
Calls on the Commission to produce a study before the end of ‧ which would evaluate whether the issuing of Eurobonds, comparable with US Treasury Bonds, might create considerable resources allowing greater EIB involvement in the achievement of development policy objectiveswzywa Komisję do przeprowadzenia jeszcze w roku ‧ studium w celu zbadania, czy wyemitowanie europejskich obligacji (Eurobonds) porównywalnych z amerykańskimi obligacjami skarbowymi (US Treasury Bonds) pozwoli na pozyskanie znaczących środków na wzmożone zaangażowanie EBI w cele polityki rozwojowej
The EU Member States are still having to offer their treasury bonds in the bazaar of the financial markets and try to gain the confidence of the speculators by adopting suicidal austerity packages.Państwa członkowskie UE wciąż muszą oferować swe obligacje skarbowe na bazarze rynków finansowych i próbują pozyskać sobie zaufanie spekulantów, przyjmując samobójcze pakiety oszczędnościowe.
Letter from [...], ‧ January ‧: [...] is of the opinion that the funds collected in postal current accounts can be considered permanent, because the Obligation is unlimited in time and because the upward trend in average deposits confirms the stability of these resources for the Treasury; if the Treasury were to replace this particular technical form of collection, it would issue long-term debt securities; given the cost of replacement, it seems reasonable that the rate of remuneration of the funds collected in PI’s current accounts should be calculated on the basis of the return on long-term government bonds. [...] compares the returns under the Agreement with the returns from the financial business of Poste Vita SpAW piśmie [...] z dnia ‧ stycznia ‧ r.: [...] stwierdza się, że środki pieniężne pochodzące z rachunków bieżących należy uznać za trwałe ze względu na bezterminowy warunek wiążący oraz tendencję zwyżkową średnich wartości depozytów na tych rachunkach oraz traktować jako potwierdzenie stabilności środków dla Skarbu Państwa; Skarb Państwa, chcąc zastąpić tę formę zbiórki zasobów finansowych, musiałby uciec się do emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych; w związku z powyższym, biorąc pod uwagę związane z tym koszty, wydaje się logiczne i słuszne ustalenie stopy wynagrodzenia z tytułu oszczędności zgromadzonych na rachunkach bieżących PI w oparciu o zwrot z dłużnych długoterminowych rządowych papierów wartościowych. [...] dokonuje analizy porównawczej między wynagrodzeniem wynikającym z zarządzania finansowego Poste Vita SpA i zyskiem określonym na podstawie porozumienia
By an agreement signed on ‧ October ‧ between the Ministry of Finance and the Pension Fund of State Employees, the Ministry of Finance, on behalf of the State Treasury, took over the remainder of the bonds issued to pay the accrued obligations of Sementsverksmiðjan hf. as settled in the Agreement ofNa mocy porozumienia podpisanego dnia ‧ października ‧ r. między Ministerstwem Finansów a Funduszem Emerytalnym Pracowników Państwowych Ministerstwo Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa, przejęło pozostałą część obligacji wyemitowanych w celu spłacenia narosłych zobowiązań spółki Sementsverksmiðjan hf., zgodnie z ustaleniami porozumienia z ‧ r
On the same date, ‧ October ‧, Sementsverksmiðjan hf. and the National Treasury of Iceland signed a Purchase Contract on the basis of which the Treasury purchased the properties and assets of the company in Reykjavík, the office building of the company in Akranes with the exception of one and half floors, and the shares and bonds owned by Sementsverksmiðjan hf. in other companies, for the price of ISK ‧ millionW tym samym dniu, tj. ‧ października ‧ r., między Sementsverksmiðjan hf. a Skarbem Państwa Islandii została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której Skarb Państwa nabył nieruchomości i aktywa spółki w Reykjaviku, budynek biurowy spółki w Akranes (z wyłączeniem półtora piętra) oraz udziały, akcje i obligacje posiadane przez Sementsverksmiðjan hf. w innych spółkach, za cenę ‧ mln ISK
With an agreement dated ‧ October ‧ between the Ministry of Finance and the Pension Fund of State Employees, on behalf of the State Treasury, fulfilling the obligation laid down in Article ‧ of the Share Purchase Agreement between the Ministry of Industry and Islenskt Sement ehf., the Ministry of Finance took over the remainder of the bonds issued to pay the accrued obligations of Sementsverksmiðjan hf. as settled in the agreement ofW porozumieniu z dnia ‧ października ‧ r. pomiędzy Ministerstwem Finansów a Funduszem Emerytalnym Pracowników Państwowych, Ministerstwo Finansów, działając w imieniu Skarbu Państwa i wypełniając zobowiązanie określone w art. ‧ porozumienia o zakupie udziałów pomiędzy Ministerstwem Przemysłu a przedsiębiorstwem Íslenskt Sement ehf., przejęło pozostałą część obligacji wydanych w celu spłacenia narosłych zobowiązań spółki Sementsverksmiðjan hf., zgodnie z ustaleniami porozumienia z ‧ r
In any event, other indicators too, such as the average yield on one-year treasury bonds, were clearly lower (‧,‧ % in ‧, ‧,‧ % in ‧ and ‧,‧ % inW każdym razie również inne wskaźniki, takie jak średni zwrot z jednorocznych obligacji skarbowych, były zauważalnie niższe (‧,‧ % w ‧ r., ‧,‧ % w ‧ r. i ‧,‧ % w ‧ r
Italy contends that if PI were to build a portfolio of infinite duration, it would consist of ‧ % ‧-year euro government securities and ‧-year OAT bonds, and ‧ % multiannual Treasury bonds with durations of ‧-‧ yearsWłochy utrzymują, że jeśli założyłoby się stworzenie portfela na czas nieskończony, to ten hipotetyczny portfel PI zostałby zainwestowany w ‧ % w rządowe papiery wartościowe strefy euro na ‧ i na ‧ lat (OAT), i w ‧ % w BTP o okresie zapadalności ‧–‧ lat
Yield on issue of ‧-month Treasury bondsDochód z emisji dwunastomiesięcznych obligacji skarbowych
Within the Union, new member countries such as Hungary - which cannot even invest its treasury bonds anymore - are wrestling with extremely serious problems that are going to result in unprecedented sacrifices for their populations.W obrębie Unii Europejskiej nowe państwa członkowskie, jak choćby Węgry - które straciły już nawet możliwość inwestowania swoich bonów skarbowych - zmagają się z niezwykle poważnymi problemami, których konsekwencją będzie konieczność poniesienia nieprawdopodobnych poświęceń przez węgierskich obywateli.
The deposit with the Treasury was linked exclusively to the credit risk of the Italian Republic, preventing PI from seeking diversified investment opportunities in the euro government bond marketDepozyt w Skarbie Państwa był kojarzony wyłącznie z ryzykiem kredytowym Republiki Włoskiej, co nie pozwoliło PI na zdywersyfikowanie własnego portfela na rynku rządowych papierów wartościowych strefy euro
Yield on issue of three-month Treasury bondsDochód z emisji trzymiesięcznych obligacji skarbowych
As mentioned in recital ‧, the study compares a baseline investment strategy (benchmark strategy), consisting of a mixture of ‧-year multiannual Treasury Bonds (‧ %) and of three-month ordinary Treasury bills (‧ %), with an active trading system using a long-term signalling approach (referred to as the tactical portfoliojak zostało to przedstawione w motywie ‧, w analizie porównano inwestycję referencyjną (benchmark), na którą składają się ‧-letnie BTP (‧ %) i ‧-miesięczne BOT (‧ %), z zarządzaniem aktywnym typu trading system wykorzystującym metodę sygnalizacji długoterminowej (określaną jako portfel taktyczny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4376 zdań frazy treasury bond.Znalezione w 4,995 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.