wymowa: IPA: ˈθaɪməs /ˈθaɪməs/ , SAMPA: "TaIm@s /"TaIm@s/

Tłumaczenia na język polski:

  • grasica   
    (Noun  f)
     
    ductless gland located behind the breastbone
  • tymianek   

Pozostałe znaczenia:

 
grasica
 
(anatomy, immunology) A ductless gland, consisting mainly of lymphatic tissue, located behind the top of the breastbone. It is most active during puberty, after which it shrinks in size. It plays an important role in the development of the immune system and produces lymphocytes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

thymus (genus)thymus (rodzaj)
thymus glandgrasica

Przykładowe zdania z "thymus", pamięć tłumaczeniowa

add example
In addition to the specified risk material listed in (a), the following tissues must be designated as specified risk material in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: the entire head excluding the tongue, including the brain, eyes and trigeminal ganglia; the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over six monthsPoza określonymi materiałami niebezpiecznymi, wymienionymi w lit. a), następujące tkanki należy uważać za określone materiały niebezpieczne w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: cała głowa z wyłączeniem języka, w tym mózgowie, gałki oczne, nerw trójdzielny; grasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej ‧ miesięcy
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands and pancreas), brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
Development of natural regulatory CD4+CD25+ T cells in thymusRozwój naturalnych regulatorowych limfocytów CD4+CD25+ w grasicy
The phenotypic profile of natural regulatory T cells arising in the thymus of LPS-fed miceCharakterystyka fenotypowa naturalnych regulatorowych limfocytów T powstających w grasicy myszy karmionych LPS
In repeated dose toxicity studies in rats and dogs, lymphoid depletion/atrophy of lymph nodes, spleen and thymus, decreased erythrocytes, reticulocytes, leukocytes, and platelets, in association with bone marrow hypocellularity, and adverse renal and gastrointestinal effects have been seen with tigecycline at exposures of ‧ and ‧ times the human daily dose based on AUC in rats and dogs, respectivelyPrzeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach, z zastosowaniem dawek wielokrotnych, powodujących narażenie przekraczające, odpowiednio ‧-oraz ‧-krotnie narażenie występujące po dawkach dobowych stosowanych u ludzi (oceniane na podstawie pola pod krzywą).Obserwowano zmniejszenie liczby komórek limfoidalnych lub zanik węzłów chłonnych, śledziony i grasicy, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, retikulocytów, leukocytów i płytek krwi, związane ze zmniejszeniem liczby komórek szpiku kostnego, oraz działania niepożądane na nerki oraz układ pokarmowy
Brain, spleen and thymusmózg, śledziona i grasica
Determination of the percentage of CD4+CD25+FOXP3+ regulatory cells in thymus and liver of BALB/c and C57Bl6 mice.Oznaczanie odsetka komórek regulatorowych CD4+CD25+FOXP3+ w grasicy i wątrobie myszy szczepu BALB/c oraz C57Bl6
The liver, kidneys, adrenals, testes, epididymides, uterus, ovaries, thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or intercurrently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid dryingWątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
In addition, interventricular septal defects, trunk vessel defects, thyroid and thymus abnormalities, ossification of the basisphenoid bone and increased incidence of left umbilical artery were seen in the rat studyPonadto, w badaniu prowadzonym na szczurach obserwowano wady przegrody międzykomorowej, wady pnia naczyniowego, nieprawidłowości tarczycy i grasicy, kostnienie trzonu kości klinowej oraz zwiększoną częstość występowania tętnicy pępkowej lewej
Repeated oral administration of leflunomide to mice for up to ‧ months, to rats and dogs for up to ‧ months and to monkeys for up to ‧ month 's duration revealed that the major target organs for toxicity were bone marrow, blood, gastrointestinal tract, skin, spleen, thymus and lymph nodesPodawanie przez ‧ miesiące produktu leczniczego myszom, przez ‧ miesięcy szczurom i psom oraz przez ‧ miesiąc małpom pozwoliło na ustalenie, że narządami narażonymi na toksyczne działanie produktu leczniczego są szpik, krew, układ pokarmowy, skóra, śledziona, grasica i węzły chłonne
Thymoma is a tumor on the thymus glandCo uczyniłeś, Panie?Grasiczak to guz rozwijający się z tkanki nabłonkowej grasicy
Brushwood is the main type of vegetation in non-cultivated areas, with large areas covered with bushy plants, such as thorny burnet (Sarcopoterium spinosum), broom (Genista acanthoclada), thyme (Thymus capitatus), sage (Salvia fruticosa & Salvia pomifera) and Cretan ebony (the indigenous Ebenus creticaGłównym rodzajem roślinności na gruntach nieuprawnych są zarośla – duże obszary pokryte są takimi krzakami, jak: krwiściąg ciernisty (Sarcopoterium spinosum), janowiec (Genista acanthoclada), macierzanka (Thymus capitatus), szałwia (Salvia fruticosa i Salvia pomifera) i heban kreteński (rodzimy Ebenus cretica
Wild thyme (Thymus serpyllumMacierzanka piaskowa (Thymus serpyllum
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands), pancreas, brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleenNastępujące tkanki nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów, określonych w pkt. ‧: czaszka, kręgosłup, mózg, rdzeń kręgowy, oczy, migdałki, grasica, jelita lub śledziona
Absorbed radiation dose Target Organ Gy/MBq Adrenals Brain Breasts Gallbladder wall Lower large intestine wall Small intestine Stomach Upper large intestine wall Heart wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Bone marrow Bone surfaces Skin Spleen Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Total bodyDawka pochłonięta Narząd Nadnercza Mózg Sutki Ściana pęcherzyka żółciowego Ściana dolnego odcinka jelita grubego Jelito cienkie Żołądek Ściana górnego odcinka jelita grubego Ściana serca Nerki Wątroba Płuca Mięśnie Jajniki Trzustka Szpik kostny Powierzchnia kości Skóra Śledziona Jądra Grasica Tarczyca Ściana pęcherza moczowego Macica Całe ciało
The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleenDo wytwarzania produktów określonych w pkt ‧, nie można wykorzystywać następujących tkanek: czaszki, kręgosłupa, mózgu, rdzenia kręgowego, oczu, migdałków, grasicy, jelit oraz śledziony
cervical, mid-thoracic and lumbar), pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, oesophagus, salivary glands, stomach, small and large intestines (including Peyerkarkowym, środkowo-piersiowym i lędźwiowym), przysadka, tarczyca, przytarczyczka, grasica, przełyk, gruczoły ślinowe, żołądek, małe i duże jelita (włączając plamy Peyera), wątroba, trzustka, nerki, nadnercza, śledziona, serce, tchawica i płuca (zabezpieczone przez inflację utrwaloną, a następnie zanurzoną), aorta, gonady, macica, dodatkowe organy płciowe, żeńskie gruczoły sutkowe, prostata, pęcherz moczowy, pęcherzyk żółciowy (mysz), węzły limfatyczne (najlepiej jeden węzeł pokrywający drogę podawania i drugi odległy od drogi podawania, aby objąć działania na układ), nerw peryferyjny (kulszowy lub piszczelowy) zalecany w dużej bliskości od mięśnia, fragment kości szpikowej (i/lub świeża kość z zassanym szpikiem), skóra i oczy (jeśli zaobserwowano zmiany podczas badań oftalmologicznych
Although di-substituted and tri-substituted organostannic compounds have the same adverse health effect, namely immunotoxicity via the thymus gland, and act in a cumulative way, the potency of the tri-substituted compounds (such as TBT and TPT) is greater than that of the di-substituted compounds (DOT and DBTMimo że trójpodstawione i dwupodstawione związki cynoorganiczne mają ten sam szkodliwy wpływ na zdrowie, a mianowicie działają immunotoksycznie poprzez gruczoł grasicy i działają w sposób kumulatywny, siła działania związków trójpodstawionych (takich jak TBT i TPT) jest większa niż siła związków dwupodstawionych (DOT i DBT
The effect of thyme (Thymus vulgaris) essential oil on the development of the lesser mealworm (Alphitobius diaperinus Panzer).Wpływ olejku z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris) na rozwój pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diapernus Panzer).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy thymus.Znalezione w 0,419 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.