wymowa: IPA: ˈθaɪməs /ˈθaɪməs/ , SAMPA: "TaIm@s /"TaIm@s/

Tłumaczenia na język polski:

  • grasica   
    (Noun  f)
     
    ductless gland located behind the breastbone
  • tymianek   

Pozostałe znaczenia:

 
grasica
 
(anatomy, immunology) A ductless gland, consisting mainly of lymphatic tissue, located behind the top of the breastbone. It is most active during puberty, after which it shrinks in size. It plays an important role in the development of the immune system and produces lymphocytes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

thymus (genus)thymus (rodzaj)
thymus glandgrasica

Przykładowe zdania z "thymus", pamięć tłumaczeniowa

add example
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands and pancreas), brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
Wild thyme (Thymus serpyllumMacierzanka piaskowa (Thymus serpyllum
The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleenNastępujące tkanki nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów, określonych w pkt. ‧: czaszka, kręgosłup, mózg, rdzeń kręgowy, oczy, migdałki, grasica, jelita lub śledziona
The observations to be made should reflect expert scientific judgement and may include the micro-organism numeration in all the tissues likely to be affected (e.g. showing lesions) and in the main organs: kidneys, brain, liver, lungs, spleen, bladder, blood, lymphatic ganglia, gastrointestinal tract, thymus gland and lesions at the inoculation site in the dead or moribund animals and at interim and final sacrificeObserwacje, które należy przeprowadzić powinny odzwierciedlać opinię naukową i mogą uwzględniać liczenie drobnoustroju we wszystkich tkankach, które mogły być zainfekowane (np. wykazywały uszkodzenia) oraz w głównych organach: nerkach, mózgu, wątrobie, płucach, śledzionie, pęcherzu, krwi, węzłach limfatycznych, przewodzie pokarmowym, grasicy i uszkodzeniach w miejscu wszczepienia u martwych lub umierających zwierząt w okresie przejściowym lub przy uśmiercaniu
Offal includes the following: heads and cuts thereof (including ears), feet, tails, hearts, udders, livers, kidneys, sweetbreads (thymus glands), pancreas, brains, lungs, throats, thick skirts, spleens, tongues, caul, spinal cords, edible skin, reproductive organs (i.e. uteri, ovaries and testes), thyroid glands, pituitary glandsW skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
Repeated oral administration of leflunomide to mice for up to ‧ months, to rats and dogs for up to ‧ months and to monkeys for up to ‧ month 's duration revealed that the major target organs for toxicity were bone marrow, blood, gastrointestinal tract, skin, spleen, thymus and lymph nodesPodawanie przez ‧ miesiące produktu leczniczego myszom, przez ‧ miesięcy szczurom i psom oraz przez ‧ miesiąc małpom pozwoliło na ustalenie, że narządami narażonymi na toksyczne działanie produktu leczniczego są szpik, krew, układ pokarmowy, skóra, śledziona, grasica i węzły chłonne
The liver, kidneys, adrenals, testes, epididymides, uterus, ovaries, thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or intercurrently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid dryingWątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
Thymus lotocephalus G. LópezThymus lotocephalus G. López... R. Morales (Thymus cephalotos L
Although di-substituted and tri-substituted organostannic compounds have the same adverse health effect, namely immunotoxicity via the thymus gland, and act in a cumulative way, the potency of the tri-substituted compounds (such as TBT and TPT) is greater than that of the di-substituted compounds (DOT and DBTMimo że trójpodstawione i dwupodstawione związki cynoorganiczne mają ten sam szkodliwy wpływ na zdrowie, a mianowicie działają immunotoksycznie poprzez gruczoł grasicy i działają w sposób kumulatywny, siła działania związków trójpodstawionych (takich jak TBT i TPT) jest większa niż siła związków dwupodstawionych (DOT i DBT
In rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular developmentW dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzyków
Atrophy of the thymus, lymphoid tissues, and testis, and hypertrophy of the adrenals, were reported at doses of ‧ mg/kg/day or greater in non-iron-loaded animalsW tkankach zwierząt, u których nie występowała zwiększona zawartość żelaza, po podaniu deferypronu w dawkach ‧ mg/kg mc./dobę i większych, stwierdzono atrofię grasicy, jąder i tkanek układu limfatycznego oraz przerost nadnerczy
The most common side effects with INCRELEX (seen in more than ‧ patient in ‧) are hypoglycaemia (low blood sugar levels), thymus hypertrophy (growth of the thymus gland, a gland below the breastbone that is involved in producing infection-fighting cells), headache, hypoacusis (hearing loss), tonsillar hypertrophy (growth of the tonsils), snoring and injection site hypertrophy (lumps at the site of injectionNajczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem preparatem INCRELEX (obserwowanymi u więcej niż ‧ pacjenta na ‧) są: hipoglikemia (obniżony poziom cukru we krwi), przerost grasicy (nadmierny wzrost gruczołu o nazwie grasica, zlokalizowanego pod mostkiem, który uczestniczy w wytwarzaniu komórek zwalczających zakażenia), bóle głowy, osłabienie słuchu (utrata słuchu), przerost migdałków, chrapanie i przerost tkanek w miejscu wstrzyknięcia (guzki w miejscu wstrzyknięcia
The liver with gall bladder, kidneys, adrenals, testes, epididymides, ovaries, uterus, thyroid (with parathyroids), thymus, spleen, brain and heart of all animals (apart from those found moribund and/or inter-currently killed) should be trimmed of any adherent tissue, as appropriate, and their wet weight taken as soon as possible after dissection to avoid dryingWątroba, nerka, nadnercza, jądra, najądrza, macica, jajniki, grasica, śledziona, mózg i serce wszystkich zwierząt (oddzielnie od tych, które okazały się konające i/lub zabite w międzyczasie) powinny być okrojone z wszelkich przylegających tkanek, odpowiednio, i należy tak szybko, jak to możliwe, pomierzyć ich mokrą wagę po sekcji w celu zapobieżenia wyschnięciu
Lymphoid toxicity in rats consisted of lymphoid depletion of the lymph nodes, spleen, and thymus, and decreased lymphoid organ weightsToksyczność dotycząca układu limfatycznego obejmowała u szczurów zmniejszenie liczby limfocytów w węzłach chłonnych, śledzionie oraz grasicy i zmniejszeniu się masy organów limfatycznych
In addition, interventricular septal defects, trunk vessel defects, thyroid and thymus abnormalities, ossification of the basisphenoid bone and increased incidence of left umbilical artery were seen in the rat studyPonadto, w badaniu prowadzonym na szczurach obserwowano wady przegrody międzykomorowej, wady pnia naczyniowego, nieprawidłowości tarczycy i grasicy, kostnienie trzonu kości klinowej oraz zwiększoną częstość występowania tętnicy pępkowej lewej
the thymus, the spleen and the spinal cord of bovine animals aged over six monthsgrasica, śledziona oraz rdzeń kręgowy u bydła w wieku powyżej sześciu miesięcy
The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleenDo wytwarzania produktów określonych w pkt ‧, nie można wykorzystywać następujących tkanek: czaszki, kręgosłupa, mózgu, rdzenia kręgowego, oczu, migdałków, grasicy, jelit oraz śledziony
Brain, spleen and thymusmózg, śledziona i grasica
Development of natural regulatory CD4+CD25+ T cells in thymusRozwój naturalnych regulatorowych limfocytów CD4+CD25+ w grasicy
Liver, kidney, tongue, thymusWątroba, nerka, język, grasica
Absorbed radiation dose Target Organ Gy/MBq Adrenals Brain Breasts Gallbladder wall Lower large intestine wall Small intestine Stomach Upper large intestine wall Heart wall Kidneys Liver Lungs Muscle Ovaries Pancreas Bone marrow Bone surfaces Skin Spleen Testes Thymus Thyroid Urinary bladder wall Uterus Total bodyDawka pochłonięta Narząd Nadnercza Mózg Sutki Ściana pęcherzyka żółciowego Ściana dolnego odcinka jelita grubego Jelito cienkie Żołądek Ściana górnego odcinka jelita grubego Ściana serca Nerki Wątroba Płuca Mięśnie Jajniki Trzustka Szpik kostny Powierzchnia kości Skóra Śledziona Jądra Grasica Tarczyca Ściana pęcherza moczowego Macica Całe ciało
Thymoma is a tumor on the thymus glandCo uczyniłeś, Panie?Grasiczak to guz rozwijający się z tkanki nabłonkowej grasicy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy thymus.Znalezione w 0,563 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.