Tłumaczenia na język polski:

  • nie ma to jak   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

there's nothing I like lessniczego bardziej nie lubię

Przykładowe zdania z "there's nothing like", pamięć tłumaczeniowa

add example
One of the things that our own research has done, and this committee commissioned research on this topic, is to demonstrate the fact that there is nothing like enough coordinated activity on helping people to recognise their rights under mutual recognition.Nasze badania - bo nasza komisja zleciła badania na ten temat - przyniosły jeden rezultat, a mianowicie udowodniły, że zdecydowanie brakuje wystarczających skoordynowanych działań, które pomogłyby ludziom w poznaniu ich praw wynikających ze wzajemnej uznawalności.
But if you knew him like I do, you' d know that behind that front, there' s nothingAle gdybyś znał go tak dobrze jak ja,... wiedziałbyś, że pod tym wizerunkiem,... jest kompletna pustka
Men of College, now, you chaps are probably thinking... there' s nothing much an old soldier like me can teach youLudzie College' u, wy, chłopaki pewnie sobie myślicie... że taki stary żołnierz jak ja niczego was nie może nauczyć
There is nothing like youJest kompletnie do ciebie niepodobny
One of the last things he said to me was, ' " There' s nothing like bringing in a herd. ' "To musi podobne do tego, co ty czujesz będąc na morzu
My understanding, therefore, is that there would be nothing to stop me using your passport, Minister - providing you were to lend it to me - to go through a check, because there is nobody there to see whether the picture and the person is the same, or I could be using the passport of a distinguished person like Mr McMillan-Scott.Jak zatem rozumiem, panie ministrze, nie ma niczego, co mogłoby mnie powstrzymać od wykorzystania pańskiego paszportu, jeżeli pożyczyłby mi go pan, w celu przejścia przez kontrolę, ponieważ nikt tam nie sprawdza, czy dana osoba jest ze zdjęcia. Mógłbym też skorzystać z paszportu pana posła McMillana-Scotta.
Whatever, Antoine, there' s nothing you likeCokolwiek, Antoine, nie ma niczego co byś lubił
There's nothing like a good hot bath.Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel.
I would like to point out that there is nothing the Ombudsman can do in over 30% of cases.Chciałabym wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich nic nie może zrobić w ponad 30% przypadków.
Tarantara!// And your heart is in your boots// Tarantara!// There is nothing brings it round// Like the trumpet' s martial sound// Like the trumpet' s martial sound// Tarantara!Tarantara!// I twoje odwaga jest w twoich butach// Tarantara!// Nic nie stawia tak na nogi// Jak wojennej trąbki dźwięk// Jak wojennej trąbki dźwięk// Tarantara!
If you think like that, there' s nothing to do but to tie you up every nightJeśli tak myślisz, nie ma innego wyjścia, jak wiążąc cię na noc
Therefore, there can be no telepathy, or apparitions, or flying saucers, nothing like thatDlatego takie rzeczy jak telepatia, zjawy, czy latające spodki, po prostu nie mogą istnieć
There' s nothing like a cup of tea in the afternoonNie ma to jak filiżanka herbaty po południu
There is nothing like this on the market right nowTakich domów nie ma teraz na rynku
There' s nothing like it, is there?To wspaniałe uczucie, prawda?
On agriculture, we have a text in which not everything is to our liking, but there is nothing that we cannot handle in that agriculture text or that will push us beyond our mandate.W zakresie rolnictwa tekst nie do końca nam odpowiada, ale nie ma w nim niczego, czego nie moglibyśmy znieść lub co wykroczy poza nasz mandat.
If you think like that, there' s nothing to do but to tie you up every night.[ Laughing ]Jeśli tak myślisz, nie ma innego wyjścia, jak wiązać cię na noc
There' s nothing like it in the worldNie ma ono sobie równego na całym świecie
There' s nothing like an old- school safety brief to put your mind at easeNie ma to jak stare, dobre zasady BHP
There' s nothing like the fear a man- eater brings" Lew "- " ludojad, " wywołuje paniczny strach
Ah, there' s nothing like blue flannel for a manAch, nie ma to jak niebieska wełna dla mężczyzny
There should be nothing more for me to say, but actually there is a whole story to tell you, Mr President, which I would now like to do.Nie powinienem nic więcej mówić, ale w rzeczywistości mam do opowiedzenia całą historię, którą chciałbym teraz opowiedzieć panu, panie przewodniczący.
There' s nothing one can do when he' s like thisW tym stanie nic go nie powstrzyma
Ask all you like, but honestly, there' s nothing to discuss on that subjectPytajcie ile chcecie, ale szczerze, nie ma tu o czym dyskutować
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 261276 zdań frazy there's nothing like.Znalezione w 67,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.