wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
 • lokator   
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
An occupant.
 
law: one who holds property
 
To hold as, or be, a tenant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.
 
occupant
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
to hold as, or be, a tenant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenantszlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farmingdzierżawa gruntów
tenant's rightsprawo lokatorskie
The TenantLokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
What is needed are appropriate legal and executive instruments which allow the authorities of EU Member States to act effectively to ensure protection of the tenants of privatised flats which formerly belonged to state-owned companies.Potrzebne są właściwe instrumenty prawne i wykonawcze pozwalające skutecznie działać organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia ochrony lokatorów prywatyzowanych mieszkań zakładowych.
The prospective buyer and tenant of a building or building unit should, in the energy performance certificate, be given correct information about the energy performance of the building and practical advice on improving such performancePotencjalni nabywcy i najemcy budynku lub modułu budynku powinni otrzymywać – na świadectwie charakterystyki energetycznej – właściwe informacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynku i praktyczne rady na temat poprawy tej charakterystyki
To protect Cameroon's tropical forests, what is essential is the combating of corruption and bribery (at the level of the officials and also of the community tenants of state-owned forests), effective criminal prosecutions, sustainable forestry, where the quantity felled is only as much as will regrow, and better training for loggers in order to prevent damage to the land during logging.Aby chronić lasy tropikalne Kamerunu, konieczne są: walka z korupcją i przekupstwem (na szczeblu urzędników, a także wspólnot dzierżawiących lasy państwowe), skuteczne ściganie przestępstw, zrównoważona gospodarka leśna, czyli ścinanie drzew w ilościach pozwalających na odrodzenie się drzewostanu, a także lepsze szkolenia drwali w celu zapobiegania niszczeniu terenów, na których odbywa się wycinka.
Tell me, Lucien my boy,... for your deliveries,... do you still have the keys of the other tenants?Powiedz mi Lucien, chłopcze,... czy nadal masz klucze,... do mieszkań innych lokatorów?
Thorne' s one of my best tenantsThorne jest jednym z moich najlepszych dzierżawców
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etcinnych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp
Moreover the principle should be maintained that when a farm is sold, leased or transferred by inheritance, the corresponding quota is transferred to the purchaser, tenant or heir together with the relevant land, while the exceptions to the principle that quotas are tied to farms in order to continue the restructuring of milk production and improve the environment should be maintainedMimo że należy utrzymać zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa lub przekazania go w drodze dziedziczenia, odpowiadająca mu kwota jest przekazywana nabywcy, dzierżawcy lub spadkobiercy wraz z odnośnymi gruntami, należy przewidzieć pewne wyjątki od zasady stanowiącej, iż kwoty są przypisane do gospodarstw, w celu kontynuowania restrukturyzacji produkcji mleka oraz poprawy stanu środowiska naturalnego
Who was the last tenant?Kto był ostatnim najemcą?
This heading covers costs which are paid by the tenant on behalf of and in lieu of the owner (e.g. land tax and depreciation in respect of major repairs whose cost is borne by the tenant) and which cannot be recovered by the tenantPozycja ta obejmuje koszty poniesione przez dzierżawcę w imieniu lub zamiast właściciela (np. podatek gruntowy i amortyzacja w odniesieniu do napraw głównych, których koszty ponosi dzierżawca), i które nie mogą być przez dzierżawcę odzyskane
The previous tenant took excellent care of her apartment.Poprzedni najemca bardzo dbał o mieszkanie.
a current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costsbieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszu
Are you the new tenants?Jesteście nowymi sąsiadami?
Protection from eviction under the Tenants Rights,Municipal Housing Stock and the Civil Code Amendment ActOchrona przed eksmisją w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu czwilnego
The charges relating to heating, for instance, are a major expense for tenants and they need to be regulated and even reduced.Na przykład opłaty za ogrzewanie stanowią największy wydatek dla mieszkańców i należy je unormować, a nawet zmniejszyć.
It' s just the last tenants, why did they leave all their stuff?Chodzi mi o ostatnich lokatorów
The total area taken up by arable land, permanent grassland, permanent crops and kitchen gardens (owner-farmed, tenant-farmed or worked free of chargeCałkowity obszar zajęty przez grunty orne, pastwiska stałe, uprawy wieloletnie i ogródki przydomowe (uprawiane przez właściciela, przez dzierżawcę lub takie, na których pracuje się bezpłatnie
Having anticipated receipts and operating costs over five years, the next stage in the R&E valuation is a deduction of the hypothetical tenant's estimated capital expenditure over the five-year forecast period on items which do not form part of the hereditament, but which are necessary in order to earn the forecast receiptsPo określeniu przewidywanych przychodów i kosztów operacyjnych na okres pięciu lat, kolejnym etapem w wycenie metodą przychodów i wydatków jest odliczenie szacunkowych nakładów kapitałowych hipotetycznego dzierżawcy w objętym prognozą okresie pięciu lat, poniesionych z tytułu pozycji niestanowiących części mienia, jednakże koniecznych do uzyskania prognozowanych przychodów
" I never heard a single complaint from the tenant... in apartment ‧, and nobody ever complained about him" Nie słyszałem żadnej skargi od lokatora... " "... spod ‧ i nikt nigdy na niego się nie skarżył. "
The Committee believes that innovative methods must be developed so as to address the issues of information and financing for end users more directly: it is essential that owners and tenants do not see these new Community measures as a new tax levied on such a primary asset as the homeKomitet jest zdania, że dla użytkowników końcowych ważne jest, aby kwestie informacji i finansowania zostały wyraźniej uwzględnione przy opracowaniu innowacyjnych metod- nie można pozwolić, by właściciele i lokatorzy postrzegali nowe działania wspólnotowe jako kolejny podatek nałożony na towar pierwszej potrzeby, jakim jest dom
Insurance premiums (fire, flood, etc.) for the buildings in owner-occupation, which in the case of tenant farming are normally paid by the landlordSkładki na ubezpieczenie (od pożaru, powodzi itp.) budynków zajmowanych przez właściciela, które w przypadku dzierżawy zwykle płacone są przez właściciela
John Corcoran (Grafton Street Tenants AssociationJohn Corcoran (Grafton Street Tenants Association) (nr
You are new tenant?Jest pan nowym lokatorem?
Homeowners, tenants, users, the municipalities with their town planning and urban development in general, those drawing up regional building legislation - generally the provinces or national states; in short, no other area is so important for reaching our percentage targets for energy and the climate as the construction sector, and no sector has so many millions of partners to bring on board - both horizontally and vertically.Właściciele domów, najemcy, użytkownicy, gminy ze swoją urbanistyką i ogólnym rozwojem miejskim, instytucje tworzące regionalne przepisy budowlane - ogólnie regiony lub państwa narodowe. Innymi słowy żadna inna dziedzina nie jest równie ważna dla osiągnięcia naszych procentowych celów energetycznych i klimatycznych jak branża budowlana, ani w żadnym sektorze nie ma tylu milionów partnerów, których trzeba zaangażować - zarówno poziomo jak i pionowo.
Empty dwellings should also include dwellings which are repossessed following defaults of payments, or which are empty for a short period because a housing agency does not immediately find a new tenantDo pustych mieszkań należy zaliczyć również mieszkania, które są przejmowane przez właściciela z powrotem z powodu niewniesienia wpłat lub które pozostają niezamieszkałe przez krótki okres, ponieważ pośrednik obrotu mieszkaniami nie jest w stanie natychmiast znaleźć kolejnego najemcy
Social housing associations must receive encouragement and a substantial boost to ensure that they renovate the older buildings in the short term, so that the most disadvantaged tenants, too, can derive the maximum benefit from them.Towarzystwom mieszkalnictwa socjalnego trzeba dać zachętę i poważne wsparcie, aby zapewnić przeprowadzenie przez nie w krótkim terminie renowacji starszych budynków, dzięki czemu maksymalne korzyści z niej będą mogli uzyskać również najemcy znajdujący się w najbardziej niekorzystnej sytuacji.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 343 zdań frazy tenant.Znalezione w 2,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.