wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
 • lokator   
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
An occupant.
 
law: one who holds property
 
To hold as, or be, a tenant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.
 
occupant
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
to hold as, or be, a tenant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenantszlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farmingdzierżawa gruntów
tenant's rightsprawo lokatorskie
The TenantLokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
This appropriation is intended to cover expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection, etcŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp
Moreover the principle should be maintained that when a farm is sold, leased or transferred by inheritance, the corresponding quota is transferred to the purchaser, tenant or heir together with the relevant land, while the exceptions to the principle that quotas are tied to farms in order to continue the restructuring of milk production and improve the environment should be maintainedMimo że należy utrzymać zasadę, zgodnie z którą w przypadku sprzedaży lub dzierżawy gospodarstwa lub przekazania go w drodze dziedziczenia, odpowiadająca mu kwota jest przekazywana nabywcy, dzierżawcy lub spadkobiercy wraz z odnośnymi gruntami, należy przewidzieć pewne wyjątki od zasady stanowiącej, iż kwoty są przypisane do gospodarstw, w celu kontynuowania restrukturyzacji produkcji mleka oraz poprawy stanu środowiska naturalnego
I miss every tenant that leavesBrakuje mi każdego lokatora, który nas opuścił
Member States shall take the necessary measures to inform the owners or tenants of buildings or building units of the different methods and practices that serve to enhance energy performancePaństwa członkowskie podejmują niezbędne środki celem informowania właścicieli lub najemców budynków lub modułów budynków o różnych metodach i praktykach służących poprawie charakterystyki energetycznej
However, where these expenses are borne by tenants to whom the accommodation has been let, they should be recorded directly in the final consumption of households`Jednakże gdy wydatki takie są ponoszone przez najemcę, któremu wynajęto mieszkanie, powinny być one bezpośrednio odnotowane jako konsumpcja końcowa gospodarstw domowych
Further, a similar correction seems appropriate in the case of lump sum payments by tenants, i.e., where the tenant makes a pre-payment of the rent for a longer than normal periodPodobna korekta wydaje się właściwa w przypadku opłat jednorazowych wnoszonych przez najemców, gdy na przykład najemca wpłaca czynsz z góry za dłuższy okres czasu
My first task as the new landlord, get rid of the old tenantsPierwsze zadanie od nowego władcy: pozbądź się starych lokatorów
The energy performance certificate shall include the energy performance of a building and reference values such as minimum energy performance requirements in order to make it possible for owners or tenants of the building or building unit to compare and assess its energy performanceŚwiadectwo charakterystyki energetycznej zawiera charakterystykę energetyczną budynku oraz wartości referencyjne, takie jak minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, aby umożliwić właścicielom lub najemcom budynku lub modułu budynku dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki energetycznej
He was a tenant at Ridgemont at the same time the real Halbridge was living thereBył najemcą w Ridgemont kiedy prawdziwy Halbridge tam mieszkał
Legal status of Tenant Management Organisation.Status Prawny wspólnoty mieszkanowej.
As regards the conditions for early retirement support, specific problems arising where a holding is transferred by several transferors or by a tenant farmer should be solvedW odniesieniu do warunków dotyczących pomocy dla przejścia na wcześniejszą emeryturę należy rozwiązać określone problemy związane z przekazywaniem gospodarstwa przez kilku przekazujących oraz z przekazywaniem gospodarstwa przez dzierżawcę rolnego
I stay for the next tenant, if he wants meZostanę u następnego mieszkańca
We' ve got ‧ tenants here nowObecnie mamy ‧ lokatorów
Homeowners and tenants will be well-informed, with specific details of the energy consumption and potential energy savings of a building.Właściciele i najemcy domów będą dobrze poinformowani i poznają konkretne dane dotyczące zużycia energii oraz potencjalnej oszczędności energetycznej budynku.
Added to this, the tenants turned out to be...Fay and Arthur Barringer... Sydney' s mother andfatherAwanturująca się para to Fay i Artur Barringer, matka i ojciec Sydneya
You were right about that one tenantMiał pan rację z tą lokatorką
The legal status of tenants of an agricultural real properties located in PolandStatus prawny dzierżawców nieruchomości rolnych położonych w Polsce
I' ve got to figure out who tipped TenantMuszę rozgryźć kto dał cynk Tenantowi
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etcinnych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp
I want all the information you have on your tenant, ThornePotrzebne mi będą wszystkie informacje o pańskim lokatorze, panu Thorne
Real bummer losing my last tenantJeden całkowity ćpun... był moim poprzednim lokatorem
Protection of a Tenant of Business PremisesOchrona wynajmującego lokal użytkowy
If a parcel of land has been retained by the former holder when transferring the holding to his successor (heir, tenant, etc.), it isDziałka ziemi zatrzymana przez poprzedniego posiadacza przy przekazywaniu gospodarstwa swemu następcy (spadkobiercy, dzierżawcy itd.) zostaje
Genre and auteur cinema. The use of characteristic of the thriller genre in "The Tenant" by Roman Polański, "Seven" by David Fincher and "Eyes Wide Shut" by Stanley Kubrick.Gatunek a kino autorskie. Wykorzystanie cech thrillera w "Lokatorze" Romana Polańskiego, "Siedem" Davida Finchera oraz "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335 zdań frazy tenant.Znalezione w 0,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.