wymowa: IPA: /ˈtɛ.nənt/ `te-nənt

Tłumaczenia na język polski:

 • dzierżawca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
   
  A client organization that is served from a single instance of an application by a Web service. A company can install one instance of software on a set of servers and offer Software as a Service to multiple tenants.
 • lokator   
 • najemca   
  (Noun  m)
   
  one who pays a fee in return for the use of land, etc.
 • dziedzic   
 • dzierżawić   
 • komornik   
 • kątnik - mieszkający u innego gospodarza   
 • mieszkaniec     
 • pracownik folwarku   
 • wynajemca   
 • zarządca   

Pozostałe znaczenia:

 
najemca, lokator mieszkający w wynajętym mieszkaniu lub domu
 
An occupant.
 
law: one who holds property
 
To hold as, or be, a tenant.
 
One who pays a fee (rent) in return for the use of land, buildings, or other property owned by others.
 
occupant
 
(law) One who holds a property by any kind of right, including ownership.
 
to hold as, or be, a tenant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

gentle - owner of a part of village or tenantszlachetny - właściciel części wsi lub dzierżawca
tenant farmingdzierżawa gruntów
tenant's rightsprawo lokatorskie
The TenantLokator

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tenant", pamięć tłumaczeniowa

add example
I stay for the next tenant, if he wants meZostanę u następnego mieszkańca
C/‧ Tenant-farmed agricultural areaC/‧ Użytki rolne uprawiane przez dzierżawcę
The Contractor's basis method is based on the replacement costs of a business property: a putative tenant would be unwilling to pay more as an annual rent for a hereditament than it would cost him in the way of annual interest on the capital sum necessary to build a similar hereditamentMetoda perspektywy przedsiębiorcy budowlanego bazuje na kosztach odtworzenia nieruchomości wykorzystywanej do celów działalności gospodarczej – hipotetyczny dzierżawca nie byłby skłonny do płacenia za dzierżawę danego mienia czynszu rocznego większego niż koszt, jaki poniósłby z tytułu rocznego oprocentowania sumy kapitału niezbędnej do wybudowania podobnego mienia
Maintenance (tenant-type) of buildings and land improvements including greenhouses, frames and supportsKonserwacja budynków dzierżawionych i ulepszenia gruntów obejmujące szklarnie, inspekty i obudowy
In this case, it is suggested that the term spare room lodgers only applies when the owner or the main tenant him/herself also continues to occupy the dwellingW tym przypadku sugeruje się, aby pojęcie lokatora zamieszkałego w wolnym pokoju stosować tylko w sytuacji, gdy właściciel lokalu mieszkalnego lub główny najemca również zamieszkuje to mieszkanie
Exposures to a tenant under a property leasing transaction concerning residential property under which the credit institution is the lessor and the tenant has an option to purchase, shall be assigned a risk weight of ‧ % provided that the competent authorities are satisfied that the exposure of the credit institution is fully and completely secured by its ownership of the propertyEkspozycjom wobec najemcy z tytułu transakcji najmu lub leasingu dotyczących nieruchomości mieszkalnych, w których instytucja kredytowa występuje jako wynajmujący lub leasingodawca, a najemca lub leasingobiorca ma prawo zakupu, przypisuje się wagę ryzyka ‧ % pod warunkiem, że właściwe organy są przekonane, że ekspozycja instytucji kredytowej jest całkowicie zabezpieczona dzięki temu, że instytucja jest właścicielem nieruchomości
This appropriation is intended to cover expenditure on buildings not specifically provided for in the other articles of this chapter, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and business premises ratesŚrodki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz podatek od lokali użytkowych
And we scrn potential tenantsMusimy zaakceptować potencjalnych dzierżawców
Having anticipated receipts and operating costs over five years, the next stage in the R&E valuation is a deduction of the hypothetical tenant's estimated capital expenditure over the five-year forecast period on items which do not form part of the hereditament, but which are necessary in order to earn the forecast receiptsPo określeniu przewidywanych przychodów i kosztów operacyjnych na okres pięciu lat, kolejnym etapem w wycenie metodą przychodów i wydatków jest odliczenie szacunkowych nakładów kapitałowych hipotetycznego dzierżawcy w objętym prognozą okresie pięciu lat, poniesionych z tytułu pozycji niestanowiących części mienia, jednakże koniecznych do uzyskania prognozowanych przychodów
The Committee believes that innovative methods must be developed so as to address the issues of information and financing for end users more directly: it is essential that owners and tenants do not see these new Community measures as a new tax levied on such a primary asset as the homeKomitet jest zdania, że dla użytkowników końcowych ważne jest, aby kwestie informacji i finansowania zostały wyraźniej uwzględnione przy opracowaniu innowacyjnych metod- nie można pozwolić, by właściciele i lokatorzy postrzegali nowe działania wspólnotowe jako kolejny podatek nałożony na towar pierwszej potrzeby, jakim jest dom
on this charming, charming street,-Yeah, I got a room, $‧ a week, I' m lookin ' for a quiet tenantna tej czarującej, czarującej ulicy,-Tak, mam pokój, $‧ za tydzień, Szukam cichego współlokatora
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (refuse collection, etcinnych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (wywóz odpadów itp
So?I am his tenantJestem jego lokatorka
According to Germany, all tenants- including, therefore, BAV and its subsidiaries- rent the studio under the same conditionsNiemcy podały, że studio jest wynajmowane wszystkim na takich samych warunkach, dotyczy to również BAV oraz jej spółek zależnych
The aim is to substantially improve conditions in both public- and private-sector flats, without driving out existing tenants, who are often socially disadvantagedCelem jest istotna poprawa substancji budynków mieszkalnych- zarówno prywatnych, jak i publicznych, bez marginalizowania obecnych tam lokatorów, nierzadko w gorszym socjalnie położeniu
The essence and the legal character of the contract of lease in reference to the protection of tenants' rights.Istota i charakter prawny umowy najmu a ochrona praw lokatorów
You were right about that one tenantMiał pan rację z tą lokatorką
First, a rented dwelling is always considered as occupied even if the tenant chooses to live elsewhereMieszkania na wynajem traktowane są zawsze jako zajmowane, nawet wtedy gdy najemca mieszka gdzie indziej
The Commission must also investigate whether the benefit is not partially transferred to the buyers or tenants of the apartments and commercial premisesKomisja musi także skontrolować, czy korzyść nie została częściowo przeniesiona na nabywców mieszkań i powierzchni handlowych lub osoby je wynajmujące
Purchases of materials made by tenants or owner-occupiers with the intention of undertaking the maintenance or repairs themselves should be shown underZakupy materiałów przez najemców lub właścicieli korzystających z własnych mieszkań, w celu samodzielnego przeprowadzenia remontów lub konserwacji, umieszcza się w
Dear new tenant, welcome to your new home.As the previous tenant, let me say...... I hope you' il like living here as much as I did. I filed the change of address with the post office...... but you know what a crapshoot that can beDrogi najemco, witam cię w twoim nowym domu./ Jako osoba, która mieszkała tutaj jako/ ostatnia mam nadzieję, że będzie ci się/ mieszkało tutaj tak samo dobrze jak mi./ Podałam nowy adres na poczcie,/ ale wiesz jak to bywa,/ jeżeli cokolwiek by do mnie przyszło/ zrób proszę to dla mnie i przeadresuj mi pocztę./ Byłabym bardzo wdzięczna./ Adres podaję poniżej./ Dziękuję z góry
a current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costsbieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszu
And Mungo Tenant wants to talk to youMungo Tenant chce z panem rozmawiać
Owners and tenants of commercial buildings should also be encouraged to exchange information regarding actual energy consumption, in order to ensure that all the data are available to make informed decisions about necessary improvementsWłaścicieli i najemców budynków komercyjnych należy także zachęcać do wymiany informacji dotyczących rzeczywistego zużycia energii, aby udostępnione dane umożliwiły podjęcie rozważnych decyzji co do koniecznych ulepszeń
other expenditure on buildings, in particular management fees for multiple-tenanted buildings, costs of surveys of premises and charges for utilities (street cleaning and maintenance, refuse collection, etcinne wydatki związane z budynkami, zwłaszcza opłaty za zarządzanie budynkami z wieloma najemcami, koszty nadzoru pomieszczeń oraz opłaty za media (czyszczenie i utrzymanie ulic, zbiórka śmieci itp
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 343 zdań frazy tenant.Znalezione w 0,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.