Tłumaczenia na język polski:

  • podatki związane z produkcją i przywozem   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

taxes on products, except VAT and import taxespodatki od produktów (poza VAT i podatkami związanymi z przywozem)

Przykładowe zdania z "taxes on production and imports", pamięć tłumaczeniowa

add example
GDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economyPKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarki
Is very concerned that some ACP governments levy tariffs, import duties and taxes on active pharmaceutical ingredients, finished pharmaceutical products and vaccines, which then make drugs unaffordable to poor communities; urges the European Commission to investigate this and to encourage governments to abolish such taxeswyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że rządy niektórych krajów AKP nakładają opłaty, cła importowe i podatki na aktywne składniki farmaceutyczne, gotowe produkty farmaceutyczne i szczepionki, co sprawia, że ubogich społeczności nie stać potem na leki; nalega, by Komisja Europejska zbadała tę sprawę i zachęciła rządy do zniesienia takich opłat
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type on sales of the like product in the Community under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped importsPrzy wyliczaniu kwot należności celnych, niezbędnych do wyeliminowania skutków szkodliwego dumpingowego przywozu uznano, że wszelkie środki powinny stworzyć przemysłowi Wspólnoty możliwości pokrycia kosztów produkcji i uzyskania całkowitego zysku przed opodatkowaniem na poziomie, który w rozsądny sposób byłby osiągnięty przez przemysł tego rodzaju z tytułu sprzedaży produktu podobnego na rynku Wspólnoty w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku dumpingowego przywozu
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the CommunityPrzy obliczaniu kwoty cła koniecznego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że zastosowanie wszelkich środków powinno umożliwić przemysłowi Wspólnoty pokrycie kosztów produkcji i uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty przez tego typu przemysł ze sprzedaży podobnego produktu na terytorium Wspólnoty w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
For a transitional period which shall not extend beyond ‧ December ‧, the Spanish authorities are hereby authorized to impose a tax on production and imports (APIM) on all products entering or produced in the Canary IslandsW okresie przejściowym, nie dłuższym niż do dnia ‧ grudnia ‧ r., władze hiszpańskie mogą nałożyć opłatę przywozową i produkcyjną (APIM) na wszystkie produkty wprowadzone na Wyspy Kanaryjskie i tam wytworzone
GDPmp (N ‧) is the difference between output of goods and services (P ‧) and intermediate consumption (P ‧) plus VAT on products (R ‧) and net taxes linked to imports (excluding value added tax (VAT)) (RPKBcr (N ‧) jest różnicą między produkcją towarów i usług (P ‧) i konsumpcją pośrednią (P ‧) powiększoną o VAT nałożony na produkty (R ‧) oraz o podatki netto dotyczące towarów przywiezionych (z wyłączeniem podatku od wartości dodanej (VAT)) (R
Does the first paragraph of Article ‧ TFEU (formerly Article ‧ EC), under which no Member State may impose, directly or indirectly, on the products of other Member States any internal taxation of any kind in excess of that imposed directly or indirectly on similar domestic products, preclude the establishment of a pollution tax for motor vehicles which is levied upon the first registration in the territory of a Member State, which has the characteristics specified by Government Emergency Order No ‧/‧ and which may constitute an internal tax on goods coming from other Member States, account being taken of the fact that the tax is not levied upon the re-registering in Romania of a motor vehicle which has the same characteristics as an imported second-hand motor vehicle?Czy wykładni art. ‧ akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. ‧ WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określonych w OUG nr ‧/‧- podatku mogącego stanowić podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z innych państw członkowskich- w świetle okoliczności, że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych parametrach co przywożony pojazd używany?
( Failure of a Member State to fulfil obligations Second paragraph — of Article 90 EC Internal taxes — imposed on products from other Member States Taxation — liable to protect other products indirectly — Prohibition on discrimination between imported products and competing domestic products Excise duties — — Different tax treatment of beer and wine Burden — of proof )Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 90 akapit drugi WE — Wewnętrzne opodatkowanie produktów innych państw członkowskich — Opodatkowanie mogące skutkować pośrednią ochroną innych produkcji — Zakaz dyskryminacji między produktami przywożonymi produktów konkuren cyjnymi produktami krajowymi — Podatki akcyzowe — Odmienne opodatkowanie piwa i wina — Ciężar dowod u
Notes the increase in tax revenues on energy in some Member States due to recent oil price increases; underlines the importance of adequate fiscal policies, as a means of reducing dependence on fossil fuels, addressing climate change and creating incentives for investments in energy-efficiency, renewable energy and environmentally friendly productszwraca uwagę na zwiększenie w niektórych państwach członkowskich dochodów z podatków od energii, spowodowane przez niedawny wzrost cen ropy naftowej; podkreśla znaczenie odpowiedniej polityki fiskalnej jako środka obniżającego zależność od paliw kopalnych, uwzględniającego zmiany klimatyczne i stwarzającego zachęty do zwiększania inwestycji w wydajność energetyczną, odnawialne źródła energii i produkty przyjazne dla środowiska naturalnego
Where, pursuant to Article ‧ of the Treaty, a Member State introduces or alters an average rate in order to offset, with respect both to imports and to exports, the turnover tax which is directly or indirectly imposed on the manufacture of a product or group of products, that rate shall be calculated in accordance with the provisions of this Directive, in the light of the actual conditions of productionJeżeli na podstawie art. ‧ Traktatu Państwo Członkowskie wprowadza lub zmienia przeciętną stawkę w celu wyrównania, w odniesieniu zarówno do przywozu jak i wywozu, podatku obrotowego, który jest nałożony bezpośrednio lub pośrednio na wytwarzanie wyrobu lub grupy wyrobów, stawka ta jest obliczana zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy i w odniesieniu do rzeczywistych warunków produkcji
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on sales of the like product in the CommunityPrzy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnych do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę, uznano, że środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie ze sprzedaży produktu podobnego we Wspólnocie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, czyli gdyby nie istniał przywóz po cenach dumpingowych
In the light of this, I and some of my colleagues have advocated the introduction of a carbon tax on the import of products from third countries so that this idea can progress towards being considered in future, which I think is a particularly important step.W związku z tym wraz z niektórymi posłami przekonywałem do nałożenia podatku węglowego na przywóz towarów z krajów trzecich, tak aby pomysł ten mógł być w przyszłości wzięty pod uwagę, co moim zdaniem stanowi szczególnie ważny krok.
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the CommunityPrzy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie przyjmowane środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie takiego zysku przed opodatkowaniem, jaki byłby możliwy dla tego rodzaju przemysłu w takim sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
Taxes on production and imports are compulsory, unrequited payments, in cash or in kind which are levied by general government, or by the institutions of the European Union, in respect of the production and importation of goods and services, the employment of labour, the ownership or use of land, buildings or other assets used in productionPodatki nakładane na produkcję i przywóz są obowiązkowymi, bezzwrotnymi opłatami w gotówce lub w naturze, nakładanymi przez administracją rządową lub instytucje Unii Europejskiej i dotyczącymi produkcji i przywozu dóbr i usług, zatrudnienia siły roboczej, prawa własności lub prawa użytkowania gruntu, budynków lub innych aktywów używanych w produkcji
minus taxes on production and import taxesminus podatki związane z produkcją i podatki importowe
As regards the assessment , in the light of the second paragraph of Article 90 EC , of the protective nature of the tax arrangements at issue , the Commission maintains that it is essential not only to establish that those arrangements afford protection but also to show the effect of that protection on the consumer , who may be induced directly or indirectly , actually or potentially , to choose a domestic product which , but for that protection , is equivalent to an imported product and , accordingly , in competition with it .W odniesieniu do oceny w świetle art . 90 akapit drugi WE charakteru ochronnego spornego systemu podatkowego Komisja uważa , że zasadnicze znaczenie ma nie tylko stwierdzenie , że system ten ma charakter ochronny , lecz również wykazanie wpływu , jaki charakter ten wywiera na konsumenta , który może zostać zachęcony bezpośrednio lub pośrednio , rzeczywiście lub potencjalnie do wybrania produktu krajowego , który w przypadku braku tego czynnika byłby równorzędny z produktem przywożonym i w konsekwencji wobec niego konkurencyjny .
For the purpose of the implementation of Article ‧ of Directive ‧/EEC, Euratom, the following points aim to clarify Article ‧ of this Directive regarding the definitions of VAT on products (R ‧) and taxes linked to imports excluding VAT (RW celu wykonania art. ‧ dyrektywy ‧/EWG, Euratom przyjmuje się następujące punkty, których celem jest wyjaśnienie art. ‧ niniejszej dyrektywy dotyczącego definicji podatku VAT od produktów (R ‧) oraz podatków związanych z przywozem z wyłączeniem podatku VAT (R
Case C-167 / 05 : Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden ( Failure of a Member State to fulfil obligations Second paragraph — of Article 90 EC Internal taxes — imposed on products from other Member States Taxation — liable to protect other products indirectly — Prohibition on discrimination between imported products and competing domestic products Excise duties — — Different tax treatment of beer and wine Burden — of proof ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sprawa C-167 / 05 : Komisja Wspólnot Euro pejskich przeciwko Królestwu Szwecji ( Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 90 akapit drugi WE — Wewnętrzne opodatkowanie produktów innych państw członkowskich — Opodatkowanie mogące skutkować pośrednią ochroną innych produkcji — Zakaz dyskryminacji między produktami przywożonymi produktów konkurencyjnymi produktami krajowymi — Podatki akcyzowe — Odmienne opodatkowanie piwa i wina — Ciężar dowodu ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Therefore, she wants not a fat tax or higher taxes on unhealthy products and imports, but, in particular, lower taxes on healthy products.Dlatego nie chce podatku tłuszczowego ani wyższego opodatkowania niezdrowej żywności, ale za to niższych podatków od żywności zdrowej.
These cooperating exporters utilised the scheme to import raw materials and capital goods free of import duties, to procure goods domestically free of excise duty and to obtain sales tax reimbursement and to sell part of its production on the domestic marketWspółpracujący eksporterzy korzystali z programu w celu: przywozu surowców i dóbr inwestycyjnych zwolnionych z cła przywozowego, zaopatrywania się na rynku krajowym w towary zwolnione z podatku akcyzowego oraz uzyskania zwrotu podatku od sprzedaży, oraz sprzedaży części swojej produkcji na rynku krajowym
TAXES ON PRODUCTION AND IMPORTS (cfPODATKI Z TYTUŁU PRODUKCJI I PRZYWOZU
References made to taxes on pigs and pork products in various municipal registers, including that of Montalegre, prove that pig-breeding has been important in this area for a very long timeO tradycji i znaczeniu hodowli trzody chlewnej świadczą wzmianki w licznych edyktach królewskich, takich jak edykt z Montalegre, dotyczące danin z trzody chlewnej i produktów wieprzowych
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the CommunityPrzy obliczaniu kwoty cła koniecznego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego przez szkodę uznano, że zastosowanie wszelkich środków powinno umożliwić przemysłowi Wspólnoty pokrycie kosztów produkcji i uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty przez tego typu przemysł ze sprzedaży podobnego produktu na terytorium Wspólnoty w danym sektorze w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowych
When calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved by an industry of this type in the sector under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports, on the sales of the like product in the CommunityPrzy obliczaniu poziomu opłat celnych niezbędnego do usunięcia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę uznano, że wszelkie podjęte środki powinny umożliwić przemysłowi wspólnotowemu pokrycie swoich kosztów produkcji oraz uzyskanie ogólnego zysku przed opodatkowaniem, który przemysł tego typu w sektorze mógłby osiągnąć w normalnych warunkach konkurencji, tj., przy braku przywozu po cenach dumpingowych, ze sprzedaży podobnego produktu na obszarze Wspólnoty
The founding fathers of the EU created a European Union based on own resources, that is to say, on tariffs, taxes on imported agricultural products and VAT.Ojcowie założyciele Unii Europejskiej stworzyli Unię Europejską funkcjonującą w oparciu o zasoby własne, to znaczy taryfy, podatki pobierane z tytułu przywozu produktów rolnych i podatek VAT.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2596139 zdań frazy taxes on production and imports.Znalezione w 614,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.