Tłumaczenia na język polski:

 • tachykardia   
  (Noun  f)
   
  condition of having a high heartbeat
   
  Accelerated beating of the heart, (greater than 100 beats per minute).
 • częstoskurcz   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny tachykardia
 
A rapid resting heart rate, especially one above 100 beats per minute.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tachycardia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Metabolism and nutrition disorders: hyperglycaemia Nervous system disorders: headache, dizziness Cardiac disorders: tachycardia, Vascular disorders: hot flush, hypotension Gastrointestinal disorders: vomiting General disorders and administration site conditions: injection site reactionZaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy Zaburzenia serca: tachykardia Zaburzenia naczyń: uderzenia gorąca, spadek ciśnienia tętniczego krwi Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcja w miejscu wstrzyknięcia
tachycardia, sinus tachycardia, bundle branch block, atrioventricular block first degree, bradycardiatachykardia, tachykardia zatokowa, blok lewej odnogi pęczka Hisa, blok przedsionokowo komorowy pierwszego stopnia, bradykardia
Class effects QT prolongation, ventricular arrythmias (ventricular fibrillation, ventricular tachycardia), sudden unexplained death, cardiac arrest and Torsade de pointes may occur with antipsychoticsEfekt klasy terapeutycznej Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych mogą wystąpić: wydłużenie odstępu QT, arytmie komorowe (migotanie komór, częstoskurcz komorowy), nagły niewyjaśniony zgon, zatrzymanie akcji serca i Torsade de pointes
The most prominent manifestations of telmisartan overdose were hypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, vomiting, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajbardziej znacz cymi objawami przedawkowania telmisartanu były niedoci nienie i tachykardia; opisywano równie bradykardi, zawroty głowy, wymioty, podwy szenie poziomu kreatyniny we krwi oraz ostr niewydolno nerek
Arrhythmia (including ventricular tachycardia and atrial fibrillation) has also been reportedZgłaszano również występowanie arytmii, w tym tachykardii komorowej i migotania przedsionków
Other symptoms included flushing, angioedema, bronchospasm, vomiting, nausea, urticaria/rash, fatigue, headache, throat irritation, rhinitis, pruritus, pain, tachycardia, hypertension, hypotension, dyspnoea, dyspepsia, asthenia and features of tumor lysis syndromeDo innych objawów zaliczono zaczerwienienie twarzy, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wymioty, nudności, pokrzywkę/wysypkę, zmęczenie, ból głowy, podrażnienie gardła, nieżyt nosa, świąd, ból, tachykardię, nadciśnienie, spadek ciśnienia, duszność, dyspepsję, osłabienie i cechy zespołu lizy guza
The acute symptoms and signs in these cases of overdose included agitation, confusional state, coma, bradycardia, ventricular tachycardia, Cheyne-Stokes respiration, discolourations of skin, tongue and conjunctiva, and chromaturiaOstre objawy przedmiotowe i podmiotowe w tych przypadkach obejmowały pobudzenie, stan splątania, śpiączkę, rzadkoskurcz, częstoskurcz komorowy, oddech Cheyne-Stokesa, odbarwienie skóry, języka i spojówki oraz niebiesko-zielone zabarwienie moczu
Serious infusion reactions have been reported uncommonly; symptoms reported include pyrexia, rigors, tachycardia, urticaria, nausea/vomiting, angioneurotic oedema with throat tightness, stridor and swollen tonguePoważne reakcje na wlew występowały niezbyt często: zgłaszano objawy takie jak gorączka, dreszcze, częstoskurcz, wysypka, nudności/wymioty, obrzęk angioneurotyczny z uczuciem ucisku w gardle, świst oddechowy i opuchnięcie języka
Hypertension can be controlled with an adrenoceptor-blocking agent and tachycardia with aNadciśnienie tętnicze może być kontrolowane za pomocą leków blokujących receptory adrenergiczne, a tachykardia za pomocą beta-adrenolityków
Warning signs of fluid or electrolyte imbalance are dry mouth, thirst, weakness, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomiting (see sectionDo objawów ostrzegawczych świadczących o zaburzeniach równowagi płynów i elektrolitów należą: suchość jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, skąpomocz, tachykardia, zaburzenia czynności żołądka i jelit takie jak nudności lub wymioty (patrz punkt
However, the majority of these tachycardia events were transient, of sinus rhythm and reported in patients who had confounding anaemia and/or infectionsJednak większość tych zdarzeń częstoskurczu miała charakter przemijający, dotyczyła rytmu zatokowego i była obserwowana u pacjentów z czynnikiem zakłócającym w postaci niedokrwistości i(lub) zakażeń
In general, expected signs and symptoms are those resulting from an exaggeration of paliperidone s known pharmacological effects, i. e., drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension, QT prolongation, and extrapyramidal symptomsNa ogół oczekiwane objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania są skutkiem nasilenia działań farmakologicznych paliperydonu, są to np. senność i sedacja, tachykardia i niedociśnienie, wydłużenie odstępu QT oraz objawy pozapiramidowe
Tachycardia, arrhythmiasCzęstoskurcz, arytmie
Cardiac Arrest Ventricular Fibrillation Ventricular Tachycardia Heart Failure Atrioventricular Block Atrial FibrillationZatrzymanie akcji serca Migotanie komór Częstoskurcz komorowy Niewydolność serca Blok przedsionkowo-komorowy Migotanie przedsionków
Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or in combination with other medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures, vomiting and tachycardiaObjawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
Ventricular tachycardia/fibrillation, sudden death (see sectionCzęstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt
In one patient treated with carglumic acid, where the dose was increased up to ‧ mg/kg/day, symptoms of intoxication occurred which can be characterised as a sympathomimetic reaction: tachycardia, profuse sweating, increased bronchial secretion, increased body temperature and restlessnessU jednego pacjenta leczonego kwasem kargluminowym, u którego dawka została zwiększona do ‧ mg/kg mc./dobę, wystąpiły objawy zatrucia o charakterze reakcji sympatykomimetycznej: tachykardia, obfite pocenie się, wzmożone wydzielanie śluzu w oskrzelach, podwyższona temperatura ciała i niepokój ruchowy
The most likely manifestations of irbesartan overdose are expected to be hypotension and tachycardia; bradycardia might also occurNależy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania irbesartanu jest niedociśnienie tętnicze i tachykardia, może także wystąpić bradykardia
Signs and symptoms Very common symptoms in overdose (> ‧ % incidence) include tachycardia, agitation/aggressiveness, dysarthria, various extrapyramidal symptoms, and reduced level of consciousness ranging from sedation to comaObjawy podmiotowe i przedmiotowe Bardzo częstymi objawami (częstość > ‧ %) po przedawkowaniu są: częstoskurcz, pobudzenie lub agresywność, dyzartria, różne objawy pozapiramidowe i obniżony poziom świadomości, od sedacji do śpiączki włącznie
These include drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension, and extrapyramidal symptomsNależały do nich: senność i sedacja, tachykardia, niedociśnienie oraz objawy pozapiramidowe
Warning signs of fluid or electrolyte imbalance are dryness of mouth, thirst, weakness, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomitingObjawy ostrzegawcze zaburzeń wodno-elektrolitowych to suchość w jamie ustnej, wzmożone pragnienie, osłabienie, śpiączka, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, niedociśnienie tętnicze, oliguria, tachykardia i zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności lub wymioty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326 zdań frazy tachycardia.Znalezione w 0,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.