Tłumaczenia na język polski:

 • tachykardia   
  (Noun  f)
   
  condition of having a high heartbeat
   
  Accelerated beating of the heart, (greater than 100 beats per minute).
 • częstoskurcz   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny tachykardia
 
A rapid resting heart rate, especially one above 100 beats per minute.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tachycardia", pamięć tłumaczeniowa

add example
Plasma Ceplene levels are higher in patients with moderate and severe liver impairment, and these patient groups tend to experience more tachycardia and lower blood pressure after Ceplene dosing than do patients with normal or mildly affected liver functionStężenie produktu Ceplene w osoczu jest większe u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i w tej grupie pacjentów można zauważyć zwiększoną skłonność do występowania tachykardii i nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu produktu Ceplene w porównaniu z pacjentami, u których czynność wątroby jest prawidłowa lub nieznacznie zaburzona
The most prominent manifestations of telmisartan overdose werehypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, vomiting, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajbardziej znacz cymi objawami przedawkowania telmisartanu były niedoci nienie i tachykardia; opisywano równie bradykardi, zawroty głowy, wymioty, podwy szenie poziomu kreatyniny we krwi oraz ostr niewydolno nerek
The most likely manifestations of irbesartan overdose are expected to be hypotension and tachycardia; bradycardia might also occurNależy spodziewać się, że najbardziej prawdopodobnym objawem przedawkowania irbesartanu jest niedociśnienie tętnicze i tachykardia, może także wystąpić bradykardia
Other symptoms included flushing, angioedema, bronchospasm, vomiting, nausea, urticaria/rash, fatigue, headache, throat irritation, rhinitis, pruritus, pain, tachycardia, hypertension, hypotension, dyspnoea, dyspepsia, asthenia and features of tumor lysis syndromeDo innych objawów zaliczono zaczerwienienie twarzy, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wymioty, nudności, pokrzywkę/wysypkę, zmęczenie, ból głowy, podrażnienie gardła, nieżyt nosa, świąd, ból, tachykardię, nadciśnienie, spadek ciśnienia, duszność, dyspepsję, osłabienie i cechy zespołu lizy guza
Clinical manifestations of NMS are hyperpyrexia, muscle rigidity, altered mental status, and evidence of autonomic instability (irregular pulse or blood pressure, tachycardia, diaphoresis, and cardiac dysrhythmiaKlinicznymi objawami ZZN są: bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (niemiarowe tętno lub wahania ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia, obfite pocenie się i zaburzenia rytmu serca
Ventricular tachycardia/fibrillation, sudden death (see sectionCzęstoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła śmierć (patrz punkt
Convulsions or pronounced excitation: treat with benzodiazepines Respiratory insufficiency: treat with artificial respiration Tachycardia: treat with beta-blockers Urinary retention: treat with catheterisation Mydriasis: treat with pilocarpine eye drops and/or place patient in dark room• ciężkie ośrodkowe działania antycholinergiczne (np. omamy, silne pobudzenie): leczyć fizostygminą; • drgawki lub nasilone pobudzenie: leczyć benzodiazepinami; • niewydolność oddechowa: leczyć z zastosowaniem oddychania sztucznego; • tachykardia: leczyć lekami beta-adrenolitycznymi; • zatrzymanie moczu: leczyć przez cewnikowanie dróg moczowych; • rozszerzenie źrenic: leczyć pilokarpiną w kroplach do oczu i (lub) przez umieszczenie pacjenta w ciemnym pokoju
Metabolism and nutrition disorders: hyperglycaemia Nervous system disorders: headache, dizziness Cardiac disorders: tachycardia, Vascular disorders: hot flush, hypotension Gastrointestinal disorders: vomiting General disorders and administration site conditions: injection site reactionZaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, zawroty głowy Zaburzenia serca: tachykardia Zaburzenia naczyń: uderzenia gorąca, spadek ciśnienia tętniczego krwi Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: wymioty Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: reakcja w miejscu wstrzyknięcia
Amlodipine exerts antianginal effect through the dilation of peripheral arterioles as well as through reduction of cardiac afterload, without resulting in reflex tachycardia, and accordingly, energy consumption and oxygen demand of cardiac muscle decreaseAmlodypina wywiera działanie przeciwdławicowe poprzez rozszerzanie tętniczek obwodowych oraz zmniejszanie obciążenia następczego serca bez towarzyszącego częstoskurczu odruchowego, co oznacza, że zmniejsza zużycie energii i zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
Hypersensitivity or allergic reactions (which may include angioedema, burning and stinging at the infusion site, chills, flushing, generalised urticaria, headache, hives, hypotension, lethargy, nausea, restlessness, tachycardia, tightness of the chest, tingling, vomiting, wheezing) have been observed infrequently in patients treated with factor ‧ containing productsNadwrażliwość lub reakcje alergiczne (które wyrażać się mogą w postaci obrzęku naczynioruchowego, uczucia palenia i parzącego bólu w miejscu wstrzyknięcia, dreszczy, zaczerwienienia, uogólnionej pokrzywki, bólów głowy, wysypki, spadku ciśnienia, letargu, nudności, niepokoju, tachykardii, uczucia ucisku w klatce piersiowej, uczucia mrowienia, wymiotów, świszczącego oddechu) obserwowane były rzadko u pacjentów leczonych preparatami zawierającymi czynnik
In general, expected signs and symptoms are those resulting from an exaggeration of paliperidone s known pharmacological effects, i. e., drowsiness and sedation, tachycardia and hypotension, QT prolongation, and extrapyramidal symptomsNa ogół oczekiwane objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania są skutkiem nasilenia działań farmakologicznych paliperydonu, są to np. senność i sedacja, tachykardia i niedociśnienie, wydłużenie odstępu QT oraz objawy pozapiramidowe
Warning signs of fluid or electrolyte imbalance are dry mouth, thirst, weakness, lethargy, drowsiness, restlessness, muscle pain or cramps, muscular fatigue, hypotension, oliguria, tachycardia, and gastrointestinal disturbances such as nausea or vomiting (see sectionDo objawów ostrzegawczych świadczących o zaburzeniach równowagi płynów i elektrolitów należą: suchość jamy ustnej, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, bóle lub skurcze mięśni, zmęczenie mięśni, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, skąpomocz, tachykardia, zaburzenia czynności żołądka i jelit takie jak nudności lub wymioty (patrz punkt
The most prominent manifestations of telmisartan overdose were hypotension and tachycardia; bradycardia, dizziness, increase in serum creatinine, and acute renal failure have also been reportedNajważniejsze objawy przedawkowania telmisartanu to niedociśnienie tętnicze i tachykardia: opisywano również bradykardię, zawroty głowy, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostrą niewydolność nerek
Cardiac disorders Common: congestive heart failure/cardiac dysfunction, pericardial effusion, arrhythmia (including tachycardia), palpitations Uncommon: myocardial infarction, pericarditis, ventricular arrhythmia (including ventricular tachycardia), angina pectoris, cardiomegaly Rare: cor pulmonale, myocarditis, acute coronary syndromeZaburzenia serca Często: zastoinowa niewydolność serca/zaburzenia czynności serca, wysięk osierdziowy, zaburzenia rytmu serca (w tym tachykardia), kołatanie serca Niezbyt często: zawał serca, zapalenie osierdzia, arytmia komorowa (w tym tachykardia komorowa), dławica piersiowa, powiększenie serca Rzadko: przerost prawej komory, zapalenia mięśnia serca, ostry zespół wieńcowy ‧ Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często: pancytopenia Rzadko: aplazja układu czerwonokrwinkowego
Signs and symptoms of overdose (duloxetine alone or with mixed medicinal products) included somnolence, coma, serotonin syndrome, seizures,, vomiting and tachycardiaObjawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania (samej duloksetyny lub przyjętej w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi) to: senność, śpiączka, zespół serotoninowy, drgawki, wymioty i tachykardia
This patient received ‧ mg of Thyrogen as a single intravenous (IV) bolus and, ‧ minutes later experienced severe nausea, vomiting, diaphoresis, hypotension and tachycardiaWspomniany pacjent otrzymał dawkę ‧, ‧ mg preparatu Thyrogen w jednorazowym bolusie dożylnym, a po ‧ minutach wystąpiły u niego silne nudności, wymioty, obfite pocenie się, hipotonia i tachykardia
Ventricular tachycardia/fibrillation, sudden death (see sectionCz stoskurcz komorowy lub migotamie komór, nagła mier (patrz punkt
Class effects QT prolongation, ventricular arrythmias (ventricular fibrillation, ventricular tachycardia), sudden unexplained death, cardiac arrest and Torsade de pointes may occur with antipsychoticsEfekt klasy terapeutycznej Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych mogą wystąpić: wydłużenie odstępu QT, arytmie komorowe (migotanie komór, częstoskurcz komorowy), nagły niewyjaśniony zgon, zatrzymanie akcji serca i Torsade de pointes
Additional symptoms included mild or moderate dyspnoea, throat tightness, chest discomfort, flushing, pruritus, urticaria, face oedema, angioneurotic oedema, rhinitis, bronchospasm, tachypnoea, wheezing, hypertension, hypotension, tachycardia, palpitations, abdominal pain, nausea, vomiting, infusion-related pain including pain at the extremities, myalgia, and headacheDodatkowe objawy obejmowały łagodne lub umiarkowane uczucie duszności, ucisku w gardle, dyskomfort w klatce piersiowej, napady gorąca, świąd, pokrzywkę, obrzęk twarzy, obrzęk naczyniowo-nerwowy, nieżyt nosa, skurcz oskrzeli, przyspieszony oddech, głośny oddech, nadciśnienie, niedociśnienie, tachykardię, kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, ból związany z infuzją leku, w tym ból kończyn, bóle mięśniowe oraz bóle głowy
Neutralising antibodies (factor ‧ inhibition)* Hypersensitivity/allergic reactions; such reactions may include anaphylaxis*, bronchospasm/respiratory distress, hypotension, angioedema, tachycardia, chest tightness, generalised urticarial, hives, rash, burning sensation in jaw and skull, chills (rigors), tingling, flushing, lethargy, restlessness, dry cough/sneezingprzeciwciała neutralizujące (hamowanie czynnika IX) * reakcje nadwrażliwości/reakcje alergiczne, mogące obejmować anafilaksję *, skurcz oskrzeli/niewydolność oddechową, niedociśnienie tętnicze, przyspieszenie akcji serca, obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, uogólnioną pokrzywkę, pokrzywkę, wysypkę skórną, uczucie pieczenia kości szczęk i czaszki, dreszcze, uczucie mrowienia, uderzenia gorąca, ospałość, niepokój, suchy kaszel/kichanie
Tachycardia, Bradycardia Anaemia Neutropenia ThrombocytopeniaTachykardia, Bradykardia Niedokrwistość Neutropenia Trombocytopenia
Rare: tachycardiaRzadko: częstoskurcz
Overdose with amlodipine may result in excessive peripheral vasodilation and, possibly, reflex tachycardiaPrzedawkowanie amlodypiny może objawiać się nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych i, ewentualnie, częstoskurczem odruchowym
rare: tachycardia (heart beating too fastRzadko: tachykardia (przyspieszone bicie serca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326 zdań frazy tachycardia.Znalezione w 0,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.