Tłumaczenia na język polski:

  • menu systemowe   
     
    A menu that contains commands you can use to manipulate a window or close a program. You click the program icon at the left of the title bar to open this menu. The context menu of a window replaces this menu.

Przykładowe zdania z "system menu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Closing the main window will keep JuK running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the applicationMimo zamknięcia głównego okna, JuK będzie działał w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, żeby zamknąć program całkowicie
The application finder looks for non-KDE applications on your system and adds them to the KDE menu system. Click 'Scan ' to begin, select the desired applications and then click 'Apply 'Wyszukiwarka programów odnajduje dodatkowe programy spoza KDE w Twoim systemie i dodaje je do menu KDE. Kliknij ' Znajdź ', by wyszukać programy, wybierz te, które chcesz dodać i kliknij ' Zastosuj '
Choose K menu System Konsole to get a & UNIX; command prompt, or press Alt; F‧ to get a mini command prompt window to execute a single commandWybierz Menu K System Konsola, aby otworzyć linię poleceń lub wciśnij Alt; F‧ na klawiaturze, aby otworzyć wersję mini Konsoli. Pozwala ona na uruchomienie jednego polecenia, a następnie zamyka się
The Print System menu provides several menu entries to help manage the printer(s) attached to your systemMenu System drukowania dostarcza kilku różnych wpisów dotyczących zarządzania drukarkami w systemie
This menu entry will only be visible if Screen (screen) is installed on your systemTen wpis menu będzie dostępny, jeżeli program Screen (screen) jest zainstalowany w systemie
This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer systemJest ona nazywana & kmenu-mianownik;. Posiada małą strzałkę, skierowaną grotem ku górze, aby pokazać, że po jej naciśnięciu wyświetli się menu. Zrób to! Wyświetlone menu pozwala na łatwy dostęp do wszystkich programów & kde;, zainstalowanych na Twoim komputerze
The operation of the videoconferencing system should be as user-friendly ( i.e. as simple ) as possible , and should therefore consist of only a limited number of manoeuvres , e.g. : switching on and ocameras and microphones , establishing the connection via a selection menu , establishing the set-up via an applications menu , terminating the connection and logging on / out .Obsługa systemu wideokonferencyjnego powinna być jak najbardziej przyjazna dla użytkownika ( tzn. jak najprostsza ) , a więc powinna się ograniczać do niewielkiej liczby działań , np . : włączenia i wyłączenia kamer i mikrofonów ; nawiązania połączenia za pomocą menu wyboru ; wprowadzenia ustawień za pomocą menu ap likacji ; zakończenia połączenia oraz zalogowania się / wylogowania .
Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the applicationZamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, aby zakończyć program
You can drop an encrypted file or selected text on the & kgpg; system tray applet. You will then be prompted for passphrase, and the decrypted file/text will be saved or opened in the & kgpg; editor depending from how you configured the applet. You can also decrypt clipboard with the decrypt clipboard menu entry of the & kgpg; appletMożesz przesunąc zaszyfrowany plik lub wybrany tekst na ikonę apletu & kgpg;. Zostaniesz poproszony o wpisanie frazy hasła po czym plik/tekst zostanie zapisany lub otwarty w oknie edytora & kgpg; w zależności od konfiguracji apletu. Możesz również odszyfrować zawartość schowka klikając w menu podręcznym apletu & kgpg; na Odszyfruj zawartość schowka
You set your presence for individual & im; accounts by right clicking the account 's icon in the status bar at the bottom of the Contact List. The context menu for each account lets you choose the possible presence settings for each & im; systemStatus dla pojedynczego konta komunikatora ustawiasz klikając prawym przyciskiem ikonę konta na pasku stanu, poniżej Listy kontaktów. Menu kontekstowe każdego konta pozwala wybrać ustawienia statusu dla każdego systemu komunikatorowego
Enabled when a contact is selected) Choose a group from the sub-menu, and the contact will be copied to group. & im; systems that allow contacts to be in more than one group on the server contact list will be updated accordinglyWłączone, gdy zaznaczony jest kontakt) Wybierz grupę z podmenu, a kontakt zostanie skopiowany do grupy. Komunikatory, które umożliwiają kontaktom przynależność do więcej niż jednej grupy na serwerze listy kontaktów, zostaną odpowiednio zaktualizowane
The KDE application findern (kappfinder;) looks for legacy and third party applications that are installed on your system and adds them to the KDE menu systemPoszukiwacz progamów KDE (kappfinder;) próbuje odnaleźć różne zainstalowane w systemie programy różnych producentów i dla innych środowisk, a następnie dodaje je do systemowego menu KDE
The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontactJeśli aktywujesz wtyczkę Historia, wszystkie rozmowy przy użyciu jakiegokolwiek komunikatora będą zapisywane i będzie możliwe ich odtworzenie w przyszłości. Pozycja Historia pojawia się w menu kontekstowym każdego kontaktu, możesz więc przeglądać historię wiadomości dla tego metakontaktu
In & kde; ‧ and later local modifications to the & kmenu; are stored in $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Try moving this file out of the way and then issuing the command kbuildsycoca‧--noincremental. This should restore you to the default system menusOd & kde; ‧. ‧ wszelkie modyfikacje, dokonywane w & kmenu-mianownik; są trzymane w $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Przenieś ten plik gdzieś indziej, a następnie wpisz polecenie kbuildsycoca‧--noincremental. Powinno ono przywrócić domyślne menu systemowe
& kde; provides a very sophisticated command line window called & konsole;. Choose K menu System Konsole to start it. This may be something you want on your panel: luckily it 's already there in the default configuration!& kde; posiada bardzo wymyślny emulator terminala, nazywany & konsole-narzednik;. Aby go uruchomić, kliknij Menu K System Konsola. Jest to program, do którego skrót być może chcesz posiadać na panelu: w domyślnej konfiguracji on już się tam znajduje!
The easiest way to submit a bug is to select Help Report Bug... from the menu bar of the application with the bug. This will open a small dialog box with a link to the bug tracking system. Please make sure to follow the instructions of the bug reporting wizardNajprostszy sposób to wybranie Pomoc Zgłoś problem... z paska menu programu, w którym wystąpił problem. Otwarte zostanie okienko zawierające odnośnik do sytemu zgłaszania błędów. Postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta zgłoszenia błędu
To exit & kopete; you should use File Quit, Ctrl; Q, or the & kopete; System Tray icon 's context menu. If you just close the Contact List window, & kopete; will continue to run in the & kde; System TrayAby zamknąć & kopete; możesz użyć Plik Zakończ, Ctrl; Q lub menu kontekstowego ikony & kopete; w tacce systemowej. Jeśli po prostu zamkniesz okno Listy kontaktów, & kopete; pozostanie uruchomiony w tacce systemowej & kde
Click the Applications menu of the main menu to see if & korganizer; is already installed on your system. If & korganizer; is not there, either it is not installed, or perhaps the administrator of your system has moved it to some other placeProszę sprawdzić w głównym menu & kde;, czy & korganizer; jest już zainstalowany w Twoim systemie. Jeżeli go tam nie ma, to oznacza to, że albo nie jest zainstalowany, albo administrator systemu przeniósł go w inne miejsce
To access the & kmplot; configuration dialog, select Settings Configure & kmplot;.... The settings for Constants... can only be changed from the Edit menu and the Coordinate System... only from the View menuAby uzyskać dostęp do okna dialogowego konfiguracji programu & kmplot;, wybierz Ustawienia Konfiguracja & kmplot;.... Sporą liczbę ustawień można zmienić również za pomocą opcji w menu Edycja
Type kdf at a command prompt or select Disk Free from the System group in the K menu. The standard & Qt; and & kde; command options are available, and can be listed by entering kdf--help at the command promptWpisz komendę kdf w konsoli lub wybierz opcję Wolna przestrzeń na dyskach z grupy System w głównym menu środowiska & kde;: K. Dostępne są typowe opcje dla komend w środowisku & Qt; oraz & kde; i można je wyświetlić poprzez wpisanie kdf--help w konsoli
Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use 'Quit ' from the 'File ' menu to quit the applicationZamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj " Zakończ " z menu " Plik ", aby zakończyć program
You can select & kword; through the system menus, under: K-Button Office KWordMożesz wybrać & kword; ' a z K-menu K-menu Biuro KWord
Fonts are really easy to configure in & kde;. Open up the Control Center (with K-Menu Control Center) and choose Font Installer in System Administration in the tree viewKonfiguracja czcionek & kde; jest łatwa. Otwórz Centrum sterowania (z K-Menu Centrum Sterowania) i wybierz Instalator czcionek z Administracja systemu w drzewiastym menu
& kmenuedit; is aimed at a single user setup. Changes to menu structure are saved to ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, changes to applications are saved in ~/. local/share/applications/and changes to sub-menus (icon, name) are saved in ~/. local/share/desktop-directories/. The KIOSK Admin Tool uses & kmenuedit; and copies the above changes to profile-or system-wide locations& kmenuedit; został przystosowany do modyfikacji ustawień dla pojedynczego użytkownika. Zmiany w strukturze menu są zapisywane do ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, zmiany odnośnie programów do ~/. local/share/applications/, a zmiany w podmenu (ikona, nazwa) do ~/. local/share/desktop-directories/. Narzędzie administracji KIOSK używa & kmenuedit; i kopiuje powyższe zmiany do lokacji związanych z profilem, lub ogólnosystemowych
Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use Quit from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the applicationZamknięcie głównego okna utrzyma działanie Amaroka na tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu albo ikony Amaroka z tacki systemowej, aby wyjść z programu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 109703 zdań frazy system menu.Znalezione w 32,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.