wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.

Picture dictionary

syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrupsyrop z agawy
fruit syrupsok
fruit syrupssyrop owocowy
glucose syrupssyrop glukozowy
grain spent wash syrupsok surowy z ziaren
high fructose corn syrupsyrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrupsyrop inulinowy
maple syrup; syrop klonowy
pancake syrupsyrop klonowy
polyglictol syrupsyrop poliglucitolowy
sucrose syrupsyrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
the quantities, with the corresponding amounts of export refunds fixed pursuant to point (a) of the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, of white sugar, the quantities of raw sugar and sucrose syrup, expressed as white sugar, and the quantities of isoglucose, expressed as dry matter, for which an export licence has actually been issued with a view to export in the form of the products referred to in point (b) of Article ‧ of Regulation (EEC) Noo ilościach, z odpowiadającymi kwotami refundacji wywozowych ustalonych na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. a) akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, cukru białego, ilościach cukru nierafinowanego i syropu sacharozy, wyrażonego jako cukier biały oraz ilościach izoglukozy, wyrażonej jako sucha masa, na które zostały faktycznie wydane pozwolenia wywozu w celu wywozu w postaci produktów, określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (EWG) nr
Export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing applicable from ‧ JulyRefundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od dnia ‧ lipca ‧ r
fructose syrupsyrop fruktozowy
Peaches in syrup shall be free of foreign materials of non-vegetable origin and from foreign flavours and odoursW brzoskwiniach w syropie nie stwierdza się obecności ciał obcych pochodzenia nieroślinnego ani też obcych posmaków i zapachów
Community trade mark concerned: Word mark ALFONSO (application for registration No ‧) for goods in Classes ‧ (vinegars), ‧ (beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages) and ‧ (sherriesZgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy ALFONSO (zgłoszenie nr ‧.‧.‧) dla towarów z klas ‧ (ocet), ‧ (wody mineralne i gazowane i inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napoi) i ‧ (wina z Jerez
Under Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ it has been decided to grant production refunds on sugar, unprocessed isoglucose and sugar syrups covered by that Regulation and also chemically pure fructose (laevulose) falling within CN code ‧ ‧ as an intermediate product used in the manufacture of certain products of the chemical industryNa mocy art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ podjęto decyzję o przyznaniu refundacji produkcyjnych do cukru, nieprzetworzonej izoglukozy oraz syropów cukrowych objętych tym rozporządzeniem oraz chemicznie czystej fruktozy (lawulosy) objętych kodem CN ‧ ‧, jako produktów pośrednich używanych w wytwarzaniu niektórych produktów przemysłu chemicznego
The quantities of sugar exported in the form of syrups as referred to under (d) of the first subparagraph of paragraph ‧ must be determined on the basis of their extractable sugar content as established in accordance with the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EEC) NoIlości cukru wywożone w postaci syropów, określone na podstawie ust. ‧ lit. d) akapit pierwszy, należy ustalać na podstawie zawartości w nich cukru ekstraktywnego, stwierdzanej zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr
jams, marmalades, compotes, jellies, fruit purees and pastes, natural and artificial honey, maple syrup, molasses and parts of plants preserved in sugardżemy, marmolady, kompoty, galaretki, puree i pasty owocowe, miód naturalny i sztuczny, syrop klonowy, melasy i części roślinne konserwowane w cukrze
If sucrose, fructose, glucose, glucose syrups or honey are added to products mentioned in Article ‧(a)(i) and (ivJeśli sacharoza, fruktoza, glukoza, syropy glukozowe lub miód zostały dodane do produktów wymienionych w art. ‧ ust. ‧ lit. a) ppkt i) oraz iv
Community sugar and inuline syrup undertakings may require sugar-beet or sugar-cane growers or chicory suppliers to bear ‧ % of the production charge concernedWspólnotowi producenci cukru i syropu inulinowego mogą zażądać od plantatorów buraków cukrowych, trzciny cukrowej lub dostawców cykorii poniesienia ‧ % kosztu opłaty produkcyjnej
Efficacy of Aerius syrup has not been investigated in paediatric trials in children less than ‧ years of ageNie prowadzono badań dotyczących skuteczności preparatu Aerius syrop w pediatrii u dzieci w wieku poniżej ‧ lat
The measures to support the cultivation of sugar cane and its direct processing into agricultural rum and sugar syrup should be continued because these measures are helping to ensure continued deliveries of cane to distilleries, which can thus plan and rationalise investments in their production facilities, and because they help improve the incomes of cane growers and encourage them to improve their production methods to ensure higher yields and deliver better quality caneNależy dalej stosować środki wspierające uprawy trzciny cukrowej i jej bezpośrednie przetwarzanie na rolniczy rum oraz syrop cukrowy, ponieważ stabilizują one dostawę trzciny do destylarni, które mogą dzięki temu planować i racjonalnie inwestować w zakłady produkcyjne. Środki te zwiększają także zyski plantatorów trzciny cukrowej, zachęcają ich do polepszania metod uprawy, zachęcają do zwiększenia wydajności i dostarczania trzciny o wyższej jakości
It shall be granted for the average number of hectares under sugar beet or chicory used for the production of sugar or inuline syrup, to which may be added the average number of hectares given over to the production of sugar used in the manufacture of certain products pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, covered by the delivery contracts concluded by the grower in accordance with Article ‧ of that Regulation for a representative period of one or more marketing years as from the marketing years ‧/‧, to be determined by the Member State concerned in accordance with objective and non-discriminatory criteriaPłatność ta jest przyznawana na podstawie średniej liczby hektarów uprawy buraków cukrowych lub cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego- do czego można dodać średnią liczbę hektarów przeznaczonych do produkcji cukru wykorzystywanego do wytwarzania określonych produktów, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- objętych umową dostawy zawartą przez plantatora zgodnie z art. ‧ tego rozporządzenia na reprezentatywny okres jednego roku gospodarczego lub na więcej lat gospodarczych począwszy od roku gospodarczego ‧/‧, które określane są przez Państwa Członkowskie zgodnie z obiektywnymi i niedyskryminującymi kryteriami
Before ‧ April of the current marketing year Member States shall establish the advance payments for that marketing year to be made by each sugar-producing undertaking, each isoglucose-producing undertaking and each inulin syrup-producing undertakingDo dnia ‧ kwietnia bieżącego roku gospodarczego Państwa Członkowskie ustalają zaliczki na dany rok gospodarczy płacone przez każde przedsiębiorstwo produkujące cukier i każde przedsiębiorstwo produkujące syrop inulinowy
Optional ingredients: bitter almonds: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the sweet almonds; glucose syrup or invert sugar: up to a maximum of ‧ % of the total mixture, as a partial substitute for the caster sugar; mixed flower honey: in addition to the other sweetening matters, up to a maximum of ‧ % of the mixture; flavourings: vanilla pods or vanillin, essential oils of citrus fruit, almond flavouring, used separately or in combination, as needed; candied orange zest: up to a maximum of ‧ % of the mixture; rice paper: used as a base for the product; sorbic acid: according to the legislation in forceSkładniki nieobowiązkowe: migdały gorzkie: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie migdałów słodkich; syrop glukozowy lub cukier inwertowany: nie więcej niż ‧ % łącznej masy mieszanki jako częściowe zastąpienie cukru rafinowanego; miód wielokwiatowy: jako dodatek do innych środków słodzących w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; aromaty: wanilia w laskach lub wanilina, olejki cytrusowe, aromat migdałowy – pojedynczo lub łącznie w ilości zależnej od potrzeb; kandyzowana skórka pomarańczowa: w ilości nie większej niż ‧ % łącznej masy mieszanki; opłatki skrobiowe: stosowane jako baza produktu, kwas sorbinowy: zgodnie z obowiązującymi przepisami
The yolks are added to the syrup once it has cooled downPo ostudzeniu do syropu dodaje się żółtka
quantities of raw sugar produced from syrups which were not produced during the marketing year in which the raw sugar was manufacturedilości cukru surowego wyprodukowane z syropów, które nie zostały wyprodukowane w tym samym roku gospodarczym, w którym dany cukier surowy został wytworzony
Aerius syrup is an antiallergy medicine that does not make you drowsyAerius syrop jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności
white sugar and raw sugar falling within CN code ‧, isoglucose falling within CN codes ‧, ‧, ‧ and ‧ and beet and cane syrups falling within CN codes ‧ and ‧, used in products referred to in point (j) of Article ‧ of Regulation (EC) Nobiały cukier i surowy cukier oznaczone kodem CN ‧, izoglukoza oznaczona kodami CN ‧, ‧, ‧ i ‧, syropy z buraka cukrowego i trzciny cukrowej oznaczone kodami CN ‧ i ‧, użyte w produktach wymienionych w art. ‧ lit. j) rozporządzenia (WE) nr
Syrups , corn , dehydratedSyropy , kukurydziane , odwodnione
Candy, candy canes, candy corns, and syrupCukierków, cukierkowych lasek, cukierkowych bakalii, i syropu
sugar syrups not containing added flavouring or colouring mattersyropy cukrowe, niezawierające dodanych substancji smakowych czy koloryzujących
Does not include: jams, marmalades, compotes, jellies, fruit purees and pastes (‧.‧); parts of plants preserved in sugar (‧.‧); fruit juices and syrupsNie obejmuje: dżemów, marmolad, kompotów, galaretek, przecierów i past owocowych (‧.‧); części roślin konserwowanych w cukrze (‧.‧); soków owocowych i syropów
the extractable sugar content of the syrup used, determined in accordance with the second subparagraph of Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, where the purity of the syrup is at least ‧ % but less than ‧ %zawartość ekstraktywnego cukru użytego syropu, określona zgodnie art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, w przypadku gdy stopień czystości syropu wynosi co najmniej ‧ %, ale mniej niż ‧ %
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1167 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,485 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.