wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.

Picture dictionary

syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrupsyrop z agawy
fruit syrupsok
fruit syrupssyrop owocowy
glucose syrupssyrop glukozowy
grain spent wash syrupsok surowy z ziaren
high fructose corn syrupsyrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrupsyrop inulinowy
maple syrup; syrop klonowy
pancake syrupsyrop klonowy
polyglictol syrupsyrop poliglucitolowy
sucrose syrupsyrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
the quantities of sugar or inulin syrup produced in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ or Regulation (EC) No ‧/‧ as appropriateilość cukru lub syropu inulinowego wyprodukowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ lub, w odpowiednich przypadkach, rozporządzeniem (WE) nr
Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ lays down the national and regional quotas for the production of sugar, isoglucose and inulin syrupZałącznik ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustala kwoty krajowe i regionalne na produkcję cukru, izoglukozy i syropu inulinowego
Inulin syrup meansSyrop inulinowy oznacza
EUR ‧,‧ per tonne of dry matter sugar/isoglucose equivalent as the basic production levy on A inulin syrup and B inulin syrupEUR za tonę ekwiwalentnej substancji suchej – cukier/izoglukoza jako podstawowa opłata produkcyjna dla syropu inulinowego A i syropu inulinowego B
Where sugar, isoglucose or inulin syrup in free circulation in the Community market and not considered as out-of-quota is to be exported without refund, section ‧ of the licence application and of the licence shall contain one of the entries listed in Part C of the Annex, according to the product in question as the case may beJeżeli cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy znajdujące się w swobodnym obrocie na rynku wspólnotowym i nietraktowane jako produkty pozakwotowe mają być objęte wywozem bez refundacji, sekcja ‧ wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części C załącznika, stosownie do danego produktu
Fermented alcohol-based beverages corresponding originally to heading ‧ of the Combined Nomenclature in Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as amended by Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧, to which a certain proportion of distilled alcohol, water, sugar syrup, aromas, colourings and, in some cases, a cream base have been added, resulting in the loss of the taste, smell and/or appearance of a beverage produced from a particular fruit or natural product, do not come under heading ‧ of the Combined Nomenclature but rather under heading ‧ thereofNapoje na bazie alkoholu pochodzącego z procesu fermentacji, odpowiadające początkowo pozycji ‧ Nomenklatury Scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧, s. ‧), do których dodano pewną ilość alkoholu destylowanego, wody, syropu cukrowego, aromatów i barwników, a w przypadku niektórych z nich- bazy śmietankowej, w wyniku czego napoje te straciły smak, zapach lub też wygląd napoju wytwarzanego z określonych owoców lub produktów naturalnych, nie są objęte zakresem pozycji ‧, lecz pozycji ‧ Nomenklatury Scalonej
Mixtures of fruit in syrup and in natural fruit juice were added to the above Annex by Regulation (EC) NoMieszanki z owoców w syropie i w naturalnym soku owocowym zostały dodane do powyższego załącznika na mocy rozporządzenia (WE) nr
Export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing applicable from ‧ NovemberRefundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od dnia ‧ listopada ‧ r
ml (‧ mg) Azomyr syrup once a dayml (‧ mg) syropu Azomyr raz na dobę
Production levy for inulin syrupOpłaty produkcyjne na syrop inulinowy
The white beet sugar and the sugar syrup do not need to originate from the area where miód drahimski is obtainedCukier biały z buraków i syrop cukrowy mogą pochodzić spoza obszaru pozyskiwania miodu drahimskiego
Neoclarityn syrup is indicated for children ‧ through ‧ years of age, adolescents (‧ years of age and older), and adults, including the elderlyNeoclarityn syrop przeznaczony jest dla dzieci w wieku od ‧ roku do ‧ lat, młodzieży (‧ lat lub więcej) i dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku
the dry-matter content of glucose or maltodextrin syrups shall be determined using method ‧ referred to in Annex ‧ to Council Directive ‧/EEC or any other suitable method of analysis offering at least the same guaranteeszawartość suchej masy glukozy albo syropów maltodekstrynowych ustala się z zastosowaniem metody ‧ określonej w załączniku ‧ do dyrektywy Rady ‧/EWG, albo innej odpowiedniej metody analitycznej dającej przynajmniej takie same gwarancje
SORBITOL SYRUPSYROP SORBITOLOWY
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported in the natural stateRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym
The processor shall daily and at regular intervals during the processing period verify that the pears in syrup and/or the pears in natural fruit juice comply with the requirements for qualifying for aidPrzetwórca codziennie, w regularnych odstępach czasu podczas przetwarzania sprawdza, czy gruszki w syropie i/lub naturalnym soku owocowym spełniają wymogi kwalifikujące do uzyskania pomocy
a liquid in which water is combined with sugars and which has a total sugar content determined after homogenisation of not less than ‧° Brix when used to cover fruits in syrupciecz, w której zmieszano wodę z cukrem oraz o całkowitej zawartości cukru użytego w celu przykrycia owoców w syropie, ustalonej po homogenizacji wynoszącej nie mniej niż ‧° liczby Brixa
A spirit drink produced exclusively by alcoholic fermentation and distillation, either from molasses or syrup produced in the manufacture of cane sugar or from sugar-cane juice itself and distilled at less than ‧ % vol so that the distillate has the discernible specific organoleptic characteristics of rumNapój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji, z melasy lub syropu wytwarzanego w produkcji cukru trzcinowego albo z samego soku cukru trzcinowego i destylowany do poniżej ‧% obj. celem nadania destylatowi dostrzegalnych organoleptycznych właściwości rumu
For the purposes of Title ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, inulin syrup production means the quantity of product obtained after the hydrolysis of inulin or oligofructoses with a content by weight in the dry state of at least ‧ % fructose in free form or as sucrose, irrespective of its fructose content in excess of that limit, which is at least ‧ % pureDo celów stosowania tytułu ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ produkcja syropu inulinowego oznacza łączną ilość produktu otrzymanego po procesie hydrolizy inuliny lub oligofruktozy, zawierającego w stanie suchym ‧ % fruktozy w masie w wolnej postaci lub w postaci sacharozy, niezależnie od zawartości fruktozy w nadwyżce ponad ten limit, o czystości co najmniej ‧ %
The Member States shall allocate transitional quotas, on the basis of objective criteria and in a manner ensuring equal treatment of producers and to avoid market and competition distortion, to undertakings producing sugar, isoglucose and inulin syrup established in their territory and approved in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) NoPaństwa członkowskie przydzielają kwoty przejściowe, na podstawie obiektywnych kryteriów i w sposób zapewniający równe traktowanie producentów oraz uniknięcie zakłóceń rynku i konkurencji, przedsiębiorstwom produkującym cukier, izoglukozę i syrop inulinowy mającym siedzibę na ich terytorium i zatwierdzonych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
When the treatment given to glucose and glucose syrup or to lactose and lactose syrup falling respectively within subheadings ‧, ‧, ‧ and ‧ of the combined nomenclature is amended pursuant to Article ‧ of the Treaty or in accordance with procedures established for the application of that Article, such amendments shall extend as appropriate to glucose and to glucose syrup or to lactose or to lactose syrup falling respectively within subheadings ‧, ‧ and ‧ of the combined nomenclature, unless, in accordance with the same procedures, other measures are taken for the harmonising of the treatment applicable to these products with the treatment applicable to those already mentionedW przypadku gdy traktowanie określone w odniesieniu do glukozy i syropu glukozowego lub laktozy i syropu laktozowego, objętych odpowiednio podpozycjami ‧, ‧, ‧ oraz ‧ Nomenklatury Scalonej, zostaje zmienione na podstawie art. ‧ Traktatu lub zgodnie z procedurami ustanowionymi dla stosowania tego artykułu, zmiany te rozszerza się odpowiednio na glukozę i syrop glukozowy bądź laktozę lub syrop laktozowy objęte odpowiednio podpozycjami ‧, ‧ oraz ‧ Nomenklatury Scalonej, chyba że zgodnie z tymi samymi procedurami podejmowane są inne środki w celu zharmonizowania traktowania mającego zastosowanie do tych produktów z traktowaniem mającym zastosowanie do produktów już wymienionych
sugar syrups not containing added flavouring or colouring mattersyropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwników
Pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, production refunds may be granted on the products listed in Article ‧(a) and (f) of that Regulation, on syrups listed in Article ‧(d) thereof and on chemically pure fructose covered by CN code ‧ as an intermediate product, that are in one of the situations referred to in Article ‧ of the Treaty and are used in the manufacture of certain products of the chemical industryArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ przewiduje możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu refundacji produkcyjnych do produktów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i f) wymienionego rozporządzenia, do syropów, o których mowa w lit. d) wyminionego ustępu, i do chemicznie czystej fruktozy (lewulozy) określonej kodem CN ‧ jako produktu pośredniego, wykorzystywanych do wytwarzania niektórych produktów przemysłu chemicznego, o ile podlegają one jednej z sytuacji określonych w art. ‧ ust. ‧ Traktatu
Without prejudice to Article ‧), should the figures recorded under paragraph ‧ and adjusted under paragraph ‧ result in a foreseeable overall loss, then that loss shall be divided by the estimated production of A and B sugar, A and B isoglucose and A and B insulin syrup attributable to the current marketing yearBez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, jeżeli wielkości odnotowane w oparciu o ust. ‧ i dostosowane zgodnie z ust. ‧ powodują przewidywalną całkowitą stratę, wówczas strata taka powinna zostać podzielona przez szacowaną produkcję cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B przypisaną do bieżącego roku gospodarczego
bioethanol, alcohol, rum, live yeast and quantities of syrups for spreading and those to be processed into Rinse appelstroopbioetanol, alkohol, rum, żywe kultury drożdży i określone ilości syropów do rozprowadzania i syropów przetwarzanych na Rinse appelstroop
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 0,9 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.