wymowa: IPA: ˈsɪrəp    

Tłumaczenia na język polski:

 • syrop   
  (Noun  m)
   
  liquid
   
  med. medycyna, medyczny roztwór leku w wodzie gęstością i smakiem przypominający syrop
   
  kulin. kulinaria gęsty, bardzo słodki i lepki roztwór cukru, zagęszczony sok
   
  Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content.
 • sok   
 • ulepek   

Pozostałe znaczenia:

 
syrop
 
(Cockney rhyming slang; shortened from syrup of figs) A wig.
 
Any thick liquid that is added to or poured over food as a flavouring and has a high sugar content. Also any viscous liquid.

Picture dictionary

syrop
syrop

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (12)

agave syrupsyrop z agawy
fruit syrupsok
fruit syrupssyrop owocowy
glucose syrupssyrop glukozowy
grain spent wash syrupsok surowy z ziaren
high fructose corn syrupsyrop glukozowo-fruktozowy; izoglukoza
inulin syrupsyrop inulinowy
maple syrup; syrop klonowy
pancake syrupsyrop klonowy
polyglictol syrupsyrop poliglucitolowy
sucrose syrupsyrop sacharozowy
syrup (for bee feeding)syrop cukrowy (karmienie pszczół)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "syrup", pamięć tłumaczeniowa

add example
In respect of sugar, sugar syrup, isoglucose and inulin syrup as referred to in Article ‧(a), (d), (f), (g) and (h) of Regulation (EC) No ‧/‧ to be imported into the Community in accordance with Decision ‧/‧/EC, the licence application and the licence shall containW odniesieniu do cukru, syropu cukrowego, izoglukozy i syropu inulinowego, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ pkt a), d), f), g) i h) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeznaczonych na przywóz do Wspólnoty zgodnie z przepisami decyzji nr ‧/‧/WE, wniosek o pozwolenie na przywóz i pozwolenie zawierają
Charges levied on non-exported C sugar, C isoglucose and C inulin syrup production, and on substituted C sugar and C isoglucoseOpłaty od niewyeksportowanej produkcji cukru C, izoglukozy C i syropu inulinowego oraz od substytutów cukru C i izoglukozy C
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ fixing the export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processingRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe na syropy oraz niektóre inne produkty cukrownicze wywożone bez dalszego przetwarzania
No, it' s got dextrose and corn syrup and niacinZawiera dekstroze, syrop kukurydziany i niacyne
Member States shall allocate a quota to each undertaking producing sugar, isoglucose or inulin syrup established in its territory and approved in accordance with ArticlePaństwa członkowskie przydzielają kwotę każdemu przedsiębiorstwu produkującemu cukier, izoglukozę lub syrop inulinowy mającemu siedzibę na ich terytorium oraz zatwierdzonemu zgodnie z art
Like all medicines, Aerius syrup can cause side effects, although not everybody gets themJak każdy lek, Aerius może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią
Mrs Garry was there that night, for one bottle of cold syrup, and a home pregnancy testPan Garry była tam tej nocy, kupiła syrop na kaszel i test ciążowy
To qualify for the refund, processed products must, on export, be accompanied by a declaration from the applicant indicating the amounts of raw sugar, white sugar, glucose and glucose syrup used in their manufactureAby mogły zakwalifikować się do refundacji wywozowej, przetworzonym produktom muszą towarzyszyć w eksporcie deklaracje zgłaszającego, wskazujące ilość cukru surowego, cukru białego, glukozy i syropu glukozy użytych do wyrobu tych produktów
For the purposes of Title ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the sugar, isoglucose or inulin syrup production of an undertaking means the sugar, isoglucose or inulin syrup, as defined in Article ‧, ‧ and ‧ of this Regulation, actually manufactured by that undertakingDo celów stosowania tytułu ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ produkcja cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego realizowana przez przedsiębiorstwo oznacza produkcję cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, określonych w art. ‧, ‧ i ‧ niniejszego rozporządzenia, faktycznie wytworzoną przez to przedsiębiorstwo
E ‧(ii) SORBITOL SYRUPE ‧(ii) SYROP SORBITOLOWY
Export refunds on syrups and certain other sugar products exported without further processing applicable from ‧ OctoberRefundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od dnia ‧ października ‧ r
Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than ‧ % by weight of fructose, excluding invert sugarPozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż ‧ % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego
Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ or milk productsZawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami ‧ ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧ lub przetwory mleczne
The checks shall cover at least ‧ % of the invert sugar and syrupsKontrole obejmują przynajmniej ‧ % cukru inwertowanego i syropów
It' s just corn syrupTo tylko syrop z kukurydzy
Beet or cane syrups containing, in the dry state ‧ % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucroseSyrop z buraka lub trzciny cukrowej, zawierający w stanie suchym wagowo nie mniej niż ‧ % sacharozy (łącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza
In the Annex to Directive ‧/EC, the text concerning (E ‧) mannitol and (E ‧ (ii)) maltitol syrup shall be replaced by the text in the Annex to this DirectiveW załączniku do dyrektywy ‧/WE, tekst dotyczący mannitolu (E ‧) oraz syropu maltitolowego [E ‧ii)] zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej dyrektywy
sugar, isoglucose and inulin syrup withdrawn from the market in accordance with Article ‧ and for which the obligations provided for in Article ‧ are not metcukru, izoglukozy i syropu inulinowego wycofanych z rynku zgodnie z art. ‧, w stosunku do których nie zostały spełnione zobowiązania określone w art. ‧ ust
May Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ be interpreted as meaning that, in accordance with Annex I, the production aid scheme applies, not only to peaches in syrup and/or in natural fruit juice included in CN code ex‧, but also to the products with other CN codes listed in that annex (ex‧, etc)?Czy art. ‧ ust. ‧ Rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ powinien być interpretowany w ten sposób, że zgodnie z załącznikiem ‧ system pomocy produkcyjnej stosuje się nie tylko do brzoskwiń w syropie lub w naturalnym soku owocowym znajdujących się w CN pod podpozycją ex‧, lecz również do produktów oznaczonych pozostałymi podpozycjami CN wymienionymi w tym załączniku (ex‧, etc.)?
Who finished the syrup?Brakowało mi ich
for B insulin syrup, expressed as sugar/isoglucose equivalent by applying a coefficient of ‧, the maximum amount payable on B white sugar, anddla syropu inulinowego B, wyrażonego jako ekwiwalent cukru/izoglukozy poprzez zastosowanie współczynnika ‧, maksymalnej kwoty płatnej za cukier biały B, oraz
The amount of the production refund granted per ‧ kilograms of sucrose syrups shall be equal to one hundredth of the amount applicable on the use of white sugar, multiplied byKwota refundacji produkcyjnej przyznawana na ‧ kilogramów syropów sacharozy jest równa jednej setnej kwoty stosowanej w przypadku wykorzystania cukru białego pomnożonej przez
in respect of syrups, emulsions, granular preparations and other pharmaceutical forms to be administered in measured quantities, by the mass or units of biological activity of each active substance per measured quantityw odniesieniu do syropów, zawiesin, preparatów granulowanych i innych postaci farmaceutycznych, które mają być podawane w mierzonych ilościach – o masę lub jednostki aktywności biologicznej każdej substancji czynnej na odmierzaną ilość
whereas the export refund on isoglucose and inulin syrup should be fixed each month in line with the monthly fixing of other refunds in the sugar sectorrefundacja wywozowa do izoglukozy i syropu inulinowego powinna być ustalana każdego miesiąca zgodnie z miesięcznym ustalaniem innych refundacji w sektorze cukru
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ amending the export refunds on syrups and certain other sugar sector products exported in the natural state, as fixed by Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1113 zdań frazy syrup.Znalezione w 2,207 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.