Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
Low red blood cells, low blood platelets Kidney damage with low blood platelets and low red blood cell counts with or without rash (thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome), a reduced number of infection fighting cells in the blood (white blood cells), low levels of a type of white blood cells called neutrophilsmała liczba krwinek czerwonych, mała liczba płytek krwi. uszkodzenie nerki z małą liczbą płytek i czerwonych krwinek, ze współistniejącą wysypką lub bez niej (plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy), zmniejszona liczba komórek biorących udział w zwalczaniu zakażeń we krwi (białe krwinki), mała liczba białych krwinek-neutrofilia
Immune Reactivation Syndrome In HIV-infected patients with sever immune deficiency at the time of institution of combination antiretroviral therapy (CART), an inflammatory reaction to asymptomatic or residual opportunistic pathogens may arise and cause serious clinical conditions, or aggravation of symptomsZespół reaktywacji immunologicznej U pacjentów zakażonych HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (CART, combination antiretroviral therapy) wystąpić może reakcja zapalna na nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne, powodująca wystąpienie ciężkich objawów klinicznych lub nasilenie objawów
Other medically significant sequelae of overdose include delirium, convulsion, coma, possible neuroleptic malignant syndrome, respiratory depression, aspiration, hypertension or hypotension, cardiac arrhythmias (< ‧ % of overdose cases) and cardiopulmonary arrestInnymi znacz cymi klinicznie objawami przedawkowania s: delirium, drgawki, pi czka, prawdopodobny zło liwy zespół neuroleptyczny, depresja oddechowa, zachły ni cie, nadci nienie lub niedoci nienie, zaburzenia rytmu serca (< ‧ % przypadków przedawkowania), zatrzymanie kr enia i oddychania
In the absence of specific information, the use in animal suffering from Cushing s syndrome shall be based on the risk-benefit assessmentW związku z brakiem szczegółowych informacji, stosowanie preparatu u psów cierpiących na zespół Cushinga powinno opierać się na dokonanej przez lekarza weterynarii ocenie bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu
Further treatment of patients after complete resolution of signs and symptoms has rarely resulted in repeated severe cytokine release syndromeW trakcie dalszego leczenia pacjentów, po całkowitym ustąpieniu cech i objawów, rzadko obserwowano ponowne wystąpienie zespołu uwalniania cytokin
Treatment of Hunter syndrome patients with intravenous Elaprase provides exogenous enzyme for uptake into cellular lysosomesLeczenie pacjentów z zespołem Huntera za pomocą dożylnego podawania leku Elaprase dostarcza egzogenny enzym do wychwytu przez lizosomy komórkowe
The following side effects have also been reported by patients taking OSSEOR: vomiting, abdominal pain, oral irritation (such as mouth ulcers and gum inflammation), bone, muscle and/or joint pain, muscle cramps, hypersensitivity syndromes (allergic reactions including rash and fever), itching, hives, angioedema (such as swollen face, tongue or throat, difficulty in breathing or swallowing), swelling in limbs, feeling confusedNastępujące objawy niepożądane były również zgłaszane przez pacjentki stosujące lek OSSEOR: wymioty, ból brzucha, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej (takie jak owrzodzenie jamy ustnej i zapalenie dziąseł), bóle kości, mięśni i (lub) stawów, skurcze mięśniowe, zespoły nadwrażliwości (reakcje alergiczne, w tym wysypka i gorączka), świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (to znaczy: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu), obrzęk kończyn, uczucie dezorientacji
The effectiveness of early intervention child development with Down syndrome in the opinions of terapistsEfektywność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa w opiniach terapeutów
The referral procedure was triggered by Spain and The Netherlands, who were of the opinion that this medicinal product might present a risk to public health since the safety and efficacy in long-term treatment of ropinirole in restless legs syndrome had not been demonstratedProcedurę przekazania rozpoczęła Hiszpania oraz Holandia, których zdaniem powyższy produkt leczniczy może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, ponieważ nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności długoterminowego leczenia ropinirolem w zespole niespokojnych nóg
In restless legs syndrome, the starting dose is ‧ mg/‧ hW zespole niespokojnych nóg dawka początkowa wynosi ‧ mg/‧ godz
In the absence of detailed information on the pre-existing history of individual acute and tardive extrapyramidal movement disorders, it can not be concluded at present that olanzapine produces less tardive dyskinesia and/or other tardive extrapyramidal syndromesZ powodu braku dokładnych informacji dotyczących wcześniejszego występowania u tych pacjentów ostrych lub przewlekłych ruchowych zaburzeń pozapiramidowych w chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić, że olanzapina wywołuje mniej późnych dyskinez i (lub) innych późnych zaburzeń pozapiramidowych
TAFI in the diabetic foot syndromeTAFI w zespole stopy cukrzycowej
In combination with infusional ‧-fluorouracil, the frequency of cardiac ischaemia including myocardial infarction and congestive heart failure as well as the frequency of hand-foot syndrome (palmar-plantar erythrodysaesthesia) were increased compared to that with infusional ‧-fluorouracilPo zastosowaniu produktu leczniczego w skojarzeniu z ‧-fluorouracylem we wlewie częstość występowania niedokrwienia mięśnia sercowego, w tym zawału mięśnia sercowego i zastoinowej niewydolności serca, jak również częstość występowania zespołu ręka-stopa (erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej) były większe niż w przypadku zastosowania ‧-fluorouracylu we wlewie
The company that makes Elaprase will monitor the safety of the medicine in a long-term survey of patients with Hunter syndromeFirma wytwarzająca Elaprase będzie prowadzić obserwację bezpieczeństwa stosowania leku w długoterminowym badaniu pacjentów z zespołem Huntera
No cases of Stevens-Johnson Syndrome or Toxic Epidermal Necrolysis have been reported in the clinical development programme of APTIVUSW trakcie badań klinicznych nad preparatem APTIVUS nie opisano przypadków zespołu Stevensa-Johnsona czy martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka
Pruban should not be used in dogs with extensive, infected or ulcerated skin lesions or in animals suffering from Cushing s syndrome (hyperadrenocorticismPreparatu Pruban nie należy stosować u psów z rozległymi, zakażonymi lub owrzodzonymi ranami skóry lub u zwierząt z zespołem Cushinga (hiperkortyzolemia
The CURE study included ‧ patients with non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), and presenting within ‧ hours of onset of the most recent episode of chest pain or symptoms consistent with ischaemiaBadanie CURE obejmowało ‧ pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego bez załamka Q) i prezentujących w ciągu ‧ godzin początek ostatniego epizodu bólu w klatce piersiowej lub objawów sugerujących niedokrwienie
The most common side effects (affects more than ‧ user in ‧) are: Hot flushes (vasodilatation) Flu syndromeBardzo cz ste działania niepo dane (wyst puj ce u wi cej ni u ‧ na ‧ pacjentów): • Uderzenia gor ca (epizody rozszerzenia naczy) • Objawy grypopodobne
Approximately ‧ % of patients treated with Rebif can expect to experience the typical interferon flu-like syndrome within the first six months after starting treatmentW pierwszych ‧-ciu miesiącach terapii u około ‧ % pacjentów przyjmujących produkt Rebif występuje typowy dla terapii interferonem zespół objawów grypopodobnych
Serious antiepileptic drug hypersensitivity syndrome has occurred in association with rufinamide therapyPodczas stosowania rufinamidu stwierdzono występowanie poważnego zespołu nadwrażliwości na lek przeciwpadaczkowy przebiegającego ze zróżnicowanymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi
treated with established cytotoxic chemotherapy for malignancy (with the exception of chronic myeloid leukaemia and myelodysplastic syndromes) and reduction in the duration of neutropenia in patients undergoing myeloablative therapy followed by bone marrow transplantation considered to be at increased risk of prolonged severe neutropenianeutropenicznej u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz skrócenie czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii
Anxiety and depression and social support of parents of children with Down syndrome from the Association of Parents and friends of children with Down syndromeLęk i depresja a wsparcie społeczne rodziców dzieci z Zespołem Downa ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie.
This included ‧ patients with non-melanoma skin cancers, ‧ with solid organ cancers, and ‧ with hematologic malignancies (‧ with lymphomas and ‧ with myelodysplastic syndromesLiczba ta obejmuje ‧ pacjentów z rakiem skóry innym niż czerniak, ‧ pacjentów z rakami narządów miąższowych oraz ‧ z nowotworami złośliwymi układu krwiotwórczego (‧ z chłoniakiem oraz ‧ z zespołami mielodysplastycznymi
The health problems a patient with rheumatoid arthritis with secondary Sjogren's syndromeProblemy zdrowotne chorej na reumatoidalne zapalenie stawów z wtórnym zespołem Sjogrena
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2444 zdań frazy syndrome.Znalezione w 2,592 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.