Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
The effectiveness of early intervention child development with Down syndrome in the opinions of terapistsEfektywność wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z zespołem Downa w opiniach terapeutów
Two patients out of ‧ treated with Humira in all rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis studies developed clinical signs suggestive of new-onset lupus-like syndromeU dwóch pacjentów z ‧ leczonych produktem Humira, we wszystkich badaniach stosowania w reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów, pojawiły się objawy kliniczne wskazujące na wystąpienie zespołu toczniopodobnego
Stimulation of cognitive development of Down syndrome children through constructional games and playsStymulacja rozwoju poznawczego dzieci z zespołem Downa poprzez zabawy i gry konstrukcyjne
In an ‧-month co-therapy study in manic or mixed episode patients stabilised with olanzapine plus a mood stabiliser (lithium or valproate), long-term olanzapine co-therapy with lithium or valproate was not statistically significantly superior to lithium or valproate alone in delaying bipolar recurrence, defined according to syndromic (diagnostic) criteriaW ‧-miesięcznym badaniu u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii lub epizodu mieszanego, u których osiągnięto stabilizację po leczeniu skojarzonym olanzapiną i lekiem stabilizującym nastrój (lit lub walproinian), nie stwierdzono statystycznie istotnej przewagi długotrwałego stosowania olanzapiny z litem albo olanzapiny z walproinianem nad stosowaniem litu lub walproinianu w monoterapii, biorąc pod uwagę opóźnianie nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej, zdefiniowanych zgodnie z kryteriami objawowymi (diagnostycznymi
The functioning a child with FAS (fetal alcohol syndrome). The recognition of difficulties and the therapyFunkcjonowanie dziecka z FAS. Rozpoznawanie trudności i terapia
If you suffer from Restless Legs Syndrome, you may experience the following side effectsU pacjentów z Zespołem Niespokojnych Nóg mogą występować następujące działania niepożądane
Study ‧ was a randomised, evaluator-blinded study of posaconazole oral suspension (‧ mg three times a day) versus fluconazole suspension (‧ mg once daily) or itraconazole oral solution (‧ mg twice a day) in neutropenic patients who were receiving cytotoxic chemotherapy for acute myelogenous leukemia or myelodysplastic syndromesW randomizowanym, zaślepionym dla oceniającego badaniu ‧ porównywano pozakonazol w postaci zawiesiny doustnej (‧ mg trzy razy na dobę) z flukonazolem w postaci zawiesiny (‧ mg raz na dobę) lub itrakonazolem w postaci zawiesiny doustnej (‧ mg dwa razy na dobę) u pacjentów z neutropenią otrzymujących chemioterapię z powodu ostrej białaczki szpikowej lub zespołu mielodysplastycznego
As with other anti-HIV medicines, patients taking Viread may be at risk of lipodystrophy (changes in the distribution of body fat), osteonecrosis (death of bone tissue) or immune reactivation syndrome (symptoms of infection caused by the recovering immune systemPodobnie jak w przypadku innych leków stosowanych w leczeniu zakażenia wirusem HIV pacjenci przyjmujący Viread mogą być narażeni na ryzyko wystąpienia lipodystrofii (redystrybucji tkanki tłuszczowej), martwicy kości (śmierci tkanki kostnej) lub zespołu reaktywacji immunologicznej (objawów zakażenia związanych z powrotem funkcji układu odpornościowego
Rash Angioedema Stevens Johnson syndromeWysypka Obrzęk naczynioruchowy Zespół Stevensa-Johnsona
"Character of contemporary literature in view of totalitarian enslavement syndrome""Bohater wspólczesnej literatury bułgarskiej wobec syndromu totalitarnego zniewolenia"
When methadone is co-administered with amprenavir, patients should be monitored for opiate abstinence syndrome, in particular if low-dose ritonavir is also givenW przypadku podawania metadonu jednocześnie z amprenawirem, należy obserwować, czy u pacjentów nie wystąpią objawy odstawienia opioidów, szczególnie jeśli podawany jest również rytonawir w małej dawce
People with Autism and Aspergers Syndrome in Current MediaOsoby z autyzmem i zespołem Aspergera we współczesnych mediach.
A model of nursing care over infants with respiratory distress syndromeModel opieki pielęgniarskiej nad noworodkiem z zespołem zaburzeń oddychania
Mutations of the SCN1B gene as molecular background of epilepsy syndromes – developing the method of the gene analysis and its application in diagnosis of the GEFS+ patients.Mutacje genu SCN1B jako podłoże molekularne zespołów padaczkowych-opracowanie metody analizy genu i zastosowanie jej w diagnostyce pacjentów z zespołem GEFS+
Exceptional cases of extrapyramidal syndrome have been reportedZgłaszano wyjątkowe przypadki występowania zespołu pozapiramidowego
Lyell syndrome/toxic epidermolysis, Stevens-Johnson syndrome or Erythema multiformeZespół Lyella (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy
Pathogenesis of hypertension and proteinuria in preeclampsia syndrome.Patogeneza nadciśnienia tętniczego i białkomoczu w stanie przedrzucawkowym.
Recovery could be slow and recurrences of the syndrome have been reported in some cases after discontinuation of corticosteroid therapyUstępowanie objawów może być powolne i raportowano niekiedy nawroty zespołu po odstawieniu leczenia kortykosteroidami
The efficacy of SIFROL was evaluated in four placebo-controlled clinical trials in approximately ‧ patients with moderate to very severe idiopathic Restless Legs SyndromeSkuteczność stosowania preparatu SIFROL oceniono w czterech kontrolowanych badaniach klinicznych z użyciem placebo obejmujących około ‧ pacjentów, u których zespół niespokojnych nóg występował w postaci od umiarkowanej do bardzo ciężkiej postaci idiopatycznej
The impact of music on the development of a child with down syndromeWpływ muzyki na rozwój dziecka z zespołem Downa
On theoretical grounds, therefore, it should be avoided in patients with rare hereditary deficiency of hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase (HGPRT) such as Lesch-Nyhan and Kelley-Seegmiller syndromeNa podstawie teoretycznych przesłanek należy go unikać u chorych z rzadkim, wrodzonym niedoborem transferazy hipoksantynowo-guaninowo-fosforybozylowej (HGPRT) czyli w zespole Lesch-Nyhana lub Kelley-Seegmillera
The war launched in March ‧ against Iraq and the political developments that followed, as well as the outbreak of the Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), have seriously affected the air transport operations of air carriers and have triggered a significant reduction in demand in the beginning of the summer ‧ scheduling seasonZapoczątkowana w marcu ‧ r. wojna przeciwko Irakowi oraz następujące po niej zdarzenia polityczne, jak również epidemia Zespołu Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS), poważnie wpłynęły na działalność transportu prowadzonego przez przewoźników lotniczych, wywołując w początkach letniego sezonu rozkładu lotów ‧ r. znaczny spadek zapotrzebowania
Campylobacter infection has been associated with complications such as later joint inflammation (5–10% of cases) and, on rare occasions, Guillain-Barré syndrome (a temporary but severe paralysis that may be total).Zakażenie bakteriami Campylobacter może być związane z powikłaniami w rodzaju następczego zapalenia stawów (5– 10% pacjentów), a w rzadkich przypadkach zespołu Guillaina– Barrégo (przejściowego, lecz ciężkiego porażenia, które może być całkowite).
Stevens-Johnson syndrome, angioneurotic oedema, allergic dermatitis, urticaria, drug hypersensitivity, psoriasisZespół Stevensa-Johnsona, obrzęk naczynioruchowy, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na lek, łuszczyca
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2444 zdań frazy syndrome.Znalezione w 2,221 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.