Przykładowe zdania z "syndrome", pamięć tłumaczeniowa

add example
However, as a precaution, patients should be monitored for withdrawal syndromeJednakże pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie wystąpią u nich objawy zespołu odstawienia
Porcine circovirus type ‧ (PCV‧), is known to infect, and cause a wide variety of clinical signs and syndromes in pigs, some of which may be caused by PCV‧ in combination with other agentsWiadomo, że cirkowirus świń typu ‧ (PCV‧) zakaża świnie i powoduje u nich wiele różnych objawów klinicznych i zespołów, z których część może być wywoływana przez wirusa PCV‧ w połączeniu z innymi czynnikami
The role of a nurse in the administration of nutritional therapy to patients suffering from cancer cachexia syndromeRola pielęgniarki w leczeniu żywieniowym pacjentów z zespołem wyniszczenia nowotworowego
The Burnout Syndrome as Exemplified by the Nursing Profession.Syndrom wypalenia zawodowego na przykładzie zawodu pielęgniarki
Other symptoms included flushing, angioedema, bronchospasm, vomiting, nausea, urticaria/rash, fatigue, headache, throat irritation, rhinitis, pruritus, pain, tachycardia, hypertension, hypotension, dyspnoea, dyspepsia, asthenia and features of tumor lysis syndromeDo innych objawów zaliczono zaczerwienienie twarzy, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wymioty, nudności, pokrzywkę/wysypkę, zmęczenie, ból głowy, podrażnienie gardła, nieżyt nosa, świąd, ból, tachykardię, nadciśnienie, spadek ciśnienia, duszność, dyspepsję, osłabienie i cechy zespołu lizy guza
In one epidemiological study, a higher incidence of acute coronary syndrome was reported in the repaglinide groupW jednym badaniu epidemiologicznym większa częstość wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego została stwierdzona w grupie pacjentów leczonej repaglinidem
Patients with a high tumour burden or with a high number (‧ x ‧/l) of circulating malignant cells such as patients with CLL, who may be at higher risk of especially severe cytokine release syndrome, should only be treated with extreme cautionPacjenci z dużą masą guza lub z dużą liczbą (≥ ‧ x ‧/l) krążących komórek nowotworowych, tacy jak pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową, którzy są szczególnie narażeni na wystąpienie ciężkiej postaci zespołu uwalniania cytokin, powinni być leczeni z zachowaniem szczególnej ostrożności
Model of care for patient with Guillain-Barre syndromeModel opieki nad pacjentem z zespołem Guillaina-Barrego
the treatment and prevention of acquired immune deficiency syndrome (AIDSleczenia i zapobiegania zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS
The role of the Veronica Sherborne Developmental Movement in supporting social development of kindergarten children with Down syndrom, in parents’ opinionsRola zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
Treatment of duodenal and gastric ulcer confirmed by endoscopy or radiography. Treatment of reflux oesophagitis. Long-term prophylaxis of reflux oesophagitis. Eradication of Helicobacter pylori concurrently given with appropriate antibiotic therapy and prevention of relapse of peptic ulcers in patients with H. pylori associated ulcers.. Zollinger-Ellison syndrome• Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i ołądka potwierdzonej za pomocą endoskopii lub ż badania radiologicznego. • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku. • Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku. • Eradykacja Helicobacter pylori w leczeniu skojarzonym z odpowiednią terapią antybiotykową i zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej związanej z zakażeniem H. pylori. • Zespół Zollingera-Ellisona
Burnout syndrome in the opinion of the employees of the Krotoszyn County social servicesWypalenie zawodowe w opinii pracowników służb społecznych powiatu Krotoszyńskiego
Patients undergoing ovarian stimulation are at an increased risk of developing ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) due to multiple follicular developmentU pacjentek poddawanych stymulacji jajników istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu nadmiernej stymulacji jajników (ang. ovarian hyperstimulation syndrome-OHSS) wynikające ze wzrostu licznych pęcherzyków
Long-term treatment of growth failure associated with Turner syndromeDługotrwałe leczenie zaburzeń wzrostu powiązanych z zespołem Turnera
Immune Reactivation Syndrome: in HIV infected patients with severe immune deficiency at the time of initiation of combination antiretroviral therapy (CART), an inflammatory reaction to asymptomatic or residual opportunistic infections may arise (see sectionZespół reaktywacji immunologicznej: u pacjentów zakażonych wirusem HIV z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej może dojść do reakcji zapalnych lub mogą wystąpić nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne (patrz punkt
Rare (‧,‧ to < ‧,‧) cases of Sweet s syndrome have been reported, although in some cases underlying haematological malignancies may play a roleOdnotowywano rzadko (≥ ‧ ‧ do < ‧ ‧) występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę współistnienie chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
Stuttering child with Down syndrome - case studyDziecko jąkające się z zespołem Downa-studium przypadku
Other possible side effects Hallucinations, suicidal thoughts, behaviour. A sensation of restlessness or an inability to sit or stand still or Serotonin syndrome (a rare reaction which may cause feelings of great happiness, drowsiness, clumsiness, restlessness, feeling of being drunk, fever, sweating or rigid muscles), fits. Passing bright red blood in your stools, vomiting blood, or black tarry stools (faeces). Having abnormal urine odour. Chest pain. Yellow colouration of the skin (jaundice), hepatic failure, Stevens-Johnson syndrome, sudden swelling of skin or mucosa (angioedemaospałość, zaburzenia koordynacji ruchowej, niepokój ruchowy, wrażenie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni), napad drgawek. • Jasnoczerwona krew w kale, wymioty z krwią lub czarny, smolisty kał. • Nieprawidłowy zapach moczu. • Ból w klatce piersiowej. • Żółte zabarwienie skóry (żółtaczka), niewydolność wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy
The compensative approach to Not In My Backyard (NIMBY) syndrome elimination = opportiunities and restrictions. The case of the struggle against waste incinerator siting plans in CracowPodejście kompensacyjne w eliminacji syndromu Not In My Backyard (NIMBY) - możliwości i ograniczenia na przykładzie prtestów przeciwko budowie Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie
From post marketing experience it appears that serotonin syndrome occurs very rarely in patients treated with Remeron alone (see sectionZ doświadczeń po wprowadzeniu produktu do obrotu wynika, że u pacjentów przyjmujących tylko Remeron zespół serotoninowy występuje bardzo rzadko (patrz punkt
In Parkinson s disease, ropinirole is associated with somnolence and has been associated uncommonly (> ‧,‧, < ‧) with excessive daytime somnolence and sudden sleep onset episodes, however, in Restless Legs Syndrome, this phenomenon is very rareStosowanie ropinirolu w chorobie Parkinsona jest związane z występowaniem senności i niezbyt często (> ‧, < ‧) z nadmierną sennością w ciągu dnia i nagłymi napadami snu, jednakże u pacjentów z zespołem niespokojnych nóg objawy te występowały bardzo rzadko
The quality of life people with pain syndromeJakość życia osób z zespołem bólowym kręgosłupa
The most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are a reaction or pain at the injection site, headache, tiredness, vomiting, nausea (feeling sick), abdominal (tummy) pain, and ovarian hyperstimulation syndrome (e. g. feeling sick, weight gain, diarrhoeaNajczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u ‧ do ‧ pacjentek na ‧) są reakcje lub ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy, uczucie zmęczenia, wymioty, nudności (mdłości), bóle brzucha i zespół hiperstymulacji jajników (np. nudności, przyrost masy ciała, biegunka
It is used to treat adults who are infected with human immunodeficiency virus (HIV), the virus that causes acquired immune deficiency syndrome (AIDSStosowany jest w leczeniu osób dorosłych, zakażonych ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), wywołującym zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS
Dizziness, amnesia, ataxia, encephalopathy, facial paralysis, hypertonia, neuropathy, peripheral neuritis, somnolence, tremor, taste loss, taste perversion, migraine, extrapyramidal syndromeZawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, utrata smaku, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 2455 zdań frazy syndrome.Znalezione w 0,905 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.