wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
to apply a surcharge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
addition of extra charge
 
philately: overprint
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
To apply a surcharge.
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
excessive price
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rulezasada zakazu opłat dodatkowych
premium surchargespodwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank Groningen- Netherlands)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Internal market in electricity- National legislation permitting the levy of a surcharge on the price for electricity transmission in favour of a statutorily-designated company which is required to pay stranded costs- Charges having equivalent effect to customs duties- Discriminatory internal taxation- Aid granted by the Member StatesSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen- Niderlandy)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej- Uregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych- Opłaty o skutku równoważnym do ceł- Dyskryminacyjne podatki wewnętrzne- Pomoc przyznana przez państwa członkowskie
In the case of hard core restrictions, such as horizontal price fixing which occur when the conference tariff is set and charges and surcharges are jointly fixed, the negative effects are very seriousW przypadku klasycznych ograniczeń, takich jak horyzontalne ustalanie cen, które występują wówczas, gdy taryfa konferencji jest ustalona, a opłaty i opłaty dodatkowe ustalane są wspólnie, negatywne skutki są bardzo poważne
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surchargepodróżny, który nie może okazać ważnego biletu jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę
Ever since the government raised the price of oil, it has raised the consumer's bill by imposing a surcharge.Odkąd rząd podniósł cenę ropy naftowej, konsument płaci jeszcze więcej w wyniku nałożenia opłaty dodatkowej.
Without prejudice to any subsequent harmonisation, every assurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on assurance premiums in the Member State of the commitment, and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the SpanishBez uszczerbku dla dalszej harmonizacji każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom o fiskalnym charakterze od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim zobowiązania, a także, w odniesieniu do Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
The Office shall not publish a proposal for variety denomination prior to the payment of a surcharge levied in accordance with the provisions of the first subparagraphUrząd nie publikuje propozycji nowej nazwy odmiany przed uiszczeniem dopłaty nałożonej zgodnie z przepisami akapitu pierwszego
The fare surcharges applied may not exceed the sum of the seats occupied in order to transport these passengersDodatkowe, narzucone z tego tytułu opłaty, nie mogą przekraczać sumy cen za miejsca zajęte przy przewozie tej kategorii pasażerów
The decision found that TS-AG together with other undertakings modified and applied in a concerted fashion the reference value used to calculate the alloy surchargeW decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu
Preliminary ruling- Rechtbank Groningen- Interpretation of Articles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC- National legislation establishing a surcharge on the price of electricity and payable, during a transitional period, to the net operator by consumers established in the Netherlands- Obligation on the net operator to pay that surcharge to a statutorily designated undertaking of the national electricity generators for the purpose of defraying a sum representing the amount of obligations incurred and investments made by that undertaking prior to liberalisation of the market- Payment by that undertaking of any surplus to the competent ministryOrzeczenie w trybie prejudycjalnym- Rechtbank Groningen- Wykładnia art. ‧, ‧ ust. ‧ i ‧ WE- Uregulowanie krajowe, zgodnie z którym w okresie przejściowym odbiorcy energii elektrycznej w Niderlandach są zobowiązani do uiszczania na rzecz operatora systemu przesyłowego dopłaty do jej ceny- Zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do odprowadzenia dopłat na rzecz spółki krajowych wytwórców energii elektrycznej, wyznaczonej przez ustawodawcę, które służą obniżeniu kosztów osieroconych, powstałych w konsekwencji zobowiązań lub inwestycji, które spółka ta zaciągnęła, względnie przeprowadziła, przed liberalizacją rynku energii elektrycznej- Odprowadzenie nadwyżki na rzecz ministerstwa przez te spółkę
The final price to be paid shall at all times be indicated and shall include the applicable air fare or air rate as well as all applicable taxes, and charges, surcharges and fees which are unavoidable and foreseeable at the time of publicationOstateczna cena, którą należy zapłacić, jest zawsze wskazywana i zawiera obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji
For the purpose of this Agreement customs duties and charges having equivalent effect to customs duties include any duty or charge of any kind imposed in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection with such importation or exportation, but do not include anyDo celów niniejszej umowy cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują
It should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.Skutkiem tego powinny być przejrzyste praktyki w zakresie opłat oraz zapewnienie, by firmy nie mogły już stosować narzutów w stosunku do klientów korzystających z kart kredytowych.
Subject to the payment of a surcharge fixed by the regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registrationZa dopłatą ustaloną w regulaminie przyznaje się dodatkowy termin sześciu miesięcy dla przedłużenia rejestracji międzynarodowej
any such surcharges shall be set by the Participant providing official supportwszelkie takie opłaty dodatkowe powinny być ustalone przez Uczestnika udzielającego oficjalnego wsparcia
National legislation permitting the levy of a surcharge on the price for electricity transmission in favour of a statutorily-designated company which is required to pay stranded costsUregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych
Whereas some Member States do not subject insurance transactions to any form of indirect taxation, while the majority apply special taxes and other forms of contribution, including surcharges intended for compensation bodiesniektóre Państwa Członkowskie nie nakładają na transakcje ubezpieczeniowe żadnych podatków pośrednich, podczas gdy większość stosuje specjalne podatki oraz inne formy opłat, w tym opłaty przeznaczone dla instytucji odszkodowawczych
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ P: Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) v Commission of the European Communities (Appeal- ECSC Treaty- Agreement, decisions and concerted practices- Alloy surcharge- Parallel conduct- Reduction of the fine- Cooperation in the administrative procedure- Rights of the defenceWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Traktat EWWiS- Kartele- Dopłata do stopu- Zbieżność zachowań- Zmniejszenie grzywny- Współpraca w trakcie postępowania administracyjnego- Prawo do obrony
that a passenger who refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journeypodróżnego, który odmawia natychmiastowego uiszczenia opłaty za przejazd lub dopłaty, można usunąć z pociągu; oraz
Where, for the use of a given payment verification instrument, the payee requests a surcharge or offers a reduction, agreement shall be reached between the payee and the payer on those matters prior to the initiation of the payment transactionW przypadku gdy za korzystanie z danego instrumentu weryfikacji płatności odbiorca żąda dodatkowej opłaty lub oferuje zniżkę, odbiorca i zleceniodawca muszą uzgodnić te kwestie przed rozpoczęciem transakcji płatniczej
Finally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.Wreszcie płatności kartami mogą także być obciążone dodatkową opłatą w punkcie sprzedaży lub prywatnym bankomacie.
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surchargepodróżny, który nie może okazać ważnego biletu, jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę
Lastly, a deduction of ‧,‧ % was determined for the capital's lack of liquidity (on the basis of the risk-free interest rate as gross refinancing costs, of which some ‧ % company taxes plus solidarity surcharge to determine net refinancing costsWreszcie ustalono potrącenie ‧,‧ % za brak płynności kapitału (na podstawie stopy procentowej bezpiecznych papierów wartościowych jako kosztów refinansowania brutto, z których ‧ % stanowią podatki dochodowy od osób prawnych oraz podatek solidarnościowy, w celu obliczenia kosztów refinansowania netto
The fact that we simply authorised the addition of this tariff charge to the existing surcharge, decided in 2006 to fund the great tunnels through the Alps, amounts to a double tariff charge and this is an obstacle to achieving a single market in my opinion.To, że po prostu zatwierdziliśmy dodanie tej opłaty taryfowej do istniejącej dopłaty, którą przyjęto w 2006 roku w celu finansowania ogromnych tuneli w Alpach, oznacza podwójną opłatę taryfową, co moim zdaniem stanowi przeszkodę w budowaniu jednolitego rynku.
Enforce the display of fares that are inclusive of all taxes, fees, surcharges and CRS costs at all timesNależy egzekwować przepisy dotyczące wykazu taryf z uwzględnieniem wszelkich podatków, opłat, dopłat i kosztów związanych z KSR
The competent authorities may waive the requirement pursuant to paragraph ‧ for a surcharge if the institution demonstrates that in line with agreed international standards its model accurately captures also the event risk and default risk for its traded debt and equity positionsWłaściwe władze mogą pominąć wymóg dotyczący narzutu określony w ust. ‧, jeśli instytucja wykaże, że zgodnie z ustalonymi standardami międzynarodowymi jej model ujmuje dokładnie również ryzyko przypadku oraz ryzyko niewywiązania się kontrahenta obciążające jej handlowe pozycje dłużne i kapitałowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 1,717 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.