wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
to apply a surcharge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
addition of extra charge
 
philately: overprint
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
To apply a surcharge.
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
excessive price
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rulezasada zakazu opłat dodatkowych
premium surchargespodwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
unaccompanied minors (UMs) within the meaning of the IATA regulation, from the age of four years, with no fare surcharges applieddzieci powyżej ‧ roku życia podróżujące bez opieki (kategoria UM zgodnie z przepisami IATA), bez dodatkowych opłat taryfowych
In Essent, the Netherlands had introduced by law a surcharge on electricity pricesW sprawie Essent Niderlandy wprowadziły ustawą dopłatę do ceny energii elektrycznej
The agricultural reforms of ‧ and ‧ represented significant steps towards liberalisation of the common market organisations: institutional prices (e.g. intervention and target prices) were cut, intervention rules were done away with, warehousing surcharges were reduced and production-linked direct payments were decoupledDzięki reformom rolnym w ‧ r. i ‧ r. poczyniono istotne kroki w kierunku liberalizacji wspólnej organizacji rynków: obniżenie cen instytucjonalnych (np. cen interwencyjnych i docelowych), zniesienie przepisów interwencyjnych, redukcja dopłat do kosztów magazynowania i oddzielenie płatności bezpośrednich od wysokości produkcji
Lack of justification for the repeat offender surcharge in the context of the fine calculation by reasons of errors of law in the inclusion of previous fines and errors of appraisalbrak uzasadnienia dla okoliczności obciążającej związanej z powrotem do naruszenia w kontekście obliczania grzywny z powodu błędów co do prawa w odniesieniu do uwzględnienia poprzednich grzywien oraz błędów w ocenie
The above fares exclude VAT and are net of airport taxes and charges; no form of surcharge may be leviedPodane taryfy nie zawierają podatku VAT i opłat lotniskowych oraz nie mogą być objęte żadną dodatkową opłatą
The final price to be paid shall at all times be indicated and shall include the applicable air fare or air rate as well as all applicable taxes, and charges, surcharges and fees which are unavoidable and foreseeable at the time of publicationOstateczna cena, którą należy zapłacić, jest zawsze wskazywana i zawiera obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji
Article ‧ Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract concluded by way of provision of services shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated within the meaning of Article ‧ (d), and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish ́Consorcio de compensación de SegurosArtykuł ‧ Nie naruszając dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia zawarta w ramach świadczenia usług podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom do nich podobnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim umiejscowienia ryzyka w rozumieniu art. ‧ lit. d), a także, w przypadku Hiszpanii, ustanowionym zgodnie z prawem opłatom na rzecz hiszpańskiego
Whilst there may be price competition on the ocean freight rate due to the weakening of the conference system there is hardly any price competition with respect to the surcharges and ancillary chargesWprawdzie być może istnieje konkurencja w odniesieniu do stawek przewozów oceanicznych ze względu na osłabienie systemu konferencji w tym segmencie, lecz w odniesieniu do opłat i opłat dodatkowych nie ma prawie żadnej konkurencji cenowej
The surcharge was paid by electricity consumers to network operators, which in turn transferred the monies to a designated company, SEP. SEP had no discretion in the management of the funds and operated under close control by the authoritiesDopłatę płacili odbiorcy energii elektrycznej operatorom sieci, którzy z kolei przekazywali środki pieniężne wskazanemu przedsiębiorstwu SEP. SEP nie miało prawa decydowania w zakresie zarządzania środkami i działało pod ścisłą kontrolą władz
The decision found that TS-AG together with other undertakings modified and applied in a concerted fashion the reference value used to calculate the alloy surchargeW decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu
One particularly positive feature for Austria is the fact that the external costs and the so-called Alpine surcharge (a higher toll in Alpine regions) will probably not be offset.Dla Austrii szczególnie korzystne jest to, że koszty zewnętrzne i tzw. dopłata alpejska (wyższa opłata za przejazd w regionach alpejskich) prawdopodobnie nie będą się wzajemnie bilansować.
This will prevent airlines from biasing displays by only including surcharges at a later stage in the purchasing processPozwoli to uniknąć wpływania przez linie lotnicze na kolejność w wykazie poprzez uwzględnianie dopłat dopiero na późniejszym etapie procesu zakupu
Absence of surcharges imposed on the use of euro banknotes and coinsBrak dopłat w przypadku płatności banknotami i monetami euro
if and under what conditions a refund of the surcharge shall be madeokreślać, czy i na jakich zasadach dokonuje się zwrotu opłaty
Subject: Fuel surcharges on flights to remote regionsDotyczy: opłaty za wzrost kosztów paliwa w przypadku lotów w oddalone regiony
no surcharge is payable if a condition according to subparagraph a has been fulfilled not later than ‧ days before the expiry of the period for paymentdopłata nie należy się, jeśli warunek według akapitu a) został spełniony najpóźniej w ciągu ‧ dni przed wygaśnięciem terminu płatności
other charges, surcharges or fees, such as those related to security or fuelinne opłaty, dopłaty i należności, takie jak związane z ochroną lub paliwem
the actual payments by La Poste provided for by the Law and its implementing decree will be as indicated in the notified reform for as long as the capitalised sum of the differences between the annual contributions resulting from application of the TEC (with account being taken of the non-common risks) and the contribution notified (TEC notified and surcharges ‧-‧) and effectively paid remains below EUR ‧ billion (amount of the exceptional flat-rate contributionrzeczywiste wpłaty dokonywane przez La Poste, przewidziane ustawą i dekretem wykonawczym do niej, będą dostosowywane do zmian wynikających ze zgłoszonej reformy tak długo, jak łączna suma różnicy między rocznymi składkami, wynikającymi z zastosowania wskaźnika równowagi konkurencyjnej uwzględniającego ryzyka szczególne a rzeczywiście wpłaconą zgłoszoną składką (zgłoszony wskaźnik równowagi konkurencyjnej i nadwyżka składki ‧–‧) pozostanie niższa niż ‧ mld EUR (kwota nadzwyczajnej składki ryczałtowej
Where prices are shown in the principal display, and/or where a ranking based on prices is chosen, prices shall be inclusive of the fares and of all applicable taxes, charges, surcharges and fees to be paid to the air carrier or rail-transport operator, and which are unavoidable and foreseeable at the time when shown on the displayJeżeli ceny są wyświetlane w głównym wykazie lub jeżeli wybrano porządek wyświetlania oparty na cenach, ceny te zawierają taryfy oraz wszystkie mające zastosowanie podatki, dopłaty, opłaty i należności płacone przewoźnikowi lotniczemu lub kolejowemu, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili wyświetlenia
The date on which a payment of fees and surcharges shall be considered to have been received by the Office shall be the date on which the amount of the transfer referred to in Article ‧ is entered in a bank account held by the OfficeDatę, w której kwota przelewu określonego w art. ‧ ust. ‧ wpłynęła na konto bankowe posiadane przez Urząd, uważa się za datę uiszczenia opłat i dopłat otrzymanych przez Urząd
Under Article ‧ of the General Law on Social Security, the TGSS may agree to the deferment or payment in instalments of the social security contributions owed and surcharges relating to those contributionsTGSS, zgodnie z postanowieniami art. ‧ ustawy generalnej o ubezpieczeniu społecznym, może odroczyć lub rozłożyć na raty płatności zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, jak również naliczone koszty dodatkowe z tytułu tych płatności
"The issues of procedures for direct surcharges in Polish agriculture""Zagadnienia proceduralne dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim"
Some Member States do not subject insurance transactions to any form of indirect taxation, while the majority apply special taxes and other forms of contribution, including surcharges intended for compensation bodiesNiektóre państwa członkowskie nie nakładają na transakcje ubezpieczeniowe żadnych podatków pośrednich, większość stosuje jednak specjalne podatki i inne formy danin publicznych, w tym opłaty dodatkowe przeznaczone dla organów odszkodowawczych
Preliminary ruling- Rechtbank Groningen- Interpretation of Articles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC- National legislation establishing a surcharge on the price of electricity and payable, during a transitional period, to the net operator by consumers established in the Netherlands- Obligation on the net operator to pay that surcharge to a statutorily designated undertaking of the national electricity generators for the purpose of defraying a sum representing the amount of obligations incurred and investments made by that undertaking prior to liberalisation of the market- Payment by that undertaking of any surplus to the competent ministryOrzeczenie w trybie prejudycjalnym- Rechtbank Groningen- Wykładnia art. ‧, ‧ ust. ‧ i ‧ WE- Uregulowanie krajowe, zgodnie z którym w okresie przejściowym odbiorcy energii elektrycznej w Niderlandach są zobowiązani do uiszczania na rzecz operatora systemu przesyłowego dopłaty do jej ceny- Zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do odprowadzenia dopłat na rzecz spółki krajowych wytwórców energii elektrycznej, wyznaczonej przez ustawodawcę, które służą obniżeniu kosztów osieroconych, powstałych w konsekwencji zobowiązań lub inwestycji, które spółka ta zaciągnęła, względnie przeprowadziła, przed liberalizacją rynku energii elektrycznej- Odprowadzenie nadwyżki na rzecz ministerstwa przez te spółkę
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.