wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
to apply a surcharge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
addition of extra charge
 
philately: overprint
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
To apply a surcharge.
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
excessive price
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rulezasada zakazu opłat dodatkowych
premium surchargespodwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank Groningen- Netherlands)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV v Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Internal market in electricity- National legislation permitting the levy of a surcharge on the price for electricity transmission in favour of a statutorily-designated company which is required to pay stranded costs- Charges having equivalent effect to customs duties- Discriminatory internal taxation- Aid granted by the Member StatesSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen- Niderlandy)- Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV przeciwko Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Rynek wewnętrzny energii elektrycznej- Uregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych- Opłaty o skutku równoważnym do ceł- Dyskryminacyjne podatki wewnętrzne- Pomoc przyznana przez państwa członkowskie
Thus , the question which arises is whether the anticompeti tive conduct of the flat steel producers , linked to the uniform application of the alloy surcharge cartel , constituted , for the stainless steel wires sector , a known factor within the meaning of Article 8 ( 7 ) of the basic regulation .Zatem powstaje pytanie , czy sprzeczne z zasadami konkurencji zachowanie producentów wyrobów płaskich ze stali , związane z jednolitym stosowaniem porozumienia w zakresie dopłaty do stopu , stanowi , w odniesieniu do sektora drutów ze stali nierdzewnej , znany czynnik w rozumieniu art . 8 ust . 7 rozporządzenia podstawowego .
In the case of hard core restrictions, such as horizontal price fixing which occur when the conference tariff is set and charges and surcharges are jointly fixed, the negative effects are very seriousW przypadku klasycznych ograniczeń, takich jak horyzontalne ustalanie cen, które występują wówczas, gdy taryfa konferencji jest ustalona, a opłaty i opłaty dodatkowe ustalane są wspólnie, negatywne skutki są bardzo poważne
that a passenger who does not produce a valid ticket must pay, in addition to the carriage charge, a surchargepodróżny, który nie może okazać ważnego biletu jest obowiązany oprócz opłaty za przejazd uiścić dopłatę
Ever since the government raised the price of oil, it has raised the consumer's bill by imposing a surcharge.Odkąd rząd podniósł cenę ropy naftowej, konsument płaci jeszcze więcej w wyniku nałożenia opłaty dodatkowej.
Without prejudice to any subsequent harmonisation, every assurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on assurance premiums in the Member State of the commitment, and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the SpanishBez uszczerbku dla dalszej harmonizacji każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom o fiskalnym charakterze od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim zobowiązania, a także, w odniesieniu do Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
The Office shall not publish a proposal for variety denomination prior to the payment of a surcharge levied in accordance with the provisions of the first subparagraphUrząd nie publikuje propozycji nowej nazwy odmiany przed uiszczeniem dopłaty nałożonej zgodnie z przepisami akapitu pierwszego
The fare surcharges applied may not exceed the sum of the seats occupied in order to transport these passengersDodatkowe, narzucone z tego tytułu opłaty, nie mogą przekraczać sumy cen za miejsca zajęte przy przewozie tej kategorii pasażerów
AGST c laims that if the alloy surcharge for stainless steel bars artificially increased their prices , since it was multiplied by a yield factor of 1.35 , it also inevitably artificially increased the price of stainless steel wires .AGST podnosi , że jeśl i dopłata do stopu dotycząca prętów ze stali nierdzewnej spowodowała sztuczny wzrost ich cen , ponieważ została pomnożona przez współczynnik wydajności 1,35 , doprowa dziło to również w sposób nieunikniony do sztucznego zwiększenia ceny drutów ze stali nierdzewnej .
Judgment of the Court of First Instance ( Fourth Chamber ) of 11 July 2007 Fédération des industries condimentaires de France — and Others v Commission , Case T-90 / 03 ( Non-contractual liability Incompatibility — of the Community prohibition on the importation of meat containing substances having a hormonal action with the rules of the World Trade Organisation ( WTO ) — Imposition by the United States of America of a surcharge on the import of products from the Community pursuant to WTO authorisation Termination — by the Commission of proceedings to investigate trade barriers Application — for compensation of groups of Community exporters adversely affected by the surcharge ) . . . . . . .Wyrok Sądu Pierwszej Instancji ( czwarta izba ) z dnia 11 lipca 2007 r . — Fédération des industries condimentaires de France i in. przeciwko Komisji , sprawa T-90 / 03 [ Odpowiedzialność pozaumowna — Niezgodność wspólnotowego zakazu przywozu mięsa zawierającego związki o działaniu hormonal nym z zasadami Światowej Organizacji Handlu ( WTO ) — Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone Ameryki dodatkowego cła na przywóz towarów pochodzących ze Wspólnoty na podstawie upoważnienia udzielonego przez WTO — Zamknięcie przez Komisję procedury badawczej dotyczącej przeszkód w handlu — Skarga o odszkodowanie ugrupowania eksporterów , których dotyczyło dodatkowe cło ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The decision found that TS-AG together with other undertakings modified and applied in a concerted fashion the reference value used to calculate the alloy surchargeW decyzji Komisja stwierdziła, że spółka TS-AG wraz z innymi przedsiębiorstwami wspólnie zmieniały, a następnie stosowały pośrednie wartości odniesienia w obliczaniu dopłat do stopu
Preliminary ruling- Rechtbank Groningen- Interpretation of Articles ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC- National legislation establishing a surcharge on the price of electricity and payable, during a transitional period, to the net operator by consumers established in the Netherlands- Obligation on the net operator to pay that surcharge to a statutorily designated undertaking of the national electricity generators for the purpose of defraying a sum representing the amount of obligations incurred and investments made by that undertaking prior to liberalisation of the market- Payment by that undertaking of any surplus to the competent ministryOrzeczenie w trybie prejudycjalnym- Rechtbank Groningen- Wykładnia art. ‧, ‧ ust. ‧ i ‧ WE- Uregulowanie krajowe, zgodnie z którym w okresie przejściowym odbiorcy energii elektrycznej w Niderlandach są zobowiązani do uiszczania na rzecz operatora systemu przesyłowego dopłaty do jej ceny- Zobowiązanie operatora systemu przesyłowego do odprowadzenia dopłat na rzecz spółki krajowych wytwórców energii elektrycznej, wyznaczonej przez ustawodawcę, które służą obniżeniu kosztów osieroconych, powstałych w konsekwencji zobowiązań lub inwestycji, które spółka ta zaciągnęła, względnie przeprowadziła, przed liberalizacją rynku energii elektrycznej- Odprowadzenie nadwyżki na rzecz ministerstwa przez te spółkę
30 See — , inter alia , Interzuccheri , cited in footnote 23 , which concerned two different surcharges on the price of sug ar fixed by the Comitato interministeriale prezzi to finance an equalisation fund for sugar .30 — Zobacz , między innymi , ww. w przypisie 23 sprawa Interzuccheri , której przedmiotem były dwie różne dopłaty do ceny cukru ustanowione przez Comitat o interministeriale prezzi w celu zasilenia kasy wyrównawczej na cukier .
Moreover , those recitals stated that the alloy surcharge cartel constituted only a small percentage of the total price of stainless steel wire produc ts .Ponadto motywy te wskazują , że porozumienie w zakresie dopłaty do stopu stanowi jedynie niewielki procent całkowitej ceny wyrobów w postaci drutów ze stali nierdzewnej .
The final price to be paid shall at all times be indicated and shall include the applicable air fare or air rate as well as all applicable taxes, and charges, surcharges and fees which are unavoidable and foreseeable at the time of publicationOstateczna cena, którą należy zapłacić, jest zawsze wskazywana i zawiera obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji
For the purpose of this Agreement customs duties and charges having equivalent effect to customs duties include any duty or charge of any kind imposed in connection with the importation or exportation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection with such importation or exportation, but do not include anyDo celów niniejszej umowy cła i opłaty o skutku równoważnym do ceł obejmują wszelkie cła lub wszelkiego rodzaju opłaty nałożone w związku z wywozem lub przywozem towarów, w tym wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują
It should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.Skutkiem tego powinny być przejrzyste praktyki w zakresie opłat oraz zapewnienie, by firmy nie mogły już stosować narzutów w stosunku do klientów korzystających z kart kredytowych.
Subject to the payment of a surcharge fixed by the regulations, a period of grace of six months shall be allowed for renewal of the international registrationZa dopłatą ustaloną w regulaminie przyznaje się dodatkowy termin sześciu miesięcy dla przedłużenia rejestracji międzynarodowej
As the Advocate General correctly pointed out at points 24 and 25 of his Opinion , the surcharge levied on the electricity transmitted can be declared to be contrary to Articles 25 EC and 90 EC only in so far as it was levied on imported electricity .Jak słusznie zauważył rzecznik generalny w pkt 24 i 25 swojej opinii , dopłata pobierana od przesyłu energii elektrycznej może zostać uznana za sprzeczną z art . 25 WE i 90 WE jedynie , jeżeli dopłata ta pobierana była od przywożonej energii elektrycznej .
However , AGST provided no evidence concerning the parallelism between the evolution of the prices of flat products and that of the prices of stainless steel wires because of the uniform application of the yield coefficient of 1.35 by the wire producers to the alloy surcharge applied to flat products which could show that the flat product producers ’ anticompetitive conduct could have significant repercussions on the level of stainless steel wire prices which would render them artificially higher .Jednakże AGST nie przedstawiła żadnej wskazówki co do paralelizmu między zmianami cen wyrobów płaskich a zmianami cen drutów ze stali nierdzewnej , związanego z okolicznością jednolitego stosowania przez producentów drutów współczynnika wydajności 1,35 do dopłaty do stopu stosowanej do wyrobów płaskich , mogącego wskazywać , że sprzeczne z zasadami konkurencji zachowanie producentów wyrobów płaskich mogło mieć znaczny wpływ na poziom cen drutów ze stali nierdzewnej , prowadząc do ich sztucznego zawyżenia .
any such surcharges shall be set by the Participant providing official supportwszelkie takie opłaty dodatkowe powinny być ustalone przez Uczestnika udzielającego oficjalnego wsparcia
As we have seen , the mechanism put into place by the national rule at issue provided for the imposition of a surcharge for the transmission service to be borne by electricity consumers , the levying of that surcharge by the network operators and transfer of the revenue from that surcharge to the designated company ‘ ’ ( SEP ) , which was responsible for exercising accounting control over the funds transferred and was required to pay to the Minister for the Economy any sums in excess of NLG 400 000 000 .Jak to zostało przedstawione , mechanizm ustanowiony na mocy omawianego przepisu krajowego przewidywał : obciążenie dopłatą za usługę transportową konsumentów energii elektrycznej , pobór tej dopłaty przez operatorów systemów przesyłowych i przekazanie dochodu z dopłaty przez operatorów systemów przesyłowych „ wyznaczonej spółce ” ( SEP ) odpowiedzialnej za zapewnienie kontroli rachunkowej transferowanych środków i zobowiązanej do przekazania Ministerstwu Gospodarki wszelkich kwot stanowiących nadwyżkę ponad 400 milionów NLG .
National legislation permitting the levy of a surcharge on the price for electricity transmission in favour of a statutorily-designated company which is required to pay stranded costsUregulowanie krajowe umożliwiające pobieranie dopłaty do ceny przesyłu energii elektrycznej na rzecz wyznaczonej przez ustawodawcę spółki zobowiązanej do pokrycia kosztów osieroconych
Whereas some Member States do not subject insurance transactions to any form of indirect taxation, while the majority apply special taxes and other forms of contribution, including surcharges intended for compensation bodiesniektóre Państwa Członkowskie nie nakładają na transakcje ubezpieczeniowe żadnych podatków pośrednich, podczas gdy większość stosuje specjalne podatki oraz inne formy opłat, w tym opłaty przeznaczone dla instytucji odszkodowawczych
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ P: Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) v Commission of the European Communities (Appeal- ECSC Treaty- Agreement, decisions and concerted practices- Alloy surcharge- Parallel conduct- Reduction of the fine- Cooperation in the administrative procedure- Rights of the defenceWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Compañía española para la fabricación de aceros inoxidables SA (Acerinox) przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Traktat EWWiS- Kartele- Dopłata do stopu- Zbieżność zachowań- Zmniejszenie grzywny- Współpraca w trakcie postępowania administracyjnego- Prawo do obrony
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 301 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,795 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.