wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

  • domiar   
  • dopłata   
  • nadwaga   
  • naziom   
  • przeciążać   
  • przeciążenie   
  • przeciążyć   

Pozostałe znaczenia:

 
dodatkowa opłata, narzut
 
obciążać dodatkową opłatą
 
(philately) An overprint on a stamp that alters (usually raises) the original nominal value of the stamp; used especially in times of hyperinflation.
 
to apply a surcharge
 
(law) A penalty for failure to exercise common prudence and skill in the performance of a fiduciary's duties.
 
addition of extra charge
 
philately: overprint
 
(law) A charge that has been omitted from an account as payment of a credit to the charged party.
 
An addition of extra charge on the agreed or stated price.
 
To apply a surcharge.
 
An excessive price charged e.g. from an unsuspecting customer.
 
excessive price
 
To ask an unreasonable price.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

no surcharge rulezasada zakazu opłat dodatkowych
premium surchargespodwyżki stawek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "surcharge", pamięć tłumaczeniowa

add example
It should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.Skutkiem tego powinny być przejrzyste praktyki w zakresie opłat oraz zapewnienie, by firmy nie mogły już stosować narzutów w stosunku do klientów korzystających z kart kredytowych.
A surcharge, they call itJest tak zwana dopłata
A customs duty shall include any duty or charge of any kind, including any form of surtax or surcharge, imposed in connection with the importation or exportation of goods, but shall not include anyCła obejmują każdego rodzaju podatki lub opłaty nakładane w związku z przywozem lub wywozem towarów, włączając w to wszelkiego rodzaju podatki wyrównawcze lub opłaty dodatkowe związane z takim przywozem lub wywozem, lecz nie obejmują
Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions given at its ‧st meeting on ‧ december ‧ concerning a draft decision in Case COMP/F/‧.‧- Alloy surcharge readoptionOpinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na ‧. posiedzeniu w dniu ‧ grudnia ‧ r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/F/‧.‧- Dopłaty do stopu ponowne przyjęcie
Lack of justification for the repeat offender surcharge in the context of the fine calculation by reason of errors of law in regard to the inclusion of previous finesbrak uzasadnienia dla okoliczności obciążającej związanej z powrotem do naruszenia w kontekście obliczania grzywny z powodu błędów co do prawa w odniesieniu do poprzednich grzywien
Six-month and three-month licences shall be subject to a surcharge of ‧ % and ‧ % respectivelyLicencje sześcio-i trzymiesięczne są obciążone odpowiednio ‧ % i ‧ % narzutem
However, in order to ensure that after the planned investment the rent would be at a market level, the municipality had a profit-sharing mechanism included in the lease, whereby the operator, Ahoy Rotterdam NV, would pay a surcharge on the rent if its gross margin were to exceed a predetermined levelJednakże, aby zagwarantować utrzymanie rynkowej wysokości czynszu po przeprowadzeniu planowanych inwestycji, gmina zawarła w umowie postanowienie o udziale w zyskach, zgodnie z którym Ahoy Rotterdam NV, dzierżawca, zapłaci dodatek do czynszu, jeśli marża zysku brutto przekroczy wcześniej ustalony poziom
Finally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.Wreszcie płatności kartami mogą także być obciążone dodatkową opłatą w punkcie sprzedaży lub prywatnym bankomacie.
For each individual matter, a party to proceedings as specified in the Proceedings Regulation shall be liable to pay fees or surchargesStrona biorąca udział w postępowaniu jest zobowiązana do uiszczenia opłat oraz dopłat w każdej indywidualnej sprawie, w sposób określony w rozporządzeniu o postępowaniu
Fees and surcharges due to the Office shall be paid by transfer to a bank account held by the OfficeOpłaty i dopłaty należne Urzędowi uiszcza się przelewem na konto bankowe posiadane przez Urząd
If the fees or surcharges are not paid in full, the amount which has been paid shall be refunded after any time-limit for payment has expiredJeżeli opłat lub dopłat nie uiszczono w całości, kwotę, którą uiszczono, zwraca się po każdym wygaśnięciu terminu zapłaty
The Office shall not publish a proposal for variety denomination prior to the payment of a surcharge levied in accordance with the provisions of the first subparagraphUrząd nie publikuje propozycji nowej nazwy odmiany przed uiszczeniem dopłaty nałożonej zgodnie z przepisami akapitu pierwszego
"The issues of procedures for direct surcharges in Polish agriculture""Zagadnienia proceduralne dopłat bezpośrednich w rolnictwie polskim"
Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated as defined in Article ‧ (d) of Directive ‧/EEC, and also, in the case of Spain, to the surcharges legally established in favour of the SpanishBez uszczerbku dla dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom parafiskalnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim, w którym umiejscowione jest ryzyko w rozumieniu art. ‧ lit d) dyrektywy ‧/EWG, a także, w przypadku Hiszpanii, prawnie ustanowionym opłatom na rzecz hiszpańskiego
Whenever the conditions which brought about the levying of the crisis surcharge no longer apply or become less significant, such crisis surcharge shall be removed or proportionately reducedW przypadku ustania lub znacznego ograniczenia warunków, które spowodowały zastosowanie dopłaty typu crisis surcharge, dopłata ta zostanie zniesiona lub proporcjonalnie ograniczona
information on the interest rate charged and the surcharge over CIRR that will be applied, if option ‧ in point ‧ of the Annex is choseninformacje dotyczące naliczanych odsetek oraz dopłat do stóp CIRR, które będą stosowane w przypadku wyboru opcji ‧ w pkt ‧ Załącznika
The final price to be paid shall at all times be indicated and shall include the applicable air fare or air rate as well as all applicable taxes, and charges, surcharges and fees which are unavoidable and foreseeable at the time of publicationOstateczna cena, którą należy zapłacić, jest zawsze wskazywana i zawiera obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a także wszystkie należne podatki, dopłaty, opłaty i należności, które są niemożliwe do uniknięcia i możliwe do przewidzenia w chwili publikacji
This recommendation recommended, inter alia, the imposition of a ‧ % surcharge or an access charge where third-party traffic was carried on an international telecommunications leased circuit, or if such a circuit was interconnected to the public telecommunications networkZalecenie to rekomendowało między innymi nałożenie ‧ % opłaty dodatkowej lub dostępowej, jeżeli ruch pochodzący od strony trzeciej był wykonywany na dzierżawionych międzynarodowych łączach telekomunikacyjnych lub jeżeli takie łącze było powiązane z publiczną siecią telekomunikacyjną
Subject: Improving certainty of pricing for air passengers and additional measures to make it genuinely impossible to impose surcharges and retrospective leviesDotyczy: zwiększenia bezpieczeństwa cenowego dla pasażerów linii lotniczych oraz działań uzupełniających praktycznie uniemożliwiających stosowanie dopłat i dodatkowych wymogów
Article ‧ Without prejudice to any subsequent harmonization, every insurance contract concluded by way of provision of services shall be subject exclusively to the indirect taxes and parafiscal charges on insurance premiums in the Member State in which the risk is situated within the meaning of Article ‧ (d), and also, with regard to Spain, to the surcharges legally established in favour of the Spanish ́Consorcio de compensación de SegurosArtykuł ‧ Nie naruszając dalszej harmonizacji, każda umowa ubezpieczenia zawarta w ramach świadczenia usług podlega wyłącznie podatkom pośrednim i opłatom do nich podobnym od składek ubezpieczeniowych w Państwie Członkowskim umiejscowienia ryzyka w rozumieniu art. ‧ lit. d), a także, w przypadku Hiszpanii, ustanowionym zgodnie z prawem opłatom na rzecz hiszpańskiego
no surcharge is payable if a condition according to subparagraph a has been fulfilled not later than ‧ days before the expiry of the period for paymentdopłata nie należy się, jeśli warunek według akapitu a) został spełniony najpóźniej w ciągu ‧ dni przed wygaśnięciem terminu płatności
any such surcharges shall be set by the Participant providing official supportwszelkie takie opłaty dodatkowe powinny być ustalone przez Uczestnika udzielającego oficjalnego wsparcia
that a passenger who refuses to pay the carriage charge or the surcharge upon demand may be required to discontinue his journeypodróżnego, który odmawia natychmiastowego uiszczenia opłaty za przejazd lub dopłaty, można usunąć z pociągu, oraz
As the effect of the upgrading/expansion of the Ahoy Arena on the operator’s revenues cannot be expected to be unlimited, the Commission takes the view that it is justified in this case to differentiate the pace of the rent increase and at the same time to put a cap on the maximum rent surchargeBiorąc pod uwagę, że nie można oczekiwać, by modernizacja/rozbudowa hali widowiskowo-sportowej miała nieograniczony wpływ na dochody dzierżawcy, Komisja jest zdania, że w tym przypadku ustalenie zróżnicowanego tempa wzrostu czynszu oraz maksymalnej wysokości dodatku do czynszu jest uzasadnione
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧- ThyssenKrupp Stainless v Commission (Competition- Agreements, decisions and concerted practices- Stainless steel flat products- Decision finding an infringement of Article ‧ CS after expiry of the ECSC Treaty, pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧- Alloy surcharge- Powers of the Commission- Imputability of the unlawful conduct- Res judicata- Rights of the defence- Access to the file- Limitation period- Principle of non bis in idem- Cooperation during the administrative procedureSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r.- ThyssenKrupp Stainless przeciwko Komisji (Konkurencja- Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki- Wyroby płaskie ze stali nierdzewnej- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ EWWiS po wygaśnięciu traktatu EWWiS, wydana na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Dopłata do stopu- Kompetencje Komisji- Możliwość przypisania odpowiedzialności za zachowanie noszące znamiona naruszenia- Powaga rzeczy osądzonej- Prawo do obrony- Dostęp do akt- Przedawnienie- Zasada non bis in idem- Współpraca w toku postępowania administracyjnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 206 zdań frazy surcharge.Znalezione w 0,693 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.