wymowa: IPA: /səˈpɔɹt/ səˈpɔɹt /səˈpɔːt/ səˈpɔːt        

Tłumaczenia na język polski:

 • wsparcie   
  (Noun  n)
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
   
  Moral support, protection and aid.
   
  Aid, above all financial.
 • wspierać   
  (Verb  )
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  To help, particularly financially.
 • popierać   
  (Verb  )
   
  to back
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
 • podpora   
  (Noun  f)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
 • wspomagać   
   
  wspierać urządzenie
   
  pomagać, wspierać materialnie; udzielać pomocy materialnej osobie, instytucji
 • wspornik   
  (Noun  m)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
 • pomagać   
 • pomoc   
  (Noun  f)
   
  answers and resolution of problems
 • pomoc techniczna   
   
  The activities and actions performed by customer service representatives to assist customers.
 • potwierdzić   
   
  stwierdzić prawdziwość (autentyczność, istnienie) czegoś, dać potwierdzenie
 • baza     
 • cierpieć     
 • dźwigać   
 • dźwignąć   
 • obrońca   
 • odkrywać   
 • oparcie   
 • ostoja   
 • podeprzeć   
 • podkładka   
 • podparcie   
 • podpierać   
 • podpórka   
 • podstawka   
 • podtrzymać   
 • podtrzymywać   
 • poparcie   
 • poplecznictwo   
 • poprzeć   
 • promować   
 • sekundować   
 • support   
 • udostępniać   
 • ujawniać   
 • utrzymanie   
 • utrzymać   
 • utrzymywanie   
 • utrzymywać   
 • wesprzeć   
 • wparcie   
 • wpierać   
 • wspieranie   
 • żywiciel   

Pozostałe znaczenia:

 
kibicować
 
potwierdzać
 
utrzymywać
 
podtrzymywać
 
popierać
 
poparcie
 
podpora
 
wsparcie
 
to provide help regarding something sold
 
march (a prisoner off)
 
Financial or other help.
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
keep well (food)
 
(transitive) To keep from falling.
 
To establish or strengthen with new evidence or facts.
 
To keep from falling.
 
(to) support
 
support (e.g. family)
 
(transitive) To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity
 
something upon which to rely
 
(mathematics) in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set.
 
stick to (one’s opinion)
 
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to.
 
lining (something)
 
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (64)

advanced electronic signature supported by a qualified certificate (AdESQC)zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym (AdESQC)
Advanced Life SupportReanimacja
advertising-supported softwareadware
Aggregate Measurement of SupportAMS; zagregowany poziom wsparcia
billing supportułatwianie rozliczeń
catwalk supportselementy wsporcze pomostów
child supportalimenty
Common Language Runtime supportobsługa środowiska uruchomieniowego CLR
community support frameworkwspólnotowe ramy wsparcia
Community support frameworkpodstawy wsparcia Wspólnoty
construction of the supports for the trestle bridge for pipebudowa podpór pod estakadę pod rurociąg
decision supportwspomaganie decyzji; poparcie decyzji
decision support systemsystem wspomagania decyzji
decision-support systemsystem wspomagania decyzji
dependency and supportpoleganie i utrzymywanie
economic supportwsparcie ekonomiczne; pomoc gospodarcza
employment supportpoparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych)
European Asylum Support OfficeEuropejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Expert Support Facilitymechanizm pomocy eksperckiej
extended supportWsparcie dodatkowe
farm price supportpodtrzymywanie cen produktów rolnych
Filmfare Best Supporting Actor AwardNagroda Filmfare dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego
Filmfare Best Supporting Actress AwardNagroda Filmfare dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
financial supportpomoc finansowa
financial support for securitised assetswsparcie finansowe na cele sekurytyzowanych aktywów
fixed point supports – HLS typepodpory stałe (HLS)
fixed point supports – NLS typepodpory stałe (NLS)
Help and Support CenterCentrum pomocy i obsługi technicznej
Help and Support Center taxonomyorganizacja Centrum pomocy i obsługi technicznej
ICT Policy Support Programmeprogram na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
income support
ink supportpomoc dotycząca pisma odręcznego
Inter-service Quality Support Groupmiędzyresortowa grupa ds. zapewnienia jakości
it has my full supportto ma moje pełne poparcie
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJASPERS; Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areaswspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; JESSICA; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
light support weaponkarabinek maszynowy
mainstream supportWsparcie podstawowe
Microsoft Product Support ServicesCentrum pomocy technicznej firmy Microsoft
Microsoft Support Diagnostic ToolNarzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft
monetary supportwsparcie monetarne
national support programkrajowy program wsparcia
navigational support systemsnawigacyjny system wspomagania żeglugi
Nonpartisan Bloc for Support of ReformsBezpartyjny Blok Wspierania Reform
official financing supportoficjalne finansowe wsparcie (realizowane może być w formie bezpośredniego finansowania, refinansowania lub wsparcia stopy procentowej)
offshore support vesselstatek obsługujący instalacje morskie
one-half supportpołowa wsparcia finansowego
Plan for Achieving Self-Support (PASS)plan pracy osób otrzymujących rentę inwalidzką i próbujących się uniezależnić finansowo poprzez podjęcie pracy
Polish Academy Award for Best Supporting ActorPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola męska
Polish Academy Award for Best Supporting ActressPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola kobieca
price supportpodtrzymywanie cen
research supportfinansowanie badań
security support componentskładnik obsługi zabezpieczeń
security support providerdostawca obsługi zabezpieczeń
Security Support Provider Interfaceinterfejs dostawcy obsługi zabezpieczeń
self-supportsamopomoc
self-supportingsamonośny; samowystarczalny; niezależny
specific supportwsparcie specjalne
Specific Support Action
standard supports (intermediate)podpory zwykłe (pośrednie)
Star Screen Award for Best Supporting ActressNagroda Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
Support CenterCentrum obsługi technicznej
Support for Improvement in Governance and Managementwsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania
Support Tranchestransze wspierające

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "support", pamięć tłumaczeniowa

add example
exchange of information and best practices, support and advice in dealing with the return of particularly vulnerable groupswymiana informacji oraz najlepszych praktyk, wsparcie i doradztwo w sprawach dotyczących powrotów grup wymagających szczególnego traktowania
Furthermore it cannot be considered that the imports carried out by the supporting manufacturer would have any substantial impact as to the likelihood of continuation of injuryPonadto nie można uznać, że przywozy dokonywane przez producenta popierającego miałyby jakikolwiek znaczący wpływ na prawdopodobieństwo kontynuacji szkody
Expenditure restraint extending to all major primary expenditure categories is expected to support fiscal consolidation in a progressive manner over the period, with the most sizeable savings to come from changes in public administration, including personnel, and changes in social protection schemesRozszerzenie ograniczenia wydatków na wszystkie główne kategorie wydatków pierwotnych ma zapewnić stopniową konsolidację fiskalną w omawianym okresie, przy czym największe oszczędności mają pochodzić ze zmian w administracji publicznej (w tym zmian kadrowych) oraz zmian w zakresie systemów opieki społecznej
provide accessible information and appropriate publicity and follow-up with regard to actions supported by the programmedostarczania dostępnych informacji i stosownego podania do publicznej wiadomości i kontynuacji w odniesieniu do działań wspieranych przez program
São Tomé will receive EUR 682 500 annually of which EUR 227 500 will be to support its sectoral fisheries policy.Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej będzie otrzymywać 682 500 euro rocznie, z czego kwota 227 500 euro będzie przeznaczona na wsparcie jej sektorowej polityki rybołówstwa.
On several occasions, I was urged to observe with great caution and not to support the elections based on a constitutional reform made by the military junta itself, in conditions similar to the present, which undoubtedly violate fundamental rights with regards to freedom of expression and freedom of assembly, which also clearly jeopardises change, transformation and democratic reform in this country.Wielokrotnie byłem upominany, aby bardzo uważnie przyglądać się i nie poopierać wyborów prowadzonych na konstytucyjnej reformie w wykonaniu samej junty wojskowej w warunkach zbliżonych do obecnych, która bez wątpienia narusza podstawowe prawa w obszarze wolności wyrażania opinii oraz wolności zrzeszania się i zgromadzeń, wyraźnie zagraża zmianom, przekształceniom i demokratycznej reformie w tym kraju.
We also support the 35 proposals jointly submitted by the PPE Group, along with the Socialists, Liberals and Conservatives, because we feel that this provides the guarantee that we can approve this facility at first reading and launch it as soon as possible.Popieramy 35 wniosków złożonych wspólnie przez grupę PPE oraz socjalistów, liberałów i konserwatystów, ponieważ w naszym przekonaniu daje to gwarancję zatwierdzenia tego instrumentu w pierwszym czytaniu i uruchomienia go jak najszybciej.
Role and tasks of a nurse in supporting parents of cystic fibrosis child.Rola i zadania pielęgniarki wobec rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę.
This study supports ‧ g once every three weeks being comparable to once weekly administration with respect to the incidence of subjects receiving at least one red blood cell transfusion from week ‧ to the end of treatment phaseBadanie to potwierdza, że podawanie stałej dawki ‧ μg produktu Aranesp raz na ‧ tygodnie jest porównywalne z dawkowaniem raz na tydzień w odniesieniu do pacjentów otrzymujących przynajmniej jedno przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych od tygodnia piątego do końca cyklu leczenia
I would therefore ask my fellow Members, particularly those who come from regions associated with tourism, to support the quest for sustainability.Z tego względu chciałbym zwrócić się do kolegów posłów, w szczególności pochodzących z regionów uznawanych za turystyczne, o wsparcie tego dążenia do trwałości.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, there is no doubt that a report such as Mr Marinescu's could not but find support and agreement, even in a situation still characterised by the emotional outpouring following the events in Fukushima.Panie i Panowie! Nie ma wątpliwości, że takie sprawozdanie jak sprawozdanie pana posła Marinescu nie mogło spotkać się z innym odzewem, jak tylko z poparciem i zrozumieniem nawet w obliczu silnych emocji wywołanych wydarzeniami w Fukuszimie.
In Iraq the Commission has supported reconstruction since 2003 .W Iraku Komisja wspiera od budowę od 2003 r .
It also supported the campaign tooutlaw child labour in a strategic partnership with the International Labour Organisation .Komisja wspiera rówalczanie zatrudniani a dzieci w ramach strategicznego partnerstwa z Międzynarodoracy .
To be eligible for support, quality schemes recognised by Member States, as referred to in point (a) of the first subparagraph of Article ‧, shall comply with the following criteriaW celu zakwalifikowania do wsparcia uznane przez państwa członkowskie systemy jakości, określone w art. ‧ lit. a) akapit pierwszy, powinny spełniać następujące kryteria
Support programmes in the wine sectorProgramy wsparcia w sektorze wina
Support for transnational cooperation in the development and implementation of national and regional lifelong learning strategieswsparcie na rzecz współpracy ponadnarodowej w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych i regionalnych strategii uczenia się przez całe życie
enhance its support for the disarmament and sustainable reintegration of demobilised ex-combatants with particular attention to gender-based needs and the needs of children recruited to take part in military activitieswzmacnia swoje wsparcie dla rozbrojenia i trwałej reintegracji zdemobilizowanych byłych żołnierzy przy szczególnym zwróceniu uwagi na potrzeby charakterystyczne dla płci oraz na potrzeby dzieci zwerbowanych do udziału w działaniach wojennych
Welcomes the fact that the IPA provides for support for actions promoting better-informed public debate about enlargement of the EU; invites the Turkish government as well as non-governmental actors in Turkey and the EU to make full use of these means in order to enhance support for the reform process and for further strengthening of EU-Turkey relationswyraża zadowolenie z faktu, że instrument pomocy przedakcesyjnej stanowi wsparcie dla działań promujących opartą na lepszej kampanii informacyjnej debatę na temat rozszerzenia UE; zachęca rząd turecki oraz pozarządowe podmioty w Turcji i UE do pełnego wykorzystania tych środków w celu lepszego wsparcia procesu reform oraz dalszego wzmocnienia relacji między UE i Turcją
The Authority cannot yet form a final view on the support of new energy technology projects and on the advisory and consultancy services supportUrząd nie może jednak wydać ostatecznej opinii w kwestii wsparcia na rzecz projektów nowych technologii w energetyce, ani na temat wsparcia na usługi doradcze i konsultingowe
C strategy , which focuses primarily on the Member States and the national action plan s and ignores the role of regional and local authorities , the Committee of the Regions adopted a Resolution ‘ on revitalising the Lisbon strategy ’ , at its plenary session in February , which was supported by an absolute majority of its members .K nowanym przez Komisję – opierającym się głównie , w ramach krajowych planów działania , na państwach członkowskich , z pominięciem roli władz lokalnych i regionalnych – przyjął na sesji plenarnej w lutym , bezwzględną większością głosów , „ Rezolucję o redynamizacji strategii lizbońskiej ” .
If ingested, general supportive measures may be appropriateW przypadku połknięcia odpowiednie może być ogólne postępowanie podtrzymujące
Calls on the Council to approve the Commission proposal for a Council regulation on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries (COM‧), as supported by the Parliament in its resolution of ‧ July ‧ on origin markingwzywa Radę do przyjęcia wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (COM‧), popartego przez Parlament w rezolucji z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie oznaczania kraju pochodzenia
The aid must consist of reversible liquidity support in the form of loan guarantees or loans, with an interest rate at least comparable to those observed for loans to healthy firms and in particular the reference rates adopted by the AuthorityPomoc musi się składać ze zwrotnego wsparcia płynności finansowej i mieć formę gwarancji kredytowych lub pożyczek o stopie procentowej przynajmniej porównywalnej do pożyczek dla przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej i w szczególności do stawek referencyjnych przyjętych przez Urząd
These two divisions translate into support by Christians and Muslims for different political groups, which is, as it were, an extension of the conflict.Te dwa podziały przekładają się na poparcie przez chrześcijan i muzułmanów innych ugrupowań politycznych, co stanowi niejako przedłużenie konfliktu.
Multiannual programme support to poverty reduction , thereof : — variable tranche Education sector allocation Education — — ‘ for All ’Wieloletni program wsparcia na rzecz ograniczenia ubóstwa , obejmujący : — zmienną transzę „ Edukacja ” — sektorową transzę „ Edukacja dla wszystkich ”
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86421 zdań frazy support.Znalezione w 44,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.