wymowa: IPA: /səˈpɔɹt/ səˈpɔɹt /səˈpɔːt/ səˈpɔːt        

Tłumaczenia na język polski:

 • wsparcie   
  (Noun  n)
   
  answers and resolution of problems
   
  financial or other help
   
  Moral support, protection and aid.
   
  Aid, above all financial.
 • wspierać   
  (Verb  )
   
  to keep from falling
   
  to help, particularly financially
   
  To help, particularly financially.
 • popierać   
  (Verb  )
   
  to back
   
  udzielić komuś swojego poparcia, pomagać komuś w działaniu, osiąganiu czegoś
 • podpora   
  (Noun  f)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
 • wspomagać   
   
  wspierać urządzenie
   
  pomagać, wspierać materialnie; udzielać pomocy materialnej osobie, instytucji
 • wspornik   
  (Noun  m)
   
  something which supports
   
  Any device that bears the weight of another thing.
 • pomagać   
 • pomoc   
  (Noun  f)
   
  answers and resolution of problems
 • pomoc techniczna   
   
  The activities and actions performed by customer service representatives to assist customers.
 • potwierdzić   
   
  stwierdzić prawdziwość (autentyczność, istnienie) czegoś, dać potwierdzenie
 • baza     
 • cierpieć     
 • dźwigać   
 • dźwignąć   
 • obrońca   
 • odkrywać   
 • oparcie   
 • ostoja   
 • podeprzeć   
 • podkładka   
 • podparcie   
 • podpierać   
 • podpórka   
 • podstawka   
 • podtrzymać   
 • podtrzymywać   
 • poparcie   
 • poplecznictwo   
 • poprzeć   
 • promować   
 • sekundować   
 • support   
 • udostępniać   
 • ujawniać   
 • utrzymanie   
 • utrzymać   
 • utrzymywanie   
 • utrzymywać   
 • wesprzeć   
 • wparcie   
 • wpierać   
 • wspieranie   
 • żywiciel   

Pozostałe znaczenia:

 
kibicować
 
potwierdzać
 
utrzymywać
 
podtrzymywać
 
popierać
 
poparcie
 
podpora
 
wsparcie
 
to provide help regarding something sold
 
march (a prisoner off)
 
Financial or other help.
 
To allow (something that one dislikes or disagrees with) to continue to exist or occur without interference; accept or undergo, often unwillingly.
 
keep well (food)
 
(transitive) To keep from falling.
 
To establish or strengthen with new evidence or facts.
 
To keep from falling.
 
(to) support
 
support (e.g. family)
 
(transitive) To provide materials, effort, information or endorsement for a specific activity, ideal, or entity
 
something upon which to rely
 
(mathematics) in relation to a function, the set of points where the function is not zero, or the closure of that set.
 
stick to (one’s opinion)
 
Something which supports. Often used attributively, as a complement or supplement to.
 
lining (something)
 
Answers to questions and resolution of problems regarding something sold.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (64)

advanced electronic signature supported by a qualified certificate (AdESQC)zaawansowany podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym (AdESQC)
Advanced Life SupportReanimacja
advertising-supported softwareadware
Aggregate Measurement of SupportAMS; zagregowany poziom wsparcia
billing supportułatwianie rozliczeń
catwalk supportselementy wsporcze pomostów
child supportalimenty
Common Language Runtime supportobsługa środowiska uruchomieniowego CLR
community support frameworkwspólnotowe ramy wsparcia
Community support frameworkpodstawy wsparcia Wspólnoty
construction of the supports for the trestle bridge for pipebudowa podpór pod estakadę pod rurociąg
decision supportwspomaganie decyzji; poparcie decyzji
decision support systemsystem wspomagania decyzji
decision-support systemsystem wspomagania decyzji
dependency and supportpoleganie i utrzymywanie
economic supportwsparcie ekonomiczne; pomoc gospodarcza
employment supportpoparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych)
European Asylum Support OfficeEuropejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Expert Support Facilitymechanizm pomocy eksperckiej
extended supportWsparcie dodatkowe
farm price supportpodtrzymywanie cen produktów rolnych
Filmfare Best Supporting Actor AwardNagroda Filmfare dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego
Filmfare Best Supporting Actress AwardNagroda Filmfare dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
financial supportpomoc finansowa
financial support for securitised assetswsparcie finansowe na cele sekurytyzowanych aktywów
fixed point supports – HLS typepodpory stałe (HLS)
fixed point supports – NLS typepodpory stałe (NLS)
Help and Support CenterCentrum pomocy i obsługi technicznej
Help and Support Center taxonomyorganizacja Centrum pomocy i obsługi technicznej
ICT Policy Support Programmeprogram na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
income support
ink supportpomoc dotycząca pisma odręcznego
Inter-service Quality Support Groupmiędzyresortowa grupa ds. zapewnienia jakości
it has my full supportto ma moje pełne poparcie
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJASPERS; Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areaswspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; JESSICA; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
light support weaponkarabinek maszynowy
mainstream supportWsparcie podstawowe
Microsoft Product Support ServicesCentrum pomocy technicznej firmy Microsoft
Microsoft Support Diagnostic ToolNarzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft
monetary supportwsparcie monetarne
national support programkrajowy program wsparcia
navigational support systemsnawigacyjny system wspomagania żeglugi
Nonpartisan Bloc for Support of ReformsBezpartyjny Blok Wspierania Reform
official financing supportoficjalne finansowe wsparcie (realizowane może być w formie bezpośredniego finansowania, refinansowania lub wsparcia stopy procentowej)
offshore support vesselstatek obsługujący instalacje morskie
one-half supportpołowa wsparcia finansowego
Plan for Achieving Self-Support (PASS)plan pracy osób otrzymujących rentę inwalidzką i próbujących się uniezależnić finansowo poprzez podjęcie pracy
Polish Academy Award for Best Supporting ActorPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola męska
Polish Academy Award for Best Supporting ActressPolskie Nagrody Filmowe - najlepsza drugoplanowa rola kobieca
price supportpodtrzymywanie cen
research supportfinansowanie badań
security support componentskładnik obsługi zabezpieczeń
security support providerdostawca obsługi zabezpieczeń
Security Support Provider Interfaceinterfejs dostawcy obsługi zabezpieczeń
self-supportsamopomoc
self-supportingsamonośny; samowystarczalny; niezależny
specific supportwsparcie specjalne
Specific Support Action
standard supports (intermediate)podpory zwykłe (pośrednie)
Star Screen Award for Best Supporting ActressNagroda Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej
Support CenterCentrum obsługi technicznej
Support for Improvement in Governance and Managementwsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjno-regulacyjnego i zarządzania
Support Tranchestransze wspierające

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "support", pamięć tłumaczeniowa

add example
(GA) Madam President, I was pleased to support these recommendations.(GA) Pani Przewodnicząca! Z przyjemnością poparłem przedmiotowe zalecenia.
Mr President, actually I totally support Mr Swoboda, since we were not told and therefore have not prepared anything for this resolution this week.w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.
At this point, the rapporteur's views concerning the town or city being able to choose a method to achieve set objectives is sensible and I would like to express my support for these views.W tym miejscu pogląd sprawozdawcy dotyczący możliwości wyboru przez miasta i gminy sposobu osiągnięcia wytyczonych celów jest słuszny i wyrażam dla niego swoje poparcie.
expenditure on temporary support staff (contract staff, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to EUR ‧ on an annual basis corresponding to an estimated ‧ man/yearswydatków na personel wsparcia zatrudniony na czas określony w siedzibie głównej (pracownicy kontraktowi, pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), ograniczonych do wysokości ‧ EUR, odpowiadających szacunkowym ‧ osobolatom
The support granted to the Trbovlje power plant as defined in the Slovenian Energy Act does not constitute State aid within the meaning of Article ‧ of the EC TreatyPomoc przyznana elektrowni w Trbovlje, zgodnie z określeniem słoweńskiej ustawy o energii, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
The SC supports OLAF's budget proposal for ‧ with the proviso that the above recommendations be taken into considerationKN popiera wniosek dotyczący budżetu OLAF-u na ‧ r. pod warunkiem uwzględnienia powyższych zaleceń
types of services supportedrodzaje wspieranych usług
Within this framework we support the efforts of the United Nations, Saudi Arabia and the Arab League.W tym celu wspieramy działania Organizacji Narodów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej oraz Ligi Arabskiej.
According to opinion polls, public support for accession in Turkey has waned, and that public perception needs to change.Według sondaży poparcie społeczne w Turcji dla przystąpienia do UE osłabło, a więc należy zmienić percepcję publiczną tego procesu.
Nor would it make sense to call for trade defence instruments in relation to China, whilst simultaneously supporting the setting up of a Euro-Mediterranean free trade area.Nie ma również sensu nawoływanie do wprowadzenia instrumentów ochrony handlu w kontekście Chin, wspierając jednocześnie utworzenie eurośródziemnomorskiej strefy wolnego handlu.
In Iraq the Commission has supported reconstruction since 2003 .W Iraku Komisja wspiera od budowę od 2003 r .
It also supported the campaign tooutlaw child labour in a strategic partnership with the International Labour Organisation .Komisja wspiera rówalczanie zatrudniani a dzieci w ramach strategicznego partnerstwa z Międzynarodoracy .
This appropriation, which is complementary to the capacity building activities as provided for by the Peacebuilding Partnership under the Instrument for Stability, is intended to finance a programme of NGO-led peacebuilding activities in order to support the EU’s commitments to prevent conflict and build peace outside its bordersŚrodki te, będące uzupełnieniem przewidzianych w partnerstwie dla budowania pokoju (w ramach instrumentu na rzecz stabilności) działań z zakresu budowania zdolności, przeznaczone są na finansowanie programu prowadzonych przez organizacje pozarządowe działań dotyczących budowania pokoju, w celu wspierania zaangażowania UE w zapobieganie konfliktom i budowanie pokoju poza jej granicami
On a more detailed level, the Norwegian authorities have explained that the introduction of the Unpaid R&D Labour Scheme was motivated by the fact that under the existing Skattefunn Scheme, it is not possible to support unpaid labour in relation to research and development activities undertaken by entrepreneurs and one-man enterprises due to the fact that the Skattefunn Scheme is a tax deduction schemeW ujęciu bardziej szczegółowym władze norweskie wyjaśniły, że do wprowadzenia programu nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej przyczyniła się niemożność udzielenia pomocy w odniesieniu do pracy nieodpłatnej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez drobnych przedsiębiorców i przedsiębiorstwa jednoosobowe w ramach dotychczasowego programu Skattefunn, gdyż opiera się on na odliczeniach podatkowych
Although continuation of material injury, caused by fraudulent declaration of the product concerned and by circumvention of the product concerned originating in the PRC via other Asian countries, is supported by the findings of OLAF (see recital ), the analysis focused on the likelihood of recurrence of injuryChociaż dalsze występowanie istotnej szkody spowodowanej fałszywym zgłaszaniem produktu objętego postępowaniem oraz mającymi swe źródło w Chinach praktykami polegającymi na obejściu środków antydumpingowych poprzez inne państwa azjatyckie jest potwierdzone ustaleniami OLAF-u (patrz: motyw ‧), analiza skupiła się na prawdopodobieństwie ponownego wystąpienia szkody
I do support paragraphs 105 and 109 of the Casaca report, which remedy some objections I have concerning the voluntary pension fund of the MEPs, but, because the Casaca report does not change the existing situation, I voted against giving the discharge in respect of the implementation of the European Parliament's budget for the financial year 2007.Popieram natomiast punkty 105 i 109 sprawozdania posła Casaki, w których wyjaśniono niektóre kwestie budzące mój sprzeciw, dotyczące dobrowolnego funduszu emerytalnego posłów do PE. Jednak ponieważ sprawozdanie posła Casaki nie zmienia istniejącej sytuacji, głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego za rok finansowy 2007.
The European Union must be to the forefront of the international response aimed at providing support and help to the people of Haiti.Unia Europejska musi stanąć na czele akcji niesienia wsparcia i pomocy ludności Haiti.
C strategy , which focuses primarily on the Member States and the national action plan s and ignores the role of regional and local authorities , the Committee of the Regions adopted a Resolution ‘ on revitalising the Lisbon strategy ’ , at its plenary session in February , which was supported by an absolute majority of its members .K nowanym przez Komisję – opierającym się głównie , w ramach krajowych planów działania , na państwach członkowskich , z pominięciem roli władz lokalnych i regionalnych – przyjął na sesji plenarnej w lutym , bezwzględną większością głosów , „ Rezolucję o redynamizacji strategii lizbońskiej ” .
Any bilateral approach adopted by the EU should therefore be confined to providing support for the multilateral approach, with the aim of eitherWszelkie podejście dwustronne UE powinno więc być jedynie uzupełnieniem podejścia wielostronnego, mającym na celu
Those persons must also be able to present, for each annotation in the entry and withdrawal registers of products, a document which has accompanied the relevant consignment or any other supporting document, in particular a commercial documentOsoby te muszą również być w stanie przedstawić w odniesieniu do każdego wpisu w rejestrze dotyczącego przyjęcia i wydania produktów dokument, który towarzyszył odpowiedniemu przewozowi, lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający, w szczególności dokument handlowy
The results of the inspections carried out by the Commission in compliance with the Community veterinary rules and the conditions for benefiting from Community financial support do not allow the entire amount of the expenditure submitted to be recognised as eligibleWyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję, dotyczących poszanowania wspólnotowych zasad w dziedzinie weterynarii i warunków niezbędnych do korzystania z pomocy finansowej Wspólnoty, nie pozwalają uznać za kwalifikowane wszystkich przedstawionych wydatków
The Parties may provide appropriate support to relevant African regional institutions and organisations to enable them to assist African country Parties to fulfil their responsibilities under the ConventionStrony mogą udzielić odpowiedniego wsparcia odnośnym afrykańskim regionalnym instytucjom i organizacjom, aby umożliwić pomoc afrykańskim Państwom-Stronom w wypełnianiu zobowiązań wynikających z konwencji
Thank you to everyone, and I hope that tomorrow we will have support to move forward with this important report.Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że jutro zyskamy wsparcie, które pozwoli nam podjąć dalsze działania w sprawie tego ważnego sprawozdania.
If we do so, our group will certainly be happy to support it.Jeśli tak się stanie, nasza grupa z całą pewnością udzieli swojego poparcia.
Multiannual programme support to poverty reduction , thereof : — variable tranche Education sector allocation Education — — ‘ for All ’Wieloletni program wsparcia na rzecz ograniczenia ubóstwa , obejmujący : — zmienną transzę „ Edukacja ” — sektorową transzę „ Edukacja dla wszystkich ”
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 86421 zdań frazy support.Znalezione w 16,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.