wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód   
  (Noun  m)
   
  manner of walking
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
(a) step
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
proceeding; measure; action; act
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A component of a job.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: walk; passage
 
A gait; manner of walking.
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
running board
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
plural: portable framework of stairs
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(flight of) stairs
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
footstep
 
( plural ) A walk; passage.
 
transitive, nautical: to erect
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
Proceeding; measure; action; act.
 
transitive: to set, as the foot
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
pace
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
A small space or distance.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (47)

a journey of a thousand miles begins with a single steppodróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towardswielki krok w kierunku
a step in the right directionkrok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this waytędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher stepodroczenie awansu na wyższy stopień
half steppółton
in stepw takt
Madonna of the StepsMadonna przy schodach
one-stepone-step
out of stepnie w takt
Problem Steps RecorderRejestrator problemów
Quick StepQuick Step
Quick StepsSzybkie kroki
relegation in stepprzeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotionoceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher stepprawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared stepswspólne kroki
single steppingprzechodzenie krok po kroku
Spanish StepsSchody Hiszpańskie
step backodkładać; przesuwać; cofać się
step by stepkrok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clauseklauzula kroku
step compensationwynagrodzenie skokowe
step downodstąpić
Step ForwardStep Forward
step functionfunkcja schodkowa
step in; wkraczać
step intowejść
step onekrok pierwszy
step out; wyjść
step upzwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step UpStep Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step InteractiveStep-by-Step Interactive
step-fatherojczym
step-mothermacocha
step-up swapswap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped ReckonerStepped reckoner
stepped-up pricecena progresywna
stepping-stoneodskocznia
stepsschody
take a stepzrobić krok
test stepkrok testu
three-step testtrzyetapowa weryfikacja
to step inwchodzić; wejść
to step on someone's footnadepnąć komuś na nogę
within a step of sb, stho krok od kogoś, czegoś
workflow stepkrok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
which specifies that Directive 92 / 85 prohibits both a decision to dismiss and the taking of preparatory steps , such as looking for a replacement .I-8511 ) , w którym stwierdza się , że dyrektywa 92 / 85 zakazuje zarówno samego zwolnienia , jak i przygotowań do niego , na przykład poprzez poszukiwanie zastępstwa .
After the Commission's communication entitled 'Black Sea synergy: a new regional cooperation initiative', the current first report in Parliament is another step in the right direction.Po komunikacie komisji zatytułowanym: "Synergia czarnomorska - Nowa inicjatywa współpracy regionalnej" obecne pierwsze sprawozdanie w Parlamencie jest kolejnym krokiem w dobrym kierunku.
Where commercial parties were no longer willing or able to provide export finance insurance, Member States have stepped in via the export credit agencies.W przypadkach, kiedy sektor prywatny nie był już zainteresowany zapewnianiem ubezpieczenia finansowania eksportu, państwa członkowskie podjęły działania za pośrednictwem agencji kredytowania eksportu.
As regards cross-border investment projects, Member States shall take the steps required to ensure that, under national authorisation procedures, the fact that such projects increase the capacity for interconnection of two or more Member States and consequently strengthen Europe-wide security of supply, is treated as a criterion for the assessment by the competent national authoritiesW odniesieniu do projektów inwestycji transgranicznych Państwa Członkowskie podejmują kroki niezbędne do zapewnienia, zgodnie z krajowymi procedurami uzyskania pozwoleń, traktowania faktu zwiększania przez takie projekty mocy połączeń międzysystemowych pomiędzy dwoma lub więcej Państwami Członkowskimi, a co za tym idzie, wzmacniania bezpieczeństwa dostaw w Europie, jako kryterium oceny przez właściwe organy krajowe
In the case of third-country nationals who are unaccompanied minors, Member States shall take the necessary steps to establish their identity, nationality and the fact that they are unaccompaniedw przypadku obywateli państw trzecich będących małoletnimi bez opieki, Państwa Członkowskie podejmują kroki konieczne do ustalenia ich tożsamości, obywatelstwa oraz faktu, że są oni bez opieki
When in doubt, I find retracing my steps to be a wise place to beginW razie wątpliwości, mądrze jest zacząć od podążenia po własnych śladach
The Presidency shall take the steps necessary to advance work between meetingsPrezydencja podejmuje kroki niebędne do nadania biegu pracom w okresie między posiedzeniami
Other investment (i) Monetary authorities (ii) General government--- Trade credits--- Loans/ currency and deposits--- Loans--- Currency and deposits--- Other assets/ liabilities (iii) MFIs (excluding central banks) (iv) Other sectors--- Trade credits--- Loans/ currency and deposits--- Loans--- Currency and deposits--- Other assets/ liabilities V. Reserve assets Step ‧ refers to the geographical breakdown as detailed in TablePozostałe inwestycje i) Władze monetarne ii) Sektor rządowy--- Kredyty handlowe--- Pożyczki/ Gotówka i lokaty--- Kredyty i pożyczki--- Gotówka i lokaty--- Pozostałe aktywa/ pasywa iii) MIF (z wyłączeniem banków centralnych) iv) Pozostałe sektory--- Kredyty handlowe--- Pożyczki/ Gotówka i lokaty--- Kredyty i pożyczki--- Gotówka i lokaty--- Pozostałe aktywa/ pasywa V. Aktywa rezerwowe Etap ‧ oznacza strukturę geograficzną opisaną w tabeli
However through this vote, I call upon Parliament's President and the Members who are negotiating the Union budget on behalf of Parliament to suggest to the Council that it take steps to ensure that the Union can make these savings.Poprzez obecne głosowanie wzywam jednak przewodniczącego Parlamentu i posłów, którzy negocjują budżet Unii w imieniu Parlamentu, aby zasugerowali Radzie działania umożliwiające Unii uzyskanie tych oszczędności.
Considers that the European Union Cultural Heritage Prize administered by Europa Nostra is a valuable initiative which should be followed up in future; considers that, in this connection and in a wider context, a new category of awards for the best overall restoration of a traditional community should be introduced to encourage those communities which have managed to conserve all or part of their traditional configurations to step up their efforts in this directionuważa, że Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym, przyznawana przez federację EUROPA NOSTRA, jest wartościową inicjatywą, która powinna być kontynuowana w przyszłości; uważa, że w związku z tym i w szerszym kontekście należy wprowadzić nową kategorię nagród za najlepszą całościową rewitalizację społeczności tradycyjnej, aby zachęcić te z nich, którym udało się zachować w całości lub częściowo swój charakter architektoniczny, do kontynuowania starań o wsparcie
Thursday ‧ December ‧Steps towards improving the environment for SMEs in Europe- Small Business ActCzwartek, ‧ grudnia ‧ r.Działania mające na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie- Karta Małych Przedsiębiorstw
This report signifies an important step against swindlers and in favour of the citizens and enterprises of the European Internal Market.Przedmiotowe sprawozdanie jest ważnym krokiem w walce z oszustami oraz w ochronie obywateli i przedsiębiorców na rynku wewnętrznym UE.
The simple act of making environmental information , gathered for research purposes , available to the passengers is a simple but important step one — that must be replicated on a much grander scale if we are to make full use of the data and engage and empower the public environmentally .W miarę jak różne gatunki morskie będą przenosić się coraz dalej na północ z uwagi na ocieplenie morza i kurczące się lody , ich śladem pójdą także floty rybackie .
Calls on the Member States to take the steps required to modernise social security and welfare systems, including pension schemes, in order to make them financially viable and enable them to cope with the effects of population ageing; maintains that special attention should be focused on the situation of elderly women, who are more vulnerable to isolation and povertyzachęca państwa członkowskie do podjęcia kroków koniecznych do modernizacji systemów opieki społecznej, a szczególnie systemów emerytalno-rentowych, tak aby zapewnić ich stabilność finansową i pozwolić im na zaradzenie skutkom starzenia się ludności; podkreśla, iż szczególną uwagę zwrócić należy na sytuację kobiet starszych, bardziej narażonych na ryzyko odizolowania i ubóstwa
Fusion offers the prospect of an almost limitless supply of clean energy, with ITER being the crucial next step in the progress towards this ultimate goalSynteza jądrowa stwarza perspektywę prawie nieograniczonego dostępu do czystej energii, a decydującym krokiem na drodze do osiągnięcia tego celu jest projekt ITER
And we are pleased, too, that these solutions were reached, as I said earlier, either with or on the basis of the good cooperation of the Council, the European Parliament, the political groups, the chairmen of the working parties in the European Parliament, and that communications were realistic and that we were able to make these steps forward.Jak już wcześniej powiedziałem, zawdzięczamy to dobrej współpracy Rady, Parlamentu Europejskiego, grup politycznych i przewodniczących grup roboczych w Parlamencie Europejskim. Zadowoleni jesteśmy także z rozsądnych komunikatów i z faktu, że byliśmy zdolni dokonać takiego postępu.
We also agree on what steps would ideally lead to this and, of course, we are prepared to make our contribution.Jesteśmy również zgodni co do tego, jakie kroki najlepiej powiodą do tego celu i jesteśmy rzecz jasna przygotowani, by wnieść własny wkład.
This is where you step in, ladies and gentlemen of the European Parliament.To właśnie jest obszar, w którym posłowie do Parlamentu Europejskiego przystępują do działania.
Relaxing the deadlines for the use of the funds is a major step forward.Złagodzenie terminów wykorzystania tych funduszy to zasadniczy krok naprzód.
In a further step, these two non-materially injurious amounts were set into proportion to the year ‧ imports for the respective country concerned as the first and most recent full year available which was not subject to quantitative restrictions with regard to the product concernedNa dalszym etapie te dwie wielkości niewyrządzające znacznej szkody zostały ustalone proporcjonalnie do przywozu w ‧ r. dla kraju, którego dotyczy postępowanie, jako pierwszego i najbardziej nieodległego pełnego roku, który był dostępny i który nie podlegał ograniczeniom ilościowym w odniesieniu do produktu objętego postępowaniem
Step aside, sonOdsuń się, synu
The Community undertakes to take all appropriate steps to ensure that its vessels observe the provisions of this Agreement and the laws relating to fishing in MozambiqueWspólnota zobowiązuje się podjąć wszelkie stosowne kroki w celu zapewnienia, że jej statki przestrzegają postanowień niniejszej Umowy oraz przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących połowy na wodach Mozambiku, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza i innymi przepisami prawa międzynarodowego
DESIROUS of stepping up and diversifying trade and actively developing cooperation in an evolutionary and pragmatic mannerPRAGNĄC stopniowo rozszerzać i zróżnicować handel oraz aktywnie rozwijać współpracę w sposób ewolucyjny i pragmatyczny
whereas ‧ African countries, of which ‧ are Least Developed Countries (LDCs), initialled stepping stone Economic Partnership Agreements in November and December ‧, while ‧ other African ACP countries, of which three are non-LDCs, did not initial any EPAs, and whereas South Africa had already signed up to the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA), a WTO compatible trade regime with the European Unionmając na uwadze, że ‧ państw afrykańskich, z których ‧ to kraje najsłabiej rozwinięte (LDC), parafowało w listopadzie i grudniu ‧ r. wyjściowe umowy o partnerstwie gospodarczym, podczas gdy pozostałe ‧ afrykańskich krajów AKP, z których trzy nie należą do krajów najsłabiej rozwiniętych, nie parafowało żadnych UPG, oraz mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki już podpisała umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy, systemu handlu z Unią Europejską zgodnego z regułami WTO
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21188 zdań frazy step.Znalezione w 13,522 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.