wymowa: IPA: /stɛp/ , SAMPA: /stEp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • krok     
  (Noun  m)
   
  space passed over by one movement of the foot in walking or running
   
  small space or distance
   
  manner of walking
   
  przestawienie nogi, by wykonać ruch
 • stopień   
  (Noun  m)
   
  one of a set of rests in a stair or ladder
   
  każda z części schodów uniesiona do góry
 • zrobić krok   
  (Verb  )
   
  intransitive: to move the foot in walking
 • chód   
  (Noun  m)
   
  manner of walking
 • stąpać   
   
  stawiać kroki
 • iść     
 • kroczyć   
 • nadepnąć   
 • nadeptać   
 • nadeptywać   
 • poziom   
 • przekraczać   
 • próg   
 • ruch   
 • schodek   
 • takt   
 • wkroczyć   
 • środek   

Pozostałe znaczenia:

 
kroczyć
 
stąpać
 
krok
 
stopień
 
(a) step
 
(machines) A bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves.
 
nautical: framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft
 
proceeding; measure; action; act
 
(kinematics) A change of position effected by a motion of translation. - William Kingdon Clifford
 
(intransitive) To walk; to go on foot; esp., to walk a little distance.
 
(transitive) To set, as the foot.
 
A component of a job.
 
An advance or movement made from one foot to the other; a pace.
 
plural: walk; passage
 
intransitive, figuratively: to move mentally
 
A gait; manner of walking.
 
running board
 
(transitive) (nautical) To fix the foot of (a mast) in its step ; to erect.
 
plural: portable framework of stairs
 
(music) The interval between two contiguous degrees of the scale.
 
(flight of) stairs
 
intransitive: to walk slowly, gravely, or resolutely
 
(intransitive) To walk slowly, gravely, or resolutely.
 
An advance or movement made from one foot to the other.
 
(machines) One of a series of offsets, or parts, resembling the steps of stairs, as one of the series of parts of a cone pulley on which the belt runs
 
music: interval between two contiguous degrees of the scale
 
intransitive: to go on foot; esp., to walk a little distance
 
(intransitive) To move the foot in walking; to advance or recede by raising and moving one of the feet to another resting place, or by moving both feet in succession.
 
footstep
 
( plural ) A walk; passage.
 
transitive, nautical: to erect
 
A rest, or one of a set of rests, for the foot in ascending or descending, as a stair, or a rung of a ladder.
 
(plural): A portable framework of stairs, much used indoors in reaching to a high position.
 
The space passed over by one movement of the foot in walking or running. Used also figuratively of any kind of progress.
 
transitive: to set, as the foot
 
Proceeding; measure; action; act.
 
(intransitive, figuratively) To move mentally; to go in imagination.
 
A print of the foot; a footstep; a footprint; track.
 
machinery: bearing in which the lower extremity of a spindle or a vertical shaft revolves
 
A running board where passengers step to get on and off the bus.
 
pace
 
(nautical) A framing in wood or iron which is intended to receive an upright shaft; specif., a block of wood, or a solid platform upon the keelson, supporting the heel of the mast.
 
(in traditional Eastern music) step (corresponding to a Western semitone)
 
A small space or distance.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (47)

a journey of a thousand miles begins with a single steppodróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku
a long step towardswielki krok w kierunku
a step in the right directionkrok naprzód; krok we właściwym kierunku
come (step) this waytędy proszą; proszą za mną
deferment of advancement to a higher stepodroczenie awansu na wyższy stopień
half steppółton
in stepw takt
Madonna of the StepsMadonna przy schodach
one-stepone-step
out of stepnie w takt
Problem Steps RecorderRejestrator problemów
Quick StepQuick Step
Quick StepsSzybkie kroki
relegation in stepprzeniesienie na niższy stopień
reports, advancement to a higher step and promotionoceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
right to advancement to a higher stepprawo do przeniesienia na wyższy stopień
shared stepswspólne kroki
single steppingprzechodzenie krok po kroku
Spanish StepsSchody Hiszpańskie
step backodkładać; przesuwać; cofać się
step by stepkrok po kroku; stopniowo; stopniowo
step clauseklauzula kroku
step compensationwynagrodzenie skokowe
step downodstąpić
Step ForwardStep Forward
step functionfunkcja schodkowa
step in; wkraczać
step intowejść
step onekrok pierwszy
step out; wyjść
step upzwiększyć się; rosnąć; róść; zintensyfikować
Step UpStep Up: Taniec zmysłów
Step-by-Step InteractiveStep-by-Step Interactive
step-fatherojczym
step-mothermacocha
step-up swapswap ciągniony; transakcja swapowa ciągniona
Stepped ReckonerStepped reckoner
stepped-up pricecena progresywna
stepping-stoneodskocznia
stepsschody
take a stepzrobić krok
test stepkrok testu
three-step testtrzyetapowa weryfikacja
to step inwchodzić; wejść
to step on someone's footnadepnąć komuś na nogę
within a step of sb, stho krok od kogoś, czegoś
workflow stepkrok przepływu pracy

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "step", pamięć tłumaczeniowa

add example
Welcomes the recent extension of the visa waiver programme to another seven EU Member States; urges the US, however, to lift the visa regime for the entire EU and to treat all EU citizens equally and on the basis of full reciprocity; criticises the planned introduction of administrative fees for the granting of Electronic System for Travel Authorisations (ESTA) to EU citizens as a retrograde step and calls on the Commission to treat this as a priority with the US administration, including the option of imposing reciprocityprzyjmuje z zadowoleniem niedawne rozszerzenie systemu bezwizowego na kolejnych siedem państw członkowskich UE; wzywa jednak USA do zniesienia obowiązku wizowego wobec całej UE i do traktowania wszystkich obywateli UE jednakowo i na zasadach pełnej wzajemności; nie zgadza się z planowanym wprowadzeniem opłat administracyjnych za wydawanie obywatelom UE pozwoleń na wjazd na teren USA w ramach elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (ESTA) i wzywa Komisję, by uznała tę kwestię za priorytet w stosunkach z rządem USA
in principle, recognises that there is a need to set up contact centres with sole responsibility for providing patients with information on their rights in connection with cross-border healthcare, provided that the necessary steps are taken to ensure that the public is given appropriate information about their rightsZasadniczo uznaje konieczność utworzenia punktów kontaktowych, które miałyby służyć wyłącznie informowaniu pacjentów o ich prawach w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, co zapewniłoby odpowiednie poinformowanie obywateli o przysługujących im prawach
Step away from himOdsuń się od niego
The substantial period of time that separated the first impulse to create a European Institute in ‧ and promulgation of the proposal for a regulation in May ‧ allowed expert and policy research to be conducted which has enabled a considered step to be preparedDługi okres czasu, jaki minął od pierwszej inicjatywy utworzenia Europejskiego Instytutu w ‧ r. do wydania wniosku dotyczącego rozporządzenia w marcu ‧ r., wypełniony był badaniami specjalistycznymi oraz konsultacjami politycznymi, co umożliwiło przygotowanie przemyślanej decyzji
which specifies that Directive 92 / 85 prohibits both a decision to dismiss and the taking of preparatory steps , such as looking for a replacement .I-8511 ) , w którym stwierdza się , że dyrektywa 92 / 85 zakazuje zarówno samego zwolnienia , jak i przygotowań do niego , na przykład poprzez poszukiwanie zastępstwa .
The Working Parties shall examine any problems that may arise in their relevant sectors and shall suggest possible steps to be takenGrupy robocze badają wszelkie problemy mogące wystąpić w podlegających im obszarach oraz proponują kroki umożliwiające ich rozwiązanie
It will still involve stepping right up close-- and then showing that distance. I am so coolA chodzi w niej o to, żeby dokonać zbliżenia, a zarazem zachować dystans
whereas, as a first step, the technical requirements of Directive ‧/EEC need to be replaced by those of Regulation No ‧ by way of cross-referencenależy przede wszystkim w tym celu zmienić dyrektywę ‧/EWG w odniesieniu do wymogów technicznych zastępując je wymogami rezolucji nr ‧ na zasadzie odniesień
In the case where negative results are recorded during one of these inspections, the competent authority shall ensure that all necessary steps are taken to re-establish the conformity of production as rapidly as possibleW przypadku gdy podczas jednej z takich kontroli odnotowuje się negatywne wyniki, właściwe władze zapewnią, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki w celu możliwie szybkiego zapewnienia zgodności produkcji
debt securities with a short-term credit assessment by an eligible ECAI which has been determined by the competent authority to be associated with credit quality step ‧ or above under the rules for the risk weighting of short term exposures under Articles ‧ todłużne papiery wartościowe, posiadające rating krótkoterminowy uznanej instytucji ECAI, któremu właściwe organy przypisują stopień jakości kredytowej równy lub wyższy niż trzy, zgodnie z zasadami ważenia ryzykiem ekspozycji krótkoterminowych, określonych w art
The next step is to ask each candidate to do the test on his own, in accordance with the following instructionsNastępnie każdy z kandydatów proszony jest o przeprowadzenie degustacji oddzielnie według poniższych instrukcji
The calculations for estimating the filter cut-off frequency (fc) are based on a step input ‧ to ‧ in ≤ ‧,‧ s (see AnnexObliczenia szacunkowej częstotliwości odcinania filtra (fc) są wykonane dla skoku jednostkowego na wejściu w czasie ≤ ‧,‧ s (patrz załącznik
Step no nearer, for already I see thy bloody purposeNie podchodź bliżej, gdyż już widzę twe krwawe zamiary
Strengthen the state aid framework and increase transparency, as a first step towards state aid control in line with the requirements of the Stabilisation and Association AgreementWzmocnienie ram prawnych w zakresie pomocy państwa oraz zwiększenie przejrzystości w ramach podjęcia pierwszych kroków prowadzących do kontroli pomocy państwa zgodnie z wymogami Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
We will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.Przedstawimy odważną rezolucję dotyczącą drugiego kroku "strategii 2020”.
Member States should also take the necessary steps in order to avoid abusePaństwa Członkowskie powinny również podjąć niezbędne kroki w celu uniknięcia nadużyć
The simple act of making environmental information , gathered for research purposes , available to the passengers is a simple but important step one — that must be replicated on a much grander scale if we are to make full use of the data and engage and empower the public environmentally .W miarę jak różne gatunki morskie będą przenosić się coraz dalej na północ z uwagi na ocieplenie morza i kurczące się lody , ich śladem pójdą także floty rybackie .
whereas a ban on fishing using insufficiently selective techniques or practised in areas where juveniles are concentrated, together with increases in mesh sizes and the prohibition of gear conducive to discarding, constitute a first step towards the final elimination of practices which are incompatible with conservation and the proper use of resourceszakaz prowadzenia połowów przy użyciu niewystarczająco wybiórczych technik lub praktyk na obszarach koncentracji narybku, połączony ze zwiększeniem rozmiaru oczek sieci i zakazem używania narzędzi przyczyniających się do powstawania odrzutów, stanowią pierwszy krok w kierunku ostatecznej eliminacji praktyk, które stoją w sprzeczności z ochroną i prawidłowym wykorzystaniem zasobów
Calls on the AU and the EU to look at all the targeted sanctions that might be taken against the military putschists (travel ban, freezing of assets, etc.) should no commitment be made in the near future to a relevant and credible plan for ending the crisis and restoring constitutional order, but not to take any steps that might jeopardise the development of Mauritania and an improvement in the living conditions of its peoplewzywa UA i UE do liczenia się ze wszystkimi planowanym sankcjami, jakie można by przedsięwziąć wobec puczystów wojskowych (zakaz podróżowania, zamrożenie środków itp.), gdyby w bliskiej przyszłości nie podjęto żadnego zobowiązania dotyczącego odpowiedniego i wiarygodnego planu zakończenia kryzysu oraz przywrócenia ładu konstytucyjnego, lecz wzywa, aby nie podejmować żadnych kroków, które mogłyby zagrozić rozwojowi Mauretanii oraz poprawie warunków życia jej mieszkańców
On the subjects of climate change and energy, both parties referred to the International Conference on Biofuels held on 5 and 6 July in Brussels, as a step in the right direction to allay criticisms that the use of biofuels was allegedly harmful.W kwestii zmian klimatycznych, obie strony odnosiły się do międzynarodowej konferencji w sprawie biopaliw, zorganizowanej w dniach 5 i 6 lipca w Brukseli, uznając ją za krok we właściwym kierunku, który pomoże obalić zarzuty, dotyczące szkodliwości wykorzystania biopaliw.
Whereas, subject to increases of area payments under the arable crops support system as laid down in Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ establishing a support system for producers of certain arable crops, to reinforce the effect of the ‧ reform, price competitiveness should be strengthened by a further cut in the intervention price, bringing it down in two steps to a safety-net levelW związku z podwyżkami płatności obszarowych w ramach systemu wsparcia upraw roślinnych ustawionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającym system wsparcia dla producentów niektórych roślin uprawnych‧, w celu utrwalenia skutków reformy z ‧ r. należy wzmocnić konkurencyjność cenową, wprowadzając dalsze obniżki ceny interwencyjnej, obniżając ją dwuetapowo do poziomu siatki bezpieczeństwa
Ensure enforcement of the Civil Service Law and take steps towards its improvementZapewnienie wdrażania przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz podejmowanie wysiłków na rzecz ich ulepszenia
The package submitted by President Barroso to the Parliament is a step forward and it is encouraging that the Council recognizes that the EU must agree on a range of policies before the end of 2008.Pakiet przedłożony Parlamentowi przez przewodniczącego Barroso jest krokiem do przodu i zachęcające jest, że Rada uznaje, iż Unia Europejska musi uzgodnić zakres polityk przed końcem 2008 r.
Steps must be taken to ensure that all the subject areas mentioned in the Association Agreement and the EU-Morocco Action Plan are monitored by the relevant subcommitteesNależy zapewnić, aby wszystkie zagadnienia objęte układem o stowarzyszeniu i planem działań UE-Maroko były monitorowane przez właściwe podkomitety
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21188 zdań frazy step.Znalezione w 5,081 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.