wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • para   
  (Noun, noun  f)
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
   
  woda w stanie gazowym;
   
  The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase after reaching its boiling point.
   
  The gas phase of water.
 • para wodna   
   
  The gas phase of water.
 • parowy   
   
  zasilany parą
 • dymić     
 • energia     
 • gotować   
 • mgła     
 • opar   
 • parować   
 • pocić   
 • siły   
 • wpływać   
 • zdekatyzować   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika para
 
u/gotować na parze
 
parować
 
(figuratively) Internal energy for motive power.
 
energy
 
(to) steam
 
to produce or vent steam
 
to travel by means of steam power
 
(figuratively or literally) To move with great or excessive purposefulness.
 
to become angry
 
(intransitive, figuratively) To become angry; to fume; to be incensed.
 
The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.
 
(intransitive) To travel by means of steam power.
 
(figuratively) Pent-up anger.
 
(transitive, figuratively) To make angry.
 
To cook with water vapor.
 
(intransitive) To be covered with condensed water vapor.
 
Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.
 
to be covered with condensed water vapor
 
Old-fashioned; from before the digital age.
 
cooking: to cook with steam
 
Travel by means of a steam-powered vehicle
 
(cooking, transitive) To cook with steam
 
A steam-powered vehicle.
 
(intransitive) To produce or vent steam.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

Direct Steam Generationbezpośrednia generacja pary wodnej
direct steam solar temperaturetemperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej
steam bathłaźnia; parowy;
steam boilerkocioł parowy; generator pary
steam enginemaszyna; parowy; silnik parowy;
steam enginessilnik parowy
steam generatorwytwornica pary; generator pary
steam generatorswytwornica pary; generator pary
steam locomotiveparowóz
steam processingobróbka parą wodną
steam reforming; przetwarzanie z parą wodną
steam treatmentobróbka parą
steam turbineturbina parowa
steam-drivenparowy
steam-enginemaszyna parowa
steam-gaugemanometr
steam-raising boilerkocioł parowy
steam-tightparoszczelny
steamingparowanie (obróbka); gotowanie na parze; obróbka parą; parowanie; przelot statku
Steaming/cruisingprzelot statku kursem stałym/zmiennym
tower system using superheated steam cycleinstalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "steam", pamięć tłumaczeniowa

add example
CPA ‧.‧.‧: Installation services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems in industrial plantsCPA ‧.‧.‧: Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
S.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ No ‧, ‧ steam boiler x ‧ MWthS.C. ELCEN BUCUREŞTI SE MUREŞ No. ‧, ‧ kocioł parowy x ‧ MWth
vacuum cleaners, steam-cleaning machines, carpet shampooing machines and machines for scrubbing, waxing and polishing floorsodkurzacze, parowe urządzenia czyszczące, urządzenia czyszczące do dywanów i urządzenia do szorowania, woskowania i polerowania podłóg
Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual (Cas No ‧-‧-‧), if they contain > ‧,‧ % w/w ButadieneGazy (ropa naftowa), pozostałości wysokociśnieniowego krakingu parowego benzyny ciężkiej (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
He was talking to everybody, blowing off steamGadał ze wszystkimi, wyładowywał złość
Machinery spaces are all machinery spaces of category A and all other spaces containing propelling machinery, boilers, oil fuel units, steam and internal combustion engines, generators and major electrical machinery, oil filling stations, refrigerating, stabilising, ventilation and air conditioning machinery, and similar spaces, and trunks to such spacesPrzedziały maszynowe obejmują wszystkie przedziały maszynowe kategorii A oraz wszystkie inne pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia napędowe, kotły, zespoły paliwowe, maszyny parowe i silniki spalinowe, zespoły prądotwórcze i główne maszyny elektryczne, stacje napełniania paliwem, urządzenia chłodnicze, stabilizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne podobne pomieszczenia, jak również szyby prowadzące do tych pomieszczeń
Mr. Scott, the hot steam!Panie Scott, gorąca para!
district heating or district cooling means the distribution of thermal energy in the form of steam, hot water or chilled liquids, from a central source of production through a network to multiple buildings or sites, for the use of space or process heating or coolingsystem lokalnego ogrzewania lub lokalnego chłodzenia oznacza dystrybucję energii termicznej w postaci pary, gorącej wody lub schłodzonych płynów, z centralnego źródła produkcji przez sieć do wielu budynków lub punktów w celu wykorzystania jej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub procesów
Steamed asparagusSzparagi gotowane na parze
Distillates ( petroleum ) , naphtha steam cracking-derived , solvent-refined light hydrotreated ; Low boiling point modified naphthaDestylaty ( ropa naftowa ) , rafinaty z destylatów lekkich pochodzących z instalacji olefin ; niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Lucchini spent ITL ‧ million (about EUR ‧) on new filters to filter the steam generated by the process of quenching the hot coke after it comes out of the ovensPrzedsiębiorstwo Lucchini wydało ‧ mln ITL (co odpowiada ok. ‧ tys. EUR) na zakup nowych filtrów do filtrowania pary wytworzonej podczas chłodzenia koksu po opuszczeniu pieca
Steam pressure, kPaCiśnienie pary wodnej, kPa
It is made using a traditional method, whereby fermented, partially ripened lump cheese is steamed in hot water and then stretched into string-like strands, traditionally known as vojky, between ‧ and ‧ mm thickJest on wyrabiany przy użyciu tradycyjnej metody, zgodnie z którą sfermentowany, częściowo dojrzały ser w grudach jest parzony w gorącej wodzie, a następnie wyciągany w długie nitki, znane pod tradycyjną nazwą vojky, o grubości od ‧ do ‧ mm
That' s a bit steamed, isn' t it, my sweet?Trochę ostro, kochanie
The eligible costs will be the purchase of new machinery and equipment namely odour control plant steam cleaning equipment, gut cleaning equipment, workstations, refrigeration, wet chemical scrubber and ancillary equipmentKoszty kwalifikowalne obejmują zakup nowych maszyn i wyposażenia, w szczególności systemu kontroli zapachu, urządzeń do czyszczenia parą, urządzeń do czyszczenia wnętrzności, stanowisk pracy, urządzeń chłodniczych, mokrej płuczki chemicznej i innych urządzeń pomocniczych
Slovenský oštiepok is a half-fat semi-hard cheese which may or may not be steamed and may be smoked or unsmokedSlovenský oštiepok jest półtwardym, półtłustym serem, który może (ale nie musi) być parzony lub wędzony
S.C. TERMOELECTRICA SE PAROŞENI No ‧, ‧ steam boiler Benson x ‧ MWth + ‧ hot water boiler x ‧ MWthS.C. TERMOELECTRICA SE PAROŞENI No. ‧, ‧ kocioł parowy Benson x ‧ MWth + ‧ kocioł wodny x ‧ MWth
CET BACĂU No ‧, ‧ steam boiler x ‧ MWthCET BACĂU No. ‧, ‧ kocioł parowy x ‧ MWth
A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of ironing boards, whether or not free-standing, with or without a steam soaking and/or heating top and/or blowing top, including sleeve boards, and essential parts thereof, i.e. the legs, the top and the iron rest originating in the People's Republic of China and Ukraine, falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ andNiniejszym nakłada się tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania, nawet wolno stojących, z odsysaniem i/lub parowaniem blatu i/lub nadmuchem lub bez, zawierających rękawniki oraz podstawowe części tych desek, tj. nogi, blat i stopę do żelazka, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy, sklasyfikowanych w ramach kodów CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i
Cables connected to retractable wheelhouses shall be sufficiently flexible and shall have insulation with sufficient flexibility down to- ‧ °C and resistance to steam and vapour, ultraviolet rays and ozoneKable podłączone do ruchomych sterówek muszą być odpowiednio elastyczne, posiadać izolację odpowiednią do wahań temperatury do-‧ °C i muszą być odporne w szczególności na działanie oparów, promieni ultrafioletowych i ozonu
procedures for recovering materials for other uses, such as incineration for raising process steam or heating, or agricultural useprocedury odzyskiwania materiałów nadających się do innych zastosowań, np. do spalania w celu uzyskania pary technologicznej, do celów grzewczych lub rolniczych
essential oil obtained by steam distillation from the fresh aerial parts of the flowering plantolejek eteryczny otrzymany poprzez destylację parą wodną ze świeżych części nadziemnych kwitnącej rośliny
According to historical sources, steamed cheese production began around Zvolen and Brezno in the early ‧th centuryJak podają źródła historyczne, produkcja parenicy rozpoczęła się w okolicach miejscowości Zvolen i Brezna na początku ‧ w
Which material , used to power steam engines , made the Industrial Revolution possible ?Jaki surowiec , stosowany do napędzania silników parowych , umożliwił dokonanie rewolucji przemysłowej ?
Direct steam solar temperature to be above ‧ °CTemperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej powinna wynosić powyżej ‧ °C
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 937 zdań frazy steam.Znalezione w 0,812 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.