wymowa:      

Tłumaczenia na język polski:

 • para   
  (Noun, noun  f)
   
  water vapor
   
  water vapor used for heating or as source of kinetic energy
   
  woda w stanie gazowym;
   
  The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase after reaching its boiling point.
   
  The gas phase of water.
 • para wodna   
   
  The gas phase of water.
 • parowy   
   
  zasilany parą
 • dymić     
 • energia     
 • gotować   
 • mgła     
 • opar   
 • parować   
 • pocić   
 • siły   
 • wpływać   
 • zdekatyzować   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika para
 
u/gotować na parze
 
parować
 
(figuratively) Internal energy for motive power.
 
energy
 
(to) steam
 
to produce or vent steam
 
to travel by means of steam power
 
(figuratively or literally) To move with great or excessive purposefulness.
 
to become angry
 
(intransitive, figuratively) To become angry; to fume; to be incensed.
 
The vapor formed when water changes from liquid phase to gas phase.
 
(intransitive) To travel by means of steam power.
 
(figuratively) Pent-up anger.
 
(transitive, figuratively) To make angry.
 
To cook with water vapor.
 
(intransitive) To be covered with condensed water vapor.
 
Pressurized water vapour used for heating, cooking, or to provide mechanical energy.
 
to be covered with condensed water vapor
 
Old-fashioned; from before the digital age.
 
cooking: to cook with steam
 
Travel by means of a steam-powered vehicle
 
(cooking, transitive) To cook with steam
 
A steam-powered vehicle.
 
(intransitive) To produce or vent steam.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (21)

Direct Steam Generationbezpośrednia generacja pary wodnej
direct steam solar temperaturetemperatura osiągana w kolektorze słonecznym za pomocą bezpośredniej generacji pary wodnej
steam bathłaźnia; parowy;
steam boilerkocioł parowy; generator pary
steam enginemaszyna; parowy; silnik parowy;
steam enginessilnik parowy
steam generatorwytwornica pary; generator pary
steam generatorswytwornica pary; generator pary
steam locomotiveparowóz
steam processingobróbka parą wodną
steam reforming; przetwarzanie z parą wodną
steam treatmentobróbka parą
steam turbineturbina parowa
steam-drivenparowy
steam-enginemaszyna parowa
steam-gaugemanometr
steam-raising boilerkocioł parowy
steam-tightparoszczelny
steamingparowanie (obróbka); gotowanie na parze; obróbka parą; parowanie; przelot statku
Steaming/cruisingprzelot statku kursem stałym/zmiennym
tower system using superheated steam cycleinstalacja wieżowa wykorzystująca cykl pary przegrzanej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "steam", pamięć tłumaczeniowa

add example
S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No ‧, ‧ industrial steam boilers x ‧ MWthS.C. TERMOELECTRICA GIURGIU No. ‧, ‧ przemysłowe kotły parowe x ‧ MWth
That' s a bit steamed, isn' t it, my sweet?Trochę ostro, kochanie
History and conservation issues of Leopold Rychter's Steam Mill in TorunMłyn Parowy Leopolda Rychtera w Toruniu - jego historia i problematyka konserwatorska.
So, we thought of a steam enginePomyśleliśmy o parowozie
If the producer has an energy surplus that is sold as electricity, steam or heat, the quantity sold can be deducted from the fuel consumptionJeżeli producent dysponuje nadwyżką energii, która jest sprzedawana jako elektryczność, para lub ciepło, to sprzedane ilości można odliczyć od zużycia paliwa
Steam or sandblasting machines and similar jet projecting machinesMaszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego
CPA ‧.‧.‧: Installation services of steam generators, except central heating hot water boilers, including installation services for metal pipe systems in industrial plantsCPA ‧.‧.‧: Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych
Since ‧ % of sorbic acid is steam distilled with a distillate volume of ‧ ml, its acidity must be deducted from the volatile acidity, knowing that ‧ mg of sorbic acid corresponds to an acidity of ‧ milliequivalents or ‧ g of acetic acid and knowing the concentration of sorbic acid in mg/l as determined by other methodsPonieważ przy objętości destylatu wynoszącej ‧ ml przechodzi do niego ‧% kwasu sorbinowego, kwasowość pochodzącą z kwasu sorbinowego należy odjąć od oznaczonej kwasowości lotnej, wiedząc, że ‧ mg kwasu sorbinowego odpowiada kwasowości ‧ miliekwiwalentów lub ‧ g kwasu octowego i znając zawartość kwasu sorbinowego w mg/ml, ustaloną innymi metodami
steam boilers, tanks and pressure vesselskotłów parowych, zbiorników i zbiorników ciśnieniowych
The characteristic organoleptic properties of the cheese are imparted by the stringy texture of the strands pulled from the steamed cheese and by the special whip shape formed by plaiting the individual strandsSwoje charakterystyczne właściwości organoleptyczne ser ten zawdzięcza włóknistej konsystencji nitek wyciąganych z sera parzonego oraz specjalnemu kształtowi biczyka utworzonemu poprzez splatanie poszczególnych nitek
In the power generation sector, it should be noted that the company has already sold off the industrial turbines division, including small gas turbines (< ‧ MW) and steam turbines (< ‧ MW) to Siemens, and the T&D division to ArevaW sektorze energetycznym należy podkreślić, że przedsiębiorstwo przekazało już segment turbin przemysłowych, obejmujących małe turbiny gazowe (< ‧ MW) oraz turbiny parowe (< ‧ MW) na rzecz grupy Siemens, jak również gałąź T&D grupie Areva
Water and steamWoda i para wodna
Subject: Continuing operation of steam power stations by the state electricity company (DEI) in Ptolemaida and Megalopolis, GreeceDotyczy: dalszego funkcjonowania elektrowni parowych publicznego dostawcy energii DEH w Ptolemaida i Megalopolis (Grecja
sales of supplied electric power, gas, heat, steam and watersprzedaż dostarczonej energii elektrycznej, gazu, ciepła, pary wodnej i wody
The affected Member State shall ensure that the products referred to in paragraph ‧(b) and (c) of this Article are accompanied by a commercial document in accordance with Chapter X of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ stating, in the case of the products referred to in paragraph ‧(c) of this Article, in point ‧.‧ of that document that those products have been treated with a steam current or by some other method ensuring that no pathogens remainsPaństwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, aby produktom określonym w ust. ‧ lit. b) i c) niniejszego artykułu towarzyszył dokument handlowy zgodny z rozdziałem X załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stwierdzający, w przypadku produktów, o których mowa w ust. ‧ lit. c) niniejszego artykułu, w pkt ‧.‧ tego dokumentu, że produkty te zostały poddane obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej wyeliminowanie czynników chorobotwórczych
Distillates ( petroleum ) , naphtha steam cracking-derived , solvent-refined light hydrotreated ; Low boiling point modified naphthaDestylaty ( ropa naftowa ) , rafinaty z destylatów lekkich pochodzących z instalacji olefin ; niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa
Toshiba is also significant in terms of sales, but focuses mainly on steam turbines. GE is increasingly the market leader with an average yearly market share of ‧ % in the overall power generation markets in the period from ‧ to ‧. GE is strongest in North America (more than ‧ % market share) and in gas turbines (more than ‧ % market shareRównież firma Toshiba jest istotna jeżeli chodzi o sprzedaż, ale koncentruje się ona przede wszystkim na turbinach parowych. GE narzuca się coraz bardziej jako numer jeden tego rynku, ze średnią roczną udziałów w rynku w wysokości ‧ % we wszystkich rynkach produkcji energii w okresie od ‧ do ‧ r. GE ma najsilniejszą pozycję w Ameryce Północnej (ponad ‧ % udziałów w rynku) i na rynku turbin gazowych (ponad ‧ % udziałów w rynku
Any precipitate which may form is filtered or centrifuged off. This procedure avoids the loss of ammonia, during steam distillation, from certain ammonium salts such as the carbonate and hydrogencarbonate and those of the fatty acids, with the exception of ammonium acetateOsad, który powstaje zostaje odsączony lub odwirowany. Ten sposób postępowania pozwala uniknąć strat amoniaku podczas destylacji z parą wodną, z pewnych soli amonowych, takich jak węglan lub kwaśny węglan i sole kwasów tłuszczowych, z wyjątkiem octanu amonu
Why don' t we steam to Portugal while we' re at it?Może od razu popłyńmy do Portugalii
Glassware sterilized in the autoclave should be dried by venting the steamSzkło sterylizowane w autoklawie należy osuszyć poprzez odparowanie
Nico Stefan Huckfeldt (Steam Group L‧D‧ BoycottNico Stefan Huckfeldt (Steam Group L‧D‧ Boycott) (nr
Did you know that they have a steam, a rain, and a snow room here?Śnieg?Komnatę parową, deszczową i śniegową
Which material , used to power steam engines , made the Industrial Revolution possible ?Jaki surowiec , stosowany do napędzania silników parowych , umożliwił dokonanie rewolucji przemysłowej ?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 937 zdań frazy steam.Znalezione w 1,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.