wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
give an official marking to
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
(inspection or certification) stamp
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
(revenue) stamp
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
step quickly and heavily
 
indentation or imprint made by stamping
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
A device for stamping designs.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
mark by pressing quickly and heavily
 
act of stamping
 
A postage stamp.
 
stamp (i.e. a passport)
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
stamp (postage)
 
device for stamping designs

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (33)

Add Time StampDodaj sygnaturę czasową
anti-spam stampingstosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stampingstosowanie sygnatur antywirusowych
collect stampszbierać znaczki
date-stampdatownik
embossing stampsucha pieczęć
entry stamp from the competent servicepieczęć wejścia właściwego organu
food stampskartki żywnościowe
hot-stampinghot-stamping
ink-stamppieczęć tuszowa
of the same stamptego samego gatunku, rodzaju
photo stamppieczątka fotograficzna
postage stampznaczek pocztowy;
rubber stamppieczątka
stamp aboutdreptać
stamp album
stamp duty; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp dutyOpłata skarbowa
stamp taxesopłaty stemplowe
Stamp toolnarzędzie Stempel
stamp-albumklaser
stamp-collectingfilatelistyka
stamp-collectorfilatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assemblywytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stampingstemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
time stampsygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authorityusługa sygnatury czasowej
Time Stamp CounterLicznik sygnatur czasowych
time stamp tokenstokeny znacznika czasu
time stamping servicesusługi znakowania czasem
time-stampingoznaczanie czasu
to collect stampszbierać znaczki
version stampsygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
He would see that we are governed not by an elected president or an elected system, but by a 27-member Politburo called the European Commission, he would look and see this rubber-stamp Parliament that would make him feel a little nostalgic, he would see the series of five-year plans by which we administer our affairs, he would even see the fleet of special limousines and even special reserve shops for employees of the system and members of the nomenklatura.Zobaczyłby, że nie rządzi nami prezydent wyłoniony w wyborach ani wyłoniony w wyborach system, lecz składające się z 27 członków Politbiuro nazywane Komisją Europejską, zobaczyłby obecny zatwierdzany automatycznie Parlament, który wywoływałby u niego lekką nostalgię, zobaczyłby serie planów pięcioletnich, za pomocą których administrujemy naszymi sprawami, zobaczyłby nawet flotę specjalnych limuzyn i jeszcze bardziej specjalnych sklepów zarezerwowanych dla pracowników systemu i członków nomenklatury.
The use of materials, particularly paper or stamps, bearing trade specifications is allowed provided the printing or labelling has been done with non-toxic ink or glueStosowanie materiałów, w szczególności papieru lub pieczęci ze specyfikacją handlową, jest dozwolone pod warunkiem, że nadruk lub etykieta zostały wykonane nietoksycznym tuszem lub klejem
CPA ‧.‧.‧: Forging or die-stamping machines and hammers; hydraulic presses and presses for working metal n.e.cCPA ‧.‧.‧: Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane
The customs authorities of the Member States of the Community and of Albania shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.‧ and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarationsOrgany celne państw członkowskich Wspólnoty i Albanii udostępniają sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Wspólnot Europejskich wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.‧ oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturze
Signature of the competent authority of the requesting State) (Seal/stampPodpis właściwego organu państwa wnioskodawcy) (Pieczęć/stempel
Each Member State shall communicate to the Commission the names of the authorities, which are competent to issue the certificate referred to in Article ‧) together with a specimen of the stamp used by the said authoritiesKażde Państwo Członkowskie informuje Komisję o nazwach organów, które są organami właściwymi do wydania certyfikatu określonego w art. ‧ ust. ‧, jak również wzór pieczęci używanej przez te organy
The report on the Single Market for Europeans contains many positive proposals, such as support for the mobility of citizens or elimination of the dual taxation of European citizens, but it also contains many proposals which bear the stamp of over-regulation and which would ultimately put a brake on the Single Market and cause it to stagnate.Sprawozdanie w sprawie jednolitego rynku dla Europejczyków zawiera wiele słusznych propozycji, jak na przykład wspieranie mobilności czy eliminacja podwójnego opodatkowania obywateli Europy, ale obejmuje też liczne elementy noszące cechy nadmiernej regulacji, które w ostatecznym rozrachunku hamowałyby jednolity rynek, prowadząc do jego stagnacji.
Stamp of issuing bodypieczęć organu wydającego
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Where additional pages are attached to the certificate for the purposes of identifying the items making up the consignment, such additional pages shall also be considered to form part of the original of the certificate, provided the signature and stamp of the certifying official veterinarian appear on each pageJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Proof that the export charge has been collected shall be provided by the indication of the amount in national currency and the insertion by the customs authorities of the exporting country of one of the entries shown in Annex ‧ to this Regulation, together with the signature and stamp of the customs office, in section ‧ of the export licence in accordance with the model in Annex I to this RegulationDowód, że została pobrana opłata wywozowa, zostaje dostarczony wraz ze wskazaniem kwoty w walucie krajowej i dodaniem przez organy celne państwa wywozu jednego z zapisów wymienionych w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia, wraz z podpisem i pieczęcią urzędu celnego, w rubryce ‧ pozwolenia na wywóz, wystawionego przez państwo wywozu zgodnie ze wzorem podanym w załączniku I
purchase of used or cancelled postage stampszakupu używanych lub opieczętowanych znaczków pocztowych
What, you mean don' t stamp the eyes out of his head?Co, w sensie bez wydłubywania oczu?
The exporting country or custom territory concerned shall communicate to the Commission specimens of the stamp imprints used by their issuing authorities and the names and signatures of the persons empowered to sign certificates of authenticityPaństwa i obszary celne wywozu przekazują do Komisji wzory nadruków znaków używanych przez ich organy wydające oraz nazwiska i podpisy osób uprawnionych do podpisywania świadectw autentyczności
There' s no stamp hereNie, nie widzę żadnej pieczątki
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificateKolor pieczęci i podpisu musi się różnić od innych adnotacji na świadectwie
If for reasons of identification of the items of the consignment, additional pages are attached to the certificate, these pages shall be considered as forming part of the original and be signed and stamped by the certifying official inspector on each pageJeśli z powodu identyfikacji przedmiotów towaru załączone są do świadectwa dodatkowe strony, to powinny być one uważane za część oryginału i być podpisane i opieczętowane na każdej stronie przez inspektora uprawnionego do wydawania świadectwa
V I ‧ documents and V I ‧ extracts shall bear a serial number allocated, in the case of V I ‧ documents, by the official agency whose officer signs the certificate and, in the case of V I ‧ extracts, by the customs office which stamps them in accordance with Article ‧) andDokumenty V I ‧ oraz wyciągi V I ‧ zawierają numer kolejny przyznany przez, w przypadku dokumentów V I ‧, oficjalną jednostkę, której urzędnik podpisuje zaświadczenie oraz, w przypadku wyciągów V I ‧, przez służby celne, które poświadczają je zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i
Signature and/or stampPodpis i/lub pieczęć
Where do I get stamps?Gdzie dostanę znaczki?
It is enough that the world is being stamped on.A świat jest wciąż rozdeptywany.
the stamp may be pre-printed on the forms where the printing is entrusted to a printer approved for that purposejeżeli druk powierzony został upoważnionej do tego drukarni, pieczęć taka może być uprzednio wydrukowana na formularzach
Description: Banknote quality paper (pink and blue) enclosed in security stamped plastic coverOpis: papier banknotowy wysokiej jakości (różowy i niebieski) z plastikową okładką zawierającą znak zabezpieczający
the second stamp consisting of the date of verification in a hexagon described with the accuracy required by the separate Directivesdrugiego znaku zawierającego datę weryfikacji w sześciokątnym polu, określoną z dokładnością wymaganą przez dyrektywy oddzielne
However, where the import licence applications cover only part of the quantity indicated on the export licence, the issuing authority shall indicate on the original the quantity in respect of which the original was used and, after stamping it, shall return the original to the party concernedJednakże gdy wnioski o pozwolenia na przywóz obejmują jedynie część ilości wskazanej w pozwoleniu na wywóz, organ wydający pozwolenie odnotowuje na oryginale ilość, dla której oryginał został użyty, oraz po opieczętowaniu zwraca oryginał zainteresowanej stronie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2820 zdań frazy stamp.Znalezione w 1,113 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.