wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
give an official marking to
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
(inspection or certification) stamp
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
(revenue) stamp
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
step quickly and heavily
 
indentation or imprint made by stamping
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
A device for stamping designs.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
mark by pressing quickly and heavily
 
act of stamping
 
A postage stamp.
 
stamp (i.e. a passport)
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
stamp (postage)
 
device for stamping designs

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (33)

Add Time StampDodaj sygnaturę czasową
anti-spam stampingstosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stampingstosowanie sygnatur antywirusowych
collect stampszbierać znaczki
date-stampdatownik
embossing stampsucha pieczęć
entry stamp from the competent servicepieczęć wejścia właściwego organu
food stampskartki żywnościowe
hot-stampinghot-stamping
ink-stamppieczęć tuszowa
of the same stamptego samego gatunku, rodzaju
photo stamppieczątka fotograficzna
postage stampznaczek pocztowy;
rubber stamppieczątka
stamp aboutdreptać
stamp album
stamp duty; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp dutyOpłata skarbowa
stamp taxesopłaty stemplowe
Stamp toolnarzędzie Stempel
stamp-albumklaser
stamp-collectingfilatelistyka
stamp-collectorfilatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assemblywytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stampingstemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
time stampsygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authorityusługa sygnatury czasowej
Time Stamp CounterLicznik sygnatur czasowych
time stamp tokenstokeny znacznika czasu
time stamping servicesusługi znakowania czasem
time-stampingoznaczanie czasu
to collect stampszbierać znaczki
version stampsygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Official stampPieczęć urzędowa
Stamp taxesOpłaty skarbowe
The signature and stamp must be in colour different to that of the printingKolor podpisu i pieczęci musi różnić się od koloru druku dokumentu
Signature and/or stamp of the competent authorityPodpis lub pieczęć organu właściwego
the absence of administrative cooperation, such as the failure to provide names and addresses of customs or government authorities responsible for issuing and checking certificates of origin, or specimens of stamps used to authenticate the certificates, or the failure to update that information where appropriatebrak współpracy administracyjnej, polegającej na niedostarczeniu nazw i adresów organów celnych lub rządowych odpowiedzialnych za wystawianie i sprawdzanie świadectw pochodzenia lub na niedostarczeniu wzorów pieczęci używanych do poświadczania świadectw czy zaniechaniu uaktualnienia informacji, gdzie sytuacja tego wymaga
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point ‧.‧ of the model of certificate), additional pages are attached to the certificate, these pages shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying official veterinarian, in each of the pagesJeśli do celów identyfikacji poszczególnych pozycji przesyłki (wykaz w pkt. ‧.‧ wzoru świadectwa), do świadectwa dołączone zostaną dodatkowe kartki, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa, pod warunkiem złożenia na każdej z nich podpisu i pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii
Blank specimens of the certificates of conformity, export specifications and stamps issued by the CGC are given in Annex VIWzory świadectw zgodności, specyfikacji klas stosowanych w wywozie oraz pieczęci wydawanych przez CGC są przedstawione w załączniku VI
She has many hobbies, cooking, knitting, gardening, collecting stamps, and so on.Ona ma różne hobby: gotowanie, robótki ręczne, ogrodnictwo, zbieranie znaczków i tym podobne.
They shall be signed by the official or officials, or, instead of a signature, carry a printed or stamped seal of the OfficeSą one podpisane przez urzędnika lub urzędników lub zamiast podpisu są opatrzone drukowaną lub przyłożoną pieczęcią Urzędu
Stamp and signature of the official veterinarianPieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii
on the travel documents of the beneficiaries of bilateral agreements on local border traffic that do not provide for the stamping of these documents, if these bilateral agreements are in accordance with Community laww dokumentach podróży należących do beneficjentów dwustronnych porozumień o lokalnym ruchu granicznym, które nie przewidują stemplowania tych dokumentów, jeżeli te porozumienia dwustronne są zgodne z prawem wspólnotowym
Signature and stampPodpis i pieczęć
to specify the conditions under which the absence of an entry stamp on third country nationals' travel documents may constitute a presumption that the authorised duration of a short stay by such nationals on the territory of the Member States has been exceededokreślenie warunków, w których brak stempla wjazdu w dokumentach podróży obywateli państw trzecich może stanowić podstawę domniemania, że dozwolony okres krótkoterminowego pobytu tych osób na terytorium Państw Członkowskich został przekroczony
The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificateKolor pieczęci i podpisu musi się różnić od koloru pozostałych adnotacji na świadectwie
stamped in advance with the stamp of the office referred to in Article ‧(a) and signed by an official of that office; orwcześniej umieszczona pieczęć urzędu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i podpis urzędnika tego urzędu
Where producers carry out the distillation themselves, the documents referred to in paragraph ‧ shall be replaced by a declaration, stamped by the competent authority of the Member State, stating at leastW przypadku gdy producenci przeprowadzają destylację samodzielnie, dokumenty określone w ust. ‧ zastępowane są deklaracją ostemplowaną przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, podającą co najmniej
Any such copy shall carry the indication COPY or DUPLICATE printed or stamped thereonNa wszystkie takie kopie nanosi się oznaczenie KOPIA lub DUPLIKAT w postaci nadruku lub stempla
meat that has been judged to comply with the hygiene and health inspection requirements laid down by this Directive must be marked with a stamp showing the administrative district of the health unit responsible for the establishment of originMięso uznane za zgodne z wymaganiami higieny i inspekcji sanitarnej przewidzianymi w niniejszej dyrektywie, musi posiadać pieczęć z okręgiem administracyjnym jednostki zdrowotnej odpowiedzialnej za zakład pochodzenia
However, where processors or users intending to bottle the juice so request, the competent authority or authorised department at the place of unloading shall return the copy of the accompanying document, duly stamped, direct to themJednakże, na żądanie przetwórców lub użytkowników, którzy zamierzają butelkować sok, właściwy organ lub upoważniony ze względu na miejsce rozładunku wydział, zwracają im bezpośrednio należycie ostemplowany egzemplarz dokumentu towarzyszącego
The counterparty shall also bear the full cost of any UK stamp duty reserve tax payable as a result of any such transfer, if applicableKontrahent ponosi również wszelkie koszty brytyjskiego podatku z tytułu opłaty skarbowej (stamp duty reserve tax) powstającego ewentualnie w wyniku takiego przeniesienia
the stamp used to endorse the document does not match that which has been notifiedpieczęć użyta do potwierdzenia dokumentu nie odpowiada tej, która została zgłoszona
This stamp is considered the equivalent of the declaration of presencePieczęć ta uznawana jest za równoważną zgłoszeniu obecności
On entry into, or exit from, the territory of a Member State, a stamp shall be affixed toPrzy wjeździe na terytorium Państwa Członkowskiego lub przy wyjeździe z jego terytorium, należy stemplować
*) The colour of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificate*) Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych adnotacji na świadectwie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2756 zdań frazy stamp.Znalezione w 1,112 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.