wymowa: IPA: stæmp /stæmp/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczek pocztowy   
 • oznaka   
   
  objaw świadczący o czymś; dowód, znak czegoś
 • pieczęć   
   
  znak rozpoznawczy osoby prawnej lub fizycznej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku); nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi - stanowi świadectwo wiarygodności
 • cecha   
 • cechować   
 • datownik   
 • filatelista   
 • kupon   
 • marka   
 • matryca   
 • młot   
 • nadawać   
 • nadeptywać   
 • odbijać   
 • odcisk   
 • ofrankować   
 • ostemplowanie   
 • ostemplować   
 • oznakować   
 • pieczątka   
 • pieczętować   
 • piętno   
 • piętnować   
 • podstemplować   
 • stempel   
 • stemplować   
 • sztanca   
 • tupać   
 • tupotać   
 • tłoczyć   
 • tłuk   
 • wbijać   
 • wytłaczać   
 • wytłoczyć   
 • znaczek   
 • znak   
 • znamię   

Pozostałe znaczenia:

 
pieczątka
 
give an official marking to
 
(transitive) To mark by pressing quickly and heavily.
 
(transitive) To move (the foot or feet) quickly and heavily, once or repeatedly.
 
An indentation or imprint made by stamping.
 
(inspection or certification) stamp
 
A piece of paper that is affixed to letters or packages to pay for their delivery.
 
apply postage stamps to
 
any small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other
 
(slang) A single dose of lysergic acid diethylamide
 
(revenue) stamp
 
(transitive) To give an official marking to, generally by impressing or imprinting a design or symbol.
 
An act of stamping the foot, paw or hoof.
 
step quickly and heavily
 
indentation or imprint made by stamping
 
(intransitive) To step quickly and heavily, once or repeatedly.
 
A device for stamping designs.
 
(transitive) To apply postage stamps to.
 
(slang, figuratively) A tattoo
 
mark by pressing quickly and heavily
 
act of stamping
 
A postage stamp.
 
stamp (i.e. a passport)
 
move (the foot or feet) quickly and heavily
 
A small piece of paper bearing a design on one side and adhesive on the other.
 
stamp (postage)
 
device for stamping designs

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (33)

Add Time StampDodaj sygnaturę czasową
anti-spam stampingstosowanie sygnatur antyspamowych
antivirus stampingstosowanie sygnatur antywirusowych
collect stampszbierać znaczki
date-stampdatownik
embossing stampsucha pieczęć
entry stamp from the competent servicepieczęć wejścia właściwego organu
food stampskartki żywnościowe
hot-stampinghot-stamping
ink-stamppieczęć tuszowa
of the same stamptego samego gatunku, rodzaju
photo stamppieczątka fotograficzna
postage stampznaczek pocztowy;
rubber stamppieczątka
stamp aboutdreptać
stamp album
stamp duty; opłata skarbowa; podatek od czynności cywilnoprawnych
Stamp dutyOpłata skarbowa
stamp taxesopłaty stemplowe
Stamp toolnarzędzie Stempel
stamp-albumklaser
stamp-collectingfilatelistyka
stamp-collectorfilatelista
stamped parts of bodies coated in catophorez for the industrial assemblywytłaczane części nadwozi powlekane metodą kataforezy do przemysłowego montażu
stampingstemplowanie; tupanie; kucie matrycowe
time stampsygnatura czasowa; znacznik czasowy
time stamp authorityusługa sygnatury czasowej
Time Stamp CounterLicznik sygnatur czasowych
time stamp tokenstokeny znacznika czasu
time stamping servicesusługi znakowania czasem
time-stampingoznaczanie czasu
to collect stampszbierać znaczki
version stampsygnatura wersji

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stamp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Now I' d like to tear out those eyes of hers and stamp on them with my foot, like this!Teraz chciałabym je wydłubać. i rozdeptać, o tak!
The use of materials, and particularly of paper or stamps, bearing trade specifications is allowed, provided that the printing or labelling has been done with a non-toxic ink or glueZezwala się na wykorzystanie materiałów, a w szczególności papieru lub pieczątek ze specyfikacją handlową pod warunkiem, że druk lub etykietowanie zostało wykonane z nietoksycznego tuszu lub kleju
The signature and the stamp must be in a different colour to that of the printingPodpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku
... Signature and stamp (or printed seal... Podpis i pieczęć (lub wydrukowana pieczęć
The manufacturer shall stamp the following construction inscriptionsProducent zaopatruje butlę w następujące oznaczenia dotyczące produkcji
In this case, the box reserved for customs use shall be endorsed clearly with the T‧ or T‧F symbol, as appropriate, the stamp of the customs office of departure and the signature of the responsible officialW tym celu w polu przeznaczonym dla wpisów dokonywanych przez urzędników celnych należy w wyraźnie widoczny sposób wpisać odpowiednio symbol T‧ lub T‧F, poświadczony pieczęcią urzędu wyjścia i podpisem właściwego urzędnika
Space for stamp and signature of an authorised person of the Russian Ministry of TradeMiejsce na pieczęć i podpis osoby upoważnionej z ramienia rosyjskiego Ministerstwa Handlu
To prevent re-use of a visa sticker affixed to the separate sheet for affixing a visa, the seal of the issuing authorities shall be stamped to the right, straddling the sticker and the separate sheet, in such a way as neither to impede reading of the headings and the comments nor to enter the machine-readable zoneAby uniemożliwić ponowne wykorzystanie naklejki wizowej umieszczonej na oddzielnym arkuszu przeznaczonym na wizy, pieczęć organu wydającego wizę umieszcza się po prawej stronie – częściowo na naklejce, a częściowo na arkuszu – tak, aby nie utrudniała odczytu tytułów rubryk ani uwag oraz aby nie zachodziła na pole przeznaczone do odczytu maszynowego
Section on the stamp of the mission or post issuing the visa (SectionMiejsce na stempel misji lub urzędu wydającego wizę (sekcja
Signature and/or stampPodpis i/lub pieczęć
However, an embossing press combined with letters or figures obtained by means of perforation, or printing on the licence may be substituted for the issuing authority’s stampPieczęć władz wydających można jednak zastąpić wytłoczonym odciskiem suchej pieczęci składającym się z liter lub cyfr uzyskanych przez perforację, bądź nadrukiem na pozwoleniu
Blank specimens of the certificates of conformity and stamps issued by the FGIS are given in Annex IVaNiewypełnione wzory certyfikatów zgodności i pieczęci, wydawanych przez FGIS są przedstawione w załączniku IVa
The bodies mentioned in paragraph ‧ shall forward to the Commission, the Government of Cyprus, and the authorities of the Eastern Sovereign Base Area the names and titles of the persons entrusted to sign the documents as well as a specimen of their signature and the stamp usedOrgany wspomniane w ust. ‧ pkt ‧ przekażą Komisji, Rządowi Cypru oraz władzom Wschodniej Suwerennej Bazy nazwiska i stanowiska osób, którym powierzono podpisywanie tych dokumentów, jak również wzory ich podpisów oraz używanej pieczątki
On EU CONFIDENTIAL documents, by mechanical means or by hand or by printing on pre-stamped, registered paperna dokumentach EU CONFIDENTIAL za pomocą środków mechanicznych i ręcznie, możliwe jest także drukowanie ich na wcześniej oznakowanych i zarejestrowanych arkuszach
Stamp and signaturePieczęć i podpis
However, where the application for an import licence relates to only a part of the quantity indicated on the export certificate, the issuing body shall indicate on the original the quantity for which it was used and, after affixing its stamp, shall return it to the party concernedJeżeli jednak wniosek o pozwolenie na przywóz obejmuje tylko część ilości objętej pozwoleniem na wywóz, organ wydający umieszcza na oryginale informację o ilości, dla której oryginał został wykorzystany, i po przystawieniu pieczęci oddaje oryginał zainteresowanemu
Place and date) StampMiejsce i data) Pieczęć
be stamped by the authorized consignor with a special metal stamp approved by the customs authorities and conforming to the specimen in Annex ‧ to this Appendixjest opatrywane przez upoważnionego nadawcę specjalną metalową pieczęcią zatwierdzoną przez organy celne i zgodną ze wzorem określonym w załączniku ‧ do niniejszego dodatku
The certificate shall not be valid until it has been duly stamped by the customs officeŚwiadectwo nie jest ważne, dopóki nie zostanie odpowiednio ostemplowane przez urząd celny
Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.Sami potulnie zatwierdzamy decyzje naszego 27-osobowego biura politycznego.
If for reasons of identification of the items of the consignment (schedule in point I.‧ of the model veterinary certificate), additional sheets of paper are attached to the certificate, those sheets of paper shall also be considered as forming part of the original of the certificate by the application of the signature and stamp of the certifying officer, on each of the pagesJeżeli dla celów identyfikacji poszczególnych części przesyłki (wykaz w pkt I.‧ wzoru świadectwa weterynaryjnego) do świadectwa dołączone są dodatkowe kartki papieru, kartki te traktowane są jako integralna część oryginału danego świadectwa, pod warunkiem złożenia podpisu i pieczęci urzędnika sporządzającego świadectwo na każdej ze stron
The stamp shall contain a third space reserved for the code of the type of visa requestedOdcisk pieczęci zawiera pole do wpisania kodu określającego rodzaj wizy, o którą składany jest wniosek
She takes great pride in her stamp collection.Ona jest bardzo dumna ze swej kolekcji znaczków pocztowych.
the customs authorities have stamped the invoice and additional commercial documents, officially attaching them to the certificatesorgany celne podstemplowały fakturę oraz dodatkowe dokumenty handlowe, oficjalnie dołączając je do świadectw
Stamp of type-approval authorityPieczęć organu udzielającego homologacji typu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2820 zdań frazy stamp.Znalezione w 1,847 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.