Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File sourceźródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration fileplik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
If this assessment is not provided, Europol shall attempt, as far as possible, to assess the reliability of the source or of the information on the basis of information already in its possession, in accordance with the criteria laid down in Article ‧ of the rules for Europol analysis work filesW razie braku takiej oceny Europol próbuje – o ile to możliwe – ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji, zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol
Of course, this is only a short and highly incomplete attempt at explaining the basic ideas behind & RSS; files. If you 're interested in this topic, you might want to visit any of the following links which point to further and more complete sources on thisOczywiście, jest to tylko krótki, niekompletny opis, wyjaśniający podstawowe funkcje plików & RSS;. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz skorzystać z następujących linków, które przeniosą cię do wielu kompletnych źródeł informacji na ten temat
Source FilePlik źródłowy
The serial number was filed off so we can' t trace the source, but we do know that it was sent through the US mail, originating at a Midtown drop boxNumer seyjny został zatarty, więc nie wiemy skąd pochodzi, ale wiemy, że został przesłany poprzez pocztę i wrzucono go do skrzynki na Manhattanie
It is confirmed that the detailed evidence relating to the various sources of the public information mentioned in recital ‧ of the provisional Regulation was made available in the files open to consultation by interested parties well before the publication of the provisional RegulationNależy potwierdzić, że szczegółowe dane dotyczące różnych źródeł informacji publicznych wskazanych w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostały udostępnione w dokumentacji otwartej do konsultacji dla zainteresowanych stron na długo przed opublikowaniem rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych
In this mode ksysguardd is started at connecting time by ksysguard. To make that possible, its location needs to be included in your PATH. Unfortunately the ssh does not source your. profile file, so your regular PATH setting will not be available. Instead it uses a default PATH like/bin:/usr/bin. Since it is very likely that & kde; is not installed in these folders you need to create or update a file in your home folder. The file is called environment and needs to be in a hidden folder called. ssh. See the manual page for ssh for more details. The file needs to contain a line similar toW tym trybie ksysguardd zostaje uruchomiony przy łączeniu się ksysguarda. Aby było to możliwe, jego lokalizacja musi się znajdować w zmiennej PATH. Niestety, ssh nie odczytuje Twojego pliku. profile, więc Twoje normalne ustawienia zmiennej PATH będą niedostępne. Zamiast nich, ssh używa domyślnej zmiennej PATH np./bin:/usr/bin. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że & kde; nie jest zainstalowane w tych katalogach, powinieneś utworzyć lub uaktualnić pewien plik w katalogu domowym. Ten plik zwie się environment i znajduje się w ukrytym katalogu o nazwie. ssh. Zobacz stronę manuala dla ssh, jeśli chcesz poznać szczegóły. Wspomniany plik powinien zawierać linię podobną do tej
The public announcement made by Oracle on ‧ December ‧, addressed to the general public and in particular to the open source community and the subsequent actions already taken to implement some of the pledges therefore constitute factual elements that the Commission had to take into account, along with all the other elements in its file, in its assessment of the likely impact of the transaction on the database marketPubliczne oświadczenie złożone przez Oracle dnia ‧ grudnia ‧ r., skierowane do powszechnego odbiorcy, a szczególnie do społeczności związanej z oprogramowaniem otwartoźródłowym, oraz następujące po nim kroki zmierzające do realizacji niektórych obietnic stanowią zatem elementy stanu faktycznego, które Komisja musiała uwzględnić wraz z innymi elementami znajdującymi się w aktach, dokonując oceny ewentualnego wpływu koncentracji na rynek baz danych
Do n't know where to evaluate the expression. Please pause a script or open a source fileNie można określić, gdzie obliczyć wyrażenie. Proszę zatrzymać skrypt lub otworzyć plik źródłowy
This directory contains templates for creating files of various types. A template consists of a. desktop file that describes the file and that includes a reference to a file in the. source sub-directory. The templates in this directory appear in the Create New menu available on the desktop and in the file browser. When a user selects a template from the menu its source file is copiedTen katalog zawiera szablony do tworzenia plików różnych typów. Szablon składa się z pliku. desktop, który opisuje plik i zawiera odniesienie do pliku w podkatalogu. source. Szablony w tym katalogu pojawiają się w menu Create New, dostępnym na pulpicie i w przeglądarce. Kiedy użytkownik wybiera szablon z menu, jego źródło jest kopiowane
In order to benchmark and to focus the scope of surveys related to b.o.p. reporting, the ECB suggests that other administrative and statistical data sources, such as VAT data files, INTRASTAT, Company Registers and Structural Business Statistics, are enhanced where needed and possible, so that they can be used for the identification of the entities to be surveyed or for collecting information on cross-border transactionsCelem ustalenia odpowiednich wzorców odniesienia i uściślenia sondaży dotyczących sprawozdawczości do celów bilansu płatniczego, EBC sugeruje wzmocnienie w koniecznym i możliwym zakresie innych administracyjnych i statystycznych źródeł danych takich jak sprawozdawczość do celów podatku VAT, INTRASTAT, rejestry handlowe i strukturalna statystyka przedsiębiorców, aby mogły być one wykorzystywane dla identyfikacji podmiotów podlegających badaniu lub na potrzeby zbierania informacji dotyczących transakcji transgranicznych
It is equally important to establish systems providing for certainty as to the source and the content of the information filed with the storage mechanismsRównie istotne jest utworzenie systemów gwarantujących odpowiedni stopień pewności co do źródła pochodzenia i zawartości informacji przechowywanych w systemach gromadzenia informacji
Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platformsInformacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
This option tells & umbrello; what to do if the file it wants to create already exists in the destination folder. & umbrello; cannot modify existing source files, so you have to choose between overwriting the existing file, skipping the generation of that particular file or letting & umbrello; choose a different file name. If you choose the option to use a different name, & umbrello; will add a suffix to the file nameTa opcja mówi Umbrello co zrobić, jeśli plik, który chcemy utworzyć już istnieje w wyznaczonym folderze. Umbrello ‧. ‧ nie może modyfikować istniejących plików źródłowych, więc musisz wybierać pomiędzy nadpisaniem istniejącego pliku, pominięciem generacji tego jednego pliku, lub zmianą nazwy tworzonego pliku. Jeśli wybierzesz opcję utworzenia nowej nazwy, Umbrello doda przedrostek do nazwy pliku
Amarok could not find any collection plugins. Amarok is now updating the KDE configuration database. Please wait a couple of minutes, then restart Amarok. If this does not help, it is likely that Amarok is installed under the wrong prefix, please fix your installation using: $ cd/path/to/amarok/source-code/$ su-c " make uninstall " $./configure--prefix=`kde-config--prefix ` & & su-c " make install " $ kbuildsycoca‧ $ amarok More information can be found in the README file. For further assistance join us at ‧amarok on irc. freenode. netAmarok nie mógł znaleźć wtyczek kolekcji. Trwa aktualizacja bazy danych konfiguracji KDE. Proszę poczekać kilka minut, a następnie ponownie uruchomić Amaroka. Jeśli to nie pomoże, prawdopodobne jest, że Amarok został zainstalowany ze złym prefiksem; proszę naprawić swoją instalację poprzez: $ cd/path/to/amarok/source-code/$ su-c " make uninstall " $./configure--prefix=`kde-config--prefix` & & su-c " make install " $ kbuildsycoca‧ $ amarok Więcej informacji można znaleźć w pliku README. Aby uzyskać więcej pomocy dołącz do nas na ‧ amarok na irc. freenode. net
Where Europol inputs the data itself, as well as when it gives its filing reference, it shall also indicate the source of the dataW przypadku gdy dane wprowadza sam Europol, oprócz podania numeru akt wskazuje źródło takich danych
Source filePlik źródłowy
Any contributions are welcome. If you do n't like the icons, or think that the manual needs updating, or if you have this really cool macro that you want to share with the world, do not hesitate to send it to me. Please note that your contributions will be distributed under the terms of the & GNU; GPL; you can find the terms of this license in the COPYING file in the & kig; source tree, and in the Credits and Licenses chapter in this manualWszyscy współpracownicy są mile widziani. Jeżeli nie lubisz ikon, albo myślisz, że podręcznik użytkownika wymaga aktualizacji, albo posiadasz to cudowne makro, którym chciałbyś się podzielić ze światem, nie wahaj się i skontaktuj ze mną. Zwróć uwagę, że Twój wkład zostanie rozpowszechniony na warunkach & GNU; GPL; możesz znaleźć warunki tej licencji w pliku COPYING w drzewie & kig;, a także w rozdziale Podziękowania i licencja w tym podręczniku
Opens the DVD Copy dialog. Without the need of a project file, it provides the ability to copy a DVD 's content to another disc. Alternatively, you can choose only to create an image of the source DVD which can be burned anytime. Video transcoding within the DVD Copy dialog is not yet supported, so the destination disc has to be large enough to contain all of the source disc 's (video) data in its original formOtwiera okno kopiowania DVD. Pozwala na skopiowanie płyty DVD bez konieczności posiadania pliku projektu. Ewentualnie możesz tylko utworzyć obraz źródłowej płyty, który możesz nagrać, kiedy chcesz. Aktualnie, przekodowywanie wideo nie jest obsługiwane w tym trybie, więc dysk twardy musi być wystarczająco wielki, żeby pomieścić wszystkie dane (film) z dysku źródłowego w niezmienionej formie
& kwrite; is more than a text editor for the & kde; Desktop. It is meant to be a programmer 's editor, and could be considered as at least a partial alternative to more powerful editors. It may be best used in conjunction with & konqueror; for source file browsing for different languages. & kwrite; also works very well as a simple text editor. One of & kwrite; 's main features is the colorized syntax, customized for many different programming languages such as: C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, & HTML;, and Ada& kwrite; to coś więcej niż tylko edytor tekstu dla & kde;. Może być z powodzeniem używany jako edytor programisty, może też być rozważany przynajmniej jako częściowa alternatywa dla bardziej rozbudowanych edytorów. Najlepsze efekty można osiągnąć używając go wraz z przeglądarką & konqueror; w odniesieniu do plików źródłowych w różnych językach programowania. & kwrite; pracuje także bardzo dobrze jako prosty edytor tekstu. Jedną z funkcji & kwrite; jest kolorowanie składni dostosowane do różnych języków programowania, takich jak C/C++, & Java;, Python, Perl, Bash, Modula ‧, HTML i Ada
File Extension of SourceRozszerzenie pliku źródła
Output file is the same as either XSL Source or XML Data filePliki wynikowe to pliki źródłowe XSL lub pliki danych w XML-u
See the file README. linux. console in the & konsole; source package for detailed information on how the & Linux; console differs from a typical & UNIX; console. If this does n't mean anything to you, you almost certainly do n't need to worry about itPrzeczytaj plik README. linux. console, znajdujący się w pakiecie źródłowym & konsole-dopelniacz;. aby dowiedzieć się więcej na temat różnic pomiędzy konsolą linuksową, a typową konsolą & UNIX-dopelniacz;. Jeżeli nie ma to dla Ciebie znaczenia, nie musisz zawracać sobie tym głowy
Member States which were the source of the information giving rise to the decision to open the analysis work file, or those which are directly concerned by that information, and Member States subsequently invited by the analysis group to take part in the analysis because they are also becoming concernedpaństw członkowskich, z których pochodziły informacje na podstawie których podjęto decyzję o utworzeniu pliku roboczego do celów analizy, lub państw członkowskich, których ta informacja bezpośrednio dotyczy, oraz państw członkowskich zaproszonych później przez grupę analityczną do udziału w analizie, ponieważ sprawa zaczęła dotyczyć również ich
This means that you can usually just paste a & URL; to an & RSS; file in the input field labeled Source file, press the Suggest button and then modify the suggested values as neededOznacza to, że zwykle możesz po prostu wkleić & URL; do pliku & RSS; w pole danych oznaczone Plik źródłowy, wcisnąć przycisk Zasugeruj i odpowiednio zmodyfikować wybrane wartości
If the system has no native entropy source like/dev/urandom (see RandomDevice) and no entropy daemon like EGD (see PrngdSocket and PrngdPort) is running, & kdm; will fall back to its own pseudo-random number generator that will, among other things, successively checksum parts of this file (which, obviously, should change frequentlyJeśli system nie ma własnego źródła entropii jak/dev/urandom (zobacz: RandomDevice) i nie ma demona entropii takiego jak EGD (zobacz: PrngdSocket i PrngdPort), to & kdm; wykorzysta własny generator liczb pseudolosowych który, między innymi, będzie wykorzystywał sumy kontrolne fragmentów tego pliku (które, oczywiście, powinny się często zmieniać
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34697 zdań frazy source file.Znalezione w 10,194 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.