Tłumaczenia na język polski:

  • plik źródłowy   
     
    A file that contains the data that a program will process and store in a destination file.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Raw File sourceźródło pliku nieprzetworzonego
source code configuration fileplik konfiguracji kodu źródłowego

Przykładowe zdania z "source file", pamięć tłumaczeniowa

add example
Source FilePlik źródłowy
Burns a previously created DVD image. The Burn Iso‧ Image dialog asks to select an *. iso file as data source that you can instantly burn by pressing the Start buttonNagrywa poprzednio utworzony obraz płyty DVD. Okno dialogowe " Nagraj obraz Iso‧ " prosi o wskazanie pliku *. iso jako źródło, które możesz nagrać natychmiast, naciskając przycisk Start
If the system has no native entropy source like/dev/urandom (see RandomDevice) and no entropy daemon like EGD (see PrngdSocket and PrngdPort) is running, & kdm; will fall back to its own pseudo-random number generator that will, among other things, successively checksum parts of this file (which, obviously, should change frequentlyJeśli system nie ma własnego źródła entropii jak/dev/urandom (zobacz: RandomDevice) i nie ma demona entropii takiego jak EGD (zobacz: PrngdSocket i PrngdPort), to & kdm; wykorzysta własny generator liczb pseudolosowych który, między innymi, będzie wykorzystywał sumy kontrolne fragmentów tego pliku (które, oczywiście, powinny się często zmieniać
Member States which were the source of the information giving rise to the decision to open the analysis work file, or those which are directly concerned by that information, and Member States subsequently invited by the analysis group to take part in the analysis because they are also becoming concernedpaństw członkowskich, z których pochodziły informacje na podstawie których podjęto decyzję o utworzeniu pliku roboczego do celów analizy, lub państw członkowskich, których ta informacja bezpośrednio dotyczy, oraz państw członkowskich zaproszonych później przez grupę analityczną do udziału w analizie, ponieważ sprawa zaczęła dotyczyć również ich
MH mailboxes are directories containing files that correspond to each message in that mailbox. A shell script to convert MH mailboxes to mbox mailboxes, mh‧kmail, is included at least in the source releases of & kmail;, but maybe not in the packaged releases. Running this script on a MH folder will convert it to an mbox file. We strongly suggest that you back up your MH mail folders before you use this scriptSkrzynki MH są katalogami zawierającymi pliki, które odpowiadają każdej wiadomości w tych skrzynkach. Skrypt powłoki służący konwersji skrzynek MH do formatu mbox, mh‧kmail, jest załączony przynajmniej do źródłowej edycji & kmail-dopelniacz;, lecz może się nie znajdować w wydaniu pakietowym. Uruchomienie tego skryptu na folderze MH skonwertuje go do pliku mbox. Sugerujemy, aby wykonać kopię zapasową folderu MH przed uruchamianiem tego skryptu
Of course, this is only a short and highly incomplete attempt at explaining the basic ideas behind & RSS; files. If you 're interested in this topic, you might want to visit any of the following links which point to further and more complete sources on thisOczywiście, jest to tylko krótki, niekompletny opis, wyjaśniający podstawowe funkcje plików & RSS;. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz skorzystać z następujących linków, które przeniosą cię do wielu kompletnych źródeł informacji na ten temat
KUser sources were not configured. Set 'Password file ' in Settings/FilesŹródła KUser nie zostały skonfigurowane. Proszę ustawić plik haseł na karcie Ustawienia/Pliki
Joystick This module helps to check if your joystick is working correctly. If it delivers wrong values for the axes, you can try to solve this with the calibration. This module tries to find all available joystick devices by checking/dev/js[‧ ] and/dev/input/js[‧ ] If you have another device file, enter it in the combobox. The Buttons list shows the state of the buttons on your joystick, the Axes list shows the current value for all axes. NOTE: the current Linux device driver (Kernel ‧, ‧) can only autodetect ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick Saitek Cyborg 'digital ' joysticks (For details you can check your Linux source/Documentation/input/joystick. txtJoystick Ten moduł pozwala sprawdzić, czy Twój joystick działa poprawnie. Jeśli podaje niewłaściwe wartości dla którejś z osi, możesz spróbować rozwiązać problem poprzez przeprowadzenie kalibracji. Ten moduł próbuje znaleźć dostępne urządzenia joysticków sprawdzając urządzenia/dev/js[ ‧ ] i/dev/input/js[ ‧ ] Jeśli urządzenie joysticka ma inną nazwę, proszę ją podać w polu listy rozwijanej. Lista Przyciski pokazuje stan przycisków joysticka, lista Osie pokazuje aktualne wartości dla wszystkich osi. UWAGA: obecny sterownik dla Linuksa (jądra ‧. ‧ i ‧. ‧) wykrywa automatycznie tylko joysticki: ‧-osiowe, ‧-przyciskowe ‧-osiowe, ‧-przyciskowe ‧-osiowe, ‧-przyciskowe cyfrowe Saitek Cyborg (Szczegóły możesz znaleźć w źródłach Linuksa, w pliku source/Documentation/input/joystick. txt
The storage mechanism should have in place sound systems designed to provide certainty as to the source of the information being filedSystem gromadzenia informacji powinien posiadać solidne mechanizmy umożliwiające zagwarantowanie pewności co do źródła wprowadzanych informacji
At the button you will find the usual buttons. One of them deserves an extra note: clicking on the Suggest button will make & knewsticker; try to guess suitable values for most of the fields if you specify a & URL; to a valid source filePrzy przycisku znajdziesz standardowe opcje. Jedna z nich zasługuje na dodatkowe wyjaśnienie: kliknięcie na przycisk Zasugeruj sprawi, że & knewsticker; spróbuje znaleźć odpowiednie wartości dla większości pól, jeśli określisz & URL; dla ważnego pliku źródłowego
This option tells & umbrello; what to do if the file it wants to create already exists in the destination folder. & umbrello; cannot modify existing source files, so you have to choose between overwriting the existing file, skipping the generation of that particular file or letting & umbrello; choose a different file name. If you choose the option to use a different name, & umbrello; will add a suffix to the file nameTa opcja mówi Umbrello co zrobić, jeśli plik, który chcemy utworzyć już istnieje w wyznaczonym folderze. Umbrello ‧. ‧ nie może modyfikować istniejących plików źródłowych, więc musisz wybierać pomiędzy nadpisaniem istniejącego pliku, pominięciem generacji tego jednego pliku, lub zmianą nazwy tworzonego pliku. Jeśli wybierzesz opcję utworzenia nowej nazwy, Umbrello doda przedrostek do nazwy pliku
Component Diagrams show the software components (either component technologies such as KParts, CORBA components or Java Beans or just sections of the system which are clearly distinguishable) and the artifacts they are made out of such as source code files, programming libraries or relational database tablesDiagram komponentów pokazuje komponety programowe (komponenty technologiczne, takie jak KParts, CORBA, Java Beans) i artefakty z których są zrobione pliki źródłowe
If this assessment is not provided, Europol shall attempt, as far as possible, to assess the reliability of the source or of the information on the basis of information already in its possession, in accordance with the criteria laid down in Article ‧ of the rules for Europol analysis work filesW razie braku takiej oceny Europol próbuje – o ile to możliwe – ocenić wiarygodność źródła lub informacji na podstawie już posiadanych informacji, zgodnie z kryteriami określonymi w art. ‧ przepisów dotyczących plików roboczych do celów analizy stosowanych przez Europol
If you are uncertain of your rights to use this software, or other people 's right to use any modifications you make to this program & etc;, please read the license. You can find it in the COPYING file in the & kig; source tree or the license tab in the About Kig dialogJeśli nie jesteś pewien swoich praw dotyczących użytkowania tego oprogramowania, lub też prawa innych osób do używania jakichkolwiek zmian, których w nim dokonałeś, & etc;, przeczytaj licencję. Możesz ją znaleźć w pliku COPYING w drzewie plików & kig;, lub zakładce licencja w oknie dialogowym O Kig
In this mode ksysguardd is started at connecting time by ksysguard. To make that possible, its location needs to be included in your PATH. Unfortunately the ssh does not source your. profile file, so your regular PATH setting will not be available. Instead it uses a default PATH like/bin:/usr/bin. Since it is very likely that & kde; is not installed in these folders you need to create or update a file in your home folder. The file is called environment and needs to be in a hidden folder called. ssh. See the manual page for ssh for more details. The file needs to contain a line similar toW tym trybie ksysguardd zostaje uruchomiony przy łączeniu się ksysguarda. Aby było to możliwe, jego lokalizacja musi się znajdować w zmiennej PATH. Niestety, ssh nie odczytuje Twojego pliku. profile, więc Twoje normalne ustawienia zmiennej PATH będą niedostępne. Zamiast nich, ssh używa domyślnej zmiennej PATH np./bin:/usr/bin. Ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że & kde; nie jest zainstalowane w tych katalogach, powinieneś utworzyć lub uaktualnić pewien plik w katalogu domowym. Ten plik zwie się environment i znajduje się w ukrytym katalogu o nazwie. ssh. Zobacz stronę manuala dla ssh, jeśli chcesz poznać szczegóły. Wspomniany plik powinien zawierać linię podobną do tej
The serial number was filed off so we can' t trace the source, but we do know that it was sent through the US mail, originating at a Midtown drop boxNumer seyjny został zatarty, więc nie wiemy skąd pochodzi, ale wiemy, że został przesłany poprzez pocztę i wrzucono go do skrzynki na Manhattanie
It is confirmed that the detailed evidence relating to the various sources of the public information mentioned in recital ‧ of the provisional Regulation was made available in the files open to consultation by interested parties well before the publication of the provisional RegulationNależy potwierdzić, że szczegółowe dane dotyczące różnych źródeł informacji publicznych wskazanych w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych zostały udostępnione w dokumentacji otwartej do konsultacji dla zainteresowanych stron na długo przed opublikowaniem rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych
The storage mechanism should have in place sound security mechanisms designed to ensure the security of the means of communication used to link the issuer with the mechanism, and to provide certainty as to the source of the information being filedSystem gromadzenia informacji powinien posiadać skuteczne mechanizmy bezpieczeństwa zaprojektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo środków łączności stosowanych w celu połączenia emitenta z systemem gromadzenia informacji oraz dające pewność co do źródła wprowadzanych informacji
Source FilesPliki źródłowe
The operation could not be completed because the source and destination files are the same fileOperacja nie mogła zostać wykonana, ponieważ pliki źródłowy i docelowy są tym samym plikiem
The public announcement made by Oracle on ‧ December ‧, addressed to the general public and in particular to the open source community and the subsequent actions already taken to implement some of the pledges therefore constitute factual elements that the Commission had to take into account, along with all the other elements in its file, in its assessment of the likely impact of the transaction on the database marketPubliczne oświadczenie złożone przez Oracle dnia ‧ grudnia ‧ r., skierowane do powszechnego odbiorcy, a szczególnie do społeczności związanej z oprogramowaniem otwartoźródłowym, oraz następujące po nim kroki zmierzające do realizacji niektórych obietnic stanowią zatem elementy stanu faktycznego, które Komisja musiała uwzględnić wraz z innymi elementami znajdującymi się w aktach, dokonując oceny ewentualnego wpływu koncentracji na rynek baz danych
Information on building & konsole; on platforms other than & Linux; is available in the README. ports file in the & konsole; source package. It provides a list of experts for certain platforms (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) and requests volunteers from other & UNIX; platformsInformacja dotycząca budowy & konsole-dopelniacz; na platformy inne niż & Linux-mianownik; została zawarta w pliku README. ports, który znajduje się w źródłach & konsole-dopelniacz;. W pliku znajduje się lista ekspertów dla danych platform (Tru‧, & Solaris;, OpenBSD) oraz woluntariuszy z innych platform & UNIX-dopelniacz
& kde; 's advanced multi-view text editor. & kate; is excellent for things such as viewing the & HTML; source of a webpage to handling advanced coding in C++, PHP and XML with its powerful syntax highlighting engine and code folding capabilities. & kate; is a very speedy application, being capable of opening huge text files in a matter of seconds, as well as allowing you to view a hefty amount of multiple views in order to see more instances of the same document and/or more documents at any particular timeZaawansowany, wielozakładkowy edytor tekstowy. & kate; to świetne narzędzie do przeglądania źródła strony & HTML;, do edycji skomplikowanego kodu w języku C++, PHP i XML, dzięki ogromnym możliwościom podświetlania składni i zdolnościom do ukrywania niechcianego kodu. & kate; to bardzo szybki program. Jest w stanie otwierać bardzo duże pliki tekstowe w czasie kilku sekund. Potrafi otworzyć dużą liczbę zakładek, w celu przeglądania tego samego pliku w kilku miejscach i/lub innych plików, kiedy tylko zechcesz
File Extension of SourceRozszerzenie pliku źródła
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34697 zdań frazy source file.Znalezione w 28,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.