Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
Occasional.
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
(obsolete) sometimes
 
Former, erstwhile; at some previous time.
 
some time or other

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993gdzieś w 1993 roku
sometimesczasem; nieraz; niekiedy; czasami; kiedyś; ; od czasu do czasu
sometimes meansczasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
Because of this reticence, I sometimes found myself...... regarding him as an isolated phenomenon...... as deficient in human sympathy...... as he was pre- eminent in intelligencePrzez tę małomówność miałem się za strażnika odosobnionego fenomenu, równie wyzbytego uczuć, co pełnego inteligencji
Sometimes it' s funCzasem to przyjemność
Well, sometimes, Jimmy-- and I know you don' t have that much experience with this-- but... things work outWiem, że nie masz zbyt dużo doświadczenia w tym.. ale... tak
Risky assets have been removed from banks’ balance sheets in order to avoid capital requirements-and sometimes in order to avoid taxationBanki przenosiły na nie swoje obciążone ryzykiem aktywa, aby nie wykazywać ich we własnych bilansach i obejść w ten sposób wymogi kapitałowe, a niekiedy i uniknąć płacenia podatków
Sometimes I' d come home and could sense that he' d been in the apartmentCzasem wracam do domu i mam wrażenie, że on tam był
I sometimes invest in bandsi które czasem inwestuję w zespoły
Sometimes, an entity is able to look to another party, such as an insurer, to pay part or all of the expenditure required to settle a defined benefit obligationNiekiedy jednostka może oczekiwać od osoby trzeciej, np. od zakładu ubezpieczeń, pokrycia części wydatków wymaganych do uregulowania zobowiązania z tytułu określonych świadczeń
Well, as hostess, it' s sometimes helpful to be present at the partyCóż, jako gospodynie, czasem dobrze jest byście były obecne na przyjęciu
Recognises that, sometimes, it is impossible to find solutions to the complaints raised by petitioners, on account of weaknesses in the applicable Community legislation itselfzdaje sobie sprawę, że często nie da się znaleźć rozwiązania dla skarg wnoszonych przez składających petycję e względu na luki w obowiązujących przepisach prawa wspólnotowego
Sometimes the injection will be given to you by a doctor or nurse, or you or your partner may be trained to give the injection at homeWstrzyknięcia wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę, albo przez pacjentkę lub jej partnera po uprzednim przeszkoleniu w zakresie umiejętności wykonania wstrzyknięć w warunkach domowych
Madam President, the African Union has proved sometimes to be a disappointment in confronting Africa's many challenges.Pani Przewodnicząca! W niektórych sytuacjach Unia Afrykańska rozczarowuje, gdy przychodzi jej zmierzyć się z licznymi wyzwaniami, jakie dotyczą Afryki.
Sometimes I' m so frightened, waiting for you to come home at nightCzasem tak się boję, czekając, aż wrócisz w nocy do domu
But Fred' s promise is just the beginning of his story.You see, sometimes it' s easier to make a promise...... than it is to keep oneObietnica Freda jest jednak/ tylko początkiem tej opowieści./ Widzicie.../ czasami łatwiej składać obietnice,/ niż ich dotrzymać
They worked sometimes from ‧: ‧ at night... till ‧: ‧ in the morning, and they exploded onstageGrali czasem od ‧.:‧ wieczorem... do ‧.: ‧ nad ranem... i tryskali na scenie energią
Although the Belgian Presidency did everything in its power, it could not always achieve a great deal, because of the sometimes stubborn, antediluvian attitudes of other Member States.Chociaż prezydencja belgijska uczyniła wszystko, co w jej mocy, z uwagi na czasami uparte, przedpotopowe nastawienie innych państw członkowskich nie zawsze udawało się jej wiele zyskać.
Sometimes, true forgiveness has to be forced upon usCzasem musimy zostać zmuszeni do prawdziwego przebaczenia
The flora is distinctive, partly due to the presence of various indigenous alpine species which grow on the cliffs and also on the pastures and alpine meadows, thanks to the specific climate and high levels of precipitation, which sometimes includes snowRoślinność jest wyjątkowa, między innymi ze względu na liczne gatunki endemiczne w piętrze alpejskim, które rosną na urwiskach skalnych, ale także i przede wszystkim na górskich łąkach i pastwiskach, a ich rozwojowi sprzyja specyficzny klimat i obfite deszcze, a czasami również opady śniegu
Sometimes they leave stuff at the back doorCzasami tak robią
Sometimes I like itCzasem tak lubię
I' d like to meet her sometimeChciałbym ją kiedyś poznać
I think it is important that we definitely look for and try to find the best possible options but sometimes it is simply necessary to go step by step.Uważam, że istotne jest abyśmy zdecydowanie poszukiwali i znaleźli najlepsze możliwości, ale czasem trzeba stąpać krok po kroku.
Someone, who never mind what the odds, will do what' s right.They need a hero to tell them that sometimes the impossible...... can become possible, if you' re awesome!Oni potrzebują bohatera, który im powie, że czasami niemożliwe...... może stać się możliwe!
This is good news, and we must thank all those who, in the Member States, and sometimes in the regions, are responsible for implementing this directive.To dobra wiadomość, a my musimy podziękować wszystkim tym, którzy w państwach członkowskich, a czasem w regionach, odpowiedzialni za wdrażanie tej dyrektywy.
I know sometimes you wish that we would move faster, but there are some steps that we should also take - better regulation, public consultation and impact assessment.Wiem, że czasem chcieliby państwo, abyśmy szybciej posuwali się z pracami, lecz istnieją także pewne kroki, które również powinniśmy podjąć - lepsze stanowienie prawa, konsultacje społeczne i ocena wpływu.
Sometimes babies get stressed in the i. c. uCzasem dzieci stresują się z powodu szpitalnej załogi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6144 zdań frazy sometime.Znalezione w 6,983 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.