Tłumaczenia na język polski:

 • kiedyś     
  (Adverb  )
   
  at an unstated or indefinite time in the future
 • czas     
   
  czasem, czasami okresowo, z przerwami, w niektórych momentach
 • były     
 • czasami   
 • czasem   
 • niegdyś   

Pozostałe znaczenia:

 
niegdyś
 
kiedyś
 
some time or other
 
(US) At an unstated or indefinite time in the future
 
Occasional.
 
(obsolete) sometimes
 
Former, erstwhile; at some previous time.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

sometime in 1993gdzieś w 1993 roku
sometimesczasem; nieraz; niekiedy; czasami; kiedyś; ; od czasu do czasu
sometimes meansczasami znaczy

Przykładowe zdania z "sometime", pamięć tłumaczeniowa

add example
I am not a witch, but I am sometimes brutalNie jestem wiedźmą, ale czasami jestem brutalna
Until now, investment agreements were so focused on investor protection that companies could sometimes operate in developing countries without respect for environmental or social considerations.Dotychczas umowy inwestycyjne tak koncentrowały się na ochronie inwestora, że firmy mogły czasem prowadzić działalność w krajach rozwijających się, nie dbając o ochronę środowiska ani o kwestie społeczne.
Pentamidine may cause hypoglycaemia which may sometimes be followed by hyperglycaemiaPentamidyna może spowodować hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia
The Committee points out that the proposal under review to amend Directives ‧/‧/EEC (First Company law Directive) and ‧/‧/EEC (Eleventh Company law Directive) is aimed at simplifying and reducing administrative burdens in the sensitive area of publication and translation obligations for certain types of companies that are often burdened by disproportionate and sometimes unnecessary costsKomitet podkreśla, że omawiany wniosek, który dotyczy zmian do dyrektywy ‧/‧/EWG (pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek) i ‧/‧/EWG (jedenastej dyrektywy w sprawie prawa spółek), prowadzi do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do delikatnych kwestii, takich jak wymogi ujawniania i tłumaczenia nakładane na niektóre rodzaje spółek, często obciążone nieproporcjonalnymi i czasami nieuzasadnionymi kosztami
Sometimes I have the feeling that the Council believes that things can just happen by themselves without us having to reprioritise or earmark resources, but that is unfortunately not the case.Czasami mam wrażenie, że zdaniem Rady rzeczy dzieją się same z siebie, bez naszego udziału w postaci zmiany priorytetów lub przydzielania środków, a tak niestety nie jest.
How about dinner sometime?Może byśmy tak kiedyś razem zjedli obiad?
He comes to meet me sometimes.Czasami mnie odwiedza.
Will you call me sometime?Zadzwonisz do mnie czasem?
I hope she will be successful and that the more radical elements, on one side, I think, and sometimes on the other, will not succeed in affecting the vote.Mam nadzieję, że odniesie ona sukces i że bardziej radykalne elementy z jednej strony, a czasami z drugiej, nie będą miały wpływu na głosowanie.
Sometimes, however, you have to admit - as with many things in life - when things are not working, and you have to consider alternatives.Jednak czasami należy przyznać - jak w przypadku innych rzeczy w życiu - że kiedy coś nie działa, należy zastanowić się nad alternatywami.
Sometimes I kick her secretly, then Adolf wonders about her behaviorKopię ją pod stołem, a Adolf nie wie, co się z nią dzieje
Our elderly fellow human beings, who have limited capacities, like all our fellow men who have problems, cannot be left legally unprotected; they cannot be left victim to fate and often in the hands of opportunistic protectors, who sometimes humiliate and take advantage of them.Osoby starsze, które mają ograniczone możliwości, podobnie jak osoby dotknięte różnymi problemami, wymagają ochrony prawnej. Nie można ich pozostawić na pastwę losu i oportunistycznych opiekunów, którzy niekiedy ich poniżają i wykorzystują.
Sometimes they stop us on the street to have a chatCzasami zatrzymują nas na ulicy, żeby pogadać
The greatest volume of public procurement from EU funds relates to buildings, where there is often a suspicion - and sometimes more than that - of corruption.Zdecydowana większość zamówień publicznych finansowanych ze środków UE dotyczy budynków, w przypadku których istnieje często podejrzenie - a niekiedy więcej niż podejrzenie - korupcji.
Comparing theimpacts of the various policy options presentedin an IA reportis sometimes difficult ;Porównanie wpływuróżnych opcji dotyczą cych politykisprawia czasemtrudności .
Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components areW module tym można skonfigurować komponenty KDE. Komponenty to programy wykonujące podstawowe zadania, takie jak emulacja terminala, edytor tekstu czy klient poczty. Różne programy KDE wymagają czasem uruchomienia terminala, wysłania listu lub edycji jakiegoś tekstu. Żeby ułatwić pracę, programy te mogą zawsze korzystać z takich samych komponentów-komponenty te można wybrać tutaj
Yeah, I do sometimesTak, czasami
Cos I think that people die sometimes when they don' t wanna live no moreNatura jest mądrzejsza, niż nam się wydaje
For example, the owner of a hotel sometimes transfers certain responsibilities to third parties under a management contractDla przykładu właściciel hotelu zleca niekiedy część czynności osobom trzecim na podstawie kontraktów menedżerskich
Programmed = as programmed in the agreed annual programme (sometimes no detail by project at this stageZaplanowano = jak zaplanowano w uzgodnionym programie rocznym (niekiedy brak na tym etapie szczegółów dotyczących projektu
How far off the ball seemed already! What was it that thus set so far asunder the morning of the day before yesterday and the evening of to-day? Her journey to Vaubyessard had made a hole in her life, like one of those great crevices that a storm will sometimes make in one night in mountains.Jakże odległy zdawał się już bal! Kto tak oddalał przedwczorajszy poranek od dzisiejszego wieczora? Wizyta w La Vaubyessard uczyniła w jej życiu wyłom podobny do wielkiej wyrwy, jaką burza potrafi czasem przez jedną noc wyżłobić w górach.
Treatment with Kaletra has resulted in increases, sometimes marked, in the concentration of total cholesterol and triglyceridesLeczenie produktem Kaletra powodowało zwiększenie, niekiedy znaczne, stężenia cholesterolu całkowitego i triglicerydów
Sometimes the gods know what is best for usBogowie zdecydowali, że ma żyć
As in all relationships, the European Union and the United States do, of course, sometimes have differences of opinion on certain issues, but we resolve them successfully with a constructive approach and mutual understanding.Jak w wypadku wszystkich stosunków, także w wypadku stosunków UE-Stany Zjednoczone zdarzają się różnice zdań w pewnych kwestiach. Jednak rozwiązujemy je z powodzeniem, przyjmując konstruktywne podejście i wzajemne zrozumienie.
We put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.Prowadzimy kartoteki obywateli, rozbudowujemy policję, a czasem nawet tajną policję.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6447 zdań frazy sometime.Znalezione w 3,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.