wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki   
  (Adjective  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
 • płynny   
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
 • gładzić   
 • miękki     
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(of an action) natural; unconstrained
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
suave; sophisticated
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
domestic animal having a smooth coat
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
without difficulty
 
(of a person) suave; sophisticated
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
(of a motion) unbroken
 
make smooth
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
motion: unbroken
 
bland; glib
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
A smoothing action.
 
something which is smooth or easy
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
smoothing action
 
Something which is smooth or easy.
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.
 
placid, calm
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvetgładki jak aksamit
Live Smooth StreamingLive Smooth Streaming
semiautomatic smooth-borepółautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth bromestokłosa bezostna
Smooth CollieOwczarek szkocki krótkowłosy
smooth houndsmustel; rekinek
Smooth Meadow-grassWiechlina łąkowa
smooth newttraszka zwyczajna
Smooth Rock FallsSmooth Rock Falls
Smooth RupturewortPołonicznik nagi
smooth streamingpłynne przesyłanie strumieniowe
Smooth StreamingSmooth Streaming
Smooth-billed AniKleszczojad gładkodzioby
smooth-facedukładny
Smooth-fronted CaimanKajman Schneidera
smooth-houndmustel
smooth-temperedłagodny
smoothescyklinować
smoothingwygładzanie
smoothing-planestrug; gładzik
smoothness; gładkość; płynność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
efficient management by the Member States of the flows of persons at the external borders, in order to ensure both a high level of border protection and smooth crossing of external borders in accordance with the Schengen acquis, including the principle of respectful treatment and dignitysprawne zarządzanie w państwach członkowskich przepływami osób na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia zarówno wysokiego poziomu ochrony granic, jak i łatwego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem z Schengen, z uwzględnieniem zasady poszanowania godności
in respect of Kosovo, people showed peaceful restraint following the resignation of former Prime Minister Haradinaj, and the government showed political maturity in the smooth transition to a new Kosovo Government led by Prime Minister KosumiCo do Kosowa, ludzie okazali pokojową powściągliwość po rezygnacji byłego premiera Haradinaja, zaś rządzący wykazali się polityczną dojrzałością, dokonując płynnego przejścia do nowego rządu Kosowa, kierowanego przez premiera Kosumiego
Whereas, according to Article ‧a of the Treaty, Member States may issue coins subject to approval by the European Central Bank (ECB) of the volume of the issue and the Council may, acting in accordance with the procedure referred to in Article ‧c and after consulting the ECB, adopt measures to harmonise the denominations and technical specifications of all coins intended for circulation to the extent necessary to permit their smooth circulation within the CommunityZgodnie z art. ‧a ust. ‧ Traktatu Państwa Członkowskie mogą emitować monety, gdy Europejski Bank Centralny (ECB) wyrazi zgodę co do wielkości emisji, a Rada może, działając zgodnie z procedurą określoną w art. ‧c oraz po konsultacji z ECB, podjąć kroki mające na celu harmonizację nominałów i parametrów technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu w stopniu umożliwiającym ich sprawny obieg w obrębie Wspólnoty
The Commission considers that a clear and predictable long-term framework is necessary to facilitate a smooth and rapid transition to a CCS-equipped power generation from coalKomisja stwierdza, że niezbędne są długoterminowe, jasne i przewidywalne ramy, aby ułatwić płynne i szybkie przejście do energetyki węglowej opartej na CCS
The implementation of these actions will rely on the specific information and assistance structures, including the network of national contact points, established by the Member States and the associated countries at local, regional and national level and will aim at ensuring a smooth transition from the fifth to the sixth framework programmeWdrożenie tych działań będzie zależeć od szczególnych struktur informacyjnych i pomocowych, wraz z siecią krajowych punktów kontaktowych, ustanowionych przez Państwa Członkowskie i przez państwa stowarzyszone na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym i będą mieć na celu zapewnienie gładkiego przejścia z piątego do szóstego programu ramowego
These ad hoc operations aim to deal with unexpected liquidity fluctuations in the market , in particular with a view to smoothing the effects on interest rates .Rada Prezesów może w szczególności zdecydować o odsunięciu w czasie systemu rotacji do chwili , gdy liczba prezesów KBC przekroczy 18 .
These consequences are all the more detrimental as they are liable to disturb the smooth functioning of the internal market in road transport, since the market in the transport of international goods and certain cabotage operations is accessible to undertakings throughout the CommunityWymienione konsekwencje są tym bardziej szkodliwe, że mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku transportu drogowego, ponieważ rynek międzynarodowego transportu rzeczy i niektórych operacji kabotażu jest dostępny dla przedsiębiorców w całej Wspólnocie
Agrees that some parts of the clearing and settlement system industry deserve more careful attention from a competition policy perspective; recognises that certain firms have a large share of the market for clearing and settlement services and this may weaken the smooth functioning of the market; considers that it is only where a dominant position is abused that customers suffer and public policy intervention is justifiedzgadza się, że niektóre części branży rozliczeń i rozrachunków zasługują na baczniejszą uwagę z punktu widzenia polityki konkurencji; dostrzega, że niektóre firmy mają znaczny udział w rynku usług rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz że może to zagrozić niezakłóconemu funkcjonowaniu rynku; uważa, że tylko w przypadku, w którym dochodzi do nadużycia pozycji dominującej, klient ponosi szkodę i uprawniona jest interwencja urzędu
Amlodipine The amlodipine component of Exforge inhibits the transmembrane entry of calcium ions into cardiac and vascular smooth muscleAmlodypina Amlodypina-składnik produktu Exforge hamuje wejście jonów wapnia przez błony komórkowe do komórek mięśnia sercowego oraz mięśni gładkich naczyń krwionośnych
All those tiny lines around your eyes, it actually smoothes themZlikwiduje wszystkie pani kocie- łapki
In order to reduce as far as possible the fluctuations that movements in the financial markets could cause in the financing of research, a smoothing arrangement is appliedW celu zminimalizowania wpływu wahań na rynkach finansowych na finansowanie badań stosuje się mechanizm wyrównujący
The mechanism of the antihypertensive action of amlodipine is due to a direct relaxant effect on vascular smooth muscle, causing reductions in peripheral vascular resistance and in blood pressureMechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny opiera się na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, powodując zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego i ciśnienia krwi
The Commission notes with satisfaction the coordination of the smooth transition process between the two entities and which takes an added significance when one considers the practical, technical and logistical obstacles involved in making such a move possible with the least possible disruption to the overall continuity of the SAFA systemKomisja z zadowoleniem zwraca uwagę na koordynację procesu harmonijnego przejścia pomiędzy dwoma podmiotami, która nabiera jeszcze większego znaczenia przy uwzględnieniu praktycznych, technicznych i logistycznych przeszkód związanych z przeprowadzeniem takiego ruchu przy jak najmniejszych możliwych zakłóceniach ogólnej ciągłości systemu SAFA
This identification process will assist in the smooth participation in all activities and the communication of all necessary information such as threat assessments, management or communication guidance.Proces identyfikacji będzie sprzyjać niczym niezakłóconemu uczestnictwu we wszystkich działaniach i przekazy waniu wszystkich niezbędnych informacji, takich jak ocena zagrożeń, wytyczne w zakresie zarządzania lub komunikacji.
walls which have smooth surfaces and are easy to clean, durable and impermeableściany o powierzchniach gładkich i łatwych do czyszczenia, trwałych i nieprzepuszczalnych
Requests the Commission, the Council and the Member States to take all necessary steps in order for the European Constitution to enter into force so that the EU can fulfil the preconditions for its smooth functioning and boost its capacity to absorb new Member Stateszwraca się z prośbą do Komisji, Rady oraz Państw Członkowskich o podjęcie wszelkich kroków koniecznych do wprowadzenia w życie Konstytucji Europejskiej, tak by UE mogła spełnić warunki wstępne konieczne do jej właściwego funkcjonowania i zwiększyć jej zdolność do przyjęcia nowych Państw Członkowskich
We got to play this real smooth, real smoothZagramy sprytnie, bardzo sprytnie
Since this is an external factor, inherent to all companies in financial difficulties and not linked to the inefficiency of the company itself, the Commission accepted that the actual performance of the yard could be adjusted by assuming smooth access to working capitalZe względu na to, że jest to czynnik zewnętrzny, właściwy wszystkim firmom w trudnej sytuacji finansowej i niezwiązany z brakiem wydajności samej firmy, Komisja przyjęła, że rzeczywista wydajność stoczni może zostać skorygowana przy założeniu, że stocznia ma płynny dostęp do kapitału obrotowego
It must be possible to make a smooth transition from one flight phase to another without requiring exceptional piloting skill, alertness, strength or workload under any probable operating conditionMusi być możliwe łagodne przejście z jednej fazy lotu do drugiej bez wymagania wyjątkowych umiejętności pilotażowych, czujności, siły lub obciążenia pracą, we wszystkich prawdopodobnych warunkach użytkowania
This rule would be replaced by the implementation of the smoothing mechanismZasada ta zostanie zastąpiona poprzez wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego
This directive supports the smooth functioning of the internal market through the degree of harmonisation of units of measurement.Dyrektywa ta wspiera właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego poprzez stopień harmonizacji jednostek miar.
Influence of 1,4-substituted piperazine derivatives on isolated organs' smooth muscleWpływ 1,4-podstawionych pochodnych piperazyny na mięśniówkę gładką narządów izolowanych
— to promote the smooth operation of payment systems .— popieraniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych .
Frontloading of euro banknotes and coins to eligible counterparties, and sub-frontloading to professional third parties, would contribute to a smooth cash changeover, alleviate the logistical burden of adopting the euro and contribute to reducing the costs associated with dual currency circulationZaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów w banknoty i monety euro, a także zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich przyczyni się do sprawnego przeprowadzenia wymiany pieniądza gotówkowego, zmniejszenia trudności logistycznych związanych z wprowadzeniem waluty euro oraz obniżenia kosztów związanych z podwójnym obiegiem walutowym
The cheese, with a small amount of rennet added, obtained from a lactic curd is in the shape of a truncated cone, soft, cream-coloured, homogenous, creamy, firm, smooth, and melts in the mouthSer, delikatnie zaprawiony podpuszczką, uzyskany ze skrzepu otrzymanego w wyniku koagulacji kwasowej, w formie ściętego stożka, o delikatnej, kremowobiałej, jednolitej, tłustej, gęstej, gładkiej i rozpływającej się masie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2523 zdań frazy smooth.Znalezione w 3,668 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.