wymowa: IPA: /smuːð/ smuːð      

Tłumaczenia na język polski:

 • gładki   
  (Adjective  )
   
  lacking friction, not rough
   
  mający powierzchnię bez nierówności, chropowatości
 • płynny   
   
  taki, którego poszczególne fazy przechodzą łagodnie jedna w drugą
   
  odznaczający się harmonijnym rytmem, swobodny, bez błędów, zahamowań
 • gładzić   
 • miękki     
 • obrównać   
 • przygładzać   
 • przylizać   
 • równy   
 • spokojny   
 • sprawny   
 • wygładzać   
 • wygładzić   
 • wygładzony   
 • wyprostować   
 • wyrównywać   
 • zestrugać   
 • łagodny   
 • łagodzić   

Pozostałe znaczenia:

 
spokojny
 
gładki
 
A domestic animal having a smooth coat.
 
(of an action) natural; unconstrained
 
beverage: having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent
 
A member of an anti-hippie fashion movement in 1970s Britain.
 
Having a texture that lacks friction. Not rough.
 
(linguistics, classical studies, of a vowel) Lacking marked aspiration.
 
Not rough; having a surface texture that lacks friction.
 
suave; sophisticated
 
action: natural; unconstrained
 
To make smooth.
 
domestic animal having a smooth coat
 
linguistics, classical studies, of a vowel: lacking marked aspiration
 
(chiefly of water) placid, calm.
 
without difficulty
 
(of a person) suave; sophisticated
 
mathematics, of a function: Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain
 
food or drink: not grainy; having an even texture
 
Smoothly.
 
(of a motion) unbroken
 
make smooth
 
(statistics, image processing, digital audio) To capture important patterns in the data, while leaving out noise.
 
Without difficulty, problems, or unexpected consequences or incidents.
 
motion: unbroken
 
bland; glib
 
(statistics) The analysis obtained through a smoothing procedure.
 
A smoothing action.
 
To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values.
 
something which is smooth or easy
 
(mathematics, of a function) Having derivatives of all finite orders at all points within the function’s domain.
 
smoothing action
 
Something which is smooth or easy.
 
(of an edge) Lacking projections or indentations; not serrated.
 
(of a beverage) Having a pleasantly rounded flavor; neither rough nor astringent.
 
placid, calm
 
(of food or drink) Not grainy; having an even texture.
 
edge: lacking projections or indentations; not serrated

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (22)

as smooth as velvetgładki jak aksamit
Live Smooth StreamingLive Smooth Streaming
semiautomatic smooth-borepółautomatyczna broń gładkolufowa
smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipe PN 16prądownica ze strumieniem zwartym i/lub stałym kącie strumienia rozproszonego PN 16
smooth bromestokłosa bezostna
Smooth CollieOwczarek szkocki krótkowłosy
smooth houndsmustel; rekinek
Smooth Meadow-grassWiechlina łąkowa
smooth newttraszka zwyczajna
Smooth Rock FallsSmooth Rock Falls
Smooth RupturewortPołonicznik nagi
smooth streamingpłynne przesyłanie strumieniowe
Smooth StreamingSmooth Streaming
Smooth-billed AniKleszczojad gładkodzioby
smooth-facedukładny
Smooth-fronted CaimanKajman Schneidera
smooth-houndmustel
smooth-temperedłagodny
smoothescyklinować
smoothingwygładzanie
smoothing-planestrug; gładzik
smoothness; gładkość; płynność

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "smooth", pamięć tłumaczeniowa

add example
Since the government approached, responsibly and conscientiously, not only the compensation with regard to the reforms but also the task of meeting the obligatory criteria and ensuring a smooth overall process culminating in the adoption of the euro on 1 January 2009, Slovakia today has one of the most successful economies (not only within the Union) and we have also succeeded in increasing the employment rate.Od kiedy rząd podszedł, w sposób odpowiedzialny i sumienny, nie tylko do rekompensaty z tytułu reform, ale również zadania spełnienia obligatoryjnych kryteriów i zapewnienia sprawnego, ogólnego procesu, którego kulminacją jest przyjęcie Euro w dniu 1 stycznia 2009 r., dzisiaj Słowacja ma jedną z najlepszych gospodarek (nie tylko w Unii) i udało nam się także zwiększyć stopę zatrudnienia.
Where appropriate, additional training opportunities to meet identified needs for the smooth and efficient operation of civil protection assistance interventions shall be providedTam, gdzie to stosowne, zapewnione zostaną dodatkowe możliwości szkoleniowe w celu sprostania określonym wymogom dla niezakłóconego i efektywnego działania interwencji wspierających ochronę ludności
A moving part, other than a smooth rotating shaft, that is hazardous to touchCzęść ruchoma, inna niż gładki obrotowy wałek, której dotknięcie stanowi niebezpieczeństwo
the need to implement the Framework Programme using instruments which are apt to achieve the critical mass of expertise and European added value in the research activities, while ensuring a smooth transition from the Sixth Framework Programme and safeguarding the possibility for all interested parties/entities to participate in Community research, provided the criterion of scientific excellence is fulfilledpotrzeba wdrożenia programu ramowego wykorzystującego instrumenty odpowiednie do osiągnięcia masy krytycznej wiedzy fachowej i europejskiej wartości dodanej w działaniach badawczych, przy jednoczesnym zapewnieniu łagodnego przejścia od szóstego programu ramowego i zachowaniu możliwości udziału w badaniach wspólnotowych wszystkich zainteresowanych stron/podmiotów, pod warunkiem spełnienia kryterium doskonałości naukowej
Smooth as a baby' s behindGładki jak pupa niemowlęcia
The different national measures concerning end-of life vehicles should be harmonised in order, first, to minimise the impact of end-of life vehicles on the environment, thus contributing to the protection, preservation and improvement of the quality of the environment and energy conservation, and, second, to ensure the smooth operation of the internal market and avoid distortions of competition in the CommunityRóżne środki podejmowane na szczeblu krajowym, dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji, powinny zostać zharmonizowane, po pierwsze, aby zminimalizować szkodliwy wpływ pojazdów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne, przyczyniając się tym samym do zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz oszczędzenia energii oraz po drugie, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz unikać zakłóceń konkurencji na obszarze Wspólnoty
The Principal shall be responsible for the smooth running of the SchoolDyrektor jest odpowiedzialny za właściwe działanie Szkoły
In order to ensure a smooth transition to the new electronic interface, economic operators should be allowed to notify the information required in accordance with this Regulation before its date of applicationW celu zapewnienia płynnego przejścia na nowy elektroniczny interfejs podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość przekazywania informacji wymaganych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed datą jego stosowania
Floors must be smooth but not slippery, so as to prevent injury to the calves, and so designed as not to cause injury or suffering to calves standing or lying on themPodłoże musi być gładkie, lecz nie śliskie w celu zapobieżenia kontuzjom cieląt oraz być tak zaprojektowane, aby nie powodować poranienia lub cierpienia cieląt stojących lub leżących na nim
Enable this option to apply the anti-aliasing filter to the rotated image. In order to smooth the target image, it will be blurred a littleWłączenie tej opcji spowoduje poddanie obróconego obrazu procesowi przetwarzania filtrem wygładzającym. Aby wygładzić docelowy obraz, musi on zostać nieco rozmyty
He or she shall provide secretarial services for the Management Board, shall report to it on the performance of his or her duties and shall submit to it any suggestion for the smooth running of the OfficeZapewnia on zarządowi usługi sekretarskie, składa sprawozdania z wykonywania swoich obowiązków i przedkłada mu wszelkie propozycje dotyczące sprawnego funkcjonowania Biura
The EESC is convinced that the key to the effective, smooth and transparent functioning of the proposed mechanisms lies in the customs control arrangements, and in full cooperation between the customs authorities and the national authorities designated to apply the regulation (DNAsKomitet uważa, że kluczowym elementem dla skutecznego, prawidłowego i przejrzystego funkcjonowania proponowanych mechanizmów są systemy kontroli celnej oraz pełna współpraca pomiędzy urzędami celnymi a wyznaczonymi organami krajowymi (DNA) przy stosowaniu rozporządzenia
domed heads of bolts or rivets may protrude beyond the surface to a distance not exceeding ‧ mm and other parts may protrude to the same extent provided that they are smooth and similarly roundedkopulaste główki śrub lub nitów mogą wystawać poza powierzchnię na odległość nieprzekraczającą ‧ mm, zaś inne części mogą wystawać na tę samą odległość pod warunkiem, że są one gładkie i podobnie zaokrąglone
Welcomes the smooth and peaceful running of the election process and notably the high turnout of voters; considers that this high level of participation in the elections is proof of the will of the Palestinian people to shape their own future by democratic meansz zadowoleniem przyjmuje spokojny i pokojowy przebieg procesu wyborczego, a zwłaszcza wysoką frekwencję wyborczą; uważa, że wysoka frekwencja wyborcza dowodzi woli kształtowania przez ludność palestyńską własnej przyszłości za pomocą demokratycznych środków
These amendments include in particular an indication of equipment capabilities of the flight and are necessary to facilitate smooth and safe introduction of several programs aiming at capacity increasesZmiany te obejmuj1 w szczególnoœci wskazania dotycz1ce mo¿liwoœci technicznych lotu i s1 konieczne dla u3atwienia sprawnego i bezpiecznego wykonania szeregu programów maj1cych na celu zwiêkszenie przepustowoœci
Slow and smooth) ‧ My bonnie lies over the ocean‧ My bonnie lies over the sea ‧ Ooh, ooh, ooh ‧ My bonnie lies over the ocean ‧ Ooh, oohMy bonnie lies over the ocean// My bonnie lies over the sea// My bonnie lies over the ocean// Oh, bring back my bonnie// To me
I' il smooth it overPrzepraszam.Załagodzę sprawę
In this context, while the ECB welcomes the fact that the proposed regulations provide for the close involvement of the ESRB within the new micro-prudential institutional framework, it suggests an amendment with a view to ensuring that any obstacles to smooth flows of information between the ESRB and the ESFS are removed (see in this respect the proposed amendmentW tym kontekście – choć EBC z zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekty rozporządzeń przewidują znaczące zaangażowanie ESRB w nowych instytucjonalnych ramach nadzoru mikroostrożnościowego – EBC proponuje zmianę mającą na celu usunięcie wszelkich przeszkód w płynnej wymianie informacji pomiędzy ESRB a ESFS (w tym zakresie zob. proponowaną zmianę nr
flavour: fruity, smooth, even, fragrant, sweet, bitter and spicy when very freshsmak: owocowy, aksamitny, jednorodny, aromatyczny, słodki, gorzki i ostry w przypadku bardzo świeżej oliwy
smooth triangleWygładzony trójkąt
Certain appropriate provisions and obligations should therefore be adopted within the framework of a regulation laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No ‧/‧ in order to ensure the continuity and smooth running of the common organisation of the market, and in particular marketing standardsW celu umożliwienia ciągłości i dobrego funkcjonowania wspólnej organizacji rynku należy przyjąć, w ramach rozporządzenia ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pewne odpowiednie przepisy i zobowiązania, a w szczególności normy handlowe
The objective of reducing the level of pollutant emissions from agricultural or forestry tractors and the smooth functioning of the internal market for such vehicles cannot be sufficiently achieved by individual Member States and can therefore be better achieved by the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by such vehiclesPaństwo Członkowskie nie może samodzielnie osiągnąć w stopniu wystarczającym redukcji poziomu emisji zanieczyszczeń z ciągników rolniczych lub leśnych oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, dlatego cel ten zostanie lepiej osiągnięty przez zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących środków, jakie mają zostać podjęte przeciwko zanieczyszczeniu powietrza przez takie pojazdy
Typical colonies are creamy-white or ivory, rounded, smooth, raised, convex-domed, mucoid-fluidal, with entire edges and usually ‧ to ‧ mm in diameterTypowe kolonie są kremowo-białe, gładkie, wzniesione, wypukłe, śluzowato-płynne, całobrzegie i zwykle mają średnicę od ‧ do ‧ mm
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2382 zdań frazy smooth.Znalezione w 2,14 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.