wymowa: IPA: ˈslænt /ˈslænt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kolor     
 • nachylać   
 • nachylenie   
 • nachylić   
 • pochylać   
 • pochylić   
 • pochyłość   
 • przekręcać   
 • przekręcić   
 • skos   
 • skośnie   
 • skośny   
 • skłonność   
 • spojrzenie   
 • stok   
 • tendencyjność   
 • tendencyjny   
 • ukos   
 • ukośnie   
 • ukośny   

Pozostałe znaczenia:

 
punkt widzenia
 
nachylenie
 
być nachylonym
 
to bias or skew
 
bias
 
To lean, tilt or incline.
 
(pejorative, ethnic slur) A person of Asian descent.
 
A slope or incline.
 
A bias, tendency, or leaning; a perspective or angle.
 
To bias or skew.
 
go down (sun)
 
slope or incline
 
to lean, slope or incline
 
ruin (a country)
 
pejorative: person of Asian descent

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

slant heightapotema
slantedskośny; ; pochyły; skłonny
slanting; skośny; nachylanie; krzywy; nachylony; pochyły; ukośny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "slant", pamięć tłumaczeniowa

add example
The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe tak, aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
The dough is sliced through to the base of the baking tray from one side of the loaf to the other, using slanted incisions approximately ‧ cm apartPo uformowaniu wykonać głębokie, poprzeczne, jednostronne nacięcia (aż do spodu blachy), mniej więcej co ‧ cm
There are also instances when the law is slanted so as to favour the interests of specific pressure groups, such as pro-abortionists and large corporations.Ma też miejsce jego naginanie do interesów określonych grup nacisku (np. zwolenników aborcji), korporacji itp.
The key aim of that reform, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tej reformy, będącej częścią Agendy ‧, była zmiana nastawienia gospodarki rolnej na bardziej rynkowe, tak aby uczynić sektor rolny bardziej konkurencyjnym
Well, it' s a slanted perspective to see the extraordinary through ordinary eyesWidzieć niesamowite zwykłymi oczyma to ciężka sprawa
The key aim of these reforms, as part of Agenda ‧, was to shift the slant of the farm economy towards the market in order to make the agricultural sector more competitiveGłównym celem tych reform, będących częścią Agendy ‧, było większe nastawienie gospodarki rolnej na rynek, zmierzające do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego
I got to ski a line a couple years ago in Bella Coola that was a big, open powder field, really nice snow that came, that rolled over and then came down into this choke with ice on one side and rock on the other and then it opened up again to this big, slanting ramp that ended in a massive cliffJeździłem parę lat temu w Bella Coola po wielkiej, otwartej trasie, pięknie ośnieżonej, która wiła się w dół, schodziła do przewężenia z lodem po jednej stronie i skałami po drugiej, a potem wychodziła na wielką, pochyłą rampę, która kończyła się ogromnym klifem
The ridge planting production method, which has developed over decades, differs from the mechanised, slanted method of planting applied in other regions of Europe, the Hajdúsági torma can therefore be clearly distinguished by its appearance from horseradishes produced using other production techniquesRedlinowa metoda sadzenia, którą wypracowano na przestrzeni dekad, różni się od zmechanizowanej metody sadzenia na terenach nachylonych, stosowanej w innych regionach Europy, i dlatego Hajdúsági torma można łatwo odróżnić po wyglądzie od innych odmian chrzanu uprawianych z wykorzystaniem innych metod produkcji
The explanatory memorandum and the second recital of the proposed directive implicitly try to promote a somewhat slanted interpretation of EU primary lawW uzasadnieniu omawianego wniosku dotyczącego dyrektywy i w drugim motywie podejmuje się ukrytą próbę utorowania drogi dla dość jednostronnej interpretacji europejskiego prawa pierwotnego
Instead, there is a clear tendency towards a radical right-wing slant and bottomless manipulation.Zamiast tego, istnieje wyraźne skrzywienie w kierunku radykalnej prawicy oraz bezgranicznej manipulacji.
Let me explain why it' s so important that I get the right slant on thisWyjaśnię ci, czemu muszę mieć dobre rozeznanie
With a sterile pipette (‧.‧) transfer ‧ ml sterile distilled water to a tube with stock culture (‧.‧) and wash the spores off the agar slant using a sterile loopZa pomocą sterylnej pipety (‧.‧) przenieść ‧ ml sterylnej wody destylowanej do probówki z kulturą podstawową (‧.‧) i posługując się sterylną ezą, zmyć przetrwalniki ze skosu agarowego
The test culture is kept on a slant of nutrient agarKulturę próbną hoduje się na skośnej pożywce agarowej
What is clear is that we need an integrated, comprehensive approach that has a humanitarian slant and that focuses not just on disarmament, but above all on the protection of civilians, helping them to cope with the consequences of war while ensuring that the existing stockpiles of these bombs are destroyed and that the contaminated areas are cleared.Rzeczą oczywistą jest, że potrzebujemy całościowego, spójnego podejścia o humanitarnym charakterze, które skoncentruje się nie tylko na rozbrojeniu, ale przede wszystkim na ochronie ludności cywilnej i udzieleniu im pomocy w zakresie radzenia sobie ze skutkami wojny i zniszczeniu istniejących zapasów tej amunicji oraz oczyszczeniu obszarów, na których znajdują się niewybuchy.
The slant on the Citicorp BuildingSkos Citicorp Building
Thirty- seven seconds left in the game, and the Titans are driving down the field.Davis back to pass... a quick slant, and he' s got it! The Titans are into Panther territoryPozostało ‧ sekund./ Titans poruszają się sukcesywnie z piłką./ Davis będzie podawał.../ szybki slant, piłka dobrze podana!/ Titans wchodzą w terytorium Panthers
For the two sides to come together, Ukraine must continue with the economic and social reforms it has begun, maintain its pro-European policy slant and strengthen its democracy.Aby doszło do tego zbliżenia, Ukraina musi kontynuować rozpoczęte reformy gospodarcze i społeczne, utrzymać swój proeuropejski kierunek polityki, umacniać demokrację.
I do not rely on people who work in a building with slanting windowsNie powierzę takiego zadania tym pajacom
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 58 zdań frazy slant.Znalezione w 0,512 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.