Tłumaczenia na język polski:

  • odtłuszczanie mleka   

Pozostałe znaczenia:

 
Present participle of skim.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milkmleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego półtłuste
skimprzerzucać; sumować; ; szybko; zebrać; przebiegać; prześlizgiwać; szumować; muskać; zbierać; odżużlać; ślizgać; przejrzeć
skim milkmleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powdermleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stonespuszczać kaczki
skimmed milkmleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powdermleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego odtłuszczone
skimmingsszumowiny

Przykładowe zdania z "skimming", pamięć tłumaczeniowa

add example
For skimmed milk powder kept in public storage which cannot be disposed of during a milk year under normal conditions, special measures may be takenW odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku składowanego w składach publicznych, które nie może być rozdysponowane w ciągu roku mleczarskiego na normalnych warunkach, mogą być podjęte specjalne działania
the quantities of skimmed milk used in the manufacture of compound feedingstuffs covered by aid applications submitted during the month concernedilości mleka odtłuszczonego z przeznaczeniem do produkcji pasz złożonych, objęte wnioskami o przyznanie dotacji złożonymi w ciągu danego miesiąca
the quantities of skimmed milk used in the manufacture of compound feeding stuffs covered by aid applications submitted during the month concernedilości mleka odtłuszczonego przeznaczone na produkcję mieszanek paszowych, objęte wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ciągu danego miesiąca
At the same time as amending that Regulation, in the interests of clarity, it should also be recast to incorporate Commission Regulations (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ on the sale by invitation to tender of skimmed-milk powder for the manufacture of compound feedingstuffs and amending Regulation (EEC) No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ fixing the amount of the aid for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed, as last amended by Regulation (EEC) NoW interesie przejrzystości, przy okazji wprowadzania zmian do tego rozporządzenia, dane rozporządzenie powinno również zostać ponownie sformułowane, aby ująć przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do wytwarzania mieszanki paszowej, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, jak również rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalającego wysokość pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego oraz mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego na paszę‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr
derogating from Regulation (EU) No ‧/‧ as regards buying-in and sales of butter and skimmed milk powderwprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ w zakresie skupu i sprzedaży masła i odtłuszczonego mleka w proszku
The loading costs and any depalletising costs shall be borne by the buyer of the butter or skimmed milk powderKoszty załadunku i wszelkie koszty zdejmowania z palet ponosi kupujący masło lub odtłuszczone mleko w proszku
The skimmed-milk powder shall be allocated on the basis of its date of entry into storage, starting with the oldest product of the total quantity available in the warehouse(s) designated by the tendererOdtłuszczone mleko w proszku jest przyznawane w zależności od daty umieszczenia w magazynie, zaczynając od najstarszej dostępnej ilości spośród wszystkich dostępnych w magazynie lub magazynach wskazanych przez zakład
for skimmed milk powder ‧ tonnes for each period referred to Article ‧(ew odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku- ‧ ton dla każdego okresu, o którym mowa w art. ‧ lit. e
The award to the successful tenderer of the contract for the supply of the skimmed-milk powder referred to in paragraph ‧ is subject to the provision by the tenderer of a security equivalent to the offer price, made out in the name of the intervention agencyPrzyznanie oferentowi, którego ofertę przyjęto, umowy na dostawę odtłuszczonego mleka w proszku wymienionego w ust. ‧ jest uzależnione od dostarczenia przez oferenta zabezpieczenia odpowiadającego cenie ofertowej, które jest wystawione w imieniu agencji interwencyjnej
The addition of large percentages of certain non-milk proteins and especially of soya proteins, when heated together with skimmed-milk powder, may lead to too high results due to co-precipitation with the para-casein of milkDodanie dużych udziałów procentowych niektórych białek niepochodzących z mleka, w szczególności białek soi, podczas podgrzewania z mlekiem odtłuszczonym w proszku, może prowadzić do uzyskania zbyt wysokich wyników z powodu współwytrącania z parakazeiną mleka
they relate to skimmed-milk powder manufactured during the ‧ days or, where applicable, three weeks preceding the closing date for submission of tenders as referred to in Articleodnoszą się do odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowanego w okresie ‧ dni, lub tam gdzie to obowiązuje, ‧ tygodni przed dniem wygaśnięcia składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu, o którym mowa w art. ‧ ust
Sweetened condensed skimmed milkMleko słodzone zagęszczone odtłuszczone
QUALITATIVE DETERMINATION OF STARCH IN SKIMMED-MILK POWDER, DENATURED MILK POWDER AND COMPOUND FEEDINGSTUFFSJAKOŚCIOWE OZNACZANIE SKROBI W MLEKU ODTŁUSZCZONYM W PROSZKU, W DENATUROWANYM MLEKU W PROSZKU ORAZ W MIESZANKACH PASZOWYCH
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ June ‧- Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Council Regulation (EC) No ‧/‧ and Commission Regulation (EC) No ‧/‧- Milk and milk products- Skimmed-milk powder- System of traceability of skimmed-milk powderSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i Komisji (WE) nr ‧/‧- Mleko i przetwory mleczne- Mleko odtłuszczone w proszku- System kontroli obiegu mleka odtłuszczonego w proszku
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the ‧th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla ‧. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr
March ‧ for butter and skimmed milk powderod dnia ‧ marca ‧ r. w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku
Skimmed milk or buttermilkMleko odtłuszczone lub maślanka
in the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ for skimmed milk processed into casein, not later than the ‧th of each month for the month preceding the communication, the quantities of skimmed milk covered by aid applications submitted during the month concernedW przypadku dotacji przyznanych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ do mleka odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę, najpóźniej ‧ dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, ilości mleka odtłuszczonego objęte wnioskami o przyznanie dotacji, złożonymi w ciągu danego miesiąca
b)chocolate-flavoured or flavoured semi-skimmed milk which has been pasteurized, sterilized or subjected to a UHT process, of a semi-skimmed milk content, by weight, of at least ‧ %mleko półtłuste, o smaku czekoladowym lub aromatyzowane, pasteryzowane lub sterylizowane lub poddane obróbce UHT i zawierające w masie co najmniej ‧% mleka półtłustego
A claim that a food is low in fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where the product contains no more than ‧ g of fat per ‧ g for solids or ‧,‧ g of fat per ‧ ml for liquids (‧,‧ g of fat per ‧ ml for semi-skimmed milkOświadczenie, że środek spożywczy ma niską zawartość tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧ g tłuszczu na ‧ g dla produktów stałych lub ‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml dla produktów płynnych (‧,‧ g tłuszczu na ‧ ml mleka półtłustego
Therefore, the intervention buying-in of skimmed milk powder at fixed price has to be closed until ‧ August ‧, a single percentage has to be fixed for the quantities received by the competent authorities of the Member States on ‧ April ‧ and the offers received by the competent authorities of the Member States on and after ‧ April ‧ have to be rejectedW związku z tym należy zamknąć skup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., ustalić jednolity współczynnik procentowy dla ilości otrzymanych przez właściwe organy państw członkowskich w dniu ‧ kwietnia ‧ r. oraz odrzucić oferty otrzymane przez właściwe organy państw członkowskich w dniu ‧ kwietnia ‧ r. lub po tym terminie
Condensed, partly skimmed milkMleko zagęszczone, częściowo odtłuszczone
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ granting no refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie nieprzyznawania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
If the skimmed-milk powder is stored in silos, it must have been manufactured during the four weeks preceding the week during which the offer was receivedJeżeli odtłuszczone mleko w proszku przechowywane jest w silosach, skupowi podlega tylko to odtłuszczone mleko w proszku, które zostało wyprodukowane w okresie ‧ tygodni poprzedzających tydzień, w którym agencja interwencyjna otrzymała ofertę sprzedaży
Aid shall be granted for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for use as feedingstuffs, if these products reach certain standardsPomoc przyznawana jest dla mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku, przeznaczonego na pasze, jeśli produkty te spełniają wymagane normy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skimming.Znalezione w 0,626 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.