wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • muskać   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
graze (in passing)
 
skim (over)
 
ricochet
 
read quickly, skipping some detail
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(intransitive) To ricochet.
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
having lowered fat content
 
throw an object so it bounces on water
 
(of milk) Having lowered fat content.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milkmleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego półtłuste
skim milkmleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powdermleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stonespuszczać kaczki
skimmed milkmleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powdermleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego odtłuszczone
skimmingodtłuszczanie mleka
skimmingsszumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
The percentage of skimmed-milk powder in the compound feedingstuff is calculated by the following formulaZawartość procentowa odtłuszczonego mleka w proszku w mieszankach paszowych jest obliczana za pomocą poniższego wzoru
In view of the development in the price of skimmed milk powder on the internal market and the price of casein and caseinates on the Community and world markets, the amount of the aid should be reducedW związku z rozwojem cen mleka odtłuszczonego w proszku na rynku wewnętrznym oraz cen kazeiny i kazeinianów na rynkach wspólnotowych i światowych, kwota pomocy powinna zostać zmniejszona
Skimmed-milk powder meeting the requirements of this Resolution (i.e. [‧]Odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi niniejszego rozporządzenia (tzn. [‧]
Skimmed milk and buttermilk returned to the farm: the skimmed milk and buttermilk returned to farmsMleko odtłuszczone i maślanka zwrócone gospodarstwom rolnym: mleko odtłuszczone i maślanka zwrócone gospodarstwom rolnym
Quantitative determination of skimmed-milk powder in compound feedingstuffs by enzymatic coagulation of para-caseinIlościowe oznaczenie zawartości mleka odtłuszczonego w proszku w mieszankach paszowych poprzez enzymatyczną koagulację parakazeiny
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ fixes the amount of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed taking into account the factors set out in Article ‧ of Regulation (EC) NoArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ustala kwotę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę, biorąc pod uwagę czynniki określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Given the current market situation, which is characterised by low seasonal production, more skimmed-milk powder should be released to the market from public storageBiorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, która charakteryzuje się niską produkcją sezonową, więcej odtłuszczonego mleka w proszku powinno być wprowadzone do obrotu z magazynów publicznych
In general, therefore, prices for cheese have for some time remained constant and have not been significantly influenced by the reduction of the institutional prices for bulk products (butter and skimmed-milk powderDlatego też ceny sera przez pewien czas utrzymywały się na stałym poziomie i nie miało na nie znacznego wpływu zmniejszenie cen instytucjonalnych na produkty luzem (masła i odtłuszczonego mleka w proszku
Formula B: ‧ kilograms of skimmed-milk powder, plusreceptura B: ‧ kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku plus
Where the intervention agency which buys-in the butter or skimmed milk powder is in a Member State other than the one in whose territory the offered butter or skimmed milk powder is stored, no account shall be taken, in calculating the maximum distance referred to in paragraph ‧ of the distance between the store of the offerer or tenderer and the border of the Member State of the purchasing competent bodyW przypadku gdy agencja interwencyjna dokonująca zakupu masła lub odtłuszczonego mleka w proszku znajduje się w państwie członkowskim innym niż to, na którego obszarze przechowywane jest oferowane masło lub odtłuszczone mleko w proszku, przy obliczaniu odległości maksymalnej, o której mowa w ust. ‧, nie jest brana pod uwagę odległość pomiędzy magazynem oferenta lub oferenta uczestniczącego w przetargu a granicą państwa członkowskiego, którego agencja interwencyjna dokonuje zakupu
Where the contractor fails to comply with the time limit referred to in Article ‧) of this Regulation, the aid shall be reduced by ‧ % and shall be paid only in respect of the period for which the contractor supplies satisfactory proof to the competent authority that the skimmed-milk powder has remained in contractual storageW przypadku gdy kontrahent nie spełnia warunków terminu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia, wielkość dopłaty zostaje zmniejszona o ‧% oraz zostaje wypłacona wyłącznie za okres, za który kontrahent dostarczy właściwej władzy zadowalający dowód na to, że odtłuszczone mleko w proszku pozostawało magazynowane w ramach umowy
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, lay down the application period for tender export refund certificates for butter and skimmed milk powderArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ustalają okres, w którym można składać oferty przetargowe na refundacje wywozowe dotyczące masła i odtłuszczonego mleka w proszku
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the ‧th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla ‧. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr
Grants to Member States for purchase of skimmed-milk powder on the Community market subject to the maximum amounts laid down in Annex I(aDotacje dla Państw Członkowskich w celu zakupu na rynku wspólnotowym odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z maksymalnymi kwotami określonymi w załączniku I a
aid for partly-skimmed milk powder for calves granted in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) Nopomoc w odniesieniu do częściowo odtłuszczonego mleka w proszku dla cieląt przyznana zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Before taking delivery of each quantity of skimmed-milk powder, the buyer shall pay the intervention agency the price corresponding to the quantity being deliveredPrzed odbiorem każdej partii odtłuszczonego mleka w proszku z magazynu kupujący płaci agencji interwencyjnej za partię kupionego towaru
Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ May ‧ opening the sale of skimmed milk powder by a tendering procedureRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej
The amount of the processing security shall also be fixed taking account of the difference between the market price of skimmed-milk powder and the minimum selling priceKwota gwarancji należytego przetworzenia powinna zostać określona z uwzględnieniem różnicy między ceną rynkową odtłuszczonego mleka w proszku a minimalną ceną sprzedaży
In response to the specific question that Mr Ó Neachtain put forward, the Irish dairy sector with a relatively high share of milk processed into butter and into skimmed milk powder, and a relatively high share of export outside the European Union, will, in particular, benefit from the measures taken by the Commission.W odpowiedzi na konkretne pytanie, które zadał pan poseł Ó Neachtain, irlandzki sektor mleczarski ze stosunkowo dużym udziałem mleka przetwarzanego na masło i odtłuszczone mleko w proszku, oraz stosunkowo wysokim udziałem eksportu poza Unię Europejską, skorzysta w szczególności ze środków podjętych przez Komisję.
Intervention storage of skimmed-milk powderInterwencyjne składowanie odtłuszczonego mleka w proszku
the final date for removal of the skimmed-milk powderostatecznego terminu odbioru mleka odtłuszczonego w proszku
The intervention agency shall choose the nearest available warehouse to the place where the skimmed milk powder is storedAgencja interwencyjna wybiera dostępny magazyn znajdujący się najbliżej miejsca, w którym przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku
Penultra Construction had arranged for the hit when they discoveredArthur had been skimming money from the companyPenultra Construction zaaranżowali zabójstwo kiedy odkryli że Arthur zabrał pieniądze firmy
Rennet whey in skimmed-milk powder and mixtures intended for use as animal feed shall be detected in accordance with the reference method laid down in Annex XIISerwatkę podpuszczkową w odtłuszczonym mleku w proszku i mieszankach przeznaczonych na pasze dla zwierząt wykrywa się przy użyciu metody referencyjnej opisanej w załączniku XII
_ SWEETENED CONDENSED PARTLY SKIMMED MILK (USING METHOD ‧, ANNEX IIsłodzonym zagęszczonym mleku częściowo odtłuszczonym (przy zastosowaniu metody ‧, załącznik II
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skim.Znalezione w 1,749 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.