wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • muskać   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
graze (in passing)
 
skim (over)
 
ricochet
 
read quickly, skipping some detail
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(intransitive) To ricochet.
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
having lowered fat content
 
throw an object so it bounces on water
 
(of milk) Having lowered fat content.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milkmleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego półtłuste
skim milkmleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powdermleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stonespuszczać kaczki
skimmed milkmleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powdermleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego odtłuszczone
skimmingodtłuszczanie mleka
skimmingsszumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
mixtures of waste classified under (OECD) entry GB‧ and under Basel entry B‧ restricted to hard zinc spelter, zinc-containing drosses, aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag and wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smeltingmieszaniny odpadów objęte kodem (OECD) GB‧ i kodem B‧ konwencji bazylejskiej, ograniczone do: lutu twardego cynku, zawierających cynk odpadów przy wzbogacaniu, szumowin aluminiowych (lub piany) z wyłączeniem zgarów słonych oraz odpadów okładzin i materiałów ogniotrwałych, w tym tygli używanych przy wytopie miedzi
Articles ‧, ‧ and ‧(g) of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing an additional levy in the milk and milk products sector and Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules on the application of the additional levy on milk and milk products must be interpreted as meaning that, in respect of the determination of milk quotas and the application of the additional levy, the fact that the milk-producing undertaking transfers, for payment, certain quantities of milk to third parties without relinquishing title to them, under a work contract relating to the treatment and processing of that milk into cheese, butter and skim milk, must be classified as deliveryArt. ‧, art. ‧ i art. ‧ lit. g) rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego opłatę dodatkową w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania opłaty dodatkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych należy interpretować w ten sposób, że dla celów ustalenia kwot mlecznych i zastosowania opłaty dodatkowej powierzenie przez przedsiębiorstwo produkcyjne pewnych ilości mleka bez przeniesienia jego własności osobom trzecim na podstawie umowy o dzieło dotyczącej obróbki i przetwarzania tego mleka za wynagrodzeniem na ser, masło i serwatkę, należy kwalifikować jako dostawę
Since stocks of skimmed-milk powder currently held by intervention agencies are very low and arrangements have already been made for their sale on the market, it is necessary to fix the grant in order to allow skimmed-milk powder required for the ‧ plan to be purchased on the marketPonieważ zapasy odtłuszczonego mleka w proszku obecnie przechowywanego przez agencje interwencyjne są bardzo niskie i poczyniono już ustalenia w celu ich sprzedaży na rynku, niezbędne jest ustalenie dotacji w celu umożliwienia zakupu na rynku odtłuszczonego mleka w proszku przewidzianego w planie na ‧ r
sweetened condensed partly skimmed milksłodzone, skondensowane, półtłuste mleko
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) Noustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
quantities (in ‧ tonnes) of skimmed milk used in the manufacture of the product in question, including possible losses occurring during the manufacturing processilości (w ‧ ton) mleka odtłuszczonego zużytego do wytworzenia danego produktu, łącznie z możliwymi stratami występującymi podczas procesu wytwarzania
He wanted to go after Gaggi, the skim, everything and everybodyChciał wszystkich pokonać i przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi
the first day of the month in which butter or cream is produced for skimmed milk used pursuant to Articles ‧ and ‧aw pierwszym dniu miesiąca, w którym masło lub śmietana zostały wyprodukowane na potrzeby mleka odtłuszczonego wykorzystanego zgodnie z art. ‧ i ‧a
Buying-in of common wheat, butter and skimmed milk powder at fixed price as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be carried out in accordance with the provisions of Section I and this SectionZakup pszenicy zwyczajnej, masła i odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonych cenach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, przeprowadza się zgodnie z przepisami sekcji I i niniejszej sekcji
having regard to the proposal for a Council Regulation derogating from Regulation (EC) No ‧/‧ (Single CMO regulation) as regards the ‧ and ‧ intervention periods for butter and skimmed milk powder (COM‧) and to its position of ‧ September ‧ thereonuwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w ‧ i ‧ r. (COM‧), oraz swoje stanowisko z dnia ‧ września ‧ r. w tym przedmiocie
Zinc skimmingsszumowiny cynkowe
However, the product falling within CN code ‧ – skimmed milk powder with vegetable fat – has become a traditional product for the local consumers, including the most deprivedJednakże produkt ujęty w nomenklaturze scalonej pod kodem ‧ – mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych – stał się produktem tradycyjnie stosowanym przez miejscowych konsumentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące
Where the Commission decides to grant aid for the private storage of skimmed-milk powder in accordance with Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, private storage contracts shall be concluded between the intervention agency of the Member State on whose territory the skimmed-milk powder is stored and natural or legal persons, hereinafter calledTam gdzie Komisja decyduje się przyznać dopłatę do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, umowy dotyczące prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku, będą zawierane pomiędzy agencją interwencyjną tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze magazynowane jest odtłuszczone mleko w proszku a osobami fizycznymi bądź prawnymi, nazywanymi dalej „kontrahentami”
The award to the successful tenderer of the contract for the supply of the skimmed-milk powder and rice referred to in paragraph ‧ is subject to the provision by the tenderer of a security equivalent to the offer price, made out in the name of the intervention agencyPrzyznanie oferentowi, którego ofertę przyjęto, umowy na dostawę odtłuszczonego mleka w proszku i ryżu wymienionego w ust. ‧ jest uzależnione od dostarczenia przez oferenta zabezpieczenia odpowiadającego cenie ofertowej, które jest wystawione w imieniu agencji interwencyjnej
the sale at a fixed price of skimmed-milk powder from public storagesprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych
Aid for disposal of skimmed milkPomoc na zbyt mleka odtłuszczonego
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ lays down rules to be followed when the Commission decides that the buying-in of skimmed milk powder is to take place under a tendering procedureW art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy Komisja decyduje się na przeprowadzenie skupu odtłuszczonego mleka w proszku w trybie procedury przetargowej
For the ‧th individual invitation to tender pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, in respect of which the time limit for the submission of tenders expired on ‧ April ‧, the minimum selling price for skimmed milk is fixed at ‧,‧ EUR/‧ kgDla ‧. indywidualnego zaproszenia do przetargu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, odnośnie do których limit czasowy na przedłożenie ofert przetargowych wygasł ‧ kwietnia ‧ r. ustala się minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku na ‧,‧ EUR/‧ kg
the quantities of denatured skimmed-milk powder covered by aid applications submitted during the month concerned, exluding the quantities referred to at (cilości denaturowanego odtłuszczonego mleka w proszku objęte wnioskami o przyznanie dotacji złożonymi w ciągu danego miesiąca, z wyłączeniem ilości, o których mowa w lit. c
By way of derogation from Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, the ‧ plan may, in the case of ‧,‧ tonnes of cereals, ‧ tonnes of butter and EUR ‧ for the mobilisation on the market of skimmed-milk powder allocated to Italy, and ‧ tonnes of butter and EUR ‧ million for the mobilisation on the market of skimmed-milk powder allocated to France under that plan, be implemented until ‧ FebruaryW drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i w odniesieniu do ‧,‧ ton zbóż, ‧ ton masła i w odniesieniu do kwoty ‧ EUR na pozyskanie odtłuszczonego mleka w proszku na rynku, przydzielonej Włochom, oraz w odniesieniu do ‧ ton masła i kwoty ‧ mln EUR na pozyskanie na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, przydzielonej Francji, w ramach planu na ‧ r., plan można realizować do dnia ‧ lutego ‧ r
Antimicrobial residues in skimmed-milk powder shall be detected in accordance with the reference method laid down in Annex XVPozostałości antybiotyków w odtłuszczonym mleku w proszku wykrywa się przy użyciu metody referencyjnej opisanej w załączniku XV
Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ October ‧ granting no export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
Milk powder and skimmed milk powderMleko w proszku i odtłuszczone mleko w proszku
for whole milk and partly skimmed milk: ‧ g of fat per ‧ g of productdla mleka pełnego i dla mleka częściowo odtłuszczonego: ‧ g tłuszczu na ‧ g produktu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1553 zdań frazy skim.Znalezione w 0,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.