wymowa: IPA: /skɪm/ skɪm , SAMPA: /skIm/ skIm

Tłumaczenia na język polski:

 • muskać   
 • odżużlać   
 • przebiegać   
 • przejrzeć   
 • przerzucać   
 • prześlizgiwać   
 • sumować   
 • szumować   
 • szybko     
 • zbierać   
 • zebrać   
 • ślizgać   

Pozostałe znaczenia:

 
zbierać (śmietanę z mleka)
 
pobieżnie czytać, przeglądać, wertować książkę
 
prześlizgiwać się, ślizgać się, ledwie dotykać
 
(o mleku) beztłuszczowe
 
graze (in passing)
 
skim (over)
 
ricochet
 
read quickly, skipping some detail
 
scrape off; remove (something) from a surface
 
(transitive) To scrape off; to remove (something) from a surface
 
(intransitive) To ricochet.
 
(transitive) To throw an object so it bounces on water ( skimming stones ).
 
(intransitive) To read quickly, skipping some detail.
 
having lowered fat content
 
throw an object so it bounces on water
 
(of milk) Having lowered fat content.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

dried skim milkmleko w proszku chude; mleko w proszku odtłuszczone
semi skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego półtłuste
skim milkmleko chude; mleko odtłuszczone
skim milk powdermleko w proszku odtłuszczone; mleko w proszku chude
skim stonespuszczać kaczki
skimmed milkmleko odtłuszczone; mleko chude
skimmed milk powdermleko w proszku odtłuszczone
skimmed milk type productsprodukty typu mlecznego odtłuszczone
skimmingodtłuszczanie mleka
skimmingsszumowiny

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skim", pamięć tłumaczeniowa

add example
In the case of aid granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for skimmed milk and skimmed-milk powder used in feeding stuffs, Member States shall communicate the following information to the Commission, not later than the ‧th of each month for the previous month, using the model in Annex V to this RegulationW przypadku pomocy przyznawanej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ do odtłuszczonego mleka i odtłuszczonego mleka w proszku z przeznaczeniem na pasze, Państwa Członkowskie przekazują Komisji następujące informacje, najpóźniej dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający przekazanie informacji, według wzoru w załączniku V do niniejszego rozporządzenia
the quantity of the skimmed-milk powder to be deliveredilość odtłuszczonego mleka w proszku, które ma być dostarczone
This Regulation should cover export refunds for skimmed milk powder and butter covered by certain product codes listed in section ‧ of Annex I to Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ establishing an agricultural product nomenclature for export refundsNiniejsze rozporządzenie powinno obejmować refundacje wywozowe w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła, objętych pewnymi kodami produktów, wymienionymi w sekcji ‧ załącznika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającego nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych [‧]
The addition of large percentages of certain non-milk proteins and especially of soya proteins, when heated together with skimmed-milk powder, may lead to too high results due to co-precipitation with the para-casein of milkDodanie dużych wartości procentowych niektórych białek niepochodzących z mleka, w szczególności białek soi, podczas podgrzewania z odtłuszczonym mlekiem w proszku, może prowadzić do uzyskania zbyt wysokich wyników z powodu współwytrącania z parakazeiną mleka
DETECTION OF STARCH IN SKIMMED-MILK POWDER, DENATURED MILK POWDER AND COMPOUND FEEDINGSTUFFSOZNACZANIE SKROBI W ODTŁUSZCZONYM MLEKU W PROSZKU, ZDENATUROWANYM MLEKU W PROSZKU ORAZ W MIESZANKACH PASZOWYCH
Milk powder and skimmed milk powderMleko w proszku i odtłuszczone mleko w proszku
To qualify for aid, skimmed-milk powder must meet at least the following conditionsAby zakwalifikować się do uzyskania pomocy, mleko odtłuszczone w proszku musi spełniać co najmniej następujące warunki
For the purposes of this Article, buttermilk and buttermilk powder shall be regarded as skimmed milk and skimmed-milk powderDo celów niniejszego artykułu maślankę i maślankę w proszku uważa się za mleko odtłuszczone i odtłuszczone mleko w proszku
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ fixes the amount of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed taking into account the factors set out in Article ‧ of Regulation (EC) NoArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ustala kwotę pomocy związanej z mlekiem odtłuszczonym i odtłuszczonym mlekiem w proszku przeznaczonym do sporządzania karmy zwierzęcej z uwzględnieniem czynników podanych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
granting no export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) Now sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
Therefore, quantities of skimmed milk powder which have been multiplied by a single percentage should be rounded down to the closest multiple of ‧ kgW związku z tym ilości odtłuszczonego mleka w proszku pomnożone przez jednolity współczynnik procentowy należy zaokrąglić w dół do najbliższej wielokrotności ‧ kg
Specific marking of bags in which skimmed-milk powder is packed if sold by tender for a specific useSpecjalne znakowanie worków, do których pakowane jest odtłuszczone mleko w proszku, jeżeli zostaje sprzedane w drodze przetargu, do specjalnego wykorzystania
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the maximum export refund for skimmed-milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
Whereas Regulation (EEC) No ‧ does not specify the operative event for the agricultural conversion rate to be applied in respect of the aid granted for skimmed milk pursuant to Article ‧ (b) of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed, as last amended by Regulation (EEC) Norozporządzenie (EWG) nr ‧ nie precyzuje terminu operacyjnego dla rolniczego kursu przeliczeniowego, który ma być zastosowany do pomocy przyznanej w odniesieniu do mleka odtłuszczonego na podstawie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy w odniesieniu do odtłuszczonego mleka przeznaczonego na paszę‧, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr
Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ June ‧ not fixing a minimum selling price in response to the second individual invitation to tender for the sale of skimmed milk powder within the tendering procedure opened by Regulation (EU) NoRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the maximum export refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) NoRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ fixes the amount of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed taking into account the factors set out in Article ‧ of Regulation (EC) NoArtykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ ustala kwotę pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę, biorąc pod uwagę czynniki określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
development of the supply situation as regards skimmed milk and skimmed-milk powder, and developments in the use thereof as feedrozwój sytuacji w zakresie podaży mleka odtłuszczonego i odtłuszczonego mleka w proszku, i rozwoju ich zastosowania jako pasz
In order to monitor the situation of stocks, Member States should inform the Commission of the quantities of skimmed-milk powder soldW związku z monitorowaniem zapasów, Państwa Członkowskie powinny informować Komisję o ilości sprzedanego odtłuszczonego mleka w proszku
add ‧ tonnes (erga omnes) in EC tariff rate quota for skimmed milk powder (tariff item number ‧), in quota rate ‧ EUR/tdodanie ‧ ton (erga omnes) do kontyngentu taryfowego WE na odtłuszczone mleko w proszku (numer pozycji taryfowej ‧), ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości ‧ EUR za tonę
Aid for skimmed milk processed into casein and caseinatesPomoc dotycząca mleka odtłuszczonego przetwarzanego na kazeinę i kazeiniany
_ DRIED PARTLY SKIMMED MILK OR PARTLY SKIMMED-MILK POWDER (USING METHOD ‧ OR ‧, ANNEX IIczęściowo odtłuszczonym mleku w proszku (przy zastosowaniu metody ‧ lub ‧, załącznik II
EUR ‧,‧ per ‧ kg of skimmed-milk powder with a protein content of not less than ‧,‧ % of the non-fatty dry extractEUR na ‧ kilogramów mleka odtłuszczonego w proszku o zawartości białka nie mniejszej niż ‧,‧ % suchego ekstraktu beztłuszczowego
Article ‧a of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ on the sale by tender of skimmed milk powder for use in feed for pigs and poultry, as last amended by Regulation (EEC) Noart. ‧a rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonego do żywienia świń i drobiu [‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr ‧ [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1573 zdań frazy skim.Znalezione w 1,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.