Tłumaczenia na język polski:

  • wykwalifikowana opieka pielęgniarska   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

skilled nursewykwalifikowana pielęgniarka
skilled nursing facilityzaplecze dla wykwalifikowanych pielęgniarek

Przykładowe zdania z "skilled nursing", pamięć tłumaczeniowa

add example
Physicians' knowledge about nurses' skills and analyses health control among physicians form The Multidimensional Health Locus of Control Scale -MHLC: Cross Sectional StudyWiedza lekarzy na temat kompetencji zawodowych pielęgniarek oraz umiejscowienie kontroli zdrowia wśród lekarzy według skali MHLC.
This appropriation is intended to fund initiatives which help deal with the new employment situation in the health sector, particularly in relation to professional qualifications and duties carried out by healthcare workers, healthcare assistants and lower-skilled nurses and which help examine the effects of cross-border mobility both in the host country and the country of originŚrodki te przeznaczone są na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby w uporaniu się z nową sytuacją w służbie zdrowia, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pełnionych przez pracowników służby zdrowia, personel pomocniczy i niżej wykwalifikowane pielęgniarki, i które umożliwiłyby dokonanie oceny oddziaływania mobilności transgranicznej na usługi służby zdrowia tak w kraju przyjmującym pracownika, jak w kraju pochodzenia
Theoretical training is that part of nurse training from which trainee nurses acquire the professional knowledge, insights and skills necessary for organising, dispensing and evaluating overall health careKształcenie teoretyczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której zdobywają one wiedzę zawodową, doświadczenie i umiejętności niezbędne do organizowania, udzielania i oceny sprawowanej opieki zdrowotnej
that part of nursing training whereby student nurses as part of a team and indirect contact with a healthy or sick individual and/or a community learn to plan, provide and assess the required total nursing care on the basis of their acquired knowledge and skillsta część kształcenia, dzięki której osoby kształcące się w zakresie pielęgniarstwa uczą się jako część zespołu i poprzez pośredni kontakt ze zdrową lub chorą osobą i/lub grupą, jak planować, zapewnić i oceniać wymaganą pełną opiekę pielęgniarską na podstawie nabytej wiedzy i umiejętności
Clinical training is that part of nurse training in which trainee nurses learn, as part of a team and in direct contact with a healthy or sick individual and/or community, to organise, dispense and evaluate the required comprehensive nursing care, on the basis of the knowledge and skills which they have acquiredKształcenie kliniczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydatka uczy się, jako członek zespołu i w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi lub chorymi i/lub z określoną społecznością, jak w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności organizować, udzielać i dokonywać oceny wymaganej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej
Many developing countries face a shortage of e.g. nurses, as they move to developed countries where there are shortages of skilled personnelPanuje tam np. brak pielęgniarek, które emigrują do krajów rozwiniętych, gdzie brakuje wykwalifikowanego personelu
In the foreseeable future, there could be even more serious shortages of workers than today - ICT practitioners, doctors, nurses, researchers, as well as people with the green skills to help us move towards a greener economy.W niedalekiej przyszłości niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników może być jeszcze większy niż dziś - praktyków w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, lekarzy, pielęgniarek, badaczy, a także osób wykształconych w dziedzinie ekologii, którzy pomogą nam w przejściu na gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska.
Clinical training is that part of nurse training in which trainee nurses learn, as part of a team and in direct contact with a healthy or sick individual and/or community, to organise, dispense and evaluate the required comprehensive nursing care, on the basis of the knowledge and skills which they have acquiredKształcenie kliniczne stanowi tą część kształcenia pielęgniarek, w trakcie której kandydatka uczy się, jako członek zespołu i w bezpośrednim kontakcie z osobami zdrowymi lub chorymi lub z określoną społecznością, jak w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności organizować, udzielać i dokonywać oceny wymaganej, kompleksowej opieki pielęgniarskiej
Nursing profession- knowledge and skills in organising and managing polish foreign experienceZawód pielęgniarki - wiedza i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania doświadczenie zagraniczne i polskie.
that part of nursing training whereby student nurses acquire the knowledge, understanding and professional skills needed to plan, provide and assess total nursing careta część kształcenia, dzięki której osoby kształcące się w zakresie pielęgniarstwa zdobywają wiedzę, zrozumienie i umiejętności zawodowe wymagane, by zaplanować, zapewnić i ocenić pełną opiekę pielęgniarską
Training for nurses responsible for general care shall provide an assurance that the person in question has acquired the following knowledge and skillsOdbycie przez daną osobę kształcenia na pielęgniarkę odpowiedzialną za opiekę ogólną gwarantuje, że uzyskała ona następującą wiedzę i umiejętności
EU projects have already proved successful by addressing post-natal depression in mothers, improving parenting skills, organising home visits by nurses to assist future and new parents and providing resources for schools.Projekty UE już okazały się być sukcesem w zakresie depresji poporodowej u matek, poprawy umiejętności rodzicielskich, organizowania wizyt domowych pielęgniarek w celu pomocy przyszłym i nowym rodzicom oraz zapewniania środków dla szkół.
The Budget Authority asks the Commission in its appropriation to fund initiatives which help dealing with the new employment situation in the health sector particularly in relation to professional qualifications and duties carried out by healthcare workers, healthcare-assistants and lower skilled nursesWładza budżetowa zwraca się do Komisji o wykorzystanie środków dostępnych w ramach wyżej wymienionej pozycji budżetowej na finansowanie inicjatyw, które pomogłyby w uporaniu się z nową sytuacją w zakresie zatrudnienia w służbie zdrowia, w szczególności w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych oraz obowiązków pełnionych przez pracowników służby zdrowia, personel pomocniczy i niżej wykwalifikowane pielęgniarki
Improving professional skills of nurses in selected health care unitsDoskonalenie zawodowe pielęgniarek w wybranych jednostkach opieki zdrowotnej
Interpersonal skills of nursing students.Umiejętności interpersonalne studentów pielęgniarstwa.
The level of knowledge and skills amongst nurses in the aspect of preventing hospital-acquired infectionsPoziom wiedzy i umiejętności pielęgniarek w aspekcie profilaktyki zakażeń szpitalnych
Nurses and doctors of intensive care units facing palliative care and euthanasia dilemmas.Pielęgniarki i lekarze oddziałów intensywnej terapii wobec dylematów opieki paliatywnej i eutanazji.
The girl is a nurse.Ta dziewczyna jest pielęgniarką.
Role and tasks of a nurse in supporting parents of cystic fibrosis child.Rola i zadania pielęgniarki wobec rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10562 zdań frazy skilled nursing.Znalezione w 8,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.