Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesW celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economyAby polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadała potrzebom pojedynczych osób, społeczeństwa i gospodarki, należy prognozować przyszłe zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadrę oraz braki i niedobory w tym zakresie, a ponadto rozpoznawać- na szczeblu europejskim i krajowym- nowe i przyszłe wymogi zawodowe
In view of the gaps already to be seen in the labour market owing to demographic trends and of the impending need for skilled staff of all kinds, including staff for the public service of the Federal German and Land governments, is it reasonable and necessary to force civil servants able and willing to continue working to retire from the civil service at a time when there will soon be a major demand for personnel which the labour market will hardly be able to meet?Czy w obliczu już obecnie przewidywalnej luki demograficznej na rynku pracy i mającego wkrótce miejsce zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju wykwalifikowanych pracowników, tzn. również w ramach federalnej, jak i krajowej służby cywilnej, właściwe i konieczne jest zmuszanie zdolnych do służby urzędników obojga płci, chcących w dalszym ciągu ją wykonywać, do zakończenia służby pomimo tego, że wkrótce powstanie znaczne zapotrzebowanie na personel, którego nie będzie w stanie pokryć rynek pracy?
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Będziemy promowali i wspierali lepszą współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami poprzez tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy, które zaowocują tworzeniem nowych programów nauczania pozwalających zaradzić różnicom pod względem zdolności innowacyjnych.
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availableszacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesProcedury te powinny umożliwić stworzenie systemu regularnego prognozowania średnioterminowego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz rozpoznawania krótkoterminowych niedoborów wykwalifikowanej kadry ujętych w kategoriach funkcji zawodowych, poziomów odniesienia (EQF) oraz kluczowych kompetencji
Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job marketW dalszym ciągu występują obawy związane z integracją w państwach członkowskich imigrantów zarobkowych, na których umiejętności istnieje na rynku pracy spore zapotrzebowanie
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsJednocześnie EKES uważa, że stworzenie warunków do uzupełniania podstawowych umiejętności osób w wieku ‧+, dotyczących nowych technik i technologii, powinno stanowić obowiązek państw członkowskich, oznaczający czynne zaangażowanie władz krajowych i lokalnych, partnerów społecznych oraz instytucji oświaty
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorwypełnienie luk w zakresie kwalifikacji poprzez inicjowanie szkoleń prowadzących do dostosowania poziomu wykształcenia pracowników do kwalifikacji wymaganych w sektorze badań farmaceutycznych
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableNiedostatek umiejętności często nie występuje tam, gdzie umiejętności można zmierzyć
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillspodkreśla, że chociaż wzrósł procentowy udział młodych Romów w kształceniu na poziomie średnim i wyższym w niektórych państwach członkowskich, poziom ich wykształcenia nadal znacznie odbiega od średniej UE; zwraca uwagę na rozdźwięk między brakiem siły roboczej z jednej strony a wysokim wskaźnikiem bezrobocia połączonym z niskim poziomem kwalifikacji Romów z drugiej strony; domaga się zatem, aby państwa członkowskie i UE w sposób priorytetowy wspierały Romów w podnoszeniu swoich kwalifikacji; zwraca uwagę na fakt, że wobec braku formalnych kwalifikacji pozycję Romów na rynku pracy można również poprawić, opracowując system uznawania umiejętności praktycznych
whereas the innovation performance gap between the EU and its global competitors is due to factors such as low public and private investment in R&D, an insufficient number of skilled workers, and disincentives inherent in EU rules on patentsmając na uwadze, że różnice w innowacyjności między UE a jej światowymi konkurentami wynikają z takich czynników, jak niskie nakłady ze środków publicznych i prywatnych na badania i rozwój, niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników oraz zniechęcające przepisy patentowe w UE
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.Jestem przekonany, że aby umożliwić przyszłym pokoleniom pokonanie istniejącej luki między nabywanymi umiejętnościami a potrzebami rynku należy koniecznie zapewnić wysoką jakość nauczania na etapie przedszkolnym, traktując je jako instrument do celów wczesnego nabywania zasadniczych umiejętności.
Such partnerships can improve productivity, reduce skills gaps and provide employers with incentives to educate and train their workforcesTakie partnerstwa mogą poprawić wydajność, zmniejszyć braki w umiejętnościach i dostarczyć pracodawcom bodźców do kształcenia i szkolenia własnych pracowników
supporting jobseekers by providing them with vocational guidance and a personal training plan, which should identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapspomoc osobom poszukującym pracy poprzez zapewnianie im poradnictwa zawodowego oraz osobistego planu szkolenia, w którym, w przypadku niedoboru wykwalifikowanej kadry, należy określić zespoły kompetencji, jakie są konieczne w celu podjęcia zatrudnienia w nowych miejscach pracy
whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizensmając na uwadze, że Rada Europejska wezwała w marcu ‧ r. w Barcelonie do wprowadzenia wskaźnika kompetencji językowych, aby wypełnić istniejącą lukę informacyjną w zakresie faktycznej znajomości języków i zdolności komunikacyjnych obywateli Unii Europejskiej
Emphasises the need for Member States to reinvigorate knowledge, research and innovation; considers that research is a vital prerequisite for successful innovation and economic growth; believes that it is important to create a European knowledge-based society, using lifelong learning, language training and Information and Communication Technologies (ICT) in order to reduce skills gaps and unemployment, thus improving workers' mobility within the EUpodkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy, badań naukowych i innowacji; uważa, że badania stanowią podstawowy warunek sukcesu innowacji i wzrostu gospodarczego; wierzy, że istotne jest stworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy przy wykorzystaniu kształcenia ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych (ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia zwiększając tym samym mobilność pracowników wewnątrz UE
Globalisation and technological change risk increasing inequality, opening up the gap between the skilled and the unskilled and between rich and poor nationsGlobalizacja i zmiany technologiczne niosą ze sobą ryzyko wzrostu nierówności, pogłębiając różnice pomiędzy pracownikami wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi oraz między zamożnymi i ubogimi narodami
Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological societyuważa uczenie się przez całe życie za konieczność; uważa również, że w celu zapewnienia konkurencyjności unijnego przemysłu należy podnieść jakość systemów edukacji i szkoleń na różnych etapach życia oraz ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego; wyraża opinię, że systemy edukacji i szkoleń należy nakierować na te obszary, w których w UE brakuje wykwalifikowanych pracowników, a także iż konieczne jest reagowanie na wymagania i luki w gwałtownie zmieniającym się rynku pracy oraz w społeczeństwie technologicznym
Agrees with the European Commission that the large numbers of foreigners living in cities present opportunities and that to be competitive, cities need to attract and support people with a wide variety of skills and migrants often fill useful gaps; endorses therefore the recommendation presented by the European Commission in its recent Report on the Functioning of the transitional arrangements on freedom of movement for persons, i.e. recommends that the Member States carefully consider whether the continuation of these restrictions is needed, in the light of the situation of their labour market and of the evidence of this reportzgadza się z Komisją Europejską, że istnienie znacznej liczby obcokrajowców w miastach stwarza nowe możliwości oraz że w celu zwiększania swojej konkurencyjności miasta muszą przyciągać i wspierać ludzi dysponujących szerokim wachlarzem umiejętności, imigranci z kolei często zapełniają istotne luki na rynku pracy; popiera zatem zalecenie przedstawione przez Komisję Europejską w jej niedawnym raporcie na temat funkcjonowania postanowień przejściowych w zakresie swobody przepływu osób, tj. zaleca, by państwa członkowskie dokładnie rozważyły, czy ograniczenia te nadal są potrzebne, w świetle sytuacji na swoich rynkach pracy i wyników niniejszego raportu
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourDelokalizacja zakładów pracy i przenoszenie się siły roboczej do miast oraz niedostateczna infrastruktura (transportowa) nadal obciążają strukturę rynku pracy, podobnie jak wyraźna przepaść między płacami w Austrii i nowych państwach członkowskich oraz prognozowany niedobór wykwalifikowanego personelu
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsKonkretny cel zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach powinien zostać w trybie pilnym wprowadzony do wytycznych w sprawie zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie dostępu do szkolenia zawodowego oraz uznania kwalifikacji i umiejętności kobiet
In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps after Phase ‧, a return visit to the beneficiary States will be made to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in PhaseAby utrwalić nabyte umiejętności lub zlikwidować niedociągnięcia pozostałe po etapie I, przeprowadzona zostanie ponowna wizytacja w krajach beneficjentach, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas sesji szkoleniowych w etapie I
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapMonitorowanie będzie wymagać częstszych i bardziej kompletnych badań statystycznych dla mierzenia luki na odcinku płci (w szczególności luki płacowej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej) oraz luki kwalifikacyjnej
the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gapswdrażanie środków mających na celu dostosowywanie się do rozpoznanego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę i uzupełnianie potencjalnych niedoborów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34571 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 6,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.