Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobskontynuować prace nad przyszłościowymi mechanizmami, które posłużą zwiększaniu zatrudnienia i umiejętności zarówno na szczeblu krajowym, jak i w całej Europie, wskażą potencjalne braki i niedobory wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedzą na przyszłe zapotrzebowanie gospodarki i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, na umiejętności i kompetencje (w sensie ilościowym i jakościowym)- zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z ‧–‧ marca ‧ r. oraz z rezolucją Rady z ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapMonitorowanie będzie wymagać częstszych i bardziej kompletnych badań statystycznych dla mierzenia luki na odcinku płci (w szczególności luki płacowej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej) oraz luki kwalifikacyjnej
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gapsW rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zwrócono uwagę, że pilnie potrzeba prognoz co do tego, jakie umiejętności będą w przyszłości niezbędne w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, ponieważ pozwoli to wyjść naprzeciw tym potrzebom za pomocą działań, które dostosują wiedzę, umiejętności i kompetencje do potrzeb gospodarki i zapobiegną potencjalnym niedoborom
It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gapsZakrawa to na ironię, że nalegając na rozwój badań naukowych, unika się zalecenia zastosowania jakichkolwiek instrumentów badawczych w celu dokładnego zlokalizowania niedoborów kwalifikacji i zaplanowania systemu kształcenia i szkolenia, który pozwoliłby zniwelować te niedobory
Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunitieszwraca szczególną uwagę na możliwe zagrożenia związane z przepaścią komunikacyjną między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym oraz dystansem między osobami wielojęzycznymi i jednojęzycznymi; wraca uwagę na fakt, że brak umiejętności językowych nadal stanowi w wielu państwach członkowskich przeszkodę na drodze do integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy pracowników pochodzących z innych państw; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz zmniejszenia przepaści między osobami wielojęzycznymi, które mają więcej możliwości w Unii Europejskiej, a osobami jednojęzycznymi pozbawionymi wielu możliwości
In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essentialNa gruncie rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zawód będzie istotnym aspektem przy ocenie potrzeb i luk w zakresie umiejętności na europejskim rynku pracy, a zasadnicze znaczenie będzie miała zharmonizowana metodologia dotycząca zawodów
To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour marketsPrzewidywania zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę- jak również niedoborów wykwalifikowanej kadry- pojawiających się na europejskich rynkach pracy
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorwypełnienie luk w zakresie kwalifikacji poprzez inicjowanie szkoleń prowadzących do dostosowania poziomu wykształcenia pracowników do kwalifikacji wymaganych w sektorze badań farmaceutycznych
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableNiedostatek umiejętności często nie występuje tam, gdzie umiejętności można zmierzyć
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.Jestem przekonany, że aby umożliwić przyszłym pokoleniom pokonanie istniejącej luki między nabywanymi umiejętnościami a potrzebami rynku należy koniecznie zapewnić wysoką jakość nauczania na etapie przedszkolnym, traktując je jako instrument do celów wczesnego nabywania zasadniczych umiejętności.
In business management, the skill gaps are found particularly in the areas of strategic business skills and innovation managementJeśli chodzi o zarządzanie w biznesie, niedobory umiejętności występują szczególnie w zakresie strategicznych umiejętności biznesowych oraz zarządzania innowacjami
the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsW rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy wezwano państwa członkowskie i Komisję do przygotowania pracowników do podejmowania zatrudnienia w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, dzięki usługom poradnictwa zawodowego pozwalającym osobom poszukującym pracy określić zestawy kompetencji, jakie są konieczne do podjęcia zatrudnienia w nowych miejscach pracy w sektorach, w których istnieje niedobór kwalifikacji
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesProcedury te powinny umożliwić stworzenie systemu regularnego prognozowania średnioterminowego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz rozpoznawania krótkoterminowych niedoborów wykwalifikowanej kadry ujętych w kategoriach funkcji zawodowych, poziomów odniesienia (EQF) oraz kluczowych kompetencji
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillspodkreśla, że chociaż wzrósł procentowy udział młodych Romów w kształceniu na poziomie średnim i wyższym w niektórych państwach członkowskich, poziom ich wykształcenia nadal znacznie odbiega od średniej UE; zwraca uwagę na rozdźwięk między brakiem siły roboczej z jednej strony a wysokim wskaźnikiem bezrobocia połączonym z niskim poziomem kwalifikacji Romów z drugiej strony; domaga się zatem, aby państwa członkowskie i UE w sposób priorytetowy wspierały Romów w podnoszeniu swoich kwalifikacji; zwraca uwagę na fakt, że wobec braku formalnych kwalifikacji pozycję Romów na rynku pracy można również poprawić, opracowując system uznawania umiejętności praktycznych
A System Analysis approach will be adopted to conduct an analysis of civil security gaps and their R & D requirements in each mission areaPrzyjęte zostanie podejście zakładające analizę systemową, tak aby przeprowadzić analizę braków w obszarach bezpieczeństwa cywilnego i wymagania dotyczące badań i rozwoju w każdym z obszarów misji
the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdingsdefinicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourDelokalizacja zakładów pracy i przenoszenie się siły roboczej do miast oraz niedostateczna infrastruktura (transportowa) nadal obciążają strukturę rynku pracy, podobnie jak wyraźna przepaść między płacami w Austrii i nowych państwach członkowskich oraz prognozowany niedobór wykwalifikowanego personelu
In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditionsUbóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, różnicami w zarobkach mężczyzn i kobiet, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkolenia zawodowego oraz łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i niestabilnym zatrudnieniem oraz warunkami pracy, lecz również z trudną sytuacją gospodarstwa domowego
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availableszacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesW celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
also considers that common fast-track procedures could be adopted by agreement between a number of Member States where there are skills gaps; any Member State carrying out such procedures should have the obligation to inform, and coordinate them in advance with, the remaining EU Member Statessądzi również, że w wypadku niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej określonego typu przyjąć można w ramach porozumienia między większą liczbą państw wspólne procedury przyśpieszone; Państwo Członkowskie, które odwoła się do takiej procedury, winno być zobowiązane do poinformowania pozostałych Państw Członkowskich i uprzedniego koordynowania z nimi jej wdrażania
Such partnerships can improve productivity, reduce skills gaps and provide employers with incentives to educate and train their workforcesTakie partnerstwa mogą poprawić wydajność, zmniejszyć braki w umiejętnościach i dostarczyć pracodawcom bodźców do kształcenia i szkolenia własnych pracowników
Commissioner Frattini's proposals address one half of this problem, building on Ms Hennis-Plasschaert's ideas for a European Green Card to fill the skills gaps.Propozycje komisarza Frattiniego, nawiązujące do pomysłu pani Hennis-Plasschaert w sprawie uzupełniania braków wykwalifikowanej siły roboczej poprzez wprowadzenie europejskiej "zielonej karty”, odnoszą się tylko do części tego problemu.
Equally, the EESC believes that the responsibility for creating the conditions for plugging skills gaps in new techniques and technologies among the over-‧s should lie with the Member States with the active involvement of national and local government, social partners and educational institutionsJednocześnie EKES uważa, że stworzenie warunków do uzupełniania podstawowych umiejętności osób w wieku ‧+, dotyczących nowych technik i technologii, powinno stanowić obowiązek państw członkowskich, oznaczający czynne zaangażowanie władz krajowych i lokalnych, partnerów społecznych oraz instytucji oświaty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34571 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 6,653 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.