Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Będziemy promowali i wspierali lepszą współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami poprzez tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy, które zaowocują tworzeniem nowych programów nauczania pozwalających zaradzić różnicom pod względem zdolności innowacyjnych.
Company relocation and emigration of the labour force to urban areas, as well as deficient (transport) infrastructure, continue to hamper the structure of the labour market, together with a marked gap between salaries in Austria and the new Member States and a forecast shortage of skilled labourDelokalizacja zakładów pracy i przenoszenie się siły roboczej do miast oraz niedostateczna infrastruktura (transportowa) nadal obciążają strukturę rynku pracy, podobnie jak wyraźna przepaść między płacami w Austrii i nowych państwach członkowskich oraz prognozowany niedobór wykwalifikowanego personelu
estimation of the additional size of the equity gap caused by the peripherality and other regional specificities, in particular in terms of total amount of risk capital invested, number of funds or investment vehicles present in the territory or at a short distance, availability of skilled managers, number of deals and average and minimum size of deals if availableszacunek dodatkowej wielkości luki kapitałowej wynikającej z peryferyjnego położenia oraz innych specyficznych cech regionu, zwłaszcza pod względem łącznej kwoty zainwestowanego kapitału podwyższonego ryzyka, liczby funduszy lub narzędzi inwestycyjnych działających na danym terenie lub w bliskim sąsiedztwie, dostępności wykwalifikowanej kadry zarządczej, liczby transakcji oraz średniej i minimalnej wartość transakcji, jeżeli takie dane są dostępne
stresses the need to focus on the gap between broadband deployment and actual usage, which is failing to reach its full potential due to digital skills amongst the public that could be improvedPodkreśla potrzebę skoncentrowania się na rozbieżności między rozmieszczeniem łączy szerokopasmowych a rzeczywistym ich wykorzystaniem, które pozostaje na zbyt niskim poziomie ze względu na niedoskonałe kompetencje społeczeństwa w zakresie technologii cyfrowej
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorwypełnienie luk w zakresie kwalifikacji poprzez inicjowanie szkoleń prowadzących do dostosowania poziomu wykształcenia pracowników do kwalifikacji wymaganych w sektorze badań farmaceutycznych
Agrees with the European Commission that the large numbers of foreigners living in cities present opportunities and that to be competitive, cities need to attract and support people with a wide variety of skills and migrants often fill useful gaps; endorses therefore the recommendation presented by the European Commission in its recent Report on the Functioning of the transitional arrangements on freedom of movement for persons, i.e. recommends that the Member States carefully consider whether the continuation of these restrictions is needed, in the light of the situation of their labour market and of the evidence of this reportzgadza się z Komisją Europejską, że istnienie znacznej liczby obcokrajowców w miastach stwarza nowe możliwości oraz że w celu zwiększania swojej konkurencyjności miasta muszą przyciągać i wspierać ludzi dysponujących szerokim wachlarzem umiejętności, imigranci z kolei często zapełniają istotne luki na rynku pracy; popiera zatem zalecenie przedstawione przez Komisję Europejską w jej niedawnym raporcie na temat funkcjonowania postanowień przejściowych w zakresie swobody przepływu osób, tj. zaleca, by państwa członkowskie dokładnie rozważyły, czy ograniczenia te nadal są potrzebne, w świetle sytuacji na swoich rynkach pracy i wyników niniejszego raportu
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapMonitorowanie będzie wymagać częstszych i bardziej kompletnych badań statystycznych dla mierzenia luki na odcinku płci (w szczególności luki płacowej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej) oraz luki kwalifikacyjnej
To bridge this gap, measures need to be taken at local and higher level, to remove barriers to broadband use e.g., internet demonstration events, provision of public access points, funding of educational projects run by residents' associations and other non-government organisations to teach digital skills, and enhancing competition between suppliers of broad band servicesW celu zniwelowania tych różnic należy podjąć na szczeblu lokalnym i na wyższym szczeblu działania, dzięki którym zlikwidowane zostaną przeszkody na drodze do korzystania z łączy szerokopasmowych, np. pokazy korzystania z internetu, tworzenie publicznych miejsc dostępu finansowanie projektów szkoleniowych dla stowarzyszeń mieszkańców oraz innych niepaństwowych organizacji na temat kompetencji w zakresie technologii cyfrowej, jak również wspieranie konkurencji między podmiotami oferującymi usługi szerokopasmowe
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillspodkreśla, że chociaż wzrósł procentowy udział młodych Romów w kształceniu na poziomie średnim i wyższym w niektórych państwach członkowskich, poziom ich wykształcenia nadal znacznie odbiega od średniej UE; zwraca uwagę na rozdźwięk między brakiem siły roboczej z jednej strony a wysokim wskaźnikiem bezrobocia połączonym z niskim poziomem kwalifikacji Romów z drugiej strony; domaga się zatem, aby państwa członkowskie i UE w sposób priorytetowy wspierały Romów w podnoszeniu swoich kwalifikacji; zwraca uwagę na fakt, że wobec braku formalnych kwalifikacji pozycję Romów na rynku pracy można również poprawić, opracowując system uznawania umiejętności praktycznych
Tell us about your experience , the skills gap you need tofill , the benefits of recruiting from outside your country , and the impact on your business , your employees , andyour clients .Opowiedz na m o swoim doświadczeniu , o brakującychumiejętnościach , które należało uzupełnić , korzyściachpłynących z zatrudniania pracowników z zagranicy orazo ich wpływie na Twoją firmę , pracowników i klientów .
An EU transnational project has been undertaking applied research in this area to help identify methodologies for plugging skill gaps in rural tourism sectors .W ramach ponadnar odowego projektu UE podjęto w tej dziedzinie badania , aby pomóc w określeniu metodologii uzupełniania braków w umiejętnościach w branży turystycznej na obszarach wiejskich .
The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gapKomisja zaproponuje przyjęcie do połowy ‧ r. nowej agendy społecznej i pomoże w wypełnieniu luk w zakresie umiejętności
In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essentialNa gruncie rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zawód będzie istotnym aspektem przy ocenie potrzeb i luk w zakresie umiejętności na europejskim rynku pracy, a zasadnicze znaczenie będzie miała zharmonizowana metodologia dotycząca zawodów
recognises that there is still a significant digital competency gap, affecting, in particular, the elderly, economically inactive, less educated people and those who have not acquired the digital knowledge necessary for developing their digital skills in the workplaceDostrzega, że istnieją nadal istotne różnice w zakresie umiejętności posługiwania się technologią cyfrową, działające zwłaszcza na niekorzyść osób starszych, osób nieaktywnych gospodarczo, osób gorzej wykształconych oraz tych, które nie zdobyły wiedzy niezbędnej do rozwinięcia przedmiotowych umiejętności w miejscu pracy
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobskontynuować prace nad przyszłościowymi mechanizmami, które posłużą zwiększaniu zatrudnienia i umiejętności zarówno na szczeblu krajowym, jak i w całej Europie, wskażą potencjalne braki i niedobory wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedzą na przyszłe zapotrzebowanie gospodarki i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, na umiejętności i kompetencje (w sensie ilościowym i jakościowym)- zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z ‧–‧ marca ‧ r. oraz z rezolucją Rady z ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy
whereas one-size solutions do not fit all; whereas better research into ACP national labour markets will therefore be necessary in order to bridge the information gap and to address the shortcomings of skilled labour migration more adequatelymając na uwadze, że ujednolicone rozwiązania nie są dla wszystkich odpowiednie; mając na uwadze, że w związku z tym konieczne będzie bardziej dogłębne zbadane krajowych rynków pracy w państwach AKP w celu zapełnienia luki informacyjnej oraz znalezienia odpowiedniejszego rozwiązania problemów wynikających z migracji wykwalifikowanych pracowników
It is important to give young people who do not have adequate basic training the opportunity to catch up on their knowledge and close skill gaps (second chanceDla młodych ludzi, którzy nie mają wystarczającego wykształcenia podstawowego, ważne jest, aby brakującą wiedzę i umiejętności można było nadrobić (druga szansa
Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological societyuważa uczenie się przez całe życie za konieczność; uważa również, że w celu zapewnienia konkurencyjności unijnego przemysłu należy podnieść jakość systemów edukacji i szkoleń na różnych etapach życia oraz ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego; wyraża opinię, że systemy edukacji i szkoleń należy nakierować na te obszary, w których w UE brakuje wykwalifikowanych pracowników, a także iż konieczne jest reagowanie na wymagania i luki w gwałtownie zmieniającym się rynku pracy oraz w społeczeństwie technologicznym
A concrete target for reducing the pay gap should be introduced urgently in the Employment Guidelines, inter alia regarding access to vocational training and a recognition of women's qualifications and skillsKonkretny cel zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach powinien zostać w trybie pilnym wprowadzony do wytycznych w sprawie zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie dostępu do szkolenia zawodowego oraz uznania kwalifikacji i umiejętności kobiet
Emphasises the need for Member States to reinvigorate knowledge, research and innovation; considers that research is a vital prerequisite for successful innovation and economic growth; believes that it is important to create a European knowledge-based society, using lifelong learning, language training and Information and Communication Technologies (ICT) in order to reduce skills gaps and unemployment, thus improving workers' mobility within the EUpodkreśla potrzebę wzmocnienia przez państwa członkowskie wiedzy, badań naukowych i innowacji; uważa, że badania stanowią podstawowy warunek sukcesu innowacji i wzrostu gospodarczego; wierzy, że istotne jest stworzenie europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy przy wykorzystaniu kształcenia ustawicznego oraz technologii teleinformatycznych (ICT) w celu wyrównania poziomu nabytych umiejętności i zmniejszenia bezrobocia zwiększając tym samym mobilność pracowników wewnątrz UE
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesProcedury te powinny umożliwić stworzenie systemu regularnego prognozowania średnioterminowego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz rozpoznawania krótkoterminowych niedoborów wykwalifikowanej kadry ujętych w kategoriach funkcji zawodowych, poziomów odniesienia (EQF) oraz kluczowych kompetencji
Research will in particular focus on filling capability gaps by developing technologies and skills required by the specific mission area and identified by a top-down approach guided by a dialogue with end-users, in conformity with objectives and prioritiesBadania skoncentrują się w szczególności na dostarczeniu brakujących zdolności przez rozwój technologii i umiejętności wymaganych w konkretnych obszarach misji i zidentyfikowanych w ramach podejścia zarządzanego odgórnie, wyznaczanego przez dialog z użytkownikami końcowymi, zgodnie z celami i zasadami
whereas in March ‧ the Barcelona European Council called for the introduction of a linguistic proficiency indicator to bridge the current information gap regarding the actual language and communication skills of European Union citizensmając na uwadze, że Rada Europejska wezwała w marcu ‧ r. w Barcelonie do wprowadzenia wskaźnika kompetencji językowych, aby wypełnić istniejącą lukę informacyjną w zakresie faktycznej znajomości języków i zdolności komunikacyjnych obywateli Unii Europejskiej
In-work poverty is linked to low pay, the gender pay gap, low skills, limited professional training opportunities, the need to combine a job with a family, precarious employment and working conditions, and also to difficult household conditionsUbóstwo osób posiadających pracę związane jest z niską płacą, różnicami w zarobkach mężczyzn i kobiet, niskimi kwalifikacjami, ograniczonymi możliwościami szkolenia zawodowego oraz łączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi i niestabilnym zatrudnieniem oraz warunkami pracy, lecz również z trudną sytuacją gospodarstwa domowego
the implementation of measures which aim at matching identified skills needs and filling potential gapswdrażanie środków mających na celu dostosowywanie się do rozpoznanego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę i uzupełnianie potencjalnych niedoborów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37199 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 14,628 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.