Tłumaczenia na język polski:

  • analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć   
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

Przykładowe zdania z "skill gap analysis", pamięć tłumaczeniowa

add example
continuing to develop forward-planning mechanisms, aimed at focusing on jobs and skills at national level and across Europe, identifying potential skills gaps and shortages and responding to the future skills and competence needs (both in quantitative and qualitative terms) of the economy and undertakings, particularly SMEs, in accordance with the conclusions of the European Council of ‧ and ‧ March ‧ and with the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobskontynuować prace nad przyszłościowymi mechanizmami, które posłużą zwiększaniu zatrudnienia i umiejętności zarówno na szczeblu krajowym, jak i w całej Europie, wskażą potencjalne braki i niedobory wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedzą na przyszłe zapotrzebowanie gospodarki i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, na umiejętności i kompetencje (w sensie ilościowym i jakościowym)- zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z ‧–‧ marca ‧ r. oraz z rezolucją Rady z ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy
The monitoring will require more frequent and complete statistics to measure the gender gap (in particular the wage gap in all economic activities) and the skill gapMonitorowanie będzie wymagać częstszych i bardziej kompletnych badań statystycznych dla mierzenia luki na odcinku płci (w szczególności luki płacowej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej) oraz luki kwalifikacyjnej
The Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs highlights the urgency of anticipating future skills needs in order to equip people for new jobs within the knowledge society, by implementing measures which aim at matching knowledge, skills and competences with the needs of the economy and preventing potential gapsW rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zwrócono uwagę, że pilnie potrzeba prognoz co do tego, jakie umiejętności będą w przyszłości niezbędne w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, ponieważ pozwoli to wyjść naprzeciw tym potrzebom za pomocą działań, które dostosują wiedzę, umiejętności i kompetencje do potrzeb gospodarki i zapobiegną potencjalnym niedoborom
It seems ironic that while pushing for more scientific research there is an avoidance of recommending any application of any scientific techniques to establish exactly where the skills gaps lie and to aid the design of the education and training to be delivered in order to close these gapsZakrawa to na ironię, że nalegając na rozwój badań naukowych, unika się zalecenia zastosowania jakichkolwiek instrumentów badawczych w celu dokładnego zlokalizowania niedoborów kwalifikacji i zaplanowania systemu kształcenia i szkolenia, który pozwoliłby zniwelować te niedobory
Draws particular attention to possible dangers in the communication gap between individuals with different cultural backgrounds and the social divide between multilingual and monolingual people; draws attention to the fact that the lack of language skills continues to be a serious obstacle to the social and labour market integration of non-national workers in many Member States; urges the Commission and the Member States, therefore, to take measures to narrow the gap between multilingual people, who have more opportunities in the European Union and monolingual people who are excluded from many opportunitieszwraca szczególną uwagę na możliwe zagrożenia związane z przepaścią komunikacyjną między osobami o różnym pochodzeniu kulturowym oraz dystansem między osobami wielojęzycznymi i jednojęzycznymi; wraca uwagę na fakt, że brak umiejętności językowych nadal stanowi w wielu państwach członkowskich przeszkodę na drodze do integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy pracowników pochodzących z innych państw; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz zmniejszenia przepaści między osobami wielojęzycznymi, które mają więcej możliwości w Unii Europejskiej, a osobami jednojęzycznymi pozbawionymi wielu możliwości
To anticipate the skills needs- and also the skills gaps- which are emerging in the European labour marketsPrzewidywania zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę- jak również niedoborów wykwalifikowanej kadry- pojawiających się na europejskich rynkach pracy
the Council Resolution of ‧ November ‧ on new skills for new jobs invites the Member States and the Commission to equip people for new jobs within the knowledge society by providing them with vocational guidance, which should enable jobseekers to identify the competence modules required to move to new jobs where there are skills gapsW rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy wezwano państwa członkowskie i Komisję do przygotowania pracowników do podejmowania zatrudnienia w nowych miejscach pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy, dzięki usługom poradnictwa zawodowego pozwalającym osobom poszukującym pracy określić zestawy kompetencji, jakie są konieczne do podjęcia zatrudnienia w nowych miejscach pracy w sektorach, w których istnieje niedobór kwalifikacji
Stresses that, although the proportion of Roma young people in secondary and higher education has increased in certain Member States, their level of qualifications still remains far below the EU average; points to the gap between labour shortages on the one hand and a high unemployment rate linked with low skill levels among Roma on the other; demands, therefore, that the Member States and the EU support the Roma to increase their qualifications as a priority; draws attention to the fact that, in the absence of formal qualifications, the position of Roma on the labour market can also be improved by devising a system for acknowledging practical skillspodkreśla, że chociaż wzrósł procentowy udział młodych Romów w kształceniu na poziomie średnim i wyższym w niektórych państwach członkowskich, poziom ich wykształcenia nadal znacznie odbiega od średniej UE; zwraca uwagę na rozdźwięk między brakiem siły roboczej z jednej strony a wysokim wskaźnikiem bezrobocia połączonym z niskim poziomem kwalifikacji Romów z drugiej strony; domaga się zatem, aby państwa członkowskie i UE w sposób priorytetowy wspierały Romów w podnoszeniu swoich kwalifikacji; zwraca uwagę na fakt, że wobec braku formalnych kwalifikacji pozycję Romów na rynku pracy można również poprawić, opracowując system uznawania umiejętności praktycznych
Often the skill gaps are not in areas where skills are measurableNiedostatek umiejętności często nie występuje tam, gdzie umiejętności można zmierzyć
In the framework of the Council Resolution of ‧ November ‧ on the new skills for new jobs, occupation will become important in the assessment of skills needs and gaps in the European labour market and a harmonised methodology on occupations will be essentialNa gruncie rezolucji Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie nowych umiejętności w nowych miejscach pracy zawód będzie istotnym aspektem przy ocenie potrzeb i luk w zakresie umiejętności na europejskim rynku pracy, a zasadnicze znaczenie będzie miała zharmonizowana metodologia dotycząca zawodów
In order for the coming generations to be able to overcome the current gap between acquired skills and the needs of the market, I therefore believe it to be essential for preschool teaching to be of high quality as an instrument for early acquisition of essential skills.Jestem przekonany, że aby umożliwić przyszłym pokoleniom pokonanie istniejącej luki między nabywanymi umiejętnościami a potrzebami rynku należy koniecznie zapewnić wysoką jakość nauczania na etapie przedszkolnym, traktując je jako instrument do celów wczesnego nabywania zasadniczych umiejętności.
These mechanisms should aim to develop regular foresight of medium-term skills needs and identify short term skills gaps, defined in terms of occupational functions, reference levels (EQF) and key competencesProcedury te powinny umożliwić stworzenie systemu regularnego prognozowania średnioterminowego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę oraz rozpoznawania krótkoterminowych niedoborów wykwalifikowanej kadry ujętych w kategoriach funkcji zawodowych, poziomów odniesienia (EQF) oraz kluczowych kompetencji
In business management, the skill gaps are found particularly in the areas of strategic business skills and innovation managementJeśli chodzi o zarządzanie w biznesie, niedobory umiejętności występują szczególnie w zakresie strategicznych umiejętności biznesowych oraz zarządzania innowacjami
bridging skills gaps by providing training to ensure that the skills of professionals match those required by the pharmaceutical research sectorwypełnienie luk w zakresie kwalifikacji poprzez inicjowanie szkoleń prowadzących do dostosowania poziomu wykształcenia pracowników do kwalifikacji wymaganych w sektorze badań farmaceutycznych
A System Analysis approach will be adopted to conduct an analysis of civil security gaps and their R & D requirements in each mission areaPrzyjęte zostanie podejście zakładające analizę systemową, tak aby przeprowadzić analizę braków w obszarach bezpieczeństwa cywilnego i wymagania dotyczące badań i rozwoju w każdym z obszarów misji
the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdingsdefinicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw
Considers life-long learning to be a necessity; considers also that, to ensure that EU industry is competitive, the quality of education and training systems must be reinforced at various stages of life and access to higher education must be facilitated; believes that education and training systems must target those areas where the EU is lacking skilled people and must respond to the requirements and gaps of a rapidly changing labour market and technological societyuważa uczenie się przez całe życie za konieczność; uważa również, że w celu zapewnienia konkurencyjności unijnego przemysłu należy podnieść jakość systemów edukacji i szkoleń na różnych etapach życia oraz ułatwić dostęp do szkolnictwa wyższego; wyraża opinię, że systemy edukacji i szkoleń należy nakierować na te obszary, w których w UE brakuje wykwalifikowanych pracowników, a także iż konieczne jest reagowanie na wymagania i luki w gwałtownie zmieniającym się rynku pracy oraz w społeczeństwie technologicznym
stresses the need to focus on the gap between broadband deployment and actual usage, which is failing to reach its full potential due to digital skills amongst the public that could be improvedPodkreśla potrzebę skoncentrowania się na rozbieżności między rozmieszczeniem łączy szerokopasmowych a rzeczywistym ich wykorzystaniem, które pozostaje na zbyt niskim poziomie ze względu na niedoskonałe kompetencje społeczeństwa w zakresie technologii cyfrowej
Concerns remain around the integration of migrant workers across the member states who are filling major skills gaps in the job marketW dalszym ciągu występują obawy związane z integracją w państwach członkowskich imigrantów zarobkowych, na których umiejętności istnieje na rynku pracy spore zapotrzebowanie
Businesses will fill the legislators' gaps with their trade organisations, with their skills, with the rules that they have set themselves in order to create a dynamic and balanced market.Podmioty gospodarcze wypełnią luki prawodawców za pośrednictwem swoich organizacji handlowych, za pomocą swoich kwalifikacji, zasad, które same ustanawiają w celu tworzenia dynamicznego i zrównoważonego rynku.
We will encourage and support better collaboration between business and academia through the creation of knowledge alliances to develop new curricula that address innovation skills gaps.Będziemy promowali i wspierali lepszą współpracę między przedsiębiorstwami a uczelniami poprzez tworzenie sojuszy na rzecz wiedzy, które zaowocują tworzeniem nowych programów nauczania pozwalających zaradzić różnicom pod względem zdolności innowacyjnych.
The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-‧ and will help to address the skills gapKomisja zaproponuje przyjęcie do połowy ‧ r. nowej agendy społecznej i pomoże w wypełnieniu luk w zakresie umiejętności
In order to consolidate the acquired skills and/or to close remaining gaps, the FPs will return to the beneficiary countries to assess how the participants are making use of what was learned at the training sessions in PhaseAby skonsolidować nabyte umiejętności lub zlikwidować pozostające niedociągnięcia, eksperci będący punktami kontaktowymi powrócą do krajów beneficjentów, by ocenić, w jaki sposób uczestnicy wykorzystują wiedzę uzyskaną podczas szkoleń w etapie
Anticipating skills needs, gaps and shortages- in addition to identifying new and emerging job requirements at European and at national levels- are necessary conditions for implementing VET policies which respond to the needs of individuals, society and the economyAby polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadała potrzebom pojedynczych osób, społeczeństwa i gospodarki, należy prognozować przyszłe zapotrzebowanie na wykwalifikowana kadrę oraz braki i niedobory w tym zakresie, a ponadto rozpoznawać- na szczeblu europejskim i krajowym- nowe i przyszłe wymogi zawodowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34571 zdań frazy skill gap analysis.Znalezione w 21,005 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.