wymowa: IPA: skel?tn skel?tns      

Tłumaczenia na język polski:

 • szkielet   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  frame that provides support to a building
   
  system that provides support to an organism
   
  anat. anatomia ogół kości w danym organizmie
   
  The structure that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 • kościec   
  (Noun  m)
   
  system that provides support to an organism
 • skeleton   
   
  sport. termin sportowy dyscyplina sportu
   
  sport. termin sportowy jednoosobowe sanki sportowe, na których zawodnik leży na brzuchu;
 • kości   
 • kościec (szkielet)   
 • kościotrup   
 • rama   
 • zarys   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy skeleton
 
kościotrup
 
chudzielec
 
szkielet (struktura, konstrukcja)
 
anat. anatomia szkielet
 
(figuratively) A very thin person.
 
(From the sled used, which originally was a bare frame, like a skeleton.) A type of tobogganing in which competitors lie face down, and descend head first (compare luge).
 
to minimize
 
A frame that provides support to a building or other construction.
 
white (bleached) bone
 
(anatomy) The system that provides support to an organism, internal and made up of bones and cartilage in vertebrates, external in some other animals.
 
very thin person
 
to reduce to a skeleton; to skin
 
A frame that provides support to a building or other structure.
 
(geometry) The vertices and edges of a polyhedron, taken collectively.

Picture dictionary

szkielet
szkielet

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a skeleton in the cupboardniewygodna tajemnica rodzinna
calcification (skeleton)wapnienie szkieletu
glycerophosphate skeletonszkielet glicerofosforanowy
skeleton keywytrych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skeleton", pamięć tłumaczeniowa

add example
The pretty ghost that becomes the skeleton that dissolves before the eyes and gets him screamingDuch zamienia się w szkielet, rozpuszcza się, wtedy krzyczę "
With the skeleton still in place, the cells cannot divide and they eventually dieW wyniku zachowania szkieletu komórka nie jest w stanie dzielić się i ostatecznie umiera
Hear the one about the skeleton who couldn' t go to the party?Słyszałaś o szkielecie który nie mógł iść na imprezę?
Evolution of facial skeleton in Hominidae.Ewolucja twarzoczaszki u Hominidae.
The three legs of every skeleton bifurcation must be examined and the endpoint of each leg determinedNależy zbadać trzy odnogi każdego rozwidlenia grzbietu i ustalić punkt zakończenia każdej odnogi
Looks like you were right about those skeletonsWygląda na to, że miałeś rację co do tych szkieletów
Proceedings emergency injuries facial skeleton.Postępowanie ratunkowe w urazach twarzowo - czaszkowych.
The terminal half-life in humans is estimated to exceed ten years, reflecting release of alendronate from the skeletonOcenia się, że ostateczny okres półtrwania w organizmach ludzkich przekracza dziesięć lat, wpływając na uwalnianie się alendronianu z kośćca
But the skeletons that we sawA te szkielety co widziałem
The side impact dummy consists of a metal and plastic skeleton covered by flesh-simulating rubber, plastic and foamManekin używany do badania zderzenia bocznego składa się ze szkieletu wykonanego z metalu i tworzywa sztucznego pokrytego gumą imitującą ciało, tworzywem sztucznym i pianką
You could tell the girl was pregnant from her skeleton?Potrafisz stwierdzić, że dziewczyna była w ciąży po jej szkielecie?
< You see, > Sam said, < you did bring food. > He wormed his way forward, but there was no dragon and no skeleton. < Perhaps the police got him in the end, > Sam said.– Jednak przynosiłeś jedzenie. – Sam wcisnął się przed Castle’a, ale nie znalazł smoka ani nawet szkieletu. – Może policjanci go w końcu dostali... –
The cause got me thrown into the canal, into a skeleton junkyardZamknąć mnie w lochu, w składnicy szkieletów
We are about to lipim adamantiu skeleton of X. ArmsJesteśmy o do adamantiu lipim szkielet X.Arms
Daily treatment with ‧ mg resulted in progressive increases in BMD at vertebral and nonvertebral sites of the skeletonStosowanie dawki ‧, ‧ mg raz na dobę spowodowało stopniowe zwiększanie się BMD w kręgach i innych częściach układu kostnego
Determination of the minutia direction can be extracted from each skeleton bifurcationUstalenie kierunku minucji może być dokonane na podstawie każdego rozwidlenia grzbietu
It should also not be used in patients: who have had radiation therapy to the skeleton, who have any disorder that affects the calcium balance in the body, who have a bone disease that is not osteoporosis, with unexplained high levels of alkaline phosphatase (an enzyme), with severe kidney or liver diseasePonadto nie należy go stosować u pacjentów: • których poddawano radioterapii układu kostnego; • u których występuje jakakolwiek choroba, wpływająca na równowagę wapniową w organizmie; • którzy chorują na chorobę kości inną niż osteoporoza; • z niewyjaśnionymi wysokimi poziomami fosfatazy alkalicznej (jeden z enzymów organizmu ludzkiego); • z ciężką chorobą nerek lub wątroby
The inhibition of endogenous bone resorption has also been documented by ‧Ca kinetic studies and by the release of radioactive tetracycline previously incorporated into the skeletonHamowanie endogennej resorpcji kości zostało także udokumentowane w badaniach kinetycznych, w których zastosowano ‧ Ca oraz w badaniach nad uwalnianiem znakowanej radioaktywnie tetracykliny wbudowanej uprzednio do kośćca
Preotact is contraindicated in patients with hypersensitivity to parathyroid hormone or to any of the excipients (see section ‧) who have previously received radiation therapy to the skeleton with pre-existing hypercalcemia and other disturbances in the phosphocalcic metabolism with metabolic bone diseases other than primary osteoporosis (including hyperparathyroidism and Paget s disease of the bone) with unexplained elevations of bone-specific alkaline phosphatase with severe renal impairment with severe hepatic impairmentProdukt Preotact jest przeciwskazany u pacjentów • ze znaną nadwrażliwością na parathormon lub jakikolwiek składnik produktu • którzy wcześniej byli poddani radioterapii układu kostnego • z wcześniej wykrytą hiperkalcemią i innymi zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej • z chorobą metaboliczną kości inną niż pierwotna osteoporoza (włączając nadczynność przytarczyc i chorobę Pageta) • z niewyjaśnionym zwiększeniem aktywności fosfatazy zasadowej specyficznej dla kości • z ciężką niewydolnością nerek • z ciężką niewydolnościa wątroby
You cannot ask a skeleton to tighten its belt.Szkielet nie może zacisnąć pasa.
Guess we found the skeleton in her closetChyba znalazłyśmy trupa w jej szafie
Asymmetry change features the facial skeleton Homo sapiens and monkey from Cercopithecinae subfamily.Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae .
We' ve all got a couple of skeletons in the closetKażdy ma jakiś szkielet w szafie
The manikins consist of a metal and polyester skeleton with cast polyurethane body componentsManekiny składają się ze szkieletu wykonanego z metalu i poliestru oraz odlewów części ciała z poliuretanu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 194 zdań frazy skeleton.Znalezione w 0,376 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.