Tłumaczenia na język polski:

  • cienko śpiewać; spuścić z tonu   

Przykładowe zdania z "sing small", pamięć tłumaczeniowa

add example
But anyway i' il tell ya in english what your saying, it says that " i will arise and go now, and go to in its free, in a small cabin built there of clay and waddles made, and i shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the crickets singsA teraz powiem ci po angielsku co tu jest napisane.Cytuję: " Powstanę i pójdę zaraz
What' s up?You said I could sing at your wedding, so I need a small depositByliśmy na Times Square
I- I mean, us sing?To znaczy... żebyśmy zaśpiewali?
Singing Mr Debil' s favourite songCo one robią?Śpiewają ulubioną piosenkę Pana Diabła. Czyją?
You have announced that EU 2020 is an important priority area, but at the inauguration of your Presidency in Madrid, you made some controversial political statements and received a great deal of criticism, even though it is actually an important responsibility to get Member States singing from the same song sheet, and one that requires diplomacy.Ogłosił pan, że UE 2020 jest ważnym programem priorytetowym, ale w trakcie inauguracji pańskiej prezydencji w Madrycie z pańskich ust padło kilka kontrowersyjnych deklaracji politycznych, które spotkały się z ostrą krytyką, mimo że to zaiste ważny obowiązek, by skłonić państwa członkowskie, aby śpiewały na tę samą melodię - melodię, która wymaga dyplomacji.
Hark, now, hear the angels singSłuchajcie teraz, usłyszcie śpiew aniołów
< Do you hear? > said the little prince. < We have wakened the well, and it is singing... >– Słuchaj, obudziliśmy studnię i ona śpiewa...
It' il sing to youTo dla ciebie zaśpiewa
And so we sing our refrain Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- KamDlatego tak sobie śpiewamy Ham- Kam, Ham- Kam, Ham- Kam
Forget your troubles And just get happyYou gotta pack all your cares away Sing hallelujah Come on, get happyOdrzuć swe smutki, po prostu ciesz się.// Zapomnij o problemach, niech brzmi Alleluja, ty dalej, ciesz się// Na sądu dzień szykuj się.// Słoneczko świeci, więc dalej, ciesz się
If, at some point, we have something other than a democratic federation, the voices will not sing in harmony, because everyone will look after the interests of his or her electorate.Jeśli w pewnym momencie okaże się, że mamy coś innego niż demokratyczną federację, głosy nie będą śpiewać w harmonii, ponieważ wszyscy będą dbać o interesy własnych wyborców.
When you' re singing, keep looking at him, as if there were no one else in the dining roomGdy będziesz śpiewał, patrz na niego, jakby nie było w jadalni nikogo innego
They sing less in praise of me than they do in outrage at the mendacity of the French, DoctorŚpiewają nie tyle dla mnie, co z gniewu na zakłamanie
He' s going to sing!On ma zamiar zaśpiewać!
Well, I try my best to be just like I am ‧‧ But everybody wants you to be just like them ‧ ‧ They say sing while you slave but I just get boredWell, I try my best/ to be just like I am/ But everybody wants you/ to be just like them/ They say sing while you slave/ but I just get bored/ Well, I ain' t gonna work/ on Maggie' s farm no more
" Why is the wind singing... " " singing, singing "" Dlaczego wiatr śpiewa... " " śpiewa, śpiewa "
You don' t have to sing itNie musi pan tego śpiewać
Your Grandpa told my Uncle...... that besides having an MBA degree...... you are a talented musician, and you can sing too!Twój dziadek powiedział mojemu wujkowi...... poza tym, że masz stopień naukowy MBA...... jesteś utalentowanym muzykiem i potrafisz też śpiewać!
What shall we sing?Co zaśpiewamy?
The circle is broken, the Ood can singKrąg został przerwany, Ood mogą śpiewać
Mark, could you please not sing?Mógłbyś przestać śpiewać, Mark?
Management of unique projects oriented culturally analyzed on examples of The Jewish Culture Festival and Singing Classes in Krakow".Specyfika zarządzania projektami kulturalnymi na przykładzie Festiwalu Kulturuy Żydowskiej i Lekcji Śpiewania"
So she' s peeking out her front door, and there' s the girl across the street..... coming back from a folk- singing thing with a tall coloured manTak więc zerka przez drzwi, a tu dziewczyna idzie ulicą...... wracając z jakiejś speluny z wysokim kolorowym mężczyzną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25933 zdań frazy sing small.Znalezione w 7,608 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.