Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Třeboňský kapr is placed on the market either live or processed, i.e. frozen, chilled (fresh), smoked or marinaded in the following forms: whole gutted carp, carp divided into halves or portions, fillets and carp offalKarp trzeboński jest wprowadzany na rynek jako ryba żywa lub przetworzona, tj. w postaci mięsa mrożonego, chłodzonego (świeżego), wędzonego lub marynowanego w następujących formach: karp wypatroszony w całości, karp podzielony na połowy lub porcje, filety lub podroby z karpia
That is particularly the case for the populations of carp (Cyprinidae), as popular ornamental fish such as koi carp are susceptible to some diseases affecting other carp species farmed in the Community or found in the wildSytuacja taka ma miejsce szczególnie w przypadku populacji karpia (Cyprinidae), gdyż popularne ryby ozdobne, na przykład karp koi, są podatne na niektóre choroby innych gatunków karpi hodowanych na obszarze Wspólnoty lub występujących w środowisku naturalnym
SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER, SEMI-MANUFACTURED*ROLLING, DRAWING, BEATING OR GRINDING OF UNWROUGHT SILVER AND SILVER ALLOYS*Srebro i stopy srebra, włączając srebro pozłacane lub platynowane, w postaci półproduktu Walcowanie, ciągnienie, kucie i rozdrabnianie nieobrobionego srebra i stopów srebra
Separate carp rearing according to age and the first foundations of the selection of brood carp were mentioned by Dubravius in the ‧th century, when fishpond management was more advanced in Třeboňsko than anywhere elseO hodowaniu karpia z podziałem na wiek ryb oraz o pierwszych jednostkach selekcji wylęgu karpia wspomina Dubravius w ‧ wieku, kiedy to gospodarka stawami rybnymi w Třeboňsko była bardziej zaawansowana niż gdziekolwiek indziej
Due to the hydrographical situation and the structure of the carp aquaculture in the main carp producing Member States, the costs related to measures to eradicate that disease would be disproportionate to the economic losses caused by the diseaseZe względu na właściwości i strukturę akwakultury karpia państw członkowskich – głównych producentów karpi koszty związane z eliminowaniem choroby byłyby nieproporcjonalne do strat gospodarczych spowodowanych chorobą
When ready for marketing, the fish is classified according to the weight category: carp in Class I weighing ‧,‧-‧,‧ kg and select carp weighing ‧,‧-‧,‧ kg, but may be classified in other weight categoriesRyby przeznaczone do sprzedaży dzieli się według wagi na następujące kategorie: karp klasy I o wadze ‧,‧-‧,‧ kg oraz karp wyborowy o wadze ‧,‧-‧,‧ kg; możliwe jest również klasyfikowanie innych kategorii wagowych
SILVER AND SILVER ALLOYS, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUM-PLATED SILVER, SEMI-MANUFACTUREDSrebro i stopy srebra (w tym srebro złocone lub pozłacane i srebro platynowane), wstępnie obrobione
Does a national rule which, contrary to Articles ‧ EC and ‧ EC, prohibits the sale of items of silver jewellery with a maximum individual value of EUR ‧ by way of calling on private individuals for the purposes of selling, and collecting orders for, such silver jewellery constitute a justifiable and proportionate measure which precludes the right of an individual to sell items of silver jewellery with a maximum individual value of EUR ‧ by way of calling on private individuals for the purposes of selling, and collecting orders for, silver jewellery?Czy przepisy krajowe, które sprzecznie z art. ‧ i ‧ TWE zabraniają dystrybucji biżuterii ze srebra o wartości nieprzekraczającej w pojedynczym przypadku ‧ EUR poprzez odwiedziny u osób prywatnych w celu dystrybucji lub też zbierania zamówień na taką biżuterię ze srebra, stanowią uzasadniony i proporcjonalny środek, który stoi na przeszkodzie prawu jednostki do rozprowadzania biżuterii ze srebra o wartości nieprzekraczającej w pojedynczym przypadku ‧ EUR poprzez odwiedziny u osób prywatnych w celu dystrybucji i zbierania zamówień na biżuterię ze srebra?
If the product contains organic matter it is clarified. The solution is slightly acidified with nitric acid and the chlorides precipitated in the form of silver chloride by means of a solution of silver nitrate. The excess silver nitrate is titrated with a solution of ammonium thiocyanate, by VolhardJeśli produkt zawiera substancję organiczną, jest on oczyszczany. Roztwór jest nieznacznie zakwaszany kwasem azotowym, a chlorki wytrącane w postaci chlorku srebra za pomocą roztworu azotanu srebra. Nadmiar azotanu srebra jest miareczkowany roztworem tiocyjanianu amonowego metodą Volharda
The bottom housing is made from glycol-modified polyethylene terephthalate, and contains: anode hydrogel, including fentanyl HCl, polacrilin, purified water, sodium hydroxide, polyvinyl alcohol; cathode hydrogel, including purified water, sodium chloride, sodium citrate, polyvinyl alcohol, anhydrous citric acid, cetylpyridinium chloride; anode electrode, containing layers of silver foil and electrically conductive adhesive tape; cathode electrode consisting of layers of silver chloride composite material, silver foil, and electrically conductive adhesive tape; skin adhesive composed of a mixture of two PIBs, a polybutene, and a resin ester that acts as a tackifier; protective liner which is a polyester film coated on one side with siliconeSpodnia część obudowy wykonana jest z modyfikowanego glikolem tereftalanu polietylenu i zawiera: hydrożel anody w skład którego wchodzi fentanylu chlorowodorek, poliakrylin, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i alkohol poliwinylowy; hydrożel katody w skład którego wchodzi woda oczyszczona, sodu chlorek, sodu cytrynian, alkohol poliwinylowy, kwas cytrynowy bezwodny, cetylopirydyniowy chlorek; elektroda anody zawierająca warstwy folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny; elektroda katody zawierająca warstwy materiału kompozytowego chlorku srebra, folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny; klej do skóry składający się z dwóch poliizobutylenów, polibutenu i estru żywicznego, który działa jako środek klejący; osłonka ochronna, która jest folią poliestrową pokrytą po jednej stronie silikonem
On ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Silver Lake Partners III, L.P. controlled by Silver Lake Group L.L.C. (Silver Lake, United States of America) and Warburg Pincus Private Equity X, L.P. and Warburg Pincus X Partners, L.P., together controlled by Warburg Pincus & Co. (Warburg Pincus, United States of America), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Interactive Data Corporation (United States of America) by way of purchase of sharesW dniu ‧ maja ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Silver Lake Partners III, L.P., kontrolowane przez przedsiębiorstwo Silver Lake Group L.L.C. (Silver Lake, Stany Zjednoczone) oraz przedsiębiorstwa Warburg Pincus Private Equity X, L.P. i Warburg Pincus X Partners, L.P., wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Warburg Pincus & Co. (Warburg Pincus, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Interactive Data Corporation (Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji
Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC as regards Spring viraemia of carp (SVCDyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi
Whereas carp breeding in the Community is very dispersedhodowla karpia we Wspólnocie jest bardzo rozproszona
Work methods in non-professional movement (based on ?Carpe Diem? amateur music band of Lubien, Poland).Metody pracy w ruchu amatorskim (Zespół muzyczny Carpe Diem ? Lubień)
In this phase the carp live off two-thirds natural food and one-third supplementary cereal feedNa tym etapie karp żywi się w dwóch trzecich pokarmem naturalnym, a w jednej trzeciej uzupełniającą paszą zbożową
The tradition of rearing carp in the Czech lands goes back almost a thousand yearsTradycja hodowli karpia na ziemiach czeskich ma prawie tysiąc lat
Directive ‧/‧/EC, as amended by Commission Directive ‧/‧/EC, no longer lists Spring viraemia of carp (SVC) in Part ‧ of Annex ‧ thereto, since the costs related to the measures to eradicate that disease would be disproportionate to the economic losses caused by itDyrektywa ‧/‧/WE zmieniona dyrektywą Komisji ‧/‧/WE nie wymienia już wiosennej wiremii karpi (SVC) w części ‧ załącznika IV, gdyż koszty związane ze środkami zwalczania tej choroby byłyby nieproporcjonalne do spowodowanych przez nią strat gospodarczych
This Regulation shall apply to live carp weighing not less than ‧ grammesNiniejsze rozporządzenie dotyczy żywego karpia ważącego nie mniej niż ‧ gramów
spring viraemia of carp (SVCwiosenna wiremia karpi (SVC
COMMISSION DECISION of ‧ December ‧ approving the programmes concerning spring viremia of carp submitted by the United Kingdom, and defining the additional guarantees for certain fish species for consignment to Great Britain, Northern Ireland, the Isle of Man and GuernseyDECYZJA KOMISJI z dnia ‧ grudnia ‧ r. zatwierdzająca programy dotyczące wiosennej wiremi karpi przedłożone przez Zjednoczone Królestwo i określająca dodatkowe gwarancje dla niektórych gatunków ryb wysyłanych do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, na wyspę Man i Guernsey
Carp is a headacheKarp to ból głowy
Species concerned: Carp family (Cyprinidae) and other associated species in the context of polyculture, including perch, pike, catfish, coregonids, sturgeonPrzedmiotowe gatunki: karpiowate (Cyprinidae) i inne gatunki pokrewne w kontekście polikultury, włącznie z okoniem, szczupakiem, sumem, sieją i jesiotrem
Declare that, by failing to adopt, in full, the laws, regulations and administrative provisions necessary to implement Council Directive ‧/‧/EC of ‧ October ‧ on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals (as amended by Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC)) or by failing to notify the Commission thereof, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under that directivestwierdzenie, że poprzez nieprzyjęcie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla wykonania dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób, zmienionej dyrektywą Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającą załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi, a w każdym razie poprzez niepoinformowanie Komisji o przyjęciu tych przepisów, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy wymienionych dyrektyw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 2,078 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.