Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Studies of the impact of melatonin on the innate immunity of carpBadania wpływu melatoniny na odporność wrodzoną karpia.
Only the combination of the above-mentioned factors makes it possible to obtain carp with the specific features described inTylko wspólne oddziaływanie wymienionych czynników pozwala uzyskać karpie odznaczające się specyficznymi cechami określonymi w pkt
If there is a need to transfer the larvae, they should not be exposed to the air and nets should not be used to release fish from egg containers (such a caution may not be necessary for some less fragile species, e.g. the carpJeśli zachodzi konieczność przeniesienia larw, nie można ich wystawiać na powietrze i nie wolno używać sieci do wypuszczania ryb z pojemników jaj (taka ostrożność nie jest konieczna dla trochę mniej delikatnych gatunków, np. karpia
The carp yolk-sac larvae are stocked in special nursery ponds, again in the defined areaLarwy z ikry karpia są zarybiane w specjalnych stawach zarybieniowych, zlokalizowanych również na określonym obszarze
The school counselor told me I need to look forward, embrace living, carpe diemPsycholog powiedziała mi, że muszę spojrzeć w przyszłość, wybrać życie, żyć chwilą
Karp zatorski is raised exclusively in winter carp ponds, in accordance with the Zator rearing method, which is based on a two-year rearing cycleKarp zatorski hodowany jest wyłącznie w ziemnych stawach karpiowych, zgodnie z zatorską metodą chowu opartą na dwuletnim systemie chowu
Effect of adrenaline on apoptosis and proliferation of carp leukocytesWpływ adrenaliny na apoptozę i proliferację leukocytów karpia.
In spring, the carp are removed from the nursery ponds and placed in commercial pondsWiosną przystępuje się do odłowu karpi ze stawów narybkowych i obsadza nimi stawy towarowe
Effects of CXC chemokines and interferon gamma on activity of carp granulocytes.Badania wpływu chemokin CXC i interferonu gamma na aktywność granulocytów karpia.
COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules of application for the fixing of reference prices and free-at-frontier prices for carpROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do ustalania cen referencyjnych i cen produktów franco granica na karpia
Cyprinus carpio, Common carpCyprinus carpio, karp
Big head carp, Aristichtys nobilisTołpyga pstra, Aristichtys nobilis
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ signatures) (NoEmile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ podpisów) (nr
It is a common aquarium fish of the carp family, and information about procedures for its care and culture can be found in standard reference books on tropical fishJest to zwykła akwaryjna ryba z rodziny karpiowatych, a informacje na temat procedur opieki nad nią i hodowania można znaleźć w publikacjach informacyjnych o tropikalnych rybach
The impact of lipopolisacharide (LPS) and zymosan on activity of carp (Cyprinus carpio) leukocytes.Wpływ lipopolisacharydu (LPS) i zymosanu na aktywność in vitro leukocytów karpia (Cyprinus carpio).
Other live fish: Carp– Pozostałe ryby żywe: karp
We' ve got diem to carpeMamy diem do scarpowania
Carpe diem, my friendCarpe diem, kolego
By shortening the breeding period to two years it has been possible to produce young carp with an excellent taste, organoleptic properties and meat with a lower fat content than found in older marketable fish obtained as a result of the longer production cycle that is generally usedSkrócenie okresu chowu do dwóch lat, pozwala na wyprodukowanie karpia młodego, o wysokich walorach smakowych, właściwościach organoleptycznych oraz mięsa o mniejszej zawartości tłuszczu, niż u starszych ryb handlowych, uzyskiwanych w powszechnie stosowanym dłuższym cyklu produkcyjnym
Based on their observations, research and experience, local fish-farmers and scientists bred a cross between the pure karp zatorski line and other lines of carp that was best adapted to the conditions prevailing in the areaLokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu opracowali krzyżówkę czystej linii karpia zatorskiego z innymi liniami karpi najlepiej przystosowaną do panujących na tym obszarze warunków
Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC as regards Spring viraemia of carp (SVCDyrektywa Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi
viral haemorrhagic septicaemia (VHS)) (and) (infectious haematopoietic necrosis (IHN)) (and) (spring viraemia of carp (SVC)) (and) (Gyrodactylus salariswirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) [‧] (oraz) [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 1,548 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.