Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Dear carp...I hope you will stay healthy and make a lot of friends soonMiły karpiku, życzę ci abyś był zdrowy i szybko znalazł kolegów
In ‧, I caught a ‧ pound carpW ‧, złapałem ‧ funtowego karpia
Spring viraemia of carp (SVC) is included in the list of non-exotic diseases in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/ECWiosenna wiremia karpi (SVC) jest uwzględniona w wykazie chorób nieegzotycznych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE
For reproduction of carp a method of stripping is used in a controlled environment at a fish hatchery in the defined area, where the quality of the environment and water is guaranteedNa potrzeby reprodukcji karpia stosuje się metodę pobierania ikry w kontrolowanym środowisku w stacji wylęgowej ryb znajdującej się na określonym obszarze, w której zagwarantowana jest jakość środowiska naturalnego i wody
The indigenous line of carp, maintained as an inbred line since ‧ and never commercialised, was bred in the geographical area described inNa obszarze geograficznym opisanym w pkt ‧ została wyhodowana rodzima linia karpia, która od ‧ r. jest utrzymywana w chowie wsobnym i nigdy nie była komercjalizowana
If there is a need to transfer the larvae, they should not be exposed to the air and nets should not be used to release fish from egg containers (such a caution may not be necessary for some less fragile species, e.g. the carpJeśli zachodzi konieczność przeniesienia larw, nie można ich wystawiać na powietrze i nie wolno używać sieci do wypuszczania ryb z pojemników jaj (taka ostrożność nie jest konieczna dla trochę mniej delikatnych gatunków, np. karpia
The carp fry in these fishponds are left to grow for one to two years and are then transferred to larger fishponds, where they grow to market size in one to two yearsNarybek karpia pozostawia się w takich stawach na okres od jednego roku do dwóch lat, po czym przenoszony jest do większych stawów rybnych, gdzie przez okres jednego roku do dwóch lat ryby rosną do osiągnięcia wielkości rynkowej
What if the carp dies?AjeśIi karp zdechnie?
amending Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC as regards Spring viraemia of carp (SVCzmieniająca załącznik ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE w odniesieniu do wiosennej wiremii karpi
Species concerned: Carp family (Cyprinidae) and other associated species in the context of polyculture, including perch, pike, catfish, coregonids, sturgeonPrzedmiotowe gatunki: karpiowate (Cyprinidae) i inne gatunki pokrewne w kontekście polikultury, włącznie z okoniem, szczupakiem, sumem, sieją i jesiotrem
The properties of karp zatorski are recognised by consumers, as borne out by the fact that it commands prices ‧-‧ % higher than the price of carp from other geographical areasWłaściwości karpia zatorskiego znajdują uznanie wśród konsumentów, co potwierdzają ceny tego produktu przewyższające o ‧–‧ % ceny karpi pochodzących z innego obszaru geograficznego
A relevance- theoretic approach to weak implicatures on the basis of Carpe Jugulum by Terry PratchettAnaliza słabych implikatur w świetle Teorii Relewancji na podstawie fragmentów powieści Carpe Jugulum Terry'ego Pratchetta
Calls on the Government of the Philippines to guarantee the security of those applying for the redistribution of land under the Comprehensive Agrarian Reform Programme (CARP) and to expedite the implementation of the land reform programme in order to curb one of the root causes of political violencewzywa rząd Filipin do zagwarantowania bezpieczeństwa osób ubiegających się o ponowny przydział ziemi w ramach kompleksowego programu reformy rolnej oraz do przyspieszenia wprowadzenia w życie programu reformy krajowej w celu likwidacji jednej z głównych przyczyn przemocy na tle politycznym
It is a common aquarium fish of the carp family, and information about procedures for its care and culture can be found in standard reference books on tropical fishJest to zwykła akwaryjna ryba z rodziny karpiowatych, a informacje na temat procedur opieki nad nią i hodowaniu można znaleźć w publikacjach informacyjnych o tropikalnych rybach
On account of the above-mentioned natural parameters, the conditions in the area defined are particularly suited to the generation of natural carp foodZ uwagi na powyższe parametry przyrodnicze, warunki panujące na wyznaczonym obszarze są szczególnie odpowiednie do produkcji naturalnej żywności z karpia
Whereas carp breeding in the Community is very dispersedhodowla karpia we Wspólnocie jest bardzo rozproszona
Spring viraemia of carp (SVCWiosenna wiremia karpia (SVC
ex‧- Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine: Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) (CN ‧); Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster); Carp (ex CNex‧ – Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance: łosoś pacyficzny (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) (CN ‧); pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster); karp (ex CN
COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules of application for the fixing of reference prices and free-at-frontier prices for carpROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do ustalania cen referencyjnych i cen produktów franco granica na karpia
And she gets bored! She would like to live in town and dance polkas every evening. Poor little woman! She is gaping after love like a carp after water on a kitchen-table.Nudzimy się strasznie! Chcielibyśmy mieszkać w mieście i co wieczór tańczyć polkę! Biedactwo! Toż to wzdycha za miłością jak karp za wodą na kuchennym stole.
in the case of carp the bottom shall be natural earthw przypadku karpia dno powinna stanowić naturalna gleba
Carpe diem, You told me that onceCarpe Diem, sama tak kiedyś powiedziałaś
viral haemorrhagic septicaemia (VHS)) (and) (infectious haematopoietic necrosis (IHN)) (and) (spring viraemia of carp (SVC)) (and) (Gyrodactylus salariswirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) [‧] (oraz) [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1226 zdań frazy silver carp.Znalezione w 3,853 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.