Tłumaczenia na język polski:

  • tołpyga biała   
     
    fishery related term

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Silver carpTołpyga biała

Przykładowe zdania z "silver carp", pamięć tłumaczeniowa

add example
Silver carpTołpyga biała
Silver carp, Hypophthalmichthys molitrixTołpyga biała, Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix, Silver carpHypophthalmichthys molitrix, tołpyga biała
Studies of the impact of melatonin on the innate immunity of carpBadania wpływu melatoniny na odporność wrodzoną karpia.
Only the combination of the above-mentioned factors makes it possible to obtain carp with the specific features described inTylko wspólne oddziaływanie wymienionych czynników pozwala uzyskać karpie odznaczające się specyficznymi cechami określonymi w pkt
If there is a need to transfer the larvae, they should not be exposed to the air and nets should not be used to release fish from egg containers (such a caution may not be necessary for some less fragile species, e.g. the carpJeśli zachodzi konieczność przeniesienia larw, nie można ich wystawiać na powietrze i nie wolno używać sieci do wypuszczania ryb z pojemników jaj (taka ostrożność nie jest konieczna dla trochę mniej delikatnych gatunków, np. karpia
The carp yolk-sac larvae are stocked in special nursery ponds, again in the defined areaLarwy z ikry karpia są zarybiane w specjalnych stawach zarybieniowych, zlokalizowanych również na określonym obszarze
The school counselor told me I need to look forward, embrace living, carpe diemPsycholog powiedziała mi, że muszę spojrzeć w przyszłość, wybrać życie, żyć chwilą
Karp zatorski is raised exclusively in winter carp ponds, in accordance with the Zator rearing method, which is based on a two-year rearing cycleKarp zatorski hodowany jest wyłącznie w ziemnych stawach karpiowych, zgodnie z zatorską metodą chowu opartą na dwuletnim systemie chowu
Effect of adrenaline on apoptosis and proliferation of carp leukocytesWpływ adrenaliny na apoptozę i proliferację leukocytów karpia.
In spring, the carp are removed from the nursery ponds and placed in commercial pondsWiosną przystępuje się do odłowu karpi ze stawów narybkowych i obsadza nimi stawy towarowe
Effects of CXC chemokines and interferon gamma on activity of carp granulocytes.Badania wpływu chemokin CXC i interferonu gamma na aktywność granulocytów karpia.
COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules of application for the fixing of reference prices and free-at-frontier prices for carpROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do ustalania cen referencyjnych i cen produktów franco granica na karpia
Some 20 fishfarms raise rainbow trout ( around 200 tonnes ) , common carp ( around 50 tonnes ) and crayfish ( a few hundred kilos ) .Blisko dwadzieściafarm zajmuje się hodowlą pstrąga tęczowego ( około 200 ton ) , karpia ( około 50 ton ) i raków ( kilkaset kilogramów ) .
Carp is also the main caught species ( 57 % ) .Karp jest również gatunkiem najczęściej poławianym ( 57 % ) .Rybactwem w wodach słodkich zajmuje się 3,5 tys.rybaków.
Cyprinus carpio, Common carpCyprinus carpio, karp
Big head carp, Aristichtys nobilisTołpyga pstra, Aristichtys nobilis
Emile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ signatures) (NoEmile Carp (La Maison Protestante) (+ ‧ podpisów) (nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1265 zdań frazy silver carp.Znalezione w 1,163 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.