wymowa: IPA: /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹəd/ /ˈsɛv.ən ˈhʌn.dɹɪd/ , SAMPA: /"sEv.@n "hVn.dr@d/ /"sEv.@n "hVn.drId/

Tłumaczenia na język polski:

 • siedemset   
  (Numeral  )
   
  cardinal number 700
   
  The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Pozostałe znaczenia:

 
(cardinal) The cardinal number occurring after six hundred ninety-nine and before seven hundred one, represented in Arabic numerals as 700.

Przykładowe zdania z "seven hundred", pamięć tłumaczeniowa

add example
to uphold the present proceedings for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million one hundred and sixteen thousand six hundred and sixty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
I pay seven hundred for the whole nightPłacę ‧ za całą noc
Seven hundred meters more?Siedemset metrów więcej?
Other information: (a) First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat, (b) Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities, (c) Business Registration Number LL‧ (MalaysiaDalsze informacje: a) First East Export Bank, PLC należy do/jest kontrolowane przez/działa w imieniu Bank Mellat, b) Przez ostanie ‧ lat Bank Mellat ułatwił realizację transakcji opiewających na setki milionów dolarów i realizowanych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w obszarze nuklearnym, pocisków balistycznych i obronności c) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej LL‧ (Malezja
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-sevenSporządzono w Rzymie, dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego
meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to as thespotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
Done at Madrid this sixth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-two in a single original in the Dutch, French, German, Greek, Italian, Portuguese and Spanish languages, all seven texts being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, which shall transmit a certified copy to each of the Contracting PartiesSporządzono w Madrycie dnia szóstego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego w językach francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny, w jednym oryginale, który składa się w archiwach Rządu Wielkiego Księstwa Luksemburga, który przekazuje odpis uwierzytelniony każdej z Umawiających się Stron
Seven hundred and fifty thousand euros (EURSiedemset pięćdziesiąt tysięcy euro (‧ EUR
Seven hundred sixty patients were randomizedDokonano randomizacji siedemset sześćdziesięciu pacjentów
Done at Rome this twenty fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego .
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięć set pięćdziesiątego siódmego .
Done at Rome this twenty-fifth day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-seven .Sporządzono w Rzymie , dwudziestego piątego marca roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego siódmego .
They shall not exceed seven hundred and fifty in number .Ich liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu .
This decision must respect the criteria laid down in paragraph ‧, first subparagraph, of the same article, viz. a total number of representatives of the citizens of the Union which does not exceed seven hundred and fifty members, this representation being achieved in a degressively proportional manner, with a minimum threshold of six members per Member State, while no Member State may be allocated more than ninety-six seatsDecyzja ta musi być zgodna z kryteriami określonymi w ust. ‧ akapit pierwszy tego artykułu, w myśl których całkowita liczba przedstawicieli obywateli Unii wynosi nie więcej niż siedmiuset pięćdziesięciu posłów, a reprezentacja ta jest wyłaniana w sposób degresywnie proporcjonalny, przy czym próg minimalny wynosi sześciu posłów na państwo członkowskie, a żadne państwo nie może otrzymać więcej niż dziewięćdziesiąt sześć miejsc
meeting at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven for the signature of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the United Mexican States, of the other part, hereinafter referred to asspotykając się w Brukseli dnia ósmego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku w celu podpisania Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, zwanej dalej
to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of thirty seven thousand one hundred and eighty-eight euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. ‧ WE, i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem ‧ EUR
They shall not exceed seven hundred and fifty in number , plus the President .Ich liczba nie przekracza siedmiuset pięćdziesięciu , nie licząc przewodniczącego .
The European Parliament shall be composed of representatives of the Union’s citizens. They shall not exceed seven hundred and fifty in number.W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu.
to uphold the present action for damages, in accordance with Article ‧ EC, and declare the applicant is entitled to be financially compensated by the Council and the Commission jointly and severally in the sum total of one million seven hundred and thirty-four thousand and twenty-seven euros (EURwydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o odszkodowanie, wniesioną na mocy art. ‧ WE, stwierdzającego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całkowitej kwocie miliona siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy dwudziestu siedmiu EUR (‧ EUR) oraz
Seven hundred twelve counts of extortionDo zobaczenia następnej jesieni
I' ve spent seven years at Scotland Yard, analysing hundreds of casesOd siedmiu lat pracuję w Scotland Yardzie, analizując setki przypadków
It is desirable not to take account at this stage of the impact of possible future enlargements, which, in the corresponding acts of accession, may result in the ceiling of seven hundred and fifty being temporarily exceeded, which was the procedure adopted at the time of the accession of Bulgaria and Romania to the European UnionNa obecnym etapie nie należy uwzględniać konsekwencji ewentualnych przyszłych rozszerzeń, które będą mogły znaleźć przełożenie w odpowiednich aktach o przystąpieniu w postaci tymczasowego przekroczenia pułapu siedmiuset pięćdziesięciu miejsc, tak jak uczyniono w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
I don' t know... about seven hundred bucks, eh?Około ‧ dolców, co?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9253 zdań frazy seven hundred.Znalezione w 13,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.