Tłumaczenia na język polski:

  • host usługi   
     
    The run-time environment for hosting a service within a process.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Diagnostic Service HostHost usługi diagnostyki
Exchange Hosted ServicesExchange Hosted Services
Hosted BlackBerry serviceusługa Hosted BlackBerry
hosting service providerdostawca usług hostingowych
Microsoft Exchange Hosted ServicesMicrosoft Exchange Hosted Services
Microsoft Online Services Hosted BlackBerry Administration CenterCentrum administracyjne usługi Hosted BlackBerry w witrynie Microsoft Online Services
workflow service hostserwer usługi przepływów pracy

Przykładowe zdania z "service host", pamięć tłumaczeniowa

add example
The host Member State may require the person concerned to make a prior declaration to the competent authorities concerning the provision of his services where they involve a temporary stay in its territoryPrzyjmujące Państwo Członkowskie może zażądać od danej osoby złożenia uprzedniego oświadczenia wobec właściwych władz, dotyczącego świadczenia przez nią usług, jeżeli wymagają one tymczasowego pobytu na jego terytorium
This Interpretation ... Additionally, when an entity incurs expenditure on an Internet service provider hosting the entity’s web site, the expenditure is recognised as an expense under IAS ‧.‧ and the Framework when the services are receivedNiniejsza interpretacja ... Ponadto, jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te ujmuje jako koszt zgodnie z paragrafem ‧ MSR ‧ oraz Założeniami w momencie odbioru tych usług
Whereas, in the case of the provision of services, the requirement of registration with, or membership of, professional organizations or bodies, since it is related to the fixed and permanent nature of the activity pursued in the host country, would undoubtedly constitute an obstacle to the person wishing to provide the service, by reason of the temporary nature of his activityw przypadku świadczenia usług wymóg rejestracji lub członkostwa w organizacjach lub instytucjach zawodowych ze względu na to, że jest związany z ustalonym i stałym charakterem działalności prowadzonej w kraju przyjmującym, stanowiłby bez wątpienia przeszkodę dla osoby zamierzającej świadczyć usługi z powodu tymczasowego charakteru jej działalności
The system has spawned a host of related new service sectors such as carbon trading , carbon finance , carbon management and carbon auditing .System dał początek dużej liczbie związanych z nim nowych sektorów usługowych , jak np. handel pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla , finansowanie operacji redukcji emisji , zarządzanie nimi oraz ich audyt .
Calls on the Commission to define clearly the interaction between private international law instruments and internal market instruments with a view to leaving no doubt as to when home or host country legislation or regulation applies and so, as far as possible, to leave no gaps in the liability regime applicable to service providerswzywa Komisję do jasnego zdefiniowania wzajemnego oddziaływania prywatnego prawa międzynarodowego i przepisów rynku wewnętrznego w celu niepozostawiania wątpliwości co do zakresu stosowania ustawodawstwa lub uregulowań kraju pochodzenia lub goszczącego i w konsekwencji- w miarę możliwości- niepozostawiania luk w systemach regulujących odpowiedzialność mających zastosowanie do dostawców usług
Takes the view that an active policy of integrating third-country nationals residing legally in the Union should inter alia: set out clear rules governing the legal status of residents and guaranteeing their right to good administrative practice; allow legal integration into the labour market; require third-country nationals to attend courses in the national language(s) organised by the host Member State; entitle them to access to education and ensure that qualifications are recognised; guarantee access to social and healthcare services; endeavour to offer decent living conditions in urban and other localities; ensure that immigrants take part in social, cultural and political lifeuważa, że aktywna polityka integracji obywateli państw trzecich legalnie przebywających w Unii powinna, między innymi: ustanowić jasne przepisy określające status prawny rezydentów i gwarantujące im prawo do dobrych praktyk administracyjnych; zezwalać na legalną integrację na rynku pracy; wymagać od obywateli państw trzecich uczestniczenia w kursach języka/ów państwowych organizowanych przez przyjmujące Państwo Członkowskie, umożliwiać im dostęp do edukacji i zapewniać uznawanie kwalifikacji, zapewniać dostęp do opieki społecznej i służby zdrowia, dążyć do zaoferowania godziwych warunków życia na terenach miejskich i innych, zapewnić uczestnictwo imigrantów w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym
When appropriate, the competent authorities of the host Member State shall, on receipt of the information referred to in paragraph ‧, indicate to the management company the conditions, including the rules of conduct to be respected in the case of provision of the portfolio management service mentioned in Article ‧) and of investment advisory services and custody, with which, in the interest of the general good, the management company must comply in the host Member StateW stosownych przypadkach, właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego, po otrzymaniu informacji, określonych w ust. ‧, wskazują spółce zarządzającej warunki, w tym zasady postępowania, które mają być przestrzegane w przypadku świadczenia usług z zakresu zarządzania portfelem, wymienionych w art. ‧ ust. ‧ oraz usług doradczych dotyczących inwestycji i dozoru, których, mając na względzie dobro ogólne, spółka zarządzająca musi przestrzegać w przyjmującym Państwie Członkowskim
Where there is a substantial difference between the professional qualifications of the service provider and the training required in the host Member State, to the extent that that difference is such as to be harmful to public health or safety, the host Member State shall give the service provider the opportunity to show, in particular by means of an aptitude test, that he has acquired the knowledge or competence lackingW przypadku gdy pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi usługodawcy oraz wykształceniem wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim występują różnice na tyle istotne, że zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwi usługodawcy wykazanie, w szczególności poprzez poddanie się testowi umiejętności, że uzyskał on brakującą wiedzę lub umiejętności
Before following the procedure provided for in paragraph ‧, ‧ and ‧, the competent authorities of the host Member State may, in emergencies, take any precautionary measures necessary to protect the interests of depositors, investors and others to whom services are providedW nagłych przypadkach właściwe władze przyjmujących Państw Członkowskich mogą przed zastosowaniem procedur przewidzianych w ust. ‧, ‧ i ‧ podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do ochrony interesów deponentów, inwestorów i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi
The service provider should be subject to the application of disciplinary rules of the host Member State having a direct and specific link with the professional qualifications, such as the definition of the profession, the scope of activities covered by a profession or reserved to it, the use of titles and serious professional malpractice which is directly and specifically linked to consumer protection and safetyUsługodawca powinien podlegać obowiązującym w przyjmującym Państwie Członkowskim przepisom dyscyplinarnym, bezpośrednio związanym z kwalifikacjami zawodowymi, takim jak przepisy regulujące kwestie definicji zawodu, zakresu czynności należących do danego zawodu lub zastrzeżonych dla jego przedstawicieli, używania tytułów zawodowych oraz poważnych uchybień zawodowych, co bezpośrednio wiąże się z ochroną i bezpieczeństwem konsumentów
those which prevent beneficiaries from establishing themselves or providing services in the host Member States under the same conditions and with the same rights as their nationalsa)uniemożliwiające beneficjantom założenie przedsiębiorstwa lub świadczenie usług w przyjmujących Państwach Członkowskich na takich samych zasadach i z takimi samymi prawami jak dla ich obywateli
an initial survey, before the ship is put into service on domestic voyages in a host State, for existing ships engaged on domestic voyages in the Member State the flag of which they are entitled to flywstępnemu przeglądowi przed rozpoczęciem eksploatacji w celu odbywania podróży krajowych w państwie przyjmującym dla istniejących statków kursujących na trasach krajowych państwa członkowskiego, które mogą nosić jego banderę
Before following the procedure provided for in Article ‧, the competent authorities of the host Member State may, in emergencies, take any precautionary measures necessary to protect the interests of depositors, investors and others to whom services are providedW nagłych przypadkach właściwe organy przyjmujących Państw Członkowskich mogą przed zastosowaniem procedur przewidzianych w art. ‧ podjąć wszelkie środki ostrożności niezbędne do ochrony interesów deponentów, inwestorów i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi
Access to the public service may be restricted to only nationals of the host Member State .Dostęp do służby publicznej może być ograniczony wyłącznie do obywateli przyjmującego państwa członkowskiego .
In cross-border situations, where workers from one Member State provide services in another Member State for the purpose of performing a contract, Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ concerning the posting of workers in the framework of the provision of services lays down the minimum conditions which must be observed by the host country in respect of such posted workersW sytuacjach transgranicznych, gdy pracownicy jednego państwa członkowskiego świadczą usługi w innym państwie członkowskim w celu realizacji zamówienia, dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług określa warunki minimalne, które muszą być spełnione przez kraj goszczący w stosunku do takich oddelegowanych pracowników
Where it is proven , which it is for the national court to verify , that , following the conclusion of such a cooperation agreement , the service provider does not exercise all the aspects of the regulated profession of es tate agent , as it is defined in the host Member State , but only certain of the professional activities which constitute that profession , without being involved in the legal aspects ofW istocie w okolicznościach , gdy okaże się , czego zweryfikowanie należy do sądu krajowego , że w wyniku zawarcia tak iej umowy o współpracy wspomniany usługodawca nie dokonuje wszystkich czynności wchodzących w zakres wykonywania regulowanego zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami , zgodnie z jego definicją obowiązującą w przyjmującym państwie członkowskim , lecz jedynie niektóre czynności uważane za
whereas, to this end, it should be provided, subject to the application of Article ‧ of the Treaty, that the person concerned may be required to notify the provision of services to the competent authority of the host Member Statew tym celu, z zastrzeżeniem art. ‧ Traktatu, można zobowiązać osobę świadczącą usługi do powiadomienia o fakcie świadczenia usług właściwych władz przyjmującego Państwa Członkowskiego
whereas neither the consumer nor the service provider are always able to determine with clarity which legal regime is applicable to each aspect of their activities, that is to say, whether the law of the host or home country applies or whether the regulatory regime of the host or home country appliesmając na uwadze, że ani konsumenci ani dostawcy usług nie zawsze są w stanie określić precyzyjnie, jaki system prawny ma zastosowanie do każdego z aspektów ich działalności, tj. czy ma zastosowanie prawo kraju goszczącego lub kraju siedziby, czy też ma zastosowanie system regulacyjny kraju goszczącego lub kraju siedziby
whereas the EU-‧ Member States undertook, in a preferential clause in the Accession Treaty, not to treat the nationals of the ten new Member States less favourably, as regards free movement, than thirdcountry nationals; whereas this is only possible if the residence of the third-country nationals is known to the relevant authorities; whereas host Member States may not impose additional conditions on posted workers from third countries if they have been lawfully employed by a service provider established in a Member Statemając na uwadze, że państwa członkowskie UE-‧ zobowiązały się zgodnie z zasadą pierwszeństwa w traktacie akcesyjnym do traktowania obywateli z dziesięciu nowych państw członkowskich w ramach swobodnego przemieszczania się nie gorzej niż obywateli państw trzecich; mając ponadto na uwadze, że jest to możliwe tylko wtedy, jeśli odpowiednim władzom znany jest fakt pobytu obywateli państw trzecich w tym kraju; mając na uwadze, że przyjmujące państwa członkowskie nie mogą nakładać dodatkowych wymogów na delegowanych pracowników z krajów trzecich, jeśli zgodnie z prawem zostali oni zatrudnieni przez usługodawcę mającego siedzibę w jednym z państw członkowskich
Where there is a substantial difference between the professional qualifications of the service provider and the training required in the host Member State, to the extent that that difference is such as to be harmful to public health or safety, the host Member State shall give the service provider the opportunity to show, in particular by means of an aptitude test, that he has acquired the knowledge or competence lackingW przypadku, gdy pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi usługodawcy oraz wykształceniem wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim występują różnice na tyle istotne, że zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwi usługodawcy wykazanie, w szczególności poprzez poddanie się testowi umiejętności, że uzyskał on brakującą wiedzę lub umiejętności
Once a year the competent authorities in the host Member State shall send the Commission statistics on the number of authorizations issued for cabotage transport operations in the form of the regular services referred to in ArticleRaz w roku właściwe władze w przyjmującym Państwie Członkowskim przesyłają Komisji statystyki dotyczące ilości zezwoleń wydanych na działalność transportu kabotażowego w formie usług regularnych określonych w art. ‧ ust
For goods and services purchased on the domestic market EUMM Georgia personnel shall be exempt from VAT (the price shall not include VAT) and taxes according to the laws of the Host PartyW przypadku towarów zakupionych lub usług zakontraktowanych na rynku krajowym, personel EUMM Georgia jest zwolniony z podatku VAT (cena nie może zawierać podatku VAT) i innych podatków, zgodnie z przepisami prawa państwa przyjmującego
The Host State shall permit the entry of articles, military vehicles, military equipment and products intended exclusively for the operation and grant them exemption from all customs duties, fees, tolls, taxes and similar charges, other than charges for storage, cartage and charges that represent payment for other services renderedPaństwo przyjmujące zezwala na przywóz artykułów, pojazdów wojskowych, materiałów wojskowych oraz produktów przeznaczonych wyłącznie na potrzeby operacji i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i podobnych należności, innych niż koszty przechowywania, transportu i należności stanowiących zapłatę za świadczone usługi
The Host State shall permit the entry of articles for the mission and grant them exemption from all customs duties, fees, tolls, taxes and similar charges other than charges for storage, cartage and other services renderedPaństwo przyjmujące zezwala na przywóz artykułów przeznaczonych dla misji i zwalnia je z wszelkich ceł, opłat, opłat drogowych, podatków i opłat o podobnym charakterze innych niż opłaty za przechowywanie, przewóz i inne świadczone usługi
If a shipping company operating a regular service on a year-round basis wishes to introduce additional ro-ro passenger ships to operate for a shorter period on that service, it shall notify the competent authority of the host State or States not later than one month before the said ships are operated on that serviceJeżeli przedsiębiorstwo żeglugowe świadczące roczne usługi rozkładowe wyraża wolę wprowadzenia do eksploatacji dodatkowych pasażerskich statków typu ro-ro realizujących te usługi w krótszym terminie, powiadamia właściwe organy państwa goszczącego lub państw goszczących najpóźniej w terminie jednego miesiąca, zanim statki te rozpoczną świadczenie danej usługi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 104061 zdań frazy service host.Znalezione w 26,893 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.