Tłumaczenia na język polski:

  • host usługi   
     
    The run-time environment for hosting a service within a process.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

Diagnostic Service HostHost usługi diagnostyki
Exchange Hosted ServicesExchange Hosted Services
Hosted BlackBerry serviceusługa Hosted BlackBerry
hosting service providerdostawca usług hostingowych
Microsoft Exchange Hosted ServicesMicrosoft Exchange Hosted Services
Microsoft Online Services Hosted BlackBerry Administration CenterCentrum administracyjne usługi Hosted BlackBerry w witrynie Microsoft Online Services
workflow service hostserwer usługi przepływów pracy

Przykładowe zdania z "service host", pamięć tłumaczeniowa

add example
If a shipping company wishes to operate seasonally a regular service for a shorter time period not exceeding six months a year, it shall notify the competent authority of the host State or States not later than three months before such operation takes placeJeżeli przedsiębiorstwo żeglugowe wyraża wolę sezonowego świadczenia usług rozkładowych w krótszym terminie, nieprzekraczającym sześciu miesięcy, powiadamia właściwe organy państwa goszczącego lub państw goszczących najpóźniej w terminie do trzech miesięcy, zanim nastąpi świadczenie takich usług
The Commission Security Directorate shall be responsible for the coordination of actions with other Commission or host nation servicesDyrekcja Bezpieczeństwa Komisji jest odpowiedzialna za koordynację działań z innymi służbami Komisji lub służbami kraju przyjmującego
Additionally, when an enterprise incurs expenditure on an Internet service provider hosting the enterprisePonadto jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te rozlicza jako koszt zgodnie z ust. ‧ MSR ‧ w momencie odbioru tych usług (ich realizacji
whereas, moreover, the competent authorities of the host Member State must, in discharging their responsibilities, be able to count on the closest cooperation with the competent authorities of the home Member State, particularly as regards business carried on under the freedom to provide servicesponadto przy realizacji swoich obowiązków właściwe władze przyjmującego Państwa Członkowskiego muszą mieć zapewnioną najściślejszą współpracę z właściwymi władzami Państwa Członkowskiego pochodzenia, w szczególności w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach swobody świadczenia usług
Pursuant to Article ‧, the host Member State shall exempt service providers established in another Member State from the requirements which it places on professionals established in its territory relating toZgodnie z art. ‧ ust. ‧, przyjmujące Państwo Członkowskie zwalnia usługodawców prowadzących działalność w innym Państwie Członkowskim z wymogów obowiązujących osoby wykonujące dany zawód, prowadzące działalność na jego terytorium, dotyczących
Although there are a lot of insecure SMB networks out there which allow access to anyone, in principle you have to authenticate yourself to access the services of an SMB server. By default, & kde; will use the data entered in the Default user name and Default password fields to authenticate itself on SMB hosts. If you leave the field Default user name empty, & kde; will try to access SMB hosts without a username. If you leave the default password empty, it will try without a password. If & kde; is unsuccessful accessing the host using these settings, you will be asked for a username and a passwordPomimo że jest wiele niebezpiecznych sieci SMB, które pozwalają na dostęp każdemu, musisz się poddać identyfikacji, aby uzyskać dostęp do usług serwera SMB. Domyślnie & kde; użyje danych podanych w polu Domyślna nazwa użytkownika oraz Domyślne hasło, aby dokonać identyfikacji na serwerach SMB. Jeśli pozostawisz pole Domyślna nazwa użytkownika puste, & kde; spróbuje dostać się do serwerów SMB bez nazwy użytkownika. Jeśli pozostawisz Domyślne hasło puste, & kde; spróbuje bez hasła. Jeśli się nie uda uzyskać dostępu do serwera używając tych ustawień, pojawi się prośba o podanie nazwy użytkownika i hasła
International development organisations should consider schemes for development that virtually transfer services and knowledge of highly skilled migrants, such as cardiologists in destinations countries using the internet to analyse medical records from the source country, geologists providing access to state-of-the-art laboratories in host countries, or financial analysts assessing business plans for micro finance programmesMiędzynarodowe organizacje pracujące na rzecz rozwoju powinny rozważyć systemy służące rozwojowi, które wirtualnie przenoszą usługi i wiedzę wysoko wykwalifikowanych migrantów, na przykład kardiolodzy w kraju przyjmującym przy wykorzystaniu internetu analizują historie chorób z kraju pochodzenia, geolodzy zapewniają dostęp do supernowoczesnych laboratoriów w kraju przyjmującym, a analitycy finansowi oceniają biznesplany dla programów mikrofinansowania
Another example is cloud computing, essentially the delivery of hosted consumer and non-consumer application services over the InternetInnym przykładem jest tzw. przetwarzanie w chmurze (ang. cloud computing), które polega na świadczeniu za pośrednictwem Internetu usług konsumenckich i niekonsumenckich dostarczanych przez organizacje zewnętrzne
While performing their tasks and exercising their powers, members of the teams shall be authorised to use force, including service weapons, ammunition and equipment, with the consent of the home Member State and the host Member State, in the presence of border guards of the host Member State and in accordance with the national law of the host Member StatePodczas wykonywania zadań i korzystania z uprawnień członkowie zespołów są uprawnieni do użycia siły, w tym posługiwania się bronią służbową, amunicją i sprzętem, za zgodą rodzimego państwa członkowskiego i przyjmującego państwa członkowskiego, w obecności funkcjonariuszy straży granicznej przyjmującego państwa członkowskiego i zgodnie z prawem krajowym przyjmującego państwa członkowskiego
With regard to the obligation to keep certain documents in the language of the host Member State, the Commission considers the obligation to translate to be an unjustified limitation on the free provision of servicesJeśli chodzi o obowiązek przechowywania pewnych dokumentów w języku przyjmującego państwa członkowskiego Komisja uważa, że obowiązek tłumaczenia jest całkowicie nieuzasadnionym ograniczeniem swobody świadczenia usług
I would remind you that agriculture provides a whole host of essential services relating to, among other things, food, biodiversity, the landscape and the environment, and these are tasks that are performed for the sake of the social and economic life of rural areas.Pragnę przypomnieć, że rolnictwo dostarcza szereg podstawowych usług związanych między innymi z żywnością, bioróżnorodnością, krajobrazem i środowiskiem. Zadanie te są wykonywane ze względu na życie społeczne i gospodarcze na obszarach wiejskich.
This Directive shall not prevent investment firms authorized in other Member States from advertising their services through all available means of communication in their host Member States, subject to any rules governing the form and the content of such advertising adopted in the interest of the general goodNiniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających zezwolenia w innych Państwach Członkowskich w reklamowaniu swoich usług wszelkimi dostępnymi środkami przekazu w przyjmujących Państwach Członkowskich, z zastrzeżeniem wszelkich zasad dotyczących formy i treści tego rodzaju reklam przyjętych w interesie dobra publicznego
whereas neither the consumer nor the service provider are always able to determine with clarity which legal regime is applicable to each aspect of their activities, that is to say, whether the law of the host or home country applies or whether the regulatory regime of the host or home country appliesmając na uwadze, że ani konsumenci ani dostawcy usług nie zawsze są w stanie określić precyzyjnie, jaki system prawny ma zastosowanie do każdego z aspektów ich działalności, tj. czy ma zastosowanie prawo kraju goszczącego lub kraju siedziby, czy też ma zastosowanie system regulacyjny kraju goszczącego lub kraju siedziby
Where there is a substantial difference between the professional qualifications of the service provider and the training required in the host Member State, to the extent that that difference is such as to be harmful to public health or safety, the host Member State shall give the service provider the opportunity to show, in particular by means of an aptitude test, that he has acquired the knowledge or competence lackingW przypadku gdy pomiędzy kwalifikacjami zawodowymi usługodawcy oraz wykształceniem wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim występują różnice na tyle istotne, że zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu publicznemu, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwi usługodawcy wykazanie, w szczególności poprzez poddanie się testowi umiejętności, że uzyskał on brakującą wiedzę lub umiejętności
Expenditure in connection with the provision of interpretation services at meetings, and translation of documents into, or from, any of the working languages of the Joint Council, shall be borne by the Party hosting the meetingKoszty związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń oraz tłumaczeniem pisemnym dokumentów na języki robocze Wspólnej Rady lub z tych języków ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia
Where a worker is employed for a period exceeding three months but not exceeding a year in the service of an employer in the host State or in the employ of a person providing services, the host Member State shall issue him a temporary residence permit, the validity of which may be limited to the expected period of the employmentW przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na okres przekraczający trzy miesiące, ale nieprzekraczający jednego roku u pracodawcy w kraju przyjmującym lub w charakterze osoby świadczącej usługi, przyjmujące Państwo Członkowskie wyda mu karte pobytu, której ważność może ograniczać się do planowego okresu zatrudnienia
The directive's provisions also aim to facilitate access to medical assistance services by calling for the need to create a direct reimbursement system between the funding body from the country of origin and the host hospital.Celem przepisów dyrektywy jest również ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej poprzez wskazanie konieczności stworzenia systemu bezpośrednich refundacji pomiędzy organem finansującym z państwa pochodzenia a szpitalem w państwie przyjmującym.
Article ‧(a) of the proposal exempts temporary and occasional service providers established in another Member State from requirements relating to authorisation by, registration with, or membership of, a professional organisation or body in the host Member StateArt. ‧ lit. a) wniosku wyłącza usługodawców tymczasowych i okazjonalnych, mających siedzibę w innym Państwie Członkowskim, z obowiązków związanych z uzyskaniem zezwolenia, rejestracją lub członkostwem w organizacji lub instytucji zawodowej w przyjmującym Państwie Członkowskim
The mapping of these TESTA site addresses (host names) to their IP addresses is done by the TESTA DNS serviceOdwzorowania adresów stron sieci TESTA (nazw hostów) według ich adresów IP dokonuje system DNS sieci TESTA
Sometimes it is not very clear which legal regime is applicable to each aspect of the activities of the services sector: whether they have to obey the civil law of the host or home country or the regulatory regime of the host or home country.Czasami nie wiadomo, który system prawny ma zastosowanie w odniesieniu do poszczególnych aspektów działalności sektora usług - czy należy przestrzegać przepisów prawa cywilnego państwa przyjmującego czy państwa pochodzenia oraz czy zastosowanie ma reżim regulacyjny państwa przyjmującego czy państwa pochodzenia.
On the other hand, in the interests of protecting the health and safety of the service recipient, the Council has added the possibility for the competent authorities of the host member State to ask its counterparts in the Member State of establishment to provide any information concerning the absence of any disciplinary or criminal sanctions of a professional nature (Article ‧ of the common positionZ drugiej strony, w interesie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa usługobiorcy, Rada dodała właściwym organom przyjmującego Państwa Członkowskiego możliwość zażądania od ich odpowiedników w Państwie Członkowskim, w którym usługodawca ma swoją siedzibę, by te dostarczyły wszelkich informacji dotyczących braku jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych lub karnych związanych z prowadzeniem działalności zawodowej (art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska
If two or more host States are involved in the regular service, the data may be provided by one of these host StatesJeżeli w regularnej usłudze zaangażowane są dwa lub więcej państwa przyjmujące, dane te mogą być dostarczane przez jedno z tych państw przyjmujących
The prudential supervision of an investment firm shall be the responsibility of the competent authorities of the home Member State whether the investment firm establishes a branch or provides services in another Member State or not, without prejudice to those provisions of this Directive which give responsibility to the authorities of the host Member StateZa nadzór ostrożnościowy nad przedsiębiorstwem inwestycyjnym, bez względu na to, czy przedsiębiorstwo inwestycyjne zakłada oddział lub świadczy usługi w innym Państwie Członkowskim, odpowiedzialne są właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia, bez uszczerbku dla tych przepisów dyrektywy, które powierzają taką odpowiedzialność władzom przyjmującego Państwa Członkowskiego
Where regular services are concerned, only regular services provided as part of a regular international service, excluding urban and suburban services, should be opened up to non-resident carriers, subject to certain conditions, and in particular to the legislation in force in the host Member StateW przypadkach dotyczących usług regularnych jedynie usługi regularne świadczone jako część międzynarodowych usług regularnych, wyłączając usługi miejskie i podmiejskie, powinny być otwarte dla przewoźników niemających siedziby w państwie członkowskim, z zastrzeżeniem określonych warunków, w szczególności obowiązujących przepisów przyjmującego państwa członkowskiego
The European Economic and Social Committee is therefore addressing the issue of patients' rights in order to draw the attention of the European institutions to the need to respect these rights, particularly in the light of EU citizens' right of free movement between the ‧ Member States and their equal opportunities to enjoy high-quality service in their country of origin or host country, and above all to encourage their practical application in all of the Member StatesEuropejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zajął się sprawą praw pacjenta, aby zwrócić uwagę instancji europejskich na konieczność ich poszanowania, szczególnie w świetle prawa obywateli do mobilności między ‧ krajami Unii i równych szans na korzystanie z usług wysokiej jakości tak w kraju pochodzenia, jak i w kraju pobytu, a także aby zachęcić do konkretnej realizacji tych praw we wszystkich państwach Wspólnoty Europejskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95920 zdań frazy service host.Znalezione w 39,747 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.