Tłumaczenia na język polski:

  • ekstrakt próbki   

Przykładowe zdania z "sample extract", pamięć tłumaczeniowa

add example
The sample is equilibrated with water and extracted with methanol-acetonitrilePróbka jest równoważona wodą i poddawana ekstrakcji przy użyciu mieszaniny metanolu i acetonitrylu
a sample of the infected tomato or eggplant material inoculated with the tuber or plant extract, where appropriate, andpróbkę zarażonego materiału z ziemniaka lub psianki podłużnej, zaszczepionego ekstraktem z bulwy lub rośliny, gdy jest to stosowne, a także
The volatile nitrogenous bases are extracted from a sample using a solution of ‧,‧ mol perchloric acidLotne zasady amonowe ekstrahuje się z próbki przy pomocy ‧,‧-molowego roztworu kwasu nadchlorowego
The apo-carotenic ester is the sum of all substances present in an extract of samples obtained under the conditions described in the method which absorb light at ‧ nmEster apo karotenowy jest sumą wszystkich substancji obecnych w ekstrakcie próbek otrzymanych zgodnie z warunkami określonymi w metodzie, która polega na absorbowaniu światła przy ‧ nm
To ensure complete mixing of the engine exhaust before sample extraction, a mixing chamber may be optionally inserted between the muffler outlet and the sample probeDla zapewnienia całkowitego wymieszania spalin silnika przed pobraniem próbki, można dodatkowo wstawić komorę mieszania między wylot tłumika a sondę pobierającą próbki
This Procedure is applicable to analysing samples of fertilisers extracted by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of total and/or water-soluble cobalt is required by Annex I E of this RegulationNiniejszy sposób wykonania stosuje się do nawozów ekstrahowanych metodami ‧ i ‧, dla których w załączniku I E do niniejszego rozporządzenia wymagane jest deklarowanie zawartości całkowitego i/lub rozpuszczalnego w wodzie kobaltu
The whole sample shall be used for further examination, i.e. extraction of cysts, species identification and, if applicable, pathotype/virulence group determinationCała próba jest wykorzystywana do dalszych czynności badawczych, tj. do ekstrakcji cyst, identyfikacji gatunków oraz, o ile to będzie właściwe, do ustalenia patotypu/grupy wirulencyjnej
Collect the sample extractZebrać ekstrakt próbki
specify the lipid extraction method used to determine the fat content of the samplenależy określić metodę ekstrakcji lipidów zastosowaną w celu określenia zawartości tłuszczu w próbce
The recommended order for injecting the extracts into the analytical instrument is as follows: reagent blank, compliant control sample, sample to be confirmed, compliant control sample and finally non-compliant control sampleKolejność wstrzykiwania ekstraktów do aparatury analitycznej jest następująca: odczynnik do próby zerowej, zgodna próbka kontrolna, próbka do potwierdzenia, zgodna próbka kontrolna i na koniec niezgodna próbka kontrolna
Developing a Method for Extraction and Determination of Zaleplon in Biological Samples.Opracowanie metody izolowania i oznaczania zaleplonu w materiale biologicznym
Subsequently, extract the fat fraction from the test sample with ‧ ml of n-hexaneNastępnie ekstrahować frakcję tłuszczową z próbki badanej za pomocą ‧ ml n-heksanu (ppkt
After addition of an internal standard, the sample is extracted with acidified methanolPo dodaniu wewnętrznego wzorca próbka jest poddawana ekstrakcji za pomocą kwaśnego metanolu
This procedure is applicable to extracts from samples of fertilisers obtained by Method ‧ or Method ‧ for which a declaration of copper content is required by Annex IE to this RegulationNiniejszy sposób wykonania stosuje się do ekstraktów nawozowych otrzymanych wg metody ‧ lub ‧, dla których w załączniku ‧ E do niniejszego rozporządzenia jest wymagane deklarowanie zawartości miedzi
Inject ‧ μl of the sample extract (‧.‧) into the liquid chromatograph and record the chromatogramDo chromatografu cieczowego wprowadzić strzykawką ‧ l ekstraktu próbki (‧.‧) i zarejestrować chromatogram
The simulant absorbed by the sample is extracted and determined quantitativelyPłyn modelowy wchłonięty przez próbkę zostaje poddany ekstrakcji i oznaczony ilościowo
For RT-PCR analysis of tissues preserved in RNAlater, RNA extraction must be carried out within a certain time for samples stored at different temperaturesDo analizy RT-PCR, tkanek konserwowanych w RNA, ekstrakcji RNA dla próbek przechowywanych w różnych temperaturach dokonuje się w określonym czasie
Extract about ‧ g of the sample with water, filter, and dilute to about ‧ mlEkstrahować około l g próbki wodą, przesączyć i rozcieńczyć do około ‧ ml
The order for injecting the extracts into the analytical instrument is as follows: reagent blank, compliant control sample, sample(s) to be confirmed, compliant control sample again and finally non-compliant control sampleKolejność wstrzykiwania ekstraktów do aparatury analitycznej jest następująca: odczynnik do próby zerowej, zgodna próbka kontrolna, próbka lub próbki do potwierdzenia, ponownie zgodna próbka kontrolna i na koniec niezgodna próbka kontrolna
Repeat the extraction of te sample with a second portion of ‧ ml of ethyl acetatePowtórzyć proces ekstrakcji próbki z drugą porcją ‧ ml octanu etylowego
For the PCR test perform DNA extraction from positive and negative control samples with each series of test samplesW przypadku testu PCR dla każdej serii prób testowych dokonać ekstrakcji DNA z prób kontroli pozytywnej i negatywnej
This procedure is applicable to extracts from samples of fertilisers obtained by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of total and/or water-soluble iron is required by Annex I E to this RegulationNiniejszy sposób wykonania stosuje się do nawozów ekstrahowanych metodami ‧ lub ‧, dla których deklaracja odnośnie do zawartości ogólnego i/lub rozpuszczanego w wodzie żelaza jest wymagana w załączniku I E do niniejszego rozporządzenia
Disperse sub-samples of ‧ to ‧ g of soil or sludge by rotary shaking (‧ rpm) in ‧ to ‧ ml extraction buffer (Appendix ‧) for up to two hoursPodpróby ‧–‧ g ziemi lub osadu zawiesić w ‧–‧ ml buforu ekstrakcyjnego (dodatek ‧) i wytrząsać na wstrząsarce obrotowej (‧ obr./min) przez okres do ‧ godzin
The sample is extracted by a water-methanol mixturePróbki są ekstrahowane przy użyciu mieszaniny woda-metanol
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35397 zdań frazy sample extract.Znalezione w 5,421 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.