Tłumaczenia na język polski:

  • ekstrakt próbki   

Przykładowe zdania z "sample extract", pamięć tłumaczeniowa

add example
Two different assays or repeat RT-PCR using a new RNA extract from the original clinical sample on each occasion of testingdwie różne próby lub powtórny test RT-PCR nowej próbki RNA, którą do każdego testu należy pobrać z pierwotnego materiału klinicznego
The partial sample should then be spread out on a table with tweezers or a horn spatula and broken grains, other cereals, sprouted grains, grains damaged by pests, grains damaged by frost, grains in which the germ is discoloured, mottled grains, extraneous seeds, ergots, damaged grains, decayed grains, husks and live pests and dead insects must be extractedNastępnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owady
Sample extractEkstrakt próbki
Then extract the sample in water (‧ ml per g of sample) by boiling under reflux for ‧ minutes. Filter, return the sample to the flask, and repeat the extraction with an identical volume of waterNastępnie ekstrahować próbkę w wodzie (‧ ml na ‧ g próbki), pozostawiając w stanie wrzenia pod chłodnicą zwrotną przez na ‧ minut.. Przefiltrować, ponownie umieścić próbkę w kolbie i powtórzyć ekstrakcję z wykorzystaniem takiej samej ilości wody
A variety of methods are available for purification of target DNA from complex sample substrates, thus removing inhibitors of PCR and other enzymatic reactions and concentrating target DNA in the sample extractDostępnych jest wiele metod oczyszczania docelowego DNA, ze złożonych substratów próby, które usuwają inhibitory PCR i inne reakcje enzymatyczne i koncentrują docelowe DNA w ekstrakcie próby
The filter shall extract any solid particles from the gas sample prior to the analyzerFiltr powinien pochłaniać wszelkie cząstki stałe z próbki gazów przed skierowaniem ich do analizatora
The ELISA test is positive if the average OD readings from duplicate sample wells is > ‧x OD in the negative sample extract well provided that OD readings in all negative control wells are < ‧x those in the positive control wellsWynik testu ELISA jest pozytywny, gdy odczyty średniej gęstości optycznej OD próby w dwóch powtórzeniach wynoszą > ‧x OD w negatywnym ekstrakcie próby pod warunkiem, że odczyt OD dla wszystkich kontroli pozytywnych wynosi < ‧x tych w studzienkach kontroli pozytywnych
This method of sampling is of application for the official control of the maximum levels established for ochratoxin A in roasted coffee beans, ground roasted coffee, soluble coffee, liquorice root and liquorice extractNiniejszą metodę pobierania próbek stosuje się do celów urzędowej kontroli najwyższych dopuszczalnych poziomów ustanowionych dla ochratoksyny A w kawie palonej ziarnistej, kawie palonej mielonej, kawie rozpuszczalnej, korzeniu lukrecji i ekstrakcie z lukrecji
This procedure is applicable to extracts from samples of fertilizers obtained by Method ‧ and ‧ for which a declaration of molybdenum is required by Directive ‧/EECProcedura ta ma zastosowanie do ekstraktów z próbek nawozów otrzymanych metodą ‧ i ‧, dla których podanie molibdenu jest wymagane dyrektywą ‧/EWG
carbadox concentration of the sample extract (‧.‧.‧) in μg/mlstężenie karbadoksu w ekstrakcie próbki w μg/ml
Normally, the quantity of product to be extracted will not exceed ‧ g, but it may be necessary to extract further quantities of sampleZazwyczaj, ilość produktu przeznaczonego do procesu ekstrakcji nie przekracza ‧ g, ale może być konieczna do procesu ekstrakcji wykorzystanie większej ilości próbki
Non-extractable (bound) residues in sediment are to be reported at each sampling pointPozostałości w osadzie nieulegające ekstrakcji (związane) powinny być podawane przy każdym pobieraniu próbek
Whereas specific purity criteria for extraction solvents and methods of analysis and sampling of extraction solvents in and on foodstuffs should be establishednależy ustanowić szczególne kryteria czystości dla substancji rozpuszczających do ekstrakcji oraz metod analizy i pobierania próbek tych substancji rozpuszczających znajdujących się w oraz na powierzchni środków spożywczych
on point A, ‧ ¶l of the purified sample extract obtained inw pkt. A: ‧ μl oczyszczonego ekstraktu próbki, uzyskanego w ppkt
Determine the quantity of aflatoxin B‧ in the sample extract as indicated inOkreślić ilość aflatoksyny B‧ w ekstrakcie próbki zgodnie z ppkt
From a homogeneous sample (powders, dried pastes and dried liquids) an ethanol extract is obtained which contains the surfactants, soap and other alcohol-soluble constituents of the synthetic detergent sampleZ homogenicznej próbki (proszek, sucha pasta i osuszone ciecze) uzyskuje się wyciąg etanolowy, który zawiera środki powierzchniowo czynne, mydła i inne rozpuszczalne w alkoholu składniki próbki syntetycznego detergentu
The selection of the excitation and emission wavelengths in combination with the chromatographic conditions shall be done in such a way to minimise the occurrence of interfering components in blank sample extractsWyboru długości fal wzbudzenia i emisji w powiązaniu z warunkami chromatografii należy dokonać w taki sposób, aby zminimalizować występowanie zakłócających składników w zerowych ekstraktach próbek
If the concentration of one or more of the substances found in the sample is excessive, dilute the sample extract and repeat the measurementJeśli stężenie jednej lub kilku substancji znalezionych w próbce jest zbyt wysokie, rozcieńczyć ekstrakt próbki i powtórzyć pomiar
This procedure is applicable to extracts from samples of fertilizers obtained by Methods ‧ and ‧ for which a declaration of manganese is required by Directive ‧/EECProcedura ta ma zastosowanie do ekstraktów z próbek nawozów otrzymanych metodami ‧ i ‧, dla których podanie manganu jest wymagane dyrektywą ‧/EWG
V‧= volume of the sample extract according to ‧.‧ in ml (i.eV‧ = objętość ekstraktu próbki zgodnie z ‧.‧, w ml (tj
Disperse sub-samples of ‧ to ‧ g of soil or sludge by rotary shaking (‧ rpm) in ‧ to ‧ ml extraction buffer (Appendix ‧) for up to two hoursPodpróby ‧–‧ g ziemi lub osadu zawiesić w ‧–‧ ml buforu ekstrakcyjnego (dodatek ‧) i wytrząsać na wstrząsarce obrotowej (‧ obr./min) przez okres do ‧ godzin
The identity of the analyte can be confirmed by co-chromatography, or by using a diode-array detector by which the spectra of the sample extract and the calibration solution (‧.‧) containing ‧ mg/ml are comparedTożsamość składnika oznaczanego (analitu) może być potwierdzona przy pomocy współchromatografii lub przy użyciu detektora z układem diod, przy pomocy którego, zakresy ekstraktu próbnego i roztworu wzorcowego (‧.‧), zawierające ‧ g/ml są porównywane
The peak width, at half of its height, must be within ± ‧ % of the original width of the amprolium peak of the unfortified sample extractKryterium uważa się za spełnione, jeżeli występują te same maksymalne wartości i w ramach żadnego z obserwowanych punktów rozbieżność między dwoma widmami nie jest większa niż ‧ % absorbancji wzorcowego agalitu
Methyl benzoquate is extracted from the sample with methanolic methanesulfonic acid solutionBenzokwat metylu ekstrahowany jest z roztworem metanolowego kwasu metanosulfonowego
Method of sampling for roasted coffee beans, ground roasted coffee, soluble coffee liquorice root and liquorice extract (lots < ‧ tonnesMetoda pobierania próbek kawy palonej ziarnistej, kawy palonej mielonej, kawy rozpuszczalnej, korzenia lukrecji i ekstraktu z lukrecji (partie < ‧ ton
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36068 zdań frazy sample extract.Znalezione w 17,089 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.