Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthlessbezlitosny; bezpardonowy; ; bezwzględny; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
Because you...You are even more ruthless than I amPonieważ ty... jesteś nawet bardziej bezwzględny niż ja
The fighting was furious but the Antonians were no match for the ruthless invaderswalka była zaciekła ale Antonianie byli za słabi dla bezlitosnych najeżdzców
They' re deceitful, ambitious and ruthlessSą fałszywi, ambitni i bezwzględni
This contract killing, one of many, has shown with ruthless clarity that the prosecution office, the judicial system and the Ministry of Interior in our country either do not have the might to deal with crime or, which even more scary, lack the will to do so.To zabójstwo na zlecenie, jedno z wielu, z bezlitosną wyrazistością pokazało, że prokuratura, system sądownictwa oraz ministerstwo spraw wewnętrznych naszego kraju albo nie są w stanie poradzić sobie z przestępczością, albo - co jeszcze straszniejsze - nie chcą tego uczynić.
What little we know is that they' re ruthless, organized... and we strongly urg e you to stay inside and do not try to defend yourselvesWiemy jedynie, że są bezwzględni, zorganizowani...Zaleca się pozostanie w domach i zaniechanie prób samodzielnej obrony
And he is one of the Binadraks most ruthless assassinsI jest jednym z najsroższych skrytobójców binadraskich
Word on the street is Cunth' s put together a team of the most ruthless criminals this planet has to offerPodobno Schpara zebrał sobie największych łajdaków świata.Hossa Bendera, Zeke' a Pleshette' a
Considering the ruthless nature of this crime...... and the bleak prospects for rehabilitation...... l hereby sentence you to serve ‧ ‧ years...... in the custody of the commissioner of the Department of CorrectionsBiorąc pod uwagę bezwzględność tego przestępstwa...... oraz nikłe szanse na resocjalizację...... niniejszym wyrokiem skazuję oskarżonych na ‧ lat...... w więzieniu o zaostrzonym rygorze
A skin of such... elegance...... concealing such... ruthlessnessSkóra o takiej... elegancji, pod która kryje sie taka bezwzglednosc
You are so ruthlessJesteś bezlitosny!
Ruthless and bloody brutal when corneredBezwzględny i diabelnie brutalny, kiedy czuje się postawiony pod ścianą
It is therefore important that appropriate concerted action is taken against such ruthless criminal networks that are taking advantage of the plight of innocent peopleJest zatem ważne, by podjąć odpowiednie wspólne działania przeciwko takim bezwzględnym organizacjom przestępczym, które wykorzystują trudną sytuację niewinnych ludzi
Yes, sirI am so pleased you won the bidding, Your Supreme RuthlessnessCieszę się, że to pan wygrał licytację, Wasza Bezwzględność
But I detect a certain ruthless charm I may be able to use...... to my advantageAle ma prostacki wdzięk, który może mi się przydać
O God, hear my prayer.The ruthless seek my life. They do not keep God before themO Boże... wysłuchaj mej modlitwy... którzy nie mają przed sobą Boga... odwróć się od wrogów moich... w wierności swej zniszcz ich
This guy' s as smart as he is ruthlessTen facet jest tak samo cwany jak okrutny
(CS) Mr President, the whole world welcomes Barack Obama's plan to close Guantánamo, because it is a symbol of the merciless treatment of people - ruthless terrorists though they may be, or suspected of the gravest crimes.(CS) Panie przewodniczący! Cały świat z zadowoleniem przyjmuje plan Baracka Obamy dotyczący zamknięcia Guantanamo, ponieważ jest ono symbolem bezlitosnego traktowania ludzi - niezależnie od tego, że mogą oni być sami bezlitosnymi terrorystami lub podejrzanymi o najokrutniejsze zbrodnie.
This has sparked a growth of unlicensed football academies in some African countries and I am deeply concerned that young children are being exploited by ruthless agents and then sold on to clubs as if they were commodities.Zapoczątkowało to rozwój nielicencjonowanych akademii futbolowych w niektórych państwach Afryki. Bardzo martwi mnie fakt, że małe dzieci są wykorzystywane przez bezwzględnych agentów, a następnie sprzedawane jak towar klubom.
Mr President, the way the Chinese authorities are addressing the crisis in Tibet is proof that Beijing is unwilling to change its ruthless policies towards minorities.Panie przewodniczący! Sposób, w jaki władze chińskie zajmują się kryzysem w Tybecie, jest dowodem na to, że Pekin nie chce zmienić swojej bezlitosnej polityki wobec mniejszości.
Cee was a very ruthless manCee był bardzo bezlitosnym człowiekiem
We didn' t know what to think.I mean, this guy was supposedly one of the most ruthless warlords in afghanistan, and suddenly, he just sits down at our tableNie wiedzieliśmy, co o tym myśleć... ten gość był najbardziej bezwzględnym dygnitarzem wojskowym w Afganistanie
The tragedy as regards the Amazon basin, 60% of which is in Brazil, is that the ruthless destruction of the beautiful Amazon forest is obvious: for example, 4.1 million km2 have been destroyed so far.Cała tragedia w dorzeczu Amazonki, którego 60 % znajduje się w Brazylii, polega na tym, że bezwzględne niszczenie pięknych lasów Amazonii jest ewidentne: do tej pory na przykład zniszczono 4,1 miliona km2.
Yes, sir.I am so pleased you won the bidding, Your Supreme RuthlessnessCieszę się, że to pan wygrał licytację, Wasza Bezwzględność
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,314 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.