Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthlessbezlitosny; bezpardonowy; ; bezwzględny; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
Malaysia cannot invoke its domestic legislation, under which at least 66 crimes carry the punishment of caning, in order to justify its ruthless methods, which are tantamount to torture and which are considered illegal by international law and conventions.Malezja nie może powoływać się na prawo krajowe, które przewiduje karę chłosty za co najmniej 66 przestępstw, by uzasadniać swoje bezwzględne metody równoznaczne z torturami, które są uznane za nielegalne przez prawo i konwencje międzynarodowe.
Operations is cold and ruthless, but he' s not irrationalSzef jest zimny i bezwzględny, ale nie irracjonalny
Mr Mugabe, a former fighter for freedom from colonial slavery, has now turned into a ruthless dictator and a barbaric suppressor of justice and the human rights of millions of his countrymen.Pan Mugabe, były bojownik o wolność z czasów podległości kolonialnej, przeistoczył się obecnie w bezdusznego dyktatora i barbarzyńskiego pogromcę sprawiedliwości i praw człowieka w stosunku dla milionów swoich obywateli.
author. - Mr President, the people of Sri Lanka - Sinhalese and particularly the Tamils - have suffered enormously over these past 30 years from a ruthless terrorist campaign conducted by the LTTE.autor. - Panie przewodniczący! Mieszkańcy Sri Lanki - Syngalezi, a zwłaszcza Tamilowie - od trzydziestu lat cierpią poważnie na skutek bezwzględnej kampanii terrorystycznej prowadzonej przez LTTE.
A ruthless army of eight hundred thousand is invading from both land and waterBezwzględna armia licząca ‧ tysięcy mężów atakuje z lądu i wody
As Irish director Ciarán O'Connor outlined last year in his film 'Trafficked', which documented the ongoing impact of trafficking in Ireland, it is a crime which is becoming more advanced and more ruthless as authorities fight harder to drive it away.Według obrazu irlandzkiego reżysera Ciarána O'Connora w ubiegłorocznym filmie zatytułowanym "Sprzedana”, w którym przedstawiono skutki handlu ludźmi w Irlandii, proceder ten to coraz bardziej zaawansowane i okrutne przestępstwo, pomimo że władze prowadzą coraz ostrzejszą walkę na rzecz jego wyeliminowania.
Word on the street is Cunth' s put together a team of the most ruthless criminals this planet has to offerPodobno Schpara zebrał sobie największych łajdaków świata.Hossa Bendera, Zeke' a Pleshette' a
What little we know is that they' re ruthless, organized... and we strongly urg e you to stay inside and do not try to defend yourselvesWiemy jedynie, że są bezwzględni, zorganizowani...Zaleca się pozostanie w domach i zaniechanie prób samodzielnej obrony
(FR) Mr President, if there is one industrial sector in Europe in which employment has been the victim of ruthless relocations, the free movement of capital, a strong euro, and dumping, it is the textile sector.(FR) Panie przewodniczący! Jeżeli w Europie mamy chociaż jeden sektor przemysłu, którego pracownicy padli ofiarami bezwzględnego przenoszenia produkcji, swobodnego przepływu kapitału, mocnego euro i dumpingu, to jest nim sektor włókienniczy.
This guy' s as smart as he is ruthlessTen facet jest tak samo cwany jak okrutny
But not as much as watching you be controlled by a ruthless tyrant that would screw his own mother if he thought it' d help him get aheadAle nie tak bardzo jak widzieć, że kontroluje Cię bezlitosny tyran, który olałby własną matkę, gdyby wiedział, że to pozwoli mu iść dalej
(CS) Mr President, the whole world welcomes Barack Obama's plan to close Guantánamo, because it is a symbol of the merciless treatment of people - ruthless terrorists though they may be, or suspected of the gravest crimes.(CS) Panie przewodniczący! Cały świat z zadowoleniem przyjmuje plan Baracka Obamy dotyczący zamknięcia Guantanamo, ponieważ jest ono symbolem bezlitosnego traktowania ludzi - niezależnie od tego, że mogą oni być sami bezlitosnymi terrorystami lub podejrzanymi o najokrutniejsze zbrodnie.
The whole nation was shocked by her youth, her ruthless methods...... and by her unabashed naivetyCałe państwo było zszokowane jej wiekiem, bezwzględnymi metodami...... i bezwstydnością
It' s a brave new world with naught but ruthless creatures in itTo nowy wspaniały świat, pełen bezwzględnych stworzeń
It is sufficient to mention the questions of human rights and the right of association, or the ruthless use of natural resources to exert political pressure on other countries, such as those of the European Union.Wystarczy wspomnieć kwestie praw człowieka, prawa do zrzeszania się czy też kwestii bezwzględnego używania surowców naturalnych do wywierania nacisków politycznych na kraje chociażby Unii Europejskiej.
In EU policy, the internal contradiction between the quality of culture and of profit is resolved only if the ruthless needs for profit are answered.Zgodnie z polityką UE wewnętrzna sprzeczność pomiędzy jakością kultury a zyskiem jest rozwiązana tylko wtedy, gdy zostaną zaspokojone bezlitosne potrzeby zysku.
He and Khamenei preside over the ruthless suppression of the citizens of Iran, with hangings, torture, stoning to death, amputations and floggings all commonplace, and the execution of children, and even pregnant women, routine.Wraz z najwyższym przywódcą, Chameneim, przewodzą bezwzględnym działaniom represyjnym stosowanym wobec obywateli Iranu, gdzie egzekucje przez powieszenie, tortury, ukamienowanie, amputacje oraz chłosta są powszechnie stosowane, zaś egzekucje dzieci, a nawet kobiet w ciąży, nie są niczym nadzwyczajnym.
Is he bold enough, ruthless enough?Czy jest on wystarczająco śmiały, wystarczająco bezwzględny?
Yes, he was ruthlessOwszem, był bezwzględny
The ruthless one" Bezlitosnym "
Originally, he had planned...... to give his invention to the police...... but a group of ruthless businessmenChcial... oddac go policji, ale grupa biznesmenów
A ruthless terrorist responsible for several bombings in Europe... including the discotheque in Frankfurt, where over ‧ G. I. S were killed... and, we suspect, both American- owned entities bombed hereTerrorysta odpowiedzialny za kilka zamachów w Europie, w tym na dyskotekę w Hamburgu, gdzie zginęło ponad ‧ żołnierzy oraz, jak sądzimy, na biura amerykańskich firm
I thought we Germans were the ruthless onesMyślę, że my Niemcy byliśmy bezlitośni
In other words, we' re a group of ruthless outcastsInnymi słowy... jesteśmy grupą bezlitosnych wyrzutków
Actually, I' m always thanking Nick,A man not only famous for his ruthless editor' s pen, but his patient hand- holding of crazy authorsW zasadzie to zawsze dziękuje Nickowi, człowiekowi znanemu nie tylko dzięki swojej szczerości, cierpliwości co do hamowania krnąbrnych autorów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 147 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,375 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.