Tłumaczenia na język polski:

  • bezwzględność   

Pozostałe znaczenia:

 
bezwzględność, nieludzkość, brak litości
 
The property of being ruthless

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

ruthlessbezlitosny; bezpardonowy; ; bezwzględny; drakoński; nielitościwy; niemiłosierny; okrutny; srogi

Przykładowe zdania z "ruthlessness", pamięć tłumaczeniowa

add example
'Release' needs to become the watchword, but it is also vitally important to define rules to prevent the creation or strengthening of monopolies and to ensure that the ones benefiting are the people and the economy as a whole, and not some financial or political group that is more ruthless than the rest."Uwolnienie” musi stać się hasłem przewodnim, ale niezwykle ważne jest również to, by określić zasady zapobiegania tworzeniu lub umacnianiu monopoli, a także służące zapewnieniu, by tymi, którzy mają odnieść korzyści, byli ludzie i cała gospodarka, a nie pewna grupa finansowa czy polityczna bardziej bezwzględna niż pozostali.
To our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.W naszym dziecinnym myśleniu był to typowy przykład arbitralności i bezwzględności tego konkretnego systemu.
The greatest contradiction is to be found between the environmental and social window dressing and the ruthless policies pursued by Michl Ebner and his party on a daily basis.Największą sprzeczność można znaleźć między wymiarem środowiskowym i społecznym oraz bezwzględną polityką, którą na co dzień realizuje poseł Michl Ebner oraz jego partia.
He' s utterly ruthless and fears no oneJest bezwzgledny i nie boi sie nikogo
And he is one of the Binadraks most ruthless assassinsI jest jednym z najsroższych skrytobójców binadraskich.Bezwzględny morderca?
And none of us and nothing of Scotland will remain unless we are as ruthlessI nikt z nas ani nic ze Szkocji nie pozostanie, jeśli nie będziemy równie bezlitośni
You mean your ruthless, cold- hearted betrayal?Masz na myśli okrutną i bezlitosną zdradę?
What little we know is that they' re ruthless, organized... and we strongly urg e you to stay inside and do not try to defend yourselvesWiemy jedynie, że są bezwzględni, zorganizowani...Zaleca się pozostanie w domach i zaniechanie prób samodzielnej obrony
A ruthless minority seems to have forgotten certain good old- fashioned virtuesOkrutna mniejszość... wydaje się zapominać... o pewnych, staromodnych cnotach
To defeat a violent people, you have to react in a given situation...... with ruthless, cold- blooded violence as wellŻeby bronić się przed bezwzględnymi ludźmi trzeba się nauczyć działać...... z jeszcze większą bezwględnością i zimną krwią
The country is now devastated by the arbitrary use of violence by security forces, who responded with a ruthless crackdown on peaceful demonstrations by arresting thousands of demonstrators.Kraj jest teraz zdewastowany przez arbitralne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, które zareagowały bezdusznym tłumieniem pokojowych demonstracji, aresztując tysiące demonstrantów.
But I detect a certain ruthless charm I may be able to use to my advantageAle ma prostacki wdzięk, który może mi się przydać
Your ruthlessnessTwoją bezwzględność
A ruthless minority seems to have forgotten certain good old- fashioned virtuesBezlitosna mniejszość najwyraźniej zapomniała pewnych staromodnych cnót
He was ashamed of his boasting...... his pretensions of courage and ruthlessnessByło mu wstyd z powodu jego przechwałek...... o swym męstwie i bezwzględności
You have to learn to think like him, to act with the same ruthlessness he doesMusicie się nauczyć myśleć tak jak on, działać równie bezlitośnie
A long-term ceasefire would be a disaster because - as a suicide attack in Sri Lanka earlier this week demonstrates - the LTTE is ruthless, bloodthirsty and rightly identified as a terrorist organisation by the European Union and the United States.Długoterminowe zawieszenie broni byłoby katastrofą, ponieważ - jak pokazuje atak samobójczy na Sri Lance na początku tego tygodnia - LTTE jest organizacją bezwzględną, rządną krwi i słusznie określaną przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone mianem terrorystycznej.
on behalf of the ECR Group. - Mr President, President Ahmadinejad's ruthless ambition to develop nuclear weapons represents, in my view, the gravest threat to world peace today.w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Bezwzględna ambicja prezydenta Ahmadineżada związana z rozwojem broni nuklearnej stanowi moim zdaniem najbardziej ponure zagrożenie dla pokoju w dzisiejszym świecie.
O God, hear my prayer.The ruthless seek my life. They do not keep God before themO Boże... wysłuchaj mej modlitwy... którzy nie mają przed sobą Boga... odwróć się od wrogów moich... w wierności swej zniszcz ich
A skin of such... elegance...... concealing such... ruthlessnessSkóra o takiej... elegancji, pod którą kryje się taka bezwzględność
You are so ruthlessJesteś bezlitosny!
He' s cold, hard, ruthless, and greedyZimny, twardy, bezlitosny i chciwy
Because you...You are even more ruthless than I amPonieważ ty... jesteś nawet bardziej bezwzględny niż ja
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 148 zdań frazy ruthlessness.Znalezione w 0,896 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.