Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
There must be an adequate number of escape routes and emergency exitsMusi być dostateczna liczba dróg i wyjść ewakuacyjnych
On ‧ July ‧, VVT concluded with the company Postbus a public service contract for public passenger transport for bus routes numbered ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ in the district of Lienz in the province of TyrolDnia ‧ lipca ‧ r. VVT zawarła ze spółką Postbus umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu pasażerów dla linii autobusowych o numerach ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ w powiecie tyrolskim Lienz
Quality standards for intra-Community cross-border mail The quality standards for intra-Community cross-border mail in each country are to be established in relation to the time limit for routing measured from end to end for postal items of the fastest standard category according to the formula formula D + n, where D represents the date of deposit and n the number of working days which elapse between that date and that delivery to the addresseeNormy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty Normy jakości dla przesyłek w obrocie zagranicznym w ramach Wspólnoty w każdym kraju powinny być opracowane na podstawie limitu czasowego dla przebiegu przesyłek, liczonego
If seat occupancy on the route falls below ‧ % per calendar quarter the carrier may reduce the number of seatsJeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie spadnie poniżej ‧ % w kwartale kalendarzowym, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć liczbę miejsc
If seat occupancy on the route falls below ‧ % per calendar quarter the carrier may reduce the number of seatsJeżeli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie spadnie poniżej ‧ % w kwartale kalendarzowym, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć liczbę miejsc
Inside here you' il find the account and wire routing numbers of a bank account in the Cayman IslandsW środku znajdziesz konto oraz jego numer w banku na Kajmanach
The number, frequency and timetables of the minimum services to be performed under these obligations shall be based on the slots reserved for this purpose and previously used on the same route by carriers accepting these obligationsMinimalna liczba, częstotliwość i godziny usług świadczonych na podstawie niniejszego dokumentu zostają określone na podstawie zarezerwowanych w tym celu przydziałów czasów na start i lądowanie, stosowanych uprzednio na tych samych trasach przez przewoźników przyjmujących obowiązek użyteczności publicznej
Out of the total number of connections offered on individual routes, no more than ‧ % of rotations may be cancelled during the entire period of operation, with the exception of flights cancelled for external reasons, such as the weather, strikes or operational restrictions applied by airportsW okresie realizacji połączeń dopuszcza się odwołanie maksymalnie ‧ % połączeń tam i z powrotem z całkowitej liczby połączeń przewidzianych na poszczególnych trasach, nie licząc lotów odwołanych z przyczyn niezależnych, takich jak zmiana pogody, strajk lub ograniczenia działania wprowadzone przez porty lotnicze
copies of route plans and/or serial number of health certificates as applicablekopie planowanej trasy i/lub numery porządkowe świadectw zdrowia, w miarę potrzeby
Route of EU numberWielkość Numer EU
network termination point (NTP) means the physical point at which a subscriber is provided with access to a public communications network; in the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or namepunkt zakończenia sieci oznacza fizyczne miejsce, w którym abonent otrzymuje dostęp do sieci łączności publicznej; w przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, punkt zakończenia sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta
Notwithstanding the provisions of Article ‧ of this Order, any application by an air carrier to increase the number of services on a route it is operating shall be examined on the basis of a simplified file as regards item c of Article ‧ of this Order; the file shall specify, where applicable, any changes that relate to the elements requested in items a, b and d of the aforementioned article of this OrderBez uszczerbku dla przepisów art. ‧ niniejszego zarządzenia, do wniosku przewoźnika lotniczego dotyczącego zwiększenia liczby połączeń na obsługiwanej przez niego trasie wystarczy dołączyć dokumentację uproszczoną w odniesieniu do lit. c) art. ‧ niniejszego zarządzenia; dokumentacja ta precyzuje, w razie potrzeby, zmiany dotyczące elementów wymaganych w lit. a), b) i d) wspomnianego artykułu niniejszego zarządzenia
stresses that it is also in the interest of road safety to ensure that individual transit routes are not overburdened and that some roads are improved and a sufficient number of alternative, environment-friendly rail and sea routes are created; it is also important to keep promoting the existing motorways of the sea and to support the opening of new routes based on the concept, which helps to reduce the volume of road freight transportPodkreśla, że także z uwagi na bezpieczeństwo transportu drogowego trzeba unikać nadmiernego obciążania pojedynczych szlaków transportowych oraz zachęcać do ulepszania niektórych dróg i tworzenia alternatywnych, zgodnych z wymogami ochrony środowiska tras kolejowych i morskich, a także w dalszym ciągu promować istniejące autostrady morskie i umożliwiać otwieranie nowych tras tego typu, co przyczyniłoby się do zmniejszenia natężenia transportu drogowego towarów
Slots for routes from/to Shannon/Cork: Ryanair commits in its Final Commitments also to make available slots for overlap routes starting at Cork and Shannon if necessary ([‧-‧] daily slots in Cork and [‧-‧] daily slots in Shannon and an equivalent number of slots at London/Stansted for flights to London/Stansted plus [‧-‧] arrival and [‧-‧] departure [slot/slots] in Cork and Liverpool in order to facilitate entry on the Cork-Manchester/Liverpool routePrzydziały czasu na start lub lądowanie dla tras z/do Shannon/Cork: w ostatecznych zobowiązaniach przedsiębiorstwo Ryanair zobowiązuje się także do udostępnienia, w razie potrzeby, przydziałów na pokrywających się trasach rozpoczynających się w Cork i Shannon ((‧–‧) przydziałów dziennie w Cork oraz (‧–‧) przydziałów dziennie w Shannon oraz równoważna liczba przydziałów w Londynie/Stansted dla lotów do Londynu/Stansted plus (‧–‧) przydziały na lądowanie oraz (‧–‧) przydziały na start w Cork i Liverpoolu w celu ułatwienia wejścia na trasę Cork- Manchester/Liverpool
Emedastine difumarate demonstrated low acute toxicity in a number of species by various routes of administrationDwufumaran emedastyny wykazywał małą toksyczność ostrą w badaniach prowadzonych na wielu gatunkach zwierząt z wykorzystaniem różnych dróg podawania
Failure by the carrier to observe the period of notice referred to in Section ‧ shall be subject to a penalty calculated on the basis of the number of days of default and the actual deficit for the route over the year in questionNiedotrzymanie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt ‧ podlega karze pieniężnej obliczonej na podstawie ilości brakujących dni wypowiedzenia oraz rzeczywistego deficytu połączenia w danym roku
However, the mere substitution, during the aid period, of one route for another leaving from the same airport and expected to generate at least an equivalent number of passengers, will not call into question the continuation of payment of aid for the complete period, as long as this substitution does not affect the other criteria under which the aid was initially grantedNiemniej jednak, zwykłe zastąpienie – w okresie objętym pomocą – jednej trasy inną, wychodzącą z tego samego lotniska i mającą zapewnić portowi lotniczemu przynajmniej taką samą liczbę pasażerów, nie wyklucza dalszego wypłaty pomocy przez cały okres, pod warunkiem że wspomniane zastąpienie nie wyklucza przestrzegania pozostałych kryteriów, na podstawie których pomoc została pierwotnie przyznana
Selling counterfeit medicines is a criminal activity with serious repercussions which can affect a huge number of consumers who very often choose the easy route of the Internet to order medicines which they would otherwise not be able to access without a medical recommendation.Sprzedaż podrobionych leków jest działalnością przestępczą mającą poważne potencjalne następstwa dla szerokiego grona konsumentów, którzy często wybierają łatwą drogę internetową w celu zamówienia leków, do których inaczej nie mieliby dostępu bez zalecenia lekarza.
Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production Number of documents attached - Routes used by traffickersNumber of documents attached - Technical differences between the authentic and the suspect goods:Number of documents attached - CN tariff heading:- Other useful information Number of documents attachedInformacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja: Liczba załączonych dokumentów - Drogi, którymi odbywa się obrót:Liczba załączonych dokumentów - Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi:Liczba załączonych dokumentów - Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje: Liczba załączonych dokumentów
The list shall contain for each ship its IMO identification number, its name and the route covered by the shipWykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer identyfikacyjny statku nadany przez IMO, jego nazwę oraz trasę, na której pływa
The number, distribution and dimensions of the routes and exits which can be used as emergency routes and exits must depend on the use, equipment and dimensions of workplaces and living areas and on the maximum potential number of persons presentLiczba, przeprowadzenie oraz rozmiary dróg i wyjść, które mogą być wykorzystane jako drogi i wyjścia ewakuacyjne musi być uzależnione od wykorzystania, wyposażenia oraz wielkości stanowisk pracy i pomieszczeń mieszkalnych, a także od maksymalnej potencjalnej liczby obecnych osób
a reduction in the number of crossings and the redeployment of its vessels between the different routes (a reduction in services to Corsica and an increase in those to the Maghrebzmniejszenie liczby przepraw i przesunięcie statków między różnymi trasami (zmniejszenie liczby połączeń z Korsyką i zwiększenie liczby połączeń z krajami Maghrebu
Concerning the acquisition of route knowledge, the approach to be favoured must be where the train driver accompanies another driver for an appropriate number of journeys along the route, in daylight as well as at nightW odniesieniu do zdobywania wiedzy o trasie preferowane powinno być takie podejście, zgodnie z którym maszynista pociągu towarzyszy innemu maszyniście podczas pewnej liczby przejazdów na tej trasie, w porze dziennej i w nocy
If the total number of services offered per week on any given route by all operators combined is more than ‧ (six), there must be at least one service a dayJeżeli łączna ilość usług oferowanych w tygodniu na danej trasie przez wszystkich operatorów łącznie przekracza ‧ (sześć), dziennie należy wykonywać przynajmniej jedną usługę
Notwithstanding the provisions of paragraph ‧, with respect to routes where the number of passengers expected to use the air service is less than ‧ per annum, the information notice on a public service obligation shall be published either in the Official Journal of the European Union or in the national official journal of the Member State concernedNiezależnie od przepisów ust. ‧, w odniesieniu do tras, na których oczekiwana liczba pasażerów korzystających z przewozu lotniczego jest niższa niż ‧ rocznie, nota informacyjna dotycząca obowiązku użyteczności publicznej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w dzienniku urzędowym zainteresowanego państwa członkowskiego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 78750 zdań frazy routing number.Znalezione w 32,77 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.