Tłumaczenia na język polski:

  • kod banku   
     
    A unique bank registration number that a bank uses to identify itself.

Przykładowe zdania z "routing number", pamięć tłumaczeniowa

add example
Commission Decision of ‧ October ‧ on the publication with restriction of the reference of standard EN ‧-‧:‧ Safety of woodworking machines- One side moulding machines with rotating tool- Part ‧: Numerical control (NC) boring machines and routing machines in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document number CDecyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. o publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN ‧-‧:‧ Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część ‧: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC) zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C
the type and number of the main and auxiliary aircraft which will be used to operate the routetypu i numeru głównego i pomocniczego statku powietrznego, które będą wykorzystywane do obsługi trasy
The list shall contain for each ship its IMO number, its name and the route covered by the shipWykaz taki zawiera, w odniesieniu do każdego statku, numer statku nadany przez IMO, jego nazwę oraz trasę, na której pływa
The parties’ passenger air transport activities overlap horizontally on a number of routes which can be grouped as follows: (i) short-haul routes connecting Austria to Germany, Switzerland, Belgium and the UK with direct overlaps; and (ii) routes with direct-indirect or indirect-indirect overlapsDziałalność stron w zakresie przewozu lotniczego pasażerów pokrywa się horyzontalnie w przypadku kilku tras lotów, które można podzielić na dwie kategorie: (i) częściowo pokrywające się bezpośrednie trasy na niewielkich odległościach łączące Austrię z Niemcami, Szwajcarią, Belgią oraz Zjednoczonym Królestwem; oraz (ii) częściowo pokrywające się trasy bezpośrednie i pośrednie oraz pośrednie i pośrednie
Minimum frequency of flights and minimum number of seats available each week on each routeMinimalna częstotliwość lotów i minimalna liczba miejsc oferowanych tygodniowo na każdej trasie
With regard to the minimum frequency of flights and minimum number of seats available each week on the following routesMinimalna częstotliwość lotów i minimalna liczba miejsc dostępnych tygodniowo na następujących połączeniach
Route of EU numberWielkość Numer EU
The minimum number of flights on the Helsinki-Varkaus route will be three in each direction on working days from Monday to Friday, not including public holidaysMinimalna liczba lotów na trasie Helsinki-Varkaus wynosić będzie trzy w każdą stronę w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
If the cabin factor on the route falls below ‧ % or exceeds ‧ % per calendar quarter the air carrier can reduce – respectively shall increase – the number of seatsJeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie w danym kwartale kalendarzowym spadnie poniżej ‧ % lub przekroczy ‧ %, przewoźnik lotniczy może odpowiednio obniżyć lub zwiększyć liczbę miejsc
If the total number of services offered per week on any given route by all operators combined is more than ‧ (six), there must be at least one service a dayJeżeli łączna ilość usług oferowanych w tygodniu na danej trasie przez wszystkich operatorów łącznie przekracza ‧ (sześć), dziennie należy wykonywać przynajmniej jedną usługę
in the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or namew przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, UKS identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta
Route of EU numberDroga podania
The proposal makes a number of references to terminals on the route of the bus or coachW omawianym wniosku występuje szereg odniesień do terminali usytuowanych na trasach autobusowych lub autokarowych
It is also to be welcomed that this Agreement removes all restrictions on routes, prices, or the number of weekly flights between Canada and the EU.Należy również cieszyć się z tego, że przedmiotowa umowa likwiduje wszelkie ograniczenia związane z trasami, cenami czy też liczbą cotygodniowych lotów między Kanadą a UE.
And the second one came down by Route numberDruga, drogą
The number, distribution and dimensions of the emergency routes and exits depend on the use, equipment and dimensions of the workplaces and the maximum number of persons that may be presentLiczba, układ i wymiary dróg i wyjść ewakuacyjnych zależą od sposobów użytkowania, rodzajów wyposażenia i rozmiarów miejsc pracy oraz maksymalnej liczby obecnych osób
None of the other carriers would be in a position to effectively replace Aer Lingus with its current flexibility and cost efficiency to compete on a number of routes to/from IrelandŻaden z pozostałych przewoźników nie byłby w stanie skutecznie zastąpić przedsiębiorstwa Aer Lingus, z jego obecną elastycznością i niskimi kosztami, w konkurencji na szeregu tras do/z Irlandii
The notification shall specify the name, international radio call sign and port letters and number (PLN) of the vessel, the total quantity by species on board and the control route through which the vessel intends to passPowiadomienie określa nazwę, międzynarodowy radiowy sygnał rozpoznawczy oraz litery i numer portu (PLN) statku, całkowitą ilość według gatunków na statku oraz trasę kontrolną, przez którą statek ma zamiar przepłynąć
In case award cannot be made because there are tenders requiring identical amounts of compensation, the award shall be made to the tender, or where relevant, to the combination of tenders, offering the highest number of seats within each route area for the whole contract periodW przypadku gdy udzielenie zamówienia nie jest możliwe, ponieważ złożono oferty zakładające identyczne kwoty rekompensaty, w celu udzielenia zamówienia wybrana zostanie oferta lub, w stosownym przypadku, kombinacja ofert, która zakłada największą liczbę miejsc dla każdej trasy w całym okresie obowiązywania umowy
the number(s) dialled (the telephone number(s) called), and, in cases involving supplementary services such as call forwarding or call transfer, the number or numbers to which the call is routedWybierany numer (numer/ numery odbiorcy (odbiorców) połączenia), a w przypadku dodatkowych usług, takich jak przekierowywanie lub przełączanie połączeń, numer (numery) na który(e) połączenie jest przekierowywane
If seat occupancy on the route falls below ‧ % per calendar quarter the carrier may reduce the number of seatsJeśli współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich na trasie spadnie poniżej ‧ % w kwartale kalendarzowym, przewoźnik lotniczy może zmniejszyć liczbę miejsc
routes: non-stop flight/number of stopovers, or connection (hub), existing code-share connections, flight durationprzebieg trasy: lot bezpośredni (lot non-stop, liczba międzylądowań) lub połączenie z przesiadkami, istniejące połączenia obsługiwane w ramach porozumień o dzieleniu oznaczeń linii, czas przelotu
Any other information in the right-holder’s possession, e.g.:- Country or countries of production Number of documents attached - Routes used by traffickersNumber of documents attached - Technical differences between the authentic and the suspect goods:Number of documents attached - CN tariff heading:- Other useful information Number of documents attachedInformacje dodatkowe znane posiadaczowi prawa, takie jak:- Kraj, w którym prowadzona jest produkcja:Liczba załączonych dokumentów - Drogi, którymi odbywa się obrót:Liczba załączonych dokumentów - Zróżnicowanie techniczne pomiędzy towarami oryginalnymi i towarami podejrzanymi:Liczba załączonych dokumentów - Pozycja taryfowa (CN):- Inne użyteczne informacje: Liczba załączonych dokumentów
network termination point (NTP) means the physical point at which a subscriber is provided with access to a public communications network; in the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or namepunkt zakończenia sieci oznacza fizyczne miejsce, w którym abonent otrzymuje dostęp do sieci łączności publicznej; w przypadku sieci stosujących przełączanie lub przekierowywanie, punkt zakończenia sieci identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być łączony z numerem lub nazwiskiem abonenta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 83930 zdań frazy routing number.Znalezione w 17,849 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.