Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to belowUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor defaultUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki
Financial restructuring, which started in ‧, included repayment of old debts in accordance with agreements concluded with private creditors, the writing-off of part of the private and public debt and repayment of the remaining public debt using the loan to be granted by the State-owned Industry Development Agency (the IDARestrukturyzacja finansowa, która rozpoczęła się w ‧ r., obejmowała spłatę starych wierzytelności zgodnie z porozumieniami zawartymi z prywatnymi wierzycielami, umorzenie części wierzytelności prywatnych oraz publicznoprawnych, a także spłatę pozostałej części zadłużenia publicznoprawnego ze środków pochodzących z pożyczki, która miała zostać udzielona przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (zwaną dalej ARP
As you noted, however, this scenario does not extend to cases in which repayment of sovereign debt is defaulted on.Jednakże, jak Państwo zauważyli, przedmiotowy scenariusz nie obejmuje przypadków, w których zawiesza się spłatę długu państwowego.
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (France))- Philippe Derouin v Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Social security for migrant workers- Regulation (EEC) No ‧/‧- Self employed workers living and working in France- General social contribution- Social debt repayment contribution- Account taken of income received in another Member State and taxable in that State under a double taxation treatySprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale des affaires de sécurité sociale de Paris- Francja)- Philippe Derouin przeciwko Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris- Région parisienne (Urssaf) (Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zamieszkująca i prowadząca działalność we Francji- Powszechna składka na ubezpieczenie społeczne- Składka na spłatę zadłużenia systemu zabezpieczeń społecznych- Uwzględnienie dochodów uzyskanych w innym państwie członkowskim i podlegających tam opodatkowaniu na podstawie umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania
If we can get everything in advance that we could otherwise only have obtained as the fruits of years of work, the very meaning of our work is called into question, and that meaning is increasingly transformed to mean the repayment of our ever-accumulating debt, and changing our whole attitude to work.Jeżeli moglibyśmy z wyprzedzeniem uzyskać wszystko, co w przeciwnym razie musiałoby być owocem lat pracy, podawałoby to w wątpliwość samo znaczenie naszej pracy; to znaczenie jest coraz częściej redefiniowane jako spłata rosnącego nieustannie długu, co zmienia całe nasze podejście do pracy.
the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the credit institution, the debt will become repayable before the agreed repayment dateumowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach innych od likwidacji instytucji pożyczka taka stanie się wymagalna przed terminem umownym
The previous restructuring decisions promising the cancellation of public debt and suspending enforcement of debt repayments may also constitute aidWydane już decyzje o restrukturyzacji obiecujące umorzenie zobowiązań publicznoprawnych i zawieszenie egzekucji spłaty zadłużenia także mogą stanowić rodzaj pomocy
publish notices or distribute circulars concerning the holding of meetings of holders of debt securities, the payment of interest, the exercise of any conversion, exchange, subscription or renunciation rights, and repaymentpublikować informacje oraz rozsyłać zawiadomienia dotyczące spotkań posiadaczy dłużnych papierów wartościowych, płatności odsetek, dokonywania konwersji, wymiany, subskrypcji na akcje lub zrzeczenia się praw oraz spłat
Moreover, [...]’s assets are mortgaged or constitute securities for repayment of BB’s commercial debtsPonadto aktywa oddziału w [...] są obciążone hipoteką lub stanowią zabezpieczenie spłaty wierzytelności handlowych BB
Where the amount repayable on account of any debt is greater than the amount received, the difference may be shown as an assetJeżeli suma podlegająca spłacie z tytułu jakiegokolwiek zadłużenia jest większa niż kwota otrzymana, różnica może być ujęta po stronie aktywów
the loan agreement must not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the assurance undertaking, the debt will become repayable before the agreed repayment datesw umowie pożyczki nie wolno umieszczać żadnych zastrzeżeń przewidujących, że w określonych okolicznościach, innych niż likwidacja zakładu ubezpieczeń, zadłużenie będzie wymagalne przed uzgodnionym terminem spłaty
The Commission also questions whether such an investor would have been prepared to subordinate its interests as shareholder so extensively to those of employees/pensioners and to debt repaymentKomisja kwestionuje ponadto gotowość takiego inwestora do podporządkowania w tak dużej mierze swoich interesów jako udziałowca interesom pracowników lub emerytów oraz spłacie długu
By letter of ‧ August ‧, Poland notified to the Commission a planned restructuring aid for PZL Dębica S.A. (hereinafter PZL Dębica) in the form of capital injection, deferral of public debt repayment and a soft loanPismem z dnia ‧ sierpnia ‧ r. władze polskie poinformowały Komisję o planowanej pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorstwa PZL Dębica S.A. (zwanego dalej PZL Dębica) w formie wniesienia dodatkowego kapitału, odroczenia terminu spłaty zadłużenia wobec podmiotów publicznych i udzielenia pożyczki na warunkach preferencyjnych
As a result, the repayment of debt was not enforcedW rezultacie nie egzekwowano spłaty długu
The plan assumes that financial restructuring will consist of repayment of debts to banks of PLN ‧,‧ million on the basis of composition agreements, repayment of other private debts of PLN ‧,‧ million and repayment of public debt of PLN ‧,‧ millionPlan zakłada, że restrukturyzacja finansowa będzie polegała na spłacie zadłużenia wobec banków w wysokości ‧,‧ mln PLN, na podstawie układu z tymi wierzycielami, spłacie innych prywatnych długów w wysokości ‧,‧ mln PLN oraz spłacie zadłużenia publicznoprawnego wynoszącego ‧,‧ mln PLN
As explained above (recital ) in order to obtain debt cancellation under the Act of ‧ August ‧, the company should have repaid, or rescheduled repayment of, all the other public liabilities not subject to restructuring under the Act of ‧ AugustJak wyjaśniono powyżej (motyw ‧), w celu uzyskania umorzenia należności na mocy ustawy z dnia ‧ sierpnia ‧ r., przedsiębiorstwo powinno było spłacić lub odroczyć spłatę innych należności publiczno-prawnych nieobjętych restrukturyzacją na mocy ustawy z dnia ‧ sierpnia ‧ r
the loan agreement shall not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the credit institution, the debt shall become repayable before the agreed repayment dateumowa pożyczki nie zawiera żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach innych od likwidacji instytucji pożyczka taka staje się wymagalna przed terminem umownym
As long as there seemed to be a possibility of full repayment of debts with the help of state aid, no creditor was willing to forego its part of the debtTak długo, jak długo istniała możliwość pełnej spłaty długów z pomocą państwa, żaden wierzyciel nie był skłonny anulować swojej części długu
Strengthen fiscal consolidation on the basis of permanent structural measures, in particular in the area of subsidies and social spending, and resolve the issue of repayment of so-called old pension debt in a manner which does not endanger fiscal consolidationWzmocnienie konsolidacji fiskalnej w oparciu o trwałe działania strukturalne, zwłaszcza w dziedzinie subwencji i wydatków społecznych, a także rozwiązanie kwestii spłaty tzw. starego zadłużenia emerytalno-rentowego w sposób niezagrażający konsolidacji fiskalnej
special purpose vehicle means any undertaking, whether incorporated or not, other than an existing insurance or reinsurance undertaking, which assumes risks from insurance or reinsurance undertakings and which fully funds its exposure to such risks through the proceeds of a debt issuance or any other financing mechanism where the repayment rights of the providers of such debt or financing mechanism are subordinated to the reinsurance obligations of such an undertakingspółka celowa (podmiot specjalnego przeznaczenia) oznacza przedsiębiorstwo, posiadające osobowość prawną lub nie, niebędące istniejącym zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji, które przejmuje ryzyka od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji oraz w pełni finansuje ekspozycję z tytułu takich ryzyk z wpływów z emisji dłużnej lub innego sposobu finansowania, gdzie prawa spłaty dostawców takiego długu lub sposobów finansowania są podporządkowane zobowiązaniom reasekuracyjnym takiego przedsiębiorstwa
No repayment or remission shall be granted when the situation which led to the notification of the customs debt results from deception by the debtorJeżeli sytuacja, która doprowadziła do powiadomienia o długu celnym była wynikiem oszustwa ze strony dłużnika, zwrot ani umorzenie należności nie przysługują
The financial counterpart of the capital receipt by the other resident sectors is a decrease in MFI loans to the other resident sectors, i.e. the repayment of the other resident sectors’ original debt to the MFI sector, with the financial counterpart of the capital payment by the central government recorded as an increase in MFI loans to the central governmentFinansowym odpowiednikiem otrzymania kapitału przez pozostałe sektory krajowe jest zmniejszenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF pozostałym sektorom krajowym, tzn. spłata pierwotnego zadłużenia pozostałych sektorów krajowych wobec sektora MIF, a finansowym odpowiednikiem wpłaty kapitału przez instytucję rządową szczebla centralnego jest zwiększenie wysokości kredytów udzielonych przez sektor MIF instytucjom rządowym szczebla centralnego
Accordingly, the business plan submitted to the investors concerns both aspects of the plan which specifies that Alitalia's debt, including the repayment of the loan which is the subject of the rescue aid, should be taken over virtually entirely by AZ Fly, and sets out the separation of the activities of AZ Servizi, the evaluation of the initial contribution of AZ Fly recently presented on Alitalia's website, Fintecna's proposed participation in the capital and the procedures for this, including recourse in part to preference sharesW omawianym przypadku plan przemysłowy zaprezentowany inwestorom odnosi się faktycznie do jego dwóch elementów: w przypadku AZ Fly wyjaśnia, że przedsiębiorstwo to prawie całkowicie przejmie zadłużenie Alitalii, łącznie ze spłatą kredytu będącego przedmiotem pomocy ratunkowej zaplanowanej na lata ‧-‧; jeżeli zaś chodzi o AZ Servizi, plan ukazuje szczegółowo podział działalności, ocenę wstępnego udziału AZ Fly, zresztą niedawno opublikowanego na stronach internetowych Alitalii, przewidywane objęcie kapitału przez AZ Fly i odpowiednie procedury, łącznie z częściową emisją akcji uprzywilejowanych
As in the case of debt instruments, full repayment of principal and interest is required at the end of the holdingpodobnie jak w przypadku instrumentów wierzycielskich, całkowita spłata kapitału i odsetek jest wymagana przy zakończeniu umowy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2562069 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 287,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.