Tłumaczenia na język polski:

  • obsługa zadłużenia   
  • spłata długu   

Przykładowe zdania z "repayment of debts", pamięć tłumaczeniowa

add example
irrespective of whether the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty is upheld or dismissed, uphold the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty and the claim relating thereto and, consequently, order the Commission to pay the sum of EUR ‧,‧, plus default interest at the statutory rate of ‧ %, calculated from the date on which [formal] notice was given, namely ‧ March ‧, until ‧ April ‧ in accordance with Portaria (Decree) No ‧/‧ of ‧ April ‧, and at the statutory rate of ‧ % from ‧ May ‧ onwards until full repayment of the debt in accordance with Portaria No ‧/‧ of ‧ Aprilzasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej, na podstawie art. ‧ WE, niezależnie od tego czy skarga wniesiona na podstawie art. ‧ WE zostanie uwzględniona, kwoty ‧,‧ EUR wraz z odsetkami za zwłokę, naliczanymi według ‧ % stopy ustawowej (Portaria nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r.) za okres od dnia ‧ marca ‧ r (data złożenia wniosku) do dnia ‧ kwietnia ‧ r. i według ‧ % stopy ustawowej (Portaria nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r.) za okres od dnia ‧ maja ‧ r. do całkowitej zapłaty
The Icelandic authorities have indicated that it was a critical factor in [the financial] negotiations that the pension debt would be removed from the balance sheet of the company, so that it could provide a viable and plausible repayment scheduleWładze islandzkie zaznaczyły, że najważniejszym aspektem negocjacji [finansowych] było usunięcie z bilansu przedsiębiorstwa zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne w celu przedstawienia realistycznego i wykonalnego harmonogramu spłaty należności
As a result, the repayment of debt was not enforcedW rezultacie nie egzekwowano spłaty długu
Provided they are made in accordance with national law, this condition shall not prevent offers of early repayment of certain debt securities being made to holders by an undertaking in derogation from the conditions of issue and in particular in accordance with social prioritiesZakładając, że dokonuje się to zgodnie z prawem krajowym, warunek ten nie stanowi przeszkody wcześniejszych spłat niektórych dłużnych papierów wartościowych, które są dokonywane przez przedsiębiorstwa na zasadzie odstąpienia od warunków emisji i, w szczególności, zgodnie z priorytetami polityki społecznej
As has also been stated above, the Commission considers that Spain granted unlawful aid in the form of a repayment agreement concluded with FOGASA on ‧ October ‧ and a debt rescheduling agreement concluded with the TGSS on ‧ March ‧ contrary to Article ‧ of the Treaty, and that such aid is incompatible with the common market and the functioning of the EEA AgreementJak wskazano wyżej, Komisja jest zdania, że Hiszpania udzieliła pomocy niezgodnej z prawem w formie porozumienia o zwrocie zawartego z FOGASA dnia ‧ października ‧ r. oraz porozumienia o restrukturyzacji zadłużenia zawartego z TGSS dnia ‧ marca ‧ r., sprzecznych z art. ‧ ust. ‧ Traktatu, które to środki pomocy są niezgodne ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonowaniem Porozumienia EOG
In spite of their inclusion in the tier one list, national central banks may decide not to accept the following instruments as underlying assets:--- debt instruments falling due for repayment before the maturity date of the monetary policy operation for which they are being used as underlying assets , andPomimo wlączenia tych aktywów na listę ‧ krajowe banki centralne mogą podjąć decyzję o nieakceptowaniu następujących instrumentów jako aktywów zabezpieczających:--- instrumentów dlużnych przypadających do wykupu przed terminem zapadalności operacji polityki pieniężnej, w której są wykorzystane jako aktywa zabezpieczające , i--- instrumentów dlużnych o strumieniach dochodu (np
The budget guarantee covers all the debt-servicing (repayment of principal, interest and ancillary costs) in connection with these loansGwarancja budżetowa obejmuje całość obsługi zadłużenia (spłatę kapitału, odsetki i powiązane koszty) związanego z tymi pożyczkami
Any cancellation of debt is equivalent to a non-repayable grant and the whole part of the debt that has been written off therefore constitutes aidWszelkie umorzenie zadłużenia odpowiada bezzwrotnej dotacji, a cała umorzona część zadłużenia stanowi w związku z tym pomoc
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on the loans granted by the EIBUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczek udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny
They now need to borrow more money for the gradual repayment of these debts, but the banks no longer trust them.Teraz muszą pożyczać więcej pieniędzy na stopniowe spłacenie tych długów, ale banki już im nie ufają.
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor defaultUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się przez dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki
It shall be fully paid up and the loan agreement shall not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding up of the institution, the debt will become repayable before the agreed repayment date, unless the competent authorities approve the repaymentZobowiązania te muszą być w pełni wpłacone, a umowa pożyczki nie może zawierać żadnych klauzul stanowiących o tym, że w określonych okolicznościach, innych od likwidacji instytucji, zobowiązanie takie podlegać będzie spłacie przed terminem umownym, chyba że właściwe organy udzielą zgody na taką spłatę
publish notices or distribute circulars concerning the holding of meetings of holders of debt securities, the payment of interest, the exercise of any conversion, exchange, subscription or renunciation rights, and repaymentpublikować informacje oraz rozsyłać zawiadomienia dotyczące spotkań posiadaczy dłużnych papierów wartościowych, płatności odsetek, dokonywania konwersji, wymiany, subskrypcji na akcje lub zrzeczenia się praw oraz spłat
As long as there seemed to be a possibility of full repayment of debts with the help of state aid, no creditor was willing to forego its part of the debtTak długo, jak długo istniała możliwość pełnej spłaty długów z pomocą państwa, żaden wierzyciel nie był skłonny anulować swojej części długu
The amount of this difference must be written off by a reasonable amount each year and completely written off no later than the time of repayment of the debtKwota takiej różnicy musi być odpisywana przez coroczne dokonywanie odpisów w uzasadnionej kwocie i całkowicie odpisana nie później niż w terminie spłaty zadłużenia
This model, based on the idea of the guilt of the bankrupt individual- whether the failure results from a lack of foresight or from plain negligence- centres on the renegotiation of debts with the creditors, with the aim of securing agreement on a general repayment planModel ten, zasadzający się na idei winy osoby nadmiernie zadłużonej, nawet jeżeli znalazła się ona w tej sytuacji z powodu braku przezorności lub zwykłego zaniedbania, skupia się z kolei na renegocjacji długu z wierzycielami, w celu przyjęcia ogólnego planu spłat
Non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and that can be traded on secondary markets should be reclassified as « debt securities » Margin deposits (margins) made under derivative contracts should be classified as « deposit liabilities », where they represent cash collateral deposited with MFIs and where they remain in the ownership of the depositor and are repayable to the depositor when the contract is closed outNiezbywalne instrumenty emitowane przez podmioty składające sprawozdanie, jeżeli następnie stały się zbywalne i jeżeli mogą być przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych, należy klasyfikować ponownie jako „dłużne papiery wartościowe ». Depozyty zabezpieczające złożone w ramach kontraktów na instrumenty pochodne należy klasyfikować jako „zobowiązania depozytowe » w przypadku gdy reprezentują one gotówkowe zabezpieczenie złożone w MIF oraz w przypadku gdy pozostają własnością składającego depozyt i podlegają spłacie na rzecz składającego depozyt, gdy następuje zamknięcie kontraktu
New, more comprehensive, debt cancellation and debt reduction measures, in a context in which the total foreign currency debt of Sub-Saharan Africa, excluding South Africa, stands at the unsustainable level of $‧.‧ billion compared to a gross geographic product of $‧ billion, and debt repayment and debt service continue to exceed aid flowsnowe, bardziej złożone działania na rzecz umorzenia i zmniejszenia zadłużenia w kontekście, w którym ogólna kwota zadłużenia Afryki Subsaharyjskiej w walutach obcych, z wyłączeniem Afryki Południowej, pozostaje na niezrównoważonym poziomie ‧,‧ miliardów USD, w porównaniu do całkowitego produktu geograficznego rzędu ‧ miliardów USD, a spłata zadłużenia i jego obsługa nadal przekracza wpływy środków pomocowych
order the defendant to pay late payment interest from ‧ May ‧ at a daily rate of EUR ‧,‧ until full repayment of the debt has been madezasądzenie od strony pozwanej zapłaty odsetek należnych za okres pomiędzy ‧ maja ‧ r. i dniem zwrotu całości wierzytelności w wysokości ‧,‧ EUR za każdy dzień zwłoki
the Participants, on a voluntary basis and with best endeavours, shall notify promptly cases where the country credit risks are externalised/removed or limited/excluded for the entire life of the debt repayment obligationsuczestnicy dobrowolnie i przy dołożeniu wszelkich starań zawiadamiają natychmiast o wszelkich przypadkach, w których krajowe ryzyko kredytowe jest wyeliminowane/usunięte lub ograniczone/wyłączone dla całego okresu zbowiązania do spłaty zadłużenia
the loan agreement shall not include any clause providing that in specified circumstances, other than the winding-up of the institution, the debt will become repayable before the agreed repayment dates; andumowa pożyczki nie zawiera żadnych klauzul przewidujących, że w szczególnych okolicznościach, innych niż likwidacja instytucji, zadłużenie będzie wymagalne przed uzgodnionymi terminami spłaty; oraz
These advantages had the effect inter alia of moving the liquidity wall further away, that is to say, of increasing the amount of financing available for meeting debt repayments and of permitting an actual and potential postponement of payments and actual and potential cost savingsTe korzyści spowodowały zwłaszcza oddalenie bariery płynności, tzn. wzrost środków finansowych na płatności dłużne, dały możliwość rzeczywistego i potencjalnego przesunięcia zobowiązania płatniczego oraz rzeczywistej i potencjalnej oszczędności kosztów
The Commission understands that in ‧ and subsequently TB made attempts to repay some of the debt but notes that these repayments barely covered the amounts of interest accrued (see the table in recital for the effect of the PLN ‧ million repaid inKomisja rozumie, że w ‧ r. (oraz później) TB dokonała kilku prób spłaty części zadłużenia, lecz zauważa, że spłaty te jedynie w niewielkim stopniu pokryły kwoty naliczonych odsetek (patrz: skutki spłaty ‧ milionów PLN w ‧ r. w tabeli w motywie
Strengthen fiscal consolidation on the basis of permanent structural measures, in particular in the area of subsidies and social spending, and resolve the issue of repayment of so-called old pension debt in a manner which does not endanger fiscal consolidationWzmocnienie konsolidacji fiskalnej w oparciu o trwałe działania strukturalne, zwłaszcza w dziedzinie subwencji i wydatków społecznych, a także rozwiązanie kwestii spłaty tzw. starego zadłużenia emerytalno-rentowego w sposób niezagrażający konsolidacji fiskalnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2719303 zdań frazy repayment of debts.Znalezione w 961,203 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.